Cad atá nua 2019?

Márta

Cumasc Intíre – Athrú ar Fhoirm 206: Nós Imeachta Ceadaithe Achomair

Dearbhú reachtúil a dhéantar faoi théarmaí alt 206 d’Acht na gCuideachtaí, 2014, is ea foirm 206: nós imeachta ceadaithe achomair (SAP). Athraíodh an fhoirm chun go mbeadh sí níos soláimhsithe ag cuideachtaí. Mar aon leis na ceanglais chaighdeánacha faoi alt 206, is amhlaidh, leis an bhfaisnéis nua a iarrtar, go gceadaítear don iarratasóir na nithe seo a leanas a lua:

  • an cineál cumaisc atá á bheartú
  • sonraí na gcuideachtaí eile atá i mbun cumaisc
  • cé acu is amhlaidh gurb í an chuideachta atá i gceist an chuideachta is aistreoir nó an chuideachta is aistrí (an chuideachta is comharba)
  • cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh go bhfuil ráiteas alt 209 ag gabháil le foirm 206
  • cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh gur comhdaíodh foirm rúin speisialta (G1P) i leith fhoirm 206.

Is foirm láimhe í an fhoirm sin. Is é €15.00 an táille atá le híoc. 

An costas ar Fhoirmeacha Corpraithe Láimhe i gcomparáid leis an gcostas ar Fhoirmeacha Corpraithe Leictreonacha

Tá foirmeacha áirithe ar fáil i bhformáid láimhe agus i bhformáid leictreonach araon. I bhformhór na gcásanna, bíonn sé níos saoire an fhoirm leictreonach a chomhdú ar líne ná an leagan láimhe a chur isteach le casadh an phoist. Uaireanta, bíonn sé saor in aisce an fhoirm a chomhdú ar líne freisin. Mar shampla, is féidir leat foirm G1 (Rún Speisialta) a chomhdú ar chostas €15 agus is féidir leat an Bunreacht gaolmhar a chomhdú ar chostas €15. Is féidir leat an dá cheann díobh a chomhdú saor in aisce ar líne, áfach. Tarlaíonn an rud céanna i gcás fhoirm G2 (Gnáthrún). Cé gur féidir leat an fhoirm sin a chomhdú de láimh ar chostas €15, is féidir leat déanamh amhlaidh saor in aisce ar líne. Má bhíonn aon cheisteanna agat, cuir glao ar ár líne faisnéise ar 1890 220 226. 

Úsáid a bhaint as Uimhir Chláraithe Iniúchóra agus Ráitis Airgeadais neamhiniúchta á gcomhdú

Tabhair faoi deara nach gceanglaítear ort uimhir chláraithe iniúchóra a thabhairt ar fhoirm B1 (Tuairisceán Bliantúil) ach amháin i gcás go bhfuil ráitis airgeadais iniúchta á gcomhdú agat. Tá seans ann go ndéanfadh an pacáiste bogearraí airgeadais atá in úsáid agat uimhir chláraithe iniúchóra a líonadh isteach go huathoibríoch agus go gcuirfear an uimhir faoi bhráid CRO ansin. Ní fhéadfaidh CRO glacadh leis an tuairisceán bliantúil sa chás sin agus seolfar é ar ais chuig an iarratasóir atá i gceist.

Feabhra

Cothabháil Láithreán Gréasáin CRO 

Beidh an CRO ag déanamh cothabhála ar ár láithreán gréasán CORE ar an Sathairn seo chugainn 2ú Márta 2019. Ciallaíonn sé sin nach mbeidh fáil ar láithreán gréasáin CRO idir 10 rn. go dtí timpeall 2 in. Ní bheith fáil ar ár seirbhísí ar líne le linn an ama seo. Is oth linn aon chur isteach ar an bpobal le linn na cothabhála riachtanaí seo.

Ár mbuíochas leat as do chomhoibriú.

Comhpháirtíochtaí Teoranta

Tá an Roinn Gnóthaí, Fiontar agus Nuálaíochta ag athbhreithniú an Achta um Chomhpháirtíochtaí Teoranta 1907. Mar chuid den phróiseas athbhreithnithe, tá an Roinn ag iarraidh aighneachtaí ó pháirtithe leasmhara. Tá an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí gar do ghnó Dé hAoine, 1 Márta 2019 .

Brexit

I gcás nach mbeidh beart ar bith comhaontaithe idir an Ríocht Aontaithe agus AE, fágfaidh an Ríocht Aontaithe láithreach agus i gcás nach bhfuil ag cuideachta ach stiúrthóirí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le hathrú.

Eanáir

Príomhphointí le Cuimhneamh -  Más neamh-chomhlíontach atá tuairisceán bliantúil:

  • ní sheolfar an tuairisceán ar ais chuig an Deontóir go fisiciúil.
  • eiseofar ríomhphost chuig an mBronntóir á chur in iúl dó/di gur seoladh a d(h)oiciméad ar ais agus
  • caithfidh sé/sí foirm B1 uaidh/uaithi a thaisceadh an athuair, a ráitis airgeadais a uaslódáil an athuair, leathanach sínithe nua a phriontáil agus a shíniú agus an leathanach sin a sheachadadh chuig CRO laistigh de 14 lá.
  • Ba cheart do Chuideachtaí agus do Dheontóirí a chinntiú go gcuireann siad na seoltaí ríomhphoist chearta ar fáil chun a áirithiú go dtabharfar fógra dóibh tráth a sheoltar a gcuid doiciméad ar ais mar nach bhfaighidh siad litir ná doiciméid trí chasadh an phoist a thuilleadh.  

Más rud é nár uaslódáladh na ráitis airgeadais go fóill tráth a fhaightear an leathanach sínithe in CRO, eiseofar ríomhphost chuig an Deontóir á chur in iúl dó/di gur seoladh a d(h)oiciméad ar ais agus nach mór dó/di foirm B1 uaidh/uaithi a thaisceadh an athuair, a ráitis airgeadais a uaslódáil, leathanach sínithe nua a phriontáil agus a shíniú agus an leathanach sin a sheachadadh chuig CRO laistigh de 14 lá. Ba cheart do Chuideachtaí agus do Dheontóirí a chinntiú go gcuireann siad na seoltaí ríomhphoist chearta ar fáil chun a áirithiú go dtabharfar fógra dóibh tráth a sheoltar a gcuid doiciméad ar ais mar nach bhfaighidh siad litir ná doiciméid trí chasadh an phoist a thuilleadh.