Important notice

CRO uses cookies to give you the best experience on our websites. By using this site you agree to our use of cookies as described in this Privacy Policy

Hide this message


Ainm a athrú

Is féidir le cuideachta a hainm a athrú trí rún speisialta agus nuair a fhaigheann sí cead scríofa ó Chláraitheoir na gCuideachtaí.

Ainm a athrú

Ní mór rúin speisialta le haghaidh ainm a athrú a chló nó a chlóscríobh agus an dáta a chur leo agus ní mór an t-ainm céanna a bheith ar an deimhniú ionchorpraithe is atá ar an gcuideachta. Ní chóir rún ar bith eile a lua ar an bhfoirm seo. Ní mór cóip den mheabhrán agus de na hairteagail chomhlachais athcheartaithe, a thaispeánann ainm nua na cuideachta, a chur isteach in éineacht leis an rún agus le Foirm G1Q. Is féidir Foirm G1Q a chomhlánú ar líne ag www.core.ie agus táille €50 a íoc ina leith seachas táille €100 a íoc i leith iarratais pháipéir. Féach Bileog Faisnéise Uimh. 8, "Athrú ar Ainm Cuideachta".

Nasc: Foirm G1Q         Nasc: Táille CRO

Moltar d’iarrthóirí scrúdú a dhéanamh ar chlár na gcuideachtaí le fáil amach an bhfuil an t-ainm atá molta acu cosúil le hainm atá cláraithe cheana. Is féidir é seo a dhéanamh saor in aisce ag Cuardach Cuideachta.

Nuair a chláróidh tú, eiseoimid deimhniú athraithe ainm. Ní féidir leis an gcuideachta an t-ainm nua a úsáid go dtí go n-eiseofar an deimhniú seo. Tagann an t-ainm nua in éifeacht ar an dáta a eisítear an deimhniú.

Ní chuirimid na hainmneacha atá molta i gcomparáid le hainmneacha ar chlár na n-ainmneacha gnó nó clár na dtrádmharcanna. Moltar d’iarrthóirí, dá bhrí sin, scrúdú a dhéanamh ar na cláir seo lena chinntiú nach bhfuil an t-ainm gnó nó trádmharc in úsáid cheana, toisc gur féidir le duine ar bith a éilíonn go bhfuil ceart aige/aici chun an t-ainm sin, beart bréagthairiscinte a dhéanamh lena leasanna a chosaint.

Taispeáint ainm cuideachta

Ní mór do gach gnólacht a hainm a phéinteáil nó a ghreamú lasmuigh de gach oifig nó áit ina ndéantar gnó fiú amháin más teach an stiúrthóra a bhíonn i gceist. Ní mór don ainm a bheith sofheicthe agus inléite araon.

Ní mór ainm na cuideachta a thaispeáint i gcarachtair inléite ar na fógraí agus na doiciméid oifigiúla eile foilsithe ag an gcuideachta agus ar na billí malairte, nótaí gealltanais, formhuinithe, seiceanna agus orduithe go léir sínithe ag an gcuideachta nó thar a ceann agus ar na sonraisc, fáltais agus litreacha creidmheasa go léir de chuid na cuideachta.

Chinn litreach na cuideachta

Ní mór na sonraí seo a leanas a thaispeáint ar litreacha gnó na cuideachta:

  • ainm iomlán na cuideachta (tabhair faoi deara gurb iad na giorrúcháin atá ceadaithe ná "Ltd" do "Limited", "Teo" do "Teoranta", "Plc" do "Public Limited Company", srl.)
  • réamhainm (nó inisealacha) agus sloinnte na stiúrthóirí, a sean-réamhainmneacha agus a sean-sloinnte agus a náisiúntacht, murab Éireannaigh iad.

Ní mór na sonraí breise seo a leanas a thaispeáint ar litreacha. Ní mór iad a thaispeáint freisin ar na foirmeacha ordaithe a bhíonn ag cuideachtaí teoranta ó thaobh fiachais de, cibé an mbíonn siad i bhfoirm pháipéir nó meán eile ar bith:

  • foirm dhlíthiúil na cuideachta
  • áit chlárúcháin m.sh. Cláraithe i mBaile Átha Cliath, Éire agus a huimhir chlárúcháin i.e. de réir Dheimhniú Ionchorpraithe na cuideachta.
  • seoladh na hoifige cláraithe (nuair a thaispeántar é seo ar an doiciméad cheana, ní mór a léiriú gurb í seo an oifig chláraithe)
  • i gcás cuideachta atá eisiata ón dualgas an focal "limited" nó "teoranta" a úsáid ina hainm4, ní mór a léiriú gur cuideachta theoranta í
  • i gcás cuideachta atá á fhoirceannadh, ní mór é seo a lua
  • nuair a dhéantar scairchaipiteal cuideachta a lua ar chinn litreach nó foirmeacha ordaithe na cuideachta, is é an scairchaipiteal íoctha ar gá a thaispeáint

Séala cuideachta

Ní mór do gach cuideachta séala a bheith aici, ina mbíonn a hainm curtha síos go soiléir. Bíonn an rúnaí freagrach go minic as séala na cuideachta a choimeád slán.