Cad atá nua 2018?

Meitheamh

Tuarascáil Bliantúil

Tá Tuarascáil Oifig um Chlárú Cuideachtaí 2017 le fáil ón leathanach Foilseacháin Chorparáideacha

Foirm G1-H15

Bíodh a fhios agat:

  • NÍ leor foirm G1-H15 a chur faoi bhráid chun tús a chur leis an bpróiseas chun cuideachta a bhaint den liosta oifigiúil ná ní chuireann sé an chuideachta ar liostú de chuideachtaí atá lena mbaint de go deonach.
  • Tar éis don rún a bheith rite atá luaite ar fhoirm G1-H15, tá céimeanna eile le cur i gcrích sula féidir cuideachta a bhaint den chlár.
  • Ní mór Foirm H15 (an fógra foirmiúil iarratais) a chur faoi bhráid mar aon le doiciméid riachtanacha ar bith eile (cóip den bhfógra, ráiteas na gCoimisinéirí Ioncaim).
  • Feic suíomh idirlín na hOifige um Chlárú Cuideachtaí chun tuilleadh eolais a fháil.

Cuirtear Foirm G1-H15 faoi bhráid chun riachtanais Chuid 12 d’Acht na gCuideachtaí 2014 a chomhlíonadh.
Ceanglaítear ar chuideachta rún a rith sa chás —
(i) go bhfuil beartaithe aici iarratas a chur chuig an gCláraitheoir le bheith bainte den chlár ar an bhforas nach ndearna sí gnó riamh nó go bhfuil sí éirithe as gnó a dhéanamh; agus
(ii) go bhfuil beartaithe aici nach ndéanfaidh sí aon ghnó agus nach bhfabhróidh sí aon dliteanais agus í ag fanacht le cinneadh faoina hiarratas chun bheith bainte den liosta (nó ag fanacht le cealú an phróisis, ar a hiarratas féin, má tharlaíonn a leithéid níos túisce ná sin).

Ordú um Thosach Feidhme Achta na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017
Ar 8ú Feabhra 2018 chuir an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta a lámh le hOrdú um Thosach Feidhme 2018 Achta na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017. Leis an ordú seo ceaptar an 9ú Meitheamh 2018 mar an lá ar a dtiocfaidh alt 80 d’Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017 (uimh. 9 de 2017) i bhfeidhm. Leasaítear le halt 80 alt 1300 d’Acht na gCuideachtaí 2014 mar aon leis an sainmhíniú atá le cuideachta LEE agus cuideachta neamh-LEE.
“ Ciallaíonn ‘comhlacht LEE’—
(a) comhlacht corparáideach—
(i) atá corpraithe i stát (seachas an Stát) gur stát LEE é, agus
(ii) a bhfuil dliteanas a bhall i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta,

(b) gníomhaíocht—
(i) atá in eagar nó corpraithe i stát (seachas an Stát) gur stát LEE é,
(ii) a bhfuil dliteanas a ball i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta, agus
(iii) atá ina fo-ghníomhaíocht de chomhlacht corparáideach a bhfuil dliteanas a bhall i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta;”,
agus
“ ciallaíonn ‘comhlacht neamh-LEE’—
(a) comhlacht corparáideach—
(i) atá corpraithe i stát nach stát LEE é, agus
(ii) a bhfuil dliteanas a bhall i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta,

(b) gníomhaíocht—
(i) atá in eagar nó corpraithe i stát nach stát LEE é,
(ii) a bhfuil dliteanas a ball i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta, agus
(iii) atá ina fo-ghníomhaíocht de chomhlacht corparáideach a bhfuil dliteanas a bhall i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta.”

Bealtaine

Úinéireacht Thairbhúil 

Tá sé curtha in iúl ag an Roinn Airgeadais go meastar go ndéanfar Ionstraim Reachtúil sna míonna amach romhainn trína sannfar freagracht dhlíthiúil ar leithligh ar
Chláraitheoir na gCuideachtaí as bunú agus coimeád an chláir lárnaigh d’úinéireacht thairbhiúil cuideachtaí agus cumainn tionscail agus choigiltis (I&Ps).

Tá an obair dhlíthiúil agus theicniúil chun an clár seo a sheoladh mar a éilítear ag an 4ú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid beagnach i gcrích. Tá sé tugtha le fios ag an Roinn Airgeadais go bhfuil sí ar an mbóthar ceart faoi láthair le go mbeadh na gnéithe den 4ú Treoir a bhaineann le húinéireacht thairbhiúil tras-suite go luath.  

Meastar fós go mbeidh amfhráma fadaithe ann do chuideachtaí agus  I&Panna le gur féidir leo comhdú faoi úinéireacht thairbhiúil a dhéanamh agus go gcuirfear tús leis an tréimhse sin tar éis go seolfar an clár. Is féidir ceisteanna faoi úinéireacht thairbheach a sheoladh chuig: aml@finance.gov.ie  

Fógraí agus Meabhrúcháin do Leachtaitheoirí

Tá CRO tar éis tús a chur le Fógraí agus Meabhrúcháin a eisiúint go Leachtaitheoirí chun cloí lena gcuid oibleagáidí reachtúla chun aighneachtaí a chur i gcomhad de réir mar a éilítear ag Alt 680 agus 681 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Gheobhaidh leachtaitheoirí nach bhfuil comhlíontach meabhrúchán chun a gcuid aighneachtaí nach bhfuil curtha isteach fós a chur i gcomhad.

Gheobhaidh leachtaitheoirí atá comhlíontach fógra roimh ré faoin gcéad dháta comhdaithe eile. Mura ndéanann siad comhdú in am, eiseofar meabhrúchán ina dtabharfar le fios go bhfuil an spriocdháta um chur i gcomhad imithe thart agus ina molfar dóibh cur i gcomhad gan mhoill.  Eiseofar na Fógraí agus na eabhrúcháin chun cabhrú le Leachtaitheoirí cloí lena gcuid oibleagáidí reachtúla trí mheabhrú dóibh faoi na spriocdhátaí. Ó thaobh na dtorthaí a bheadh ar mhainneachtain comhdú a dhéanamh i gcomhréir le hAcht na gCuideachtaí 2014, tá siad leagtha amach sna litreacha. Tá sé beartaithe ag CRO monatóireacht a dhéanamh ar na leibhéil chomhlíontachta. Eiseofar ríomhiris eile sula gcuirfear tús le hionchúisimh.

Ní ghlacfar le seiceanna a thuilleadh le haghaidh Cuntais Chustaiméara 

Ón 1 Meitheamh 2018 i leith, ní bheidh CRO ag glacadh le seiceanna a thuilleadh mar mhodh íocaíochta chun Cuntas Custaiméara a bhreisiú. Táthar ag cur deireadh le húsáid seiceanna de réir a chéile. Tosaíodh air sin nuair a baineadh an rogha sin de Thuairisceán Bliantúil B1 a chomhdú. Is féidir Cuntas Custaiméara a bhreisiú le Cárta Creidmheasa nó le Ríomhaistriú Airgid ar choinníoll go luaitear uimhir an Chuntais Chustaiméara mar thagairt ar an Ríomhaistriú Airgid agus go seoltar ríomhphost chugainn á rá go ndearnadh an t-aistriú sin

Aibreán

DOICIMÉID A RIANÚ TRÍ CORE A ÚSÁID:

An tSaoráid Spás Oibre agus an tSaoráid Faire Cuideachta

Nuair a chuireann tú doiciméad isteach ar líne chuig CRO trí CORE (córas comhdúcháin ar líne CRO), is féidir leat do Spás Oibre a úsáid chun stádas gach doiciméid a chuir tú isteach go leictreonach a rianú. Athraítear stádas do dhoiciméid laistigh den spás oibre de réir mar a athraítear é ar chóras CRO e.g. seolta ar ais, faighte, cláraithe, etc.

Is féidir leat faire a choimeád ar chuideachta nó ar chuideachtaí ar leith as a bhfuil tú freagrach.
Trí úsáid a bhaint as an dá shaoráid sin, cinnteofar gurb eol duit cé acu a fuair CRO do dhoiciméid nó a seoladh ar ais iad le haghaidh leasuithe. Má sheoltar doiciméad ar ais, gheobhaidh tú ríomhphost ina dtabharfar fógra faoin doiciméad seolta ar ais. Déan cinnte de gur chuir tú seoladh ríomhphoist ar fáil atá cothrom le dáta agus a gcoinnítear súil air agus seiceáil an fillteán turscair freisin. Is é an seoladh ríomhphoist a úsáidtear an seoladh atá bainteach le do chuntas ar CORE agus is féidir é a sheiceáil nó a athrú in CORE faoi do phróifíl i ‘Riarachán’. Ní sheoltar ríomhdhoiciméid ar ais trí chasadh an phoist.

Feabhra

Ní thabharfar 14 lá do chuideachtaí i gcás nár síníodh foirm B1 

Ón 1 Aibreán 2018 i leith, diúltófar d’fhoirmeacha B1 go huathoibríoch i gcás nár síníodh an leathanach sínithe ar fhoirm B1 nó nár síníodh an deimhniú foriomlán nó i gcás nach bhfuil ach síniú amháin air. Ní bhainfidh an Cláraitheoir leas as a lánrogha faoi alt 898 d’Acht na gCuideachtaí 2014 sna cásanna sin a thuilleadh agus ní thabharfaidh sé 14 lá le haghaidh an leasú a theastaíonn a dhéanamh ach oiread. Ní mór tuairisceán bliantúil nua a ghabháil, ní mór ráitis airgeadais nua a uaslódáil agus ní mór leathanach sínithe nua a bhfuil sínithe air a sheachadadh chuig CRO. I gcás go bhfaightear an tuairisceán bliantúil nua sin níos mó ná 28 lá tar éis Dháta Tuairisceáin Bhliantúil na cuideachta, is mall a bheidh foirm B1. 
 
Is mall a bheidh Tuairisceán Bliantúil mura nuaslódáiltear ráitis airgeadais 

Ón 1 Aibreán 2018 i leith, ní mór Ráitis Airgeadais a uaslódáil sula seoltar leathanach sínithe a bhfuil sínithe air chuig CRO. I gcás go bhfaightear leathanach sínithe agus nach n-uaslódáiltear aon ráitis airgeadais, diúltófar don tuairisceán bliantúil sin. Ní thabharfar 14 lá do chuideachtaí na ráitis airgeadais a uaslódáil. 
 
Is mall a bheidh Tuairisceán Bliantúil má  uaslódáiltear ráitis airgeadais go mall 

Is meabhrúchán é seo á rá gurb amhlaidh, má uaslódálann tú do ráitis airgeadais tar éis na tréimhse 28 lá a cheadaítear tar éis foirm B1 a ghabháil ar líne, gur mall a bheidh do thuairisceán bliantúil iomlán agus go ngearrfar pionós as comhdú déanach ort agus, nuair is cuí, go gcaillfidh tú do dhíolúine ó iniúchadh go ceann dhá bhliain. 
 
Iarrataí ar Thuairisceán Bliantúil a chur isteach 

I gcás go gcuireann cuideachta nó deontóir glao ar CRO agus go n-iarrann sé/sí go gcuirfí tuairisceán bliantúil isteach sula bhfaigheadh CRO an leathanach sínithe, ní éascófar an iarraidh sin má dhéantar í laistigh de 3 lá ó dháta seachadta an leathanaigh shínithe. 
 
Ní ghlacfar le seiceanna a thuilleadh le haghaidh Cuntais Chustaiméara 

Ón 1 Meitheamh 2018 i leith, ní bheidh CRO ag glacadh le seiceanna a thuilleadh mar mhodh íocaíochta chun Cuntas Custaiméara a bhreisiú. Táthar ag cur deireadh le húsáid seiceanna de réir a chéile. Tosaíodh air sin nuair a baineadh an rogha sin de Thuairisceán Bliantúil B1 a chomhdú. Is féidir Cuntas Custaiméara
a bhreisiú le Cárta Creidmheasa nó le Ríomhaistriú Airgid ar choinníoll go luaitear uimhir an Chuntais Chustaiméara mar thagairt ar an Ríomhaistriú Airgid agus go
seoltar ríomhphost chugainn á rá go ndearnadh an t-aistriú sin.

Eanáir

Úinéireacht Thairbhiúil

Is le hionstraim reachtúil uimh. 560 de 2016 a thrasuitear an chéad fhomhír d’Airteagal 30(1) den Cheathrú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid (‘an Treoir’). Is é an réasúnaíocht taobh thiar den fhoráil sin a thrasuí roimh an gcuid eile den Treoir ná gurb amhlaidh, ionas go mbeidh éifeacht leis an gclár lárnach um úinéireacht thairbhiúil (mar a cheanglaítear le hAirteagal 33(3) den Treoir) a luaithe is féidir tar éis thrasuí iomlán na Treorach, go mbeidh ar eintitis chorparáideacha na sonraí riachtanacha a bhailiú ar dtús faoi úinéireacht thairbhiúil agus na sonraí sin a thaifeadadh ina dhiaidh sin ar a gcláir chorparáideacha féin um úinéireacht thairbhiúil.

Nasc chuig ionstraim reachtúil uimh. 560 de 2016 dar teideal ‘Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Frithsciúradh Airgid: Úinéireacht Thairbhiúil Eintiteas Corparáideach), 2016’. Ceanglaítear leis an ionstraim reachtúil sin ar eintitis chorparáideacha agus ar eintitis dhlíthiúla eile atá corpraithe laistigh den Stát seo faisnéis atá leordhóthanach, cruinn agus cothrom le dáta a choinneáil faoina n-úinéireacht thairbhiúil, lena n-áirítear sonraí faoi na leasanna tairbhiúla atá á sealbhú. Tháinig sí i bhfeidhm an 15 Samhain 2016.