Deireadh na hIdirthréimhse

Ag deireadh na hIdirthréimhse (30 Samhain 2016 - 18 mí tar éis an Dáta Tosach Feidhme), tabharfaidh an CRO éifeacht don fhoráil measta sa reachtaíocht faoina ndéanfar aon chuideachta nach bhfuil an rogha déanta aici comhshó ina TEO nó CGA a chomhshó sa ghnáthchúrsa go dtí samhail na cuideachta TEO ar Chlár na gCuideachtaí. (cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna).

Mura n-athróidh an chuideachta ainm na cuideachta agus mura gcuirfidh sí bunreacht leasaithe isteach trí Fhoirm N3, athróidh Cláraitheoir na gCuideachtaí ainm na cuideachta agus eiseofar deimhniú nua corpraithe ag deireadh na hIdirthréimhse (Cuideachtaí Príobháideacha faoi Theorainn Ráthaíochta/Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta agus Cuideachtaí Neamhtheoranta)

Ón 1ú Nollaig 2016

DEIREADH NA hIDIRTHRÉIMHSE

Amhail an 1 Nollaig 2016, tá an Idirthréimhse tagtha chun deiridh. Tionscnaíodh imeachtaí áirithe le deireadh na hIdirthréimhse agus tá ailt 61, 980, 1190 agus 1247 d’Acht na gCuideachtaí 2014 tagtha in éifeacht. Mar thoradh air sin, bhí dualgas ar Chláraitheoir na gCuideachtaí na forálacha measta de na hailt sin a chur i bhfeidhm agus athruithe áirithe a chur chun feidhme maidir leis na cuideachtaí agus na cineálacha cuideachta a leanas.

Ní féidir a thuilleadh doiciméid a chur isteach chun comhshó nó chun ainm na cuideachta a athrú trí fhoirmeacha N1, N2 nó N3 a úsáid. Diúltófar d’aon doiciméid den sórt sin a gheofar tar éis an 1 Nollaig.

Measadh cuideachtaí príobháideacha faoi theorainn scaireanna a bheith ina gcuideachtaí LTD amhail an 1 Nollaig.

Athrú: Eisíodh ríomhdheimhniú corpraithe chuig gach cuideachta ach úsáid a bhaint as an seoladh ríomhphoist a sholáthair an chuideachta nó a d’úsáid an chuideachta chun tuairisceáin bhliantúla a chur faoi bhráid an CRO d’fhonn an t-athrú chuig stádas cuideachta TEO a mhionsonrú – alt 61 d’Acht na gCuideachtaí 2014

Athbhunú: Tabhair faoi deara go mbeidh tionchar ag an athrú comhshó ar a n-athbhunú sa chlár i gcás aon iarchuideachtaí príobháideacha faoi theorainn scaireanna. Beidh tionchar ag ceanglas an ainm ar a n-athbhunú sa chlár i gcás cuideachtaí faoi theorainn ráthaíochta agus cuideachtaí neamhtheoranta. Ní athbhunófar sa chlár iad mura gcuireann an Cláraitheoir aon athruithe riachtanacha i bhfeidhm nó mura gcuirtear i bhfeidhm iad le hordú ón Ard-Chúirt.

Ón 1 Nollaig 2016 i leith, beidh céim bhreise ag teastáil sula n-athbhunófar an chuideachta sa Chlár, is cuma cé acu is le hAthbhunú Riaracháin, le hAthbhunú Cúirte nó le hAthbhunú Mear atá an chuideachta á hathbhunú ann.

Is ionann cuideachtaí poiblí faoi theorainn ráthaíochta agus Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta faoi Chuid 18 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Tá “Company Limited by Guarantee/Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta” curtha le deireadh ainm na gcuideachtaí sin. Cuireadh an téarma sin in áit an fhocail “Limited/Teoranta” a bhí in úsáid roimhe seo. 

Is ionann Cuideachta phríobháideach ráthaíochta a bhfuil scairchaipiteal aici  faoi Chuid 16 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Tá “Designated Activity Company/Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe” curtha le deireadh ainm na gcuideachtaí sin. Cuireadh an téarma sin in áit an fhocail “Limited/Teoranta” a bhí in úsáid roimhe seo.

Cuideachtaí ag a raibh díolúine faoi Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo ón bhfocal “Limited/Teoranta” a úsáid ina n-ainm, coinneoidh siad an ceadúnas sin. Mar thoradh air sin, níl aon athrú ann ar chuideachtaí faoi theorainn ráthaíochta ag a bhfuil díolúine.

Is ionann cuideachtaí neamhtheoranta faoi Chuid 19 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Tá “Unlimited Company/Cuideachta Neamhtheoranta” curtha le deireadh ainm na gcuideachtaí sin.

Éifeacht: I gcás cuideachtaí ar athraíodh a n-ainm trí iarmhír a chur leis, ba cheart dóibh a gcinn litreach, a gcomharthaí etc. a athrú agus ba cheart dóibh a n-ainm nua amháin a úsáid in aon doiciméid a chuirfidh siad faoi bhráid an CRO. 

Anois: Samhain 2016

Logáil isteach ar CORE. Roghnaigh “Iontráil/Fíoraigh Seoladh Ríomhphoist na Cuideachta”.
Beidh tú ábalta seoladh ríomhphoist a chur isteach ansin.

Is chuig an seoladh ríomhphoist sin a sheolfar ríomhdheimhnithe/Tá an deimhniú corpraithe á eisiúint chun cloí le ceanglais éagsúla faoin Acht agus chun deireadh na hIdirthréimhse a shonrú.

Image of Core website

Mura féidir leat do dheimhniú a fháil, seiceáil d’fhillteán Dramhphoist ar eagla go measfaí gur thurscar é an doiciméad.

Core - Verify email