Important notice

CRO uses cookies to give you the best experience on our websites. By using this site you agree to our use of cookies as described in this Privacy Policy

Hide this message


Comhpháirtíochtaí Teoranta

Doiciméid a chomhlánú

Ní mór duit na doiciméid seo a leanas a chomhlánú agus iad a chomhdú:

  • LP2 Fógra maidir le hathrú ar chomhpháirtíocht theoranta
  • Foirm LP4 Ráiteas cuideachtaí faoi dhleacht chaipitil (Ní gá dleacht chaipitil a íoc i láthair na huaire.)
  • Foirm P1 Doiciméid chuntasaíochta a chur ar ais

Doiciméid chuntasaíochta

Cuirtear de cheangal ar chomhpháirtíochtaí teoranta, nuair is cuideachtaí teoranta iad na comhpháirtithe ginearálta ar fad, doiciméid chuntasaíochta a chur ar ais faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuntais) 1993 (I.R. Uimh. 396 de 1993). Ní mór do chomhpháirtíochtaí ginearálta é seo a dhéanamh freisin nuair is cuideachtaí teoranta iad na comhpháirtithe ginearálta.

Áirítear ar na doiciméid chuntasaíochta:

  • clár comhardaithe
  • cuntas brabúis agus caillteanais
  • tuarascáil na gcomhpháirtithe
  • tuarascáil an iniúchóra

De réir na Rialachán 1993, baineann Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1986 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuideachtaí: Grúpchuntais) 1992 (I.R. Uimh. 201 de 1992) le comhpháirtíochtaí teoranta.

Ní mór do bheirt chomhpháirtithe na doiciméid chuntasaíochta a dheimhniú mar chóipeanna dílis - faigheann siad cead ó na comhpháirtithe eile chun é seo a dhéanamh. Ní mór na doiciméid a chur ar aghaidh chuig an CRO tráth nach déanaí ná sé mhí ó dheireadh bhliain airgeadais na comhpháirtíochta (Rial. 20).

Foirceannadh

Mura léiríonn comhaontú idir na comhpháirtithe a mhalairt, díscaoilfear comhpháirtíocht theoranta ar bhás nó ar fhéimheacht comhpháirtí ginearálta.

Is féidir comhpháirtíocht a dhíscaoileadh trí fhógra go bhfuil sé de rún ag comhpháirtí teoranta an chomhpháirtíocht a dhíscaoileadh, ar choinneáil gur chomhaontaigh an chomhpháirtíocht gur féidir leis an gcomhpháirtí teoranta an fógra sin a thabhairt. Is féidir comhpháirtíocht a dhíscaoileadh trí ordú na cúirte.

Ní mór fógra maidir le scor/foirceannadh comhpháirtíochta teoranta a chomhdú ar fhoirm LP2. Ní mór don chomhpháirtí ginearálta an fhoirm a shíniú. 

Nasc: Foirmeacha         Nasc: Táillí  CRO      Nasc:Bileoga Faisnéise