Cumann/Aontas

Áis Cuardaigh RFS

Is féidir Cuardach a dhéanamh ar líne - https://search.cro.ie/rfs/

Is féidir na doiciméid nach bhfuil aon íomhánna scanta iontu agus atá ar fáil ar ár saoráid chuardaigh a iarraidh trí ríomhphost a sheoladh chuig rfs@dbei.gov.ie. Ní stóráiltear ar an láithreán doiciméid a bhaineann le Cumainn/Aontais agus ní mór iad a aisghabháil ónár saoráid stórála as an láithreán. Mar thoradh air sin, ní féidir doiciméid den sórt sin a fháil an lá céanna a iarrtar iad. Tabhair faoi deara go bhfuilimid i mbun oibre faoi láthair ar bhogadh chuig áitreabh nua. D’fhéadfadh sé sin moill a chur ar dhoiciméid a aisghabháil. Gabhaimid leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Eolas faoi Cláraitheoir na gCara-Chumann (RFS)

Tá Cláraitheoir na gCara-Chumann (RFS) freagrach as clárú agus rialú ginearálta na gCumann Tionscail agus Coigiltis, na gCara-Chumann agus na gCeardchumann.

Oifig Phoiblí:  Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1

Seoladh Phoist: Bosca Oifig Phoist 12858, Baile Átha Cliath 1

Tá an RFS ar oscailt don phobal gach lá oibre ó 10 ar maidin go dtí 1.00 sa tráthnóna agus ó 2.15 go 4.30 sa tráthnóna.

Clárlann na gCara - Chumann

Teil: 00 353 (0)1 804 5499, Lo Call - 1890 220 225*           Ríomhphost: rfs@dbei.gov.ie

*Tabhair faoi deara go bhfuil na rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid de 1890 (LoCall) uimhreacha éagsúla i measc soláthraithe seirbhíse éagsúla

----------------------------------------------------------------------------------------------

Lúnasa 2018: Orduithe Táillí Nua 

Rinneadh athruithe ar na forálacha táillí le haghaidh gach réimse de Chlár na gCara-Chumann. Rinneadh athruithe ar na táillí le haghaidh Cumainn Tionscail agus Choigiltis agus ar na táillí le haghaidh Cara-Chumann agus Ceardchumann. Tá táillí á laghdú le haghaidh fhormhór na bhfoirmeacha.

Féach an suíomh Gréasáin chun tuilleadh faisnéise a fháil. Sna míonna atá le teacht, tabharfar isteach an rogha chun doiciméid áirithe de chuid Chlár na gCara-Chumann a chomhdú ar líne agus eiseofar ríomhirisí breise ina leith sin. Táillí Cara-Chumainn. Ceardchumainn agus Cumainn Tionscail agus Coigiltis.

------------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁR NA gCARA-CHUMANN - ATHRÚ AR AN REACHTAÍOCHT

Tá tús feidhme na reachtaíochta chun rómhaorlathas a laghdú ar chomharchumainn fógartha ag an Aire Bruton. Rinneadh Acht na gCara-Chumann agus na gCumann Tionscail agus Soláthair (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014 a achtú ar an 21 Iúil 2014. Féach ar shuíomh gréasáin na Roinne.

Faoin Acht sin, leasófar roinnt forálacha a rinneadh sa dá cheann de na hAchtanna seo. Leis na hathruithe ar an dlí um Chumainn Tionscail agus Soláthair: 

  • Tabharfar isteach próiseas scrúdaitheoireachta maidir le Cumainn Tionscail agus Soláthair
  • Ceadófar do chumainn aonair a dteorainneacha féin a leagan amach ar scairshealbha aonair sa chumann
  • Maolófar srianta tuairiscithe airgeadais trí shíneadh a chur leis an tréimhse le haghaidh ullmhú agus cur isteach an tuairisceáin bhliantúil agus na gcuntas bliantúil.
  • Fágfar níos éasca é cumainn a cuireadh ar ceal a chur ar ais ar an gclár
  • Maolófar srianta tiomsaithe airgid i gcás cumainn neamh-thalmhaíochta

Cuirfear tús le codanna éagsúla den Acht ar dhátaí éagsúla sa todhchaí. Ní bheidh sé indéanta a thuilleadh Cara-Chumann nua a chlárú. Níl ach 47 Cara-Chumann ar an gclár faoi láthair agus tá go leor acu a bhfuil leibhéal íseal gníomhaíochta acu.

Clárlann na gCara-Chumann - Cumainn Tionscail agus Soláthair agus Tuairisceáin Bhliantúla

Ní mór do chumann tuairisceán a chur isteach uair sa bhliain [alt 10(e) d'Acht na bliana 2014]. Cuirfear isteach an tuairisceán bliantúil tráth nach déanaí ná-

(i) an 31 Deireadh Fómhair, má tá dáta a chláir chomhardaithe dheiridh a foilsíodh idir an 1 Eanáir agus an 30 Meitheamh, agus

(ii) an 30 Deireadh Fómhair, má tá dáta a chláir chomhardaithe dheiridh a foilsíodh idir an 1 Iúil agus an 31 Nollaig (den bhliain roimhe sin);

Go hachomair:

Aon chumann a fhoilseoidh a chlár comhardaithe idir an 1 Iúil agus an31 Nollaig i mbliana, ní gá dó a thuairisceán bliantúil a chomhdú go dtí Aibreán 2015 Aon chumann a bhfuil dáta an chláir chomhardaithe idir Eanáir agus deireadh mhí an Mheithimh i mbliana, ní gá dó a thuairisceán bliantúil a chomhdú go dtí Deireadh Fómhair 2015 más amhlaidh gur chomhdaigh sé tuairisceán bliantúil i 2014. Tabhair faoi deara nach gá tuairisceáin Thríbhliantúla a chur isteach a thuilleadh. Tá aisghairm déanta ar an gcuid d'Acht na bliana 1913 inar pléadh leis sin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuardach a dhéanamh ar Shonraí Cumainn/Ceardchumainn

Áis Cuardaigh RFS

Is féidir Cuardach a dhéanamh ar línehttps://search.cro.ie/rfs/ - anois maidir le cumann nó ceardchumann (tríd an ainm). Is féidir liosta doiciméad a fheiceáil a cumdaíodh i gcoinne an chumainn/an cheardchumainn. Má chliceálann tú ar chumann nó ar cheardchumann faoi leith, feicfidh tú an uimhir, seoladh, cineál eintitis (cara-chumann, cumann tionscail & coigiltis nó ceardchumann), an dáta clárúcháin, an dáta deireanach a cuireadh tuairsiceán bliantúil isteach. Is féidir íomhá de dhoiciméad a cheannach ar líne do Chumann Tionscail agus Choigiltis. (Táille Chomhdaithe €2.50). Ach, i láthair na huaire, ní féidir íomhá de dhoiciméad a cheannach ar líne do Cheardchumann nó do Chara-Chumann. Tá sé beartaithe againn an fheidhmiúlacht seo a chur leis sa todhchaí.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Féach Tuarascáil Bliaintúil 2004-2017.

Foirmeacha:

Táillí: