Comhdhéanamh an Chláir

 
179,310 Cuideachta Phríomháideach faoi scaireanna féin Cuid 1-14  
3,273  

Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe

Cuid 16
15,638 Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta Cuid 18
4,528  

Cuideachta Neamhtheoranta

Cuid 19
1,429

Cuideachta Phoiblí Teoranta

Cuid 17 /24

DEIREADH NA hIDIRTHRÉIMHSE

Amhail an 1 Nollaig 2016, tá an Idirthréimhse tagtha chun deiridh. Tionscnaíodh imeachtaí áirithe le deireadh na hIdirthréimhse agus tá ailt 61, 980, 1190 agus 1247 d’Acht na gCuideachtaí 2014 tagtha in éifeacht. Mar thoradh air sin, bhí dualgas ar Chláraitheoir na gCuideachtaí na forálacha measta de na hailt sin a chur i bhfeidhm agus athruithe áirithe a chur chun feidhme maidir leis na cuideachtaí agus na cineálacha cuideachta a leanas.

Ní féidir a thuilleadh doiciméid a chur isteach chun comhshó nó chun ainm na cuideachta a athrú trí fhoirmeacha N1, N2 nó N3 a úsáid. Diúltófar d’aon doiciméid den sórt sin a gheofar tar éis an 1 Nollaig. Measadh cuideachtaí príobháideacha faoi theorainn scaireanna a bheith ina gcuideachtaí LTD amhail an 1 Nollaig.

Cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna


134,000 cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna (cuideachta TEO faoi Chuid 2 Acht na gCuideachtaí 2014)
 
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/38/section/61/enacted/en/html#sec61

Athrú: Eisíodh ríomhdheimhniú corpraithe chuig gach cuideachta ach úsáid a bhaint as an seoladh ríomhphoist a sholáthair an chuideachta nó a d’úsáid an chuideachta chun tuairisceáin bhliantúla a chur faoi bhráid an CRO d’fhonn an t-athrú chuig stádas cuideachta TEO a mhionsonrú – alt 61 d’Acht na gCuideachtaí 2014

Má tá an chuideachta ina cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna (cuideachta TEO), tá cead aici gan ach aon stiúrthóir amháin a bheith aici, más inmhianaithe é sin, faoi alt 128 d'Acht na gCuideachtaí 2014. 

Áirítear le gnéithe na cuideachta TEO:

 • Ní mór go gcríochnódh an t-ainm cuideachta atá aici le "Teoranta" nó "Limited" (gan eisceacht ar bith).
 • Bíonn acmhainn chonarthach duine nádúrtha aici - níl feidhm ag an riail ultra vires.
 • Tá doiciméad bunreachta aici atá in ionad an gá a bhí le meabhrán comhlachais agus airteagail chomhlachais.
 • Tá sí faoi dhliteanas teoranta agus tá scairchaipiteal aici.
 • Tá teorainn uasta 149 gcomhalta aici.
 • Is féidir stiúrthóir amháin a bheith aici.
 • Is féidir léi rúin mhóraimh i scríbhinn a rith (rúin speisialta agus gnáthrúin).
 • Is féidir léi éileamh a dhéanamh ar dhíolúine ó iniúchadh agus ar dhíolúine ó iniúchadh i leith cuideachta dhíomhaoin. 

Má táthar ag iarraidh gur cheart an chuideachta a bheith ina Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe, féadfar athchlárú a dhéanamh faoi Chuid 20 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Caithfear Foirm D20 a chur isteach. D’athrófaí ainm na Cuideachta freisin le go mbeadh an iarmhír “Designated Activity Company/Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe” ann ag deireadh an ainm. https://www.cro.ie/Iarchl%C3%A1r%C3%BA/Cuideachta/Cine%C3%A1l-Athraithe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cuideachta ráthaíochta gan scairchaipiteal (poiblí)

 
10,627 Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta faoi Cuid 18 Acht na gCuideachtaí 2014. Na cuideachtaí a bhí anois “Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta” chur leis an deireadh a n-ainm 
 
Athrú: Eisíodh ríomhdheimhniú corpraithe chuig gach cuideachta ach úsáid a bhaint as an seoladh ríomhphoist a sholáthair an chuideachta nó a d’úsáid an chuideachta chun tuairisceáin bhliantúla a chur faoi bhráid an CRO d’fhonn an t-athrú chuig ainm cuideachta a mhionsonrú – alt 1190 d’Acht na gCuideachtaí 2014 
 
Cuideachtaí ag a raibh díolúine faoi Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo ón bhfocal “Limited/Teoranta” a úsáid ina n-ainm, coinneoidh siad an ceadúnas sin. Mar thoradh air sin, níl aon athrú ann ar chuideachtaí faoi theorainn ráthaíochta ag a bhfuil díolúine. 

Beidh tionchar ag athruithe ar ainm na cuideachta ar cheann litreach, stáiseanóireacht agus
comharthaí na cuideachta. Aon doiciméad a chuirfear isteach chuig an CRO tar éis dheireadh na hidirthréimhse a mbeidh an t-ainm mícheart air, diúltófar dó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Cuideachta phríobháideach ráthaíochta a bhfuil scairchaipiteal.

73 Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe faoi Cuid 16 Acht na gCuideachtaí 2014 
Na cuideachtaí a bhí anois " Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe" chur leis an deireadh a n-ainm.

Athrú: Eisíodh ríomhdheimhniú corpraithe chuig gach cuideachta ach úsáid a bhaint as an seoladh ríomhphoist a sholáthair an chuideachta nó a d’úsáid an chuideachta chun tuairisceáin bhliantúla a chur faoi bhráid an CRO d’fhonn an t-athrú chuig ainm cuideachta a mhionsonrú – alt 980 d’Acht na gCuideachtaí 2014 

Cuideachtaí ag a raibh díolúine faoi Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo ón bhfocal “Limited/Teoranta” a úsáid ina n-ainm, coinneoidh siad an ceadúnas sin. Mar thoradh air sin, níl aon athrú ann ar chuideachtaí faoi theorainn ráthaíochta ag a bhfuil díolúine. 

Beidh tionchar ag athruithe ar ainm na cuideachta ar cheann litreach, stáiseanóireacht agus comharthaí na cuideachta. Aon doiciméad a chuirfear isteach chuig an CRO tar éis dheireadh na hidirthréimhse a mbeidh an t-ainm mícheart air, diúltófar dó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuideachta Neamhtheoranta

 2445 Cuideachta Neamhtheoranta faoi Cuid 19 Acht na gCuideachtaí 2014. Na cuideachtaí a bhí anois "Cuideachta Neamhtheoranta" chur leis an deireadh a n-ainm. 

Athrú: Eisíodh ríomhdheimhniú corpraithe chuig gach cuideachta ach úsáid a bhaint as an seoladh ríomhphoist a sholáthair an chuideachta nó a d’úsáid an chuideachta chun tuairisceáin bhliantúla a chur faoi bhráid an CRO d’fhonn an t-athrú chuig ainm cuideachta a mhionsonrú – alt 1190 d’Acht na gCuideachtaí 2014

Beidh tionchar ag athruithe ar ainm na cuideachta ar cheann litreach, stáiseanóireacht agus comharthaí na cuideachta. Aon doiciméad a chuirfear isteach chuig an CRO tar éis dheireadh na hidirthréimhse a mbeidh an t-ainm mícheart air, diúltófar dó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Athbhunú:

Tabhair faoi deara go mbeidh tionchar ag an athrú comhshó ar a n-athbhunú sa chlár i gcás aon iarchuideachtaí príobháideacha faoi theorainn scaireanna. Beidh tionchar ag ceanglas an ainm ar a n-athbhunú sa chlár i gcás cuideachtaí faoi theorainn ráthaíochta agus cuideachtaí neamhtheoranta. Ní athbhunófar sa chlár iad mura gcuireann an Cláraitheoir aon athruithe riachtanacha i bhfeidhm nó mura gcuirtear i bhfeidhm iad le hordú ón Ard-Chúirt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

An cuideachta atá ann cheana meabhrán agus airteagail a cláraíodh roimh thosach feidhme

An chuideachta atá ann cheana meabhrán agus airteagail a cláraíodh roimh thosach feidhme an ailt seo-

(A) ach amháin a mhéid go bhfuil siad ar neamhréir le soláthar éigeantach, agus
(B) i gcás an meabhrán, faoi réir an cheanglais an t-ainm cuideachta a athrú,

de bheith i bhfeidhm ach féadfar iad a athrú nó a chur fé réim agus de réir na coinníollacha faoina meabhráin nó na hearraí, aon uair a cláraíodh, ceadaítear leis an Acht seo a athrú nó a chur leis.

• Beidh an meabhrán comhlachais agus na hairteagail chomhlachais ina mbunreacht agus beidh an bunreacht comhdhéanta den mheabhrán atá ann cheana féin, seachas na forálacha ina bhfuil cuspóirí na cuideachta nó ina bhforáiltear le haghaidh, nó ina gcuirtear toirmeasc ar, athrú ar gach ceann nó aon cheann de na forálacha atá sa mheabhrán agus sna hairteagail agus forálacha a cuid airteagal reatha.

• Ní bheidh feidhm ag na rialacháin sin i gcás ina bhfuil siad ar neamhréir le foráil éigeantach de chuid Acht na gCuideachtaí 2014.

• I gcás ina ndéanfar tagairt i dTábla A d’aon fhoráil de chuid Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo, forléireofar an tagairt mar thagairt don fhoráil chomhréire d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Tábla A agus Acht nua na gCuideachtaí
Cuimsítear príomhfhorálacha toilteanacha dhlí na gcuideachtaí i gcás cuideachtaí atá faoi theorainn scaireanna i dTábla A den Chéad Sceideal a ghabhann le hAcht na gCuideachtaí 1963. Go dtí seo, i gcás fhormhór na gcuideachtaí atá corpraithe faoi na sean-achtanna, tá na forálacha sin ina gcuid de na hAirteagail Chomhlachais. Ina ionad sin, is bunreacht atá ag cuideachtaí nua arna gcorprú faoi Chuid 2 d'Acht na gCuideachtaí 2014. I gcás cuideachta TEO, cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna, bíonn bunreacht aici atá i bhfoirm an bhunreachta i Sceideal 1 den Acht.

Tá go leor de na rialacháin ó Thábla A in Achtanna na gCuideachtaí 1963–2013 corpraithe sa Phríomh-Acht (Acht na gCuideachtaí 2014) anois mar fhorálacha toilteanacha nó mar fhorálacha éigeantacha. Tá cuid de na rialacháin ó Thábla A fágtha ar lár ar fad, mar shampla Rialacháin 10, 47, 52, 77, 79, 99 agus 108. Bhí rialachán 10 san áireamh cheana féin in Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo mar alt 60 d'Acht na bliana 1963 agus bhí rialachán 99 san áireamh i dtéacs alt 182 d'Acht na bliana 1963. Féadfaidh cuideachta cuid de na rialacháin sin a chur san áireamh, más mian léi, mar rialacháin fhorlíontacha ag gabháil le bunreacht nua.

Ach amháin a mhéid a fhoráiltear dá mhalairt sa bhunreacht
I gcás ina ndéantar na rialacháin a chorprú san Acht nua i gcáil forálacha toilteanacha, tá tagairt san Acht á rá go bhfuil feidhm ag an alt sin maidir le cuideachta TEO "ach amháin a mhéid a fhoráiltear dá mhalairt sa i mbunreacht na cuideachta". Dá bhrí sin, mura rud é gur dhífheidhmigh an chuideachta an t-alt ina bunreacht, beidh feidhm ag na hailt sin maidir le cuideachta atá corpraithe mar chuideachta TEO.

An coinníoll, "Ach amháin a mhéid a fhoráiltear dá mhalairt i mbunreacht na cuideachta",
baineann sé leis na hailt seo a leanas in Acht nua na gCuideachtaí 2014.

 • Alt 65 – An chumhacht chun scaireanna a chomhshó ina stoc
 • Alt 66 – Scaireanna – alt 66(4) – cumhacht na cuideachta chun scaireanna infhuascailte a eisiúint
 • Alt 69 – Leithroinnt Scaireanna – alt 69(4) – Is ag stiúrthóirí na cuideachta, agus acusan amháin, atá sé scaireanna a leithroinnt agus féadfaidh na stiúrthóirí scaireanna a leithroinnt ar dhaoine a mheasann siad gurb iad leas na cuideachta iad, roghanna orthu a dheonú dóibh, nó iad a dhiúscairt ar shlí eile dóibh.
 • Alt 77, 78 agus 79 – Glao ar Scaireanna – Déileáiltear sna hailt sin leis na nósanna imeachta maidir le glao ar scaireanna
 • Alt 80 – Liain – Go bhfuil lian tosaíochta ar gach scair (nach bhfuil láníoctha) ag cuideachta le haghaidh an airgid go léir arna ghlao nó is iníoctha i leith na scaire sin.
 • Alt 81 – Forghéilleadh Scaireanna – Faoin alt seo, ceadaítear do stiúrthóirí fógra a sheirbheáil ar chomhalta á rá go mbeidh ina thoradh ar ghlao gan íoc go bhforghéillfear na scaireanna sin, is féidir a chur i bhfeidhm le rún ó na stiúrthóirí.
 • Alt 83 – Athrú ar Chaipiteal na Cuideachta – ceadaítear don chuideachta scaireanna a chomhdhlúthú, nó luach ainmniúil aon scaireanna dá cuid a mhéadú nó a laghdú.
 • Alt 84 – Laghdú ar Chaipiteal Cuideachta – ceadaítear don chuideachta a caipiteal cuideachta a laghdú ar aon bhealach is fóirsteanach léi ag baint úsáide as an Nós Imeachta Formheasta Achomair nó le rún arna dhaingniú ag an gcúirt.
 • Alt 88 – Athrú ar chearta a ghabhann le cineálacha speisialta scaireanna
 • Alt 94 – Aistriú scaireanna agus bintiúr – alt 94(8) – maidir le rialáil ionstraimí agus go bhfuil an t-aistriú scaireanna gan dochar don Acht um Aistriú Stoic 1963.
 • Alt 95 – maidir le cumas na stiúrthóirí chun diúltú an t-aistriú scaireanna a chlárú.
 • Alt 96-Alt 97 – Tarchur scaireanna in imthosca speisialta – (bás scairshealbhóra) (cumaisc).
 • Alt 124 agus Alt 125 – Nós Imeachta maidir le dearbhuithe, íocaíochtaí díbhinní.
 • Alt 126 – Scaireanna bónais
 • Alt 144 – Ceapadh stiúrthóirí.
 • Alt 148 – Stiúrthóir do scaradh le hoifig.
 • Alt 155 – Luach saothair stiúrthóra.
 • Alt 158-Alt 165 – A bhaineann le himeachtaí stiúrthóirí.
 • Alt 178 – Tionól cruinnithe ginearálta urghnácha ag comhaltaí
 • Alt 180 – Daoine atá i dteideal fógra a fháil faoi chruinnithe.
 • Alt 181 – Fógra faoi Chruinnithe Ginearálta – alt 181(6) – ní bheidh imeachtaí ag cruinniú ó bhail toisc gur mainníodh de neamart fógra faoin gcruinniú a thabhairt.
 • Alt 182 – Córam – alt 182(2) – is é a bheidh i gcóram do chruinniú beirt chomhaltaí i láthair – 1 duine amháin i gcás cuideachta comhalta aonair.
 • Alt 186 – Alt 187 – Gnó agus imeachtaí ag cruinnithe.
 • Alt 188 – Vóta na gcomhaltaí
 • Alt 218 – Fógra a sheirbheáil ar chomhaltaí
 • Alt 229 – Leasanna Eile stiúrthóirí – féadfaidh stiúrthóir teacht chun a bheith ina oifigeach de chuideachta eile arna cur chun cinn ag an gcuideachta nó ina bhféadfadh an chuideachta a bheith ina scairshealbhóir.
 • Alt 230 – Cumhachtaí stiúrthóirí chun gníomhú i gcáil ghairmiúil don chuideachta.

Tá réimsí áirithe de thábla A curtha san áireamh in Acht nua na gCuideachtaí mar fhorálacha éigeantacha. Áirítear leis na rialacháin sin:

 • an fhoirm maidir le ceapadh seachvótálaí (alt 183 – alt 184) – rialachán 69 go dtí rialachán 71 cé gur féidir foráil a dhéanamh sa bhunreacht don líon seachvótálaithe is féidir a bheith i láthair.
 • ionadaíocht comhlachtaí corpraithe ag cruinnithe (alt 185) – rialachán 74
 • athnuachan ar scairdheimhniú sa chás ina bhfuil sé aghloite, caillte nó scriosta – (alt 99(6)) rialachán 9 
 • síniú agus tarraingt ionstraimí soshannta agus fáltas a dhéanamh ar cibé modh a chinnfidh na stiúrthóirí le rún – (alt 164) rialachán 88.