Cad atá nua 2017?

Iúil

Tuarascáil Bliantúil

Tá Tuarascáil Chláraitheoir na gCara-Chumann 2016 le fáil ón leathanach Foilseacháin Chorparáideacha

Meitheamh

Tuarascáil Bliantúil

Tá Tuarascáil Oifig um Chlárú Cuideactaí 2016 le fáil ón leathanach Foilseacháin Chorparáideacha

Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017

Tá Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017 nua le fáil ón http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/9/enacted/en/pdf. Is le halt 15 a leasaítear Cuid 6 d’Acht na gCuideachtaí, 2014. Cuirtear Caibidil nua 1A (ailt 280A – 280H) isteach leis an alt, ar caibidil í lena bhforáiltear do na critéir trína gcáileoidh cuideachtaí mar “cuideachtaí beaga”, “cuideachtaí meánmhéide” nó “cuideachtaí móra”. Tugtar catagóir nua cuideachta isteach leis freisin, is é sin, “micreachuideachta.

Níl an díolúine ar fáil do chuideachtaí Neamhteoranta (cuideachtaí atá cláraithe faoi Chuid 19 d’Acht na gCuideachtaí 2014) ón 9 Meitheamh 2017. Níl aon cás nua imthosca speisialta a bheith ann a thabharfaidh gur fóirsteanach, i dtuairim an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, díolúine ón gceanglas um chineál a thabhairt mar chuid den ainm

Cuideachtaí díscaoilte a athbhunú ar an modh mear -FAST TRACK 

1ú Meitheamh 2017: Beidh feidhm ag ríomhchomhdú éigeantach maidir leis na haighneachtaí seo a leanas ón dáta sin ar aghaidh:

Foirm B1 - Tuairisceán Bliantúil (lena n-áirítear ráitis airgeadais agus ríomhíocaíocht), Foirm B2 - Athrú ar oifig chláraithe, Foirm B10 - Athrú ar stiúrthóir agus/nó rúnaí, nó a sonraí, Foirm B73 - Dáta nua tuairisceáin bhliantúil a ainmniú.

Is faoi oifigigh na cuideachta atá sé a chinntiú go bhfuil gach doiciméad comhlánaithe i gceart ionas gur féidir an t-athbhunú a chur i gcrích ar an lá. Toisc go mbeidh sé éigeantach foirmeacha B1, B10 agus B2 a ríomhchomhdú ón 1 Meitheamh 2017 i leith, beidh gá ann le faisnéis a athrú ar líne má tá sí mícheart nó má tá tuilleadh faisnéise ag teastáil. CC mar ríomhchomhdú.

Acht Nua 2017 

Tá Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017 nua le fáil ón http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/9/enacted/en/pdf. Toisc nár tháinigi bhfeidhm go fóill, níl aon éifeacht leis na hathruithe a tugadh isteach. Cuirfear tús i mí an Mheithimh (go páirteach).

Is le halt 15 a leasaítear Cuid 6 d’Acht na gCuideachtaí, 2014. Cuirtear Caibidil nua 1A (ailt 280A – 280H) isteach leis an alt, ar caibidil í lena bhforáiltear do na critéir trína gcáileoidh cuideachtaí mar “cuideachtaí beaga”, “cuideachtaí meánmhéide” nó “cuideachtaí móra”. Tugtar catagóir nua cuideachta isteach leis
freisin, is é sin, “micreachuideachta”.

Cuideachtaí Neamhteoranta 

Níl an díolúine ar fáil do chuideachtaí Neamhteoranta (cuideachtaí atá cláraithe faoi Chuid 19 d’Acht na gCuideachtaí 2014) ón 1 Meitheamh 2017.

Níl aon cás nua imthosca speisialta a bheith ann a thabharfaidh gur fóirsteanach, i dtuairim an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, díolúine ón gceanglas um chineál a thabhairt mar chuid den ainm.

Seoladh an chláir lárnaigh um Úinéireacht Thairbhiúil a chur siar 

I ríomhiris uimh. 167 an 9 Bealtaine, chuir CRO custaiméirí ar an eolas faoin gClár um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumann Tionscail agus Coigiltis. Is leis an 4ú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid a cheanglaítear bunú an chláir.  Meastar gur mar fhreagracht dhlíthiúil ar leith dá c(h)uid a leagfar  an fhreagracht as an gclár ar Chláraitheoir na gCuideachtaí. Leagfar an fhreagracht sin le hIonstraim Reachtúil a n-ullmhóidh an Roinn Airgeadais go luath.

Cé go bhfuil obair dhlíthiúil agus theicniúil ar siúl chun an clár a sheoladh, beartaíodh tograí chun an 4ú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid a leasú de bharr eachtraí a tháinig chun cinn sa bhliain 2016.

Foilsíodh na tograí i mí Iúil 2016. Mar gheall ar na tograí sin – a cuireadh i láthair sa 5ú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid – tá breithniú ginearálta á dhéanamh anois ar na himpleachtaí don phríobháideacht a bheidh ag na cláir um úinéireacht thairbhiúil, agus aird ar leith á tabhairt ar an gceist maidir le rochtain ar na cláir.

Toisc nach rabhthas in ann an cheist thábhachtach sin maidir le rochtain phoiblí ar na cláir a réiteach ar leibhéal an Aontais Eorpaigh go fóill, cinneadh na nithe seo a leanas a dhéanamh:

- Seoladh an Chláir um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumann Tionscail agus Coigiltis a chur siar go ráithe 4 den bhliain 2017;
- An tréimhse ama ina gcomhdóidh cuideachtaí agus cumainn tionscail agus choigiltis faisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil a thosú i ráithe 4 den bhliain 2017;
- An tréimhse ama ina gcomhdófar faisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil leis an gclár a fhadú ó 3 mhí go 6 mhí.

Bealtaine

Ríomhchomhdú go héigeantach: Is iad Ionstraim Reachtúil Uimh. 458 de 2016 agus alt 897 d’Acht na gCuideachtaí, 2014, an Bunús Dlí d’fhoirmeacha B1, B73, B2 agus B10 a ríomhchomhdú go héigeantach – féach I.R. Uimh. 456 de 2016 ar shuíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann agus Acht na gCuideachtaí, 2014, ar shuíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann.

Úinéireacht thairbhiúil: Ceanglaítear leis an 4ú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid ón Aontas Eorpach go gcuirfear clár lárnach um úinéireacht thairbhiúil eintiteas corparáideach agus eintiteas dlíthiúil eile ar bun.

TEACH BLOOM - PLÁS GLOUCESTER ÍOCHTARACH

Beidh Oifig Phoiblí na hOifige um Chlárú Cuideachtaí (CRO) agus Cláraitheoir na gCara-Chumann (RFS) ag bogadh go seoladh nua. Bogfaidh an CRO/RFS amach as Cearnóg Parnell go Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1. Is é an dáta ar fáil ach tuilleadh nuachlitir a eisiúint.

Dúnann an Oifig Phoiblí ag 4.30 p.m. agus ní bheifear in ann aon doiciméid a chur isteach lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre trí bhosca poist ag an Oifig i dTeach Bloom. Ní mór doiciméid a sheachadtar de láimh a sheachadadh ó 9.30 a.m. go 4.30 p.m. Luan go hAoine.

Ní bheidh aon athrú ann ar ár n-uimhreacha teileafóin ná ar ár seoltaí ríomhphoist. 

 
 
BEIDH RÍOMHCHOMHDÚ ÉIGEANTACH AIGHNEACHTAÍ ÁIRITHE I bhFEIDHM AG AN CRO ÓN 1 MEITHEAMH 2017 AR AGHAIDH 

I.R. Uimh. 458 de 2016 - an tOrdú um Acht na gCuideachtaí 2014 (Alt 897), 2016, shínigh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta isteach sa dlí í.
Tiocfaidh an Ionstraim Reachtúil in éifeacht an 1 Meitheamh 2017. Beidh feidhm ag ríomhchomhdú éigeantach maidir leis na haighneachtaí seo a leanas ón dáta sin ar aghaidh:

Foirm B1 - Tuairisceán Bliantúil (lena n-áirítear ráitis airgeadais agus ríomhíocaíocht)
Foirm B2 - Athrú ar oifig chláraithe
Foirm B10 - Athrú ar stiúrthóir agus/nó rúnaí, nó a sonraí
Foirm B73 - Dáta nua tuairisceáin bhliantúil a ainmniú

Beidh tionchar díreach ag na hathruithe sin ar an gcuideachta ina bhfuil tú i do stiúrthóir. Ós rud é go bhfuil dualgas ar gach cuideachta Foirm B1 a chomhdú gach bliain, tá sé ríthábhachtach go ndéanann aon chuideachta a dtiteann a Dáta Tuairisceáin Bhliantúil tar éis an 31 Bealtaine 2017 eolas a chur ar an bpróiseas ar líne roimh a Dáta Tuairisceáin Bhliantúil.

Tá céatadán ard de chustaiméirí an CRO ag baint leas cheana féin as na buntáistí a bhaineann le comhdú leictreonach, rud atá ag cruthú coigilteas suntasach ó thaobh costais pháipéir, costais phriontála, costais phostais agus táillí comhdúcháin de le blianta beaga anuas. B’ionann agus geall le 80%, nó níos mó ná sin, an céatadán d’fhoirmeacha B1, B2, B10 agus B73 a comhdaíodh go leictreonach leis an CRO sa bhliain 2016.

Athruithe ar Fhoirm B1 a chomhdú tar éis an 1 Meitheamh

Ón 1 Meitheamh 2017 i leith, is go leictreonach amháin a bheifear in ann foirm B1 agus cuntais airgeadais a chomhdú agus íoc as tuairisceán bliantúil. Mar sin féin, ní mór an leathanach sínithe a phriontáil, a shíniú agus a chur isteach de láimh chuig an CRO fós (mura sínítear é go digiteach ach ROS a úsáid).

I gcás deontóirí a chomhdaigh foirmeacha B1 go leictreonach san am atá thart, is iad seo na príomhathruithe a bheidh ann ón 1 Meitheamh ar leith:

Comhad PDF de Ráitis Airgeadais:
NÍ MÓR na ráitis airgeadais uile a uaslódáil mar iatán PDF ar CORE/phacáiste bogearraí laistigh de 28 lá ón dáta ar ar cuireadh ríomhfhoirm B1 isteach. Ní ghlacfaidh an CRO le cóipeanna crua de na ráitis airgeadais tar éis an 1 Meitheamh.

Is féidir an comhad PDF de na ráitis airgeadais a cheangal le ríomhfhoirm B1 i do Spás Oibre/phacáiste bogearraí ar an dóigh chéanna a gceanglaítear doiciméad le ríomhphost.

Ní mór an leathanach sínithe ar fhoirm B1 a sheachadadh chuig an CRO TAR ÉIS na ráitis airgeadais a uaslódáil mar chomhad PDF. Tabhair faoi deara go seolfaidh an CRO an leathanach sínithe ar ais mura rud é nár uaslódáladh na ráitis airgeadais ar é a fháil.

Íocaíocht Leictreonach:
NÍ MÓR an táille comhdúcháin agus aon phionóis i leith comhdú déanach a íoc go leictreonach le cárta creidmheasa/dochair nó trí Chuntas Custaiméara leis an CRO. Ní bheidh tú in ann cur isteach ríomhfhoirm B1 a chríochnú gan an íocaíocht a dhéanamh ag céim an chuir isteach ar dtús.

Ní bheifear in ann an táille comhdúcháin €20 ná aon phionóis i leith comhdú déanach a íoc le seic, le hordú poist, le hordú airgid ná le dréacht bainc. Mar sin féin, beifear in ann Cuntas Custaiméara a bhreisiú le seic, etc., tar éis an 1 Meitheamh go fóill. 
 
 
Úinéireacht Thairbhiúil 

Nasc chuig ionstraim reachtúil uimh. 560 de 2016 dar teideal ‘Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Frithsciúradh Airgid: Úinéireacht Thairbhiúil Eintiteas Corparáideach), 2016’. Ceanglaítear leis an ionstraim reachtúil sin ar eintitis chorparáideacha agus ar eintitis dhlíthiúla eile atá corpraithe laistigh den Stát seo  faisnéis atá leordhóthanach, cruinn agus cothrom le dáta a choinneáil faoina n-úinéireacht thairbhiúil, lena n-áirítear sonraí faoi na leasanna tairbhiúla atá á sealbhú. Tháinig sí i bhfeidhm an 15 Samhain 2016. 

Cé gur cuireadh tús cheana féin leis an obair chun clár lárnach um úinéireacht thairbhiúil a chur i bhfeidhm, ní dóigh go mbeidh a leithéid cláir réidh go dtí lár na bliana 2017. Is féidir aon cheisteanna i ndáil leis an ionstraim reachtúil a sheoladh chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas: aml@finance.gov.ie

https://www.cro.ie/Comhsh%C3%B3/%C3%9Ain%C3%A9ireacht-Thairbhi%C3%BAil

Feabhra

Na Buntáistí a Bhaineann le Comhdú Leictreonach

Tá céatadán ard de chustaiméirí an CRO ag baint leas cheana féin as na buntáistí a bhaineann le comhdú leictreonach, rud atá ag cruthú coigilteas suntasach ó thaobh costais pháipéir, costais phriontála, costais phostais agus táillí comhdúcháin de le blianta beaga anuas. B’ionann agus geall le 80%, nó níos mó ná sin, an céatadán d’fhoirmeacha B1, B2, B10 agus B73 a comhdaíodh go leictreonach leis an CRO sa bhliain 2016.

Is iad seo na príomhbhuntáistí a bhaineann leis na doiciméid sin a chomhdú go leictreonach:

  • NÍ ghearrtar TÁILLE AR BITH as foirmeacha B2, B10 agus B73 a chomhdú go leictreonach.
  • Is é €20 an táille as ríomhfhoirm B1 a chomhdú, i gcomparáid leis an táille €40 a ghearrtar faoi láthair as foirm B1 a chomhdú ar pháipéar.
  • Déantar earráidí ar dhoiciméid a laghdú an oiread is féidir mar go dtugtar foláireamh don úsáideoir mura bhfuil faisnéis ar bith a chuireann sé/sí isteach ag teacht leis an bhfaisnéis atá ar thaifid an CRO le haghaidh na cuideachta sin.
  • Tá sé níos gasta agus níos éifeachtúla clárú.
  • Laghdaítear an méid páipéir atá le priontáil agus le cur sa phost chuig an CRO go leathanach amháin i bhformhór na gcásanna nó go leathanach ar bith ar chor ar bith i gcás ina n-úsáidtear deimhnithe ROS (Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim).

Athruithe ar Fhoirmeacha B2, B10 agus B73 a chomhdú

Is é an t-aon athrú amháin atá ann ná nach mbeifear in ann foirmeacha B2, B10 agus B73 a chomhdú ar pháipéar tar éis an 1 Meitheamh 2017.

Athruithe ar Fhoirm B1 a chomhdú tar éis an 1 Meitheamh

Ón 1 Meitheamh 2017 i leith, is go leictreonach amháin a bheifear in ann foirm B1 agus cuntais airgeadais a chomhdú agus íoc as tuairisceán bliantúil. Mar sin féin, ní mór an leathanach sínithe a phriontáil, a shíniú agus a chur isteach de láimh chuig an CRO fós (mura sínítear é go digiteach ach ROS a úsáid).

Eanáir

Cothabháil láithreán gréasáin CRO 

Beidh an CRO ag déanamh cothabhála ar ár láithreán gréasán ar Aoine 13 Eanáir 2017. (www.core.ie agus Cuardach Cuideachta). Ciallaíonn sé sin nach mbeidh fáil ar láithreán gréasáin CRO idir 5 pm go dtí an Luain 16ú Eanáir 2017. Ní bheith fáil ar ár seirbhísí ar líne le linn an ama seo.

Is oth linn aon chur isteach ar an bpobal le linn na cothabhála riachtanaí seo.

Ár mbuíochas leat as do chomhoibriú.

Ríomhchomhdú éigeantach

Beidh ríomhchomhdú éigeantach aighneachtaí áirithe i bhfeidhm ag an CRO ón 1 meitheamh 2017 ar aghaidh

I.R. Uimh. 458 de 2016 - an tOrdú um Acht na gCuideachtaí 2014 (Alt 897), 2016, shínigh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta isteach sa dlí í. Tiocfaidh an Ionstraim Reachtúil in éifeacht an 1 Meitheamh 2017. Beidh feidhm ag ríomhchomhdú éigeantach maidir leis na haighneachtaí  seo a leanas ón dáta sin ar aghaidh:

Foirm B1 - Tuairisceán Bliantúil (lena n-áirítear ráitis airgeadais agus ríomhíocaíocht)
Foirm B2 - Athrú ar oifig chláraithe
Foirm B10 - Athrú ar stiúrthóir agus/nó rúnaí, nó a sonraí
Foirm B73 - Dáta nua tuairisceáin bhliantúil a ainmniú

Beidh tionchar díreach ag na hathruithe sin ar an gcuideachta ina bhfuil tú i do stiúrthóir. Ós rud é go bhfuil dualgas ar gach cuideachta Foirm B1 a chomhdú gach bliain, tá sé ríthábhachtach go ndéanann aon chuideachta a dtiteann a Dáta Tuairisceáin Bhliantúil tar éis an 31 Bealtaine 2017 eolas a chur ar an bpróiseas ar líne roimh a Dáta Tuairisceáin Bhliantúil.  Nasc chuig CORE (Timpeallacht Cláraithe Cuideachtaí Ar Líne) https://core.cro.ie/