Comhpháirtíochtaí Teoranta

Bíonn comhpháirtíocht i gceist nuair a bhíonn gnó ar siúl ag beirt nó níos mó d’fhonn brabús a dhéanamh. Ní mór don chomhpháirtíocht bheith comhdhéanta de bheirt nó níos mó nó uasmhéid de 20 duine.

I gcás comhpháirtíochtaí infheistíochta agus airgeadais iasachta ar féidir leo 50 comhalta a bheith acu ar a mhéad

Is féidir le daoine nádúrtha nó comhlachtaí corparáideacha bheith sa chomhpháirtíocht. Úsáidtear an téarma "gnólacht" go minic le tagairt a dhéanamh do chomhpháirtíocht, ach ní eintiteas dlíthiúil ar leith í comhpháirtíocht - is é sin le rá nach bhfuil pearsantacht dhlíthiúil ag comhpháirtíocht atá ar leithligh ó chomhpháirtithe éagsúla na comhpháirtíochta.

De réir an Achta um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963, cuirtear de cheangal ar chomhpháirtíocht ainm gnó a chlárú nuair a bhíonn gnólacht ag trádáil faoi ainm gnó nach bhfuil comhdhéanta de shloinnte na gcomhpháirtithe gur daoine aonair iad agus d’ainmneacha corparáideacha na gcomhpháirtithe gur comhlachtaí corparáideacha iad gan rud ar bith a bheith curtha leis an ainm gnó seachas réamhainmneacha na ndaoine aonair nó inisealacha na réamhainmneacha sin.

Cabhraíonn an tAcht um Chomhpháirtíocht Theoranta 1907 le comhpháirtíocht a chruthú ina gcuirtear teorainn le dliteanas roinnt de na comhaltaí i leith fhiacha an ghnólachta. Is í an teorainn a chuirtear le dliteanas na gcomhaltaí ná an caipiteal a thugann siad don chomhpháirtíocht. Mar an gcéanna le comhpháirtíocht ghinearálta, ní eintiteas dlíthiúil ar leith í comhpháirtíocht theoranta.

Ní mór do chomhpháirtíocht theoranta, comhpháirtí ginearálta amháin agus comhpháirtí teoranta amháin a bheith aici ar a laghad. Ba chóir 20 duine a bheith sa chomhpháirtíocht ar a mhéad ach amháin nuair a bhíonn comhpháirtíocht i gceist ar féidir léi 10 gcomhalta a bheith aici ar a mhéad

Tá an comhpháirtí/na comhpháirtithe ginearálta faoi dhliteanas fhiacha agus dualgais an ghnólachta. Tugann na comhpháirtithe teoranta méid sonraithe caipitil chuig an ngnólacht agus ní gá dóibh íoc as dilteanais na comhpháirtíochta atá níos mó ná an méid caipiteal seo.

Ní mór do chomhpháirtíocht theoranta bheith cláraithe leis an CRO agus de réir an Achta 1907 nó beidh comhpháirtíocht ghinearálta i gceist.

Céimeanna Ceanglais

Ní mór duit na doiciméid seo a leanas a chomhlánú agus a chomhdú:

Foirm LP1 Iarratas ar chomhpháirtíocht theoranta a chlárú. Ba chóir don chomhpháirtí/do na comhpháirtithe ginearálta agus teoranta an fhoirm a shíniú.

Foirm LP3 Ráiteas den chaipiteal curtha ar fáil ag comhpháirtí/comhpháirtithe teoranta. Ba chóir don chomhpháirtí ginearálta an fhoirm a shíniú. (Ní gá dleacht chaipitil a íoc i láthair na huaire.)

Nasc: Foirmeacha    Nasc: Táille CRO   Nasc:Bileog Fáisnéise