Cad atá nua 2018?

Feabhra

Ní thabharfar 14 lá do chuideachtaí i gcás nár síníodh foirm B1 

Ón 1 Aibreán 2018 i leith, diúltófar d’fhoirmeacha B1 go huathoibríoch i gcás nár síníodh an leathanach sínithe ar fhoirm B1 nó nár síníodh an deimhniú foriomlán nó i gcás nach bhfuil ach síniú amháin air. Ní bhainfidh an Cláraitheoir leas as a lánrogha faoi alt 898 d’Acht na gCuideachtaí 2014 sna cásanna sin a thuilleadh agus ní thabharfaidh sé 14 lá le haghaidh an leasú a theastaíonn a dhéanamh ach oiread. Ní mór tuairisceán bliantúil nua a ghabháil, ní mór ráitis airgeadais nua a uaslódáil agus ní mór leathanach sínithe nua a bhfuil sínithe air a sheachadadh chuig CRO. I gcás go bhfaightear an tuairisceán bliantúil nua sin níos mó ná 28 lá tar éis Dháta Tuairisceáin Bhliantúil na cuideachta, is mall a bheidh foirm B1. 
 
Is mall a bheidh Tuairisceán Bliantúil mura nuaslódáiltear ráitis airgeadais 

Ón 1 Aibreán 2018 i leith, ní mór Ráitis Airgeadais a uaslódáil sula seoltar leathanach sínithe a bhfuil sínithe air chuig CRO. I gcás go bhfaightear leathanach sínithe agus nach n-uaslódáiltear aon ráitis airgeadais, diúltófar don tuairisceán bliantúil sin. Ní thabharfar 14 lá do chuideachtaí na ráitis airgeadais a uaslódáil. 
 
Is mall a bheidh Tuairisceán Bliantúil má  uaslódáiltear ráitis airgeadais go mall 

Is meabhrúchán é seo á rá gurb amhlaidh, má uaslódálann tú do ráitis airgeadais tar éis na tréimhse 28 lá a cheadaítear tar éis foirm B1 a ghabháil ar líne, gur mall a bheidh do thuairisceán bliantúil iomlán agus go ngearrfar pionós as comhdú déanach ort agus, nuair is cuí, go gcaillfidh tú do dhíolúine ó iniúchadh go ceann dhá bhliain. 
 
Iarrataí ar Thuairisceán Bliantúil a chur isteach 

I gcás go gcuireann cuideachta nó deontóir glao ar CRO agus go n-iarrann sé/sí go gcuirfí tuairisceán bliantúil isteach sula bhfaigheadh CRO an leathanach sínithe, ní éascófar an iarraidh sin má dhéantar í laistigh de 3 lá ó dháta seachadta an leathanaigh shínithe. 
 
Ní ghlacfar le seiceanna a thuilleadh le haghaidh Cuntais Chustaiméara 

Ón 1 Meitheamh 2018 i leith, ní bheidh CRO ag glacadh le seiceanna a thuilleadh mar mhodh íocaíochta chun Cuntas Custaiméara a bhreisiú. Táthar ag cur deireadh le húsáid seiceanna de réir a chéile. Tosaíodh air sin nuair a baineadh an rogha sin de Thuairisceán Bliantúil B1 a chomhdú. Is féidir Cuntas Custaiméara
a bhreisiú le Cárta Creidmheasa nó le Ríomhaistriú Airgid ar choinníoll go luaitear uimhir an Chuntais Chustaiméara mar thagairt ar an Ríomhaistriú Airgid agus go
seoltar ríomhphost chugainn á rá go ndearnadh an t-aistriú sin.

Eanáir

Úinéireacht Thairbhiúil

Is le hionstraim reachtúil uimh. 560 de 2016 a thrasuitear an chéad fhomhír d’Airteagal 30(1) den Cheathrú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid (‘an Treoir’). Is é an réasúnaíocht taobh thiar den fhoráil sin a thrasuí roimh an gcuid eile den Treoir ná gurb amhlaidh, ionas go mbeidh éifeacht leis an gclár lárnach um úinéireacht thairbhiúil (mar a cheanglaítear le hAirteagal 33(3) den Treoir) a luaithe is féidir tar éis thrasuí iomlán na Treorach, go mbeidh ar eintitis chorparáideacha na sonraí riachtanacha a bhailiú ar dtús faoi úinéireacht thairbhiúil agus na sonraí sin a thaifeadadh ina dhiaidh sin ar a gcláir chorparáideacha féin um úinéireacht thairbhiúil.

Nasc chuig ionstraim reachtúil uimh. 560 de 2016 dar teideal ‘Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Frithsciúradh Airgid: Úinéireacht Thairbhiúil Eintiteas Corparáideach), 2016’. Ceanglaítear leis an ionstraim reachtúil sin ar eintitis chorparáideacha agus ar eintitis dhlíthiúla eile atá corpraithe laistigh den Stát seo faisnéis atá leordhóthanach, cruinn agus cothrom le dáta a choinneáil faoina n-úinéireacht thairbhiúil, lena n-áirítear sonraí faoi na leasanna tairbhiúla atá á sealbhú. Tháinig sí i bhfeidhm an 15 Samhain 2016.