Cad atá nua 2014?

Samhain

------------------------------------------------------

Uaireanta Oscailte na Nollag/ na hAthbhliana

Laethanta Uaireanta
Dé Céadaoin24 Nollaig 2014 9.30 go 12 meán lae
Déardaoin 25 Nollaig 2014 Dúnta
Dé hAoine 26 Nollaig 2014 Dúnta
Dé Luain 29 Nollaig 2014 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Dé Mairt 30 Nollaig 2014 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Dé Céadaoin31 Nollaig 2014 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Déardaoin 1 Eanáir 2015 Dúnta
Dé hAoine 2 Eanáir 2015 ar aghaidh. Atosaíonn gnáthuaireanta oscailte

 Spriocdháta na nollag 2014 - Cuideachtaí Nua

Ní féidir leis an CRO dearbhú go ndéanfar ábhar atá faighte isteach aici, i ndiaidh na ndátaí mar a leagtar thíos, a phróiseáil roimh shos na Nollag.

Schéim Dátaí
Gnáthschéim 3ú Nollaig 2014
ScéimFé Phrainn 10ú Nollaig 2014
Scéim A1 ar Líne 15ú Nollaig 2014
Athrú ar Ainm 10ú Nollaig 2014
Athchláraithe 10ú Nollaig 2014
Áirithinte ar Ainm Cuideachta 17ú Nollaig 2014

Tuairisceáin Bhliantúla - Buaic Dheireadh Fómhair 

Comhdaítear go luath, agus b'fhearr linn go gcomhdófaí go leictreonach.   Beidh 28 lá breise ón dáta comhdúcháin ag an té a chomhdaíonn go leictreonach chun a c(h)uid cuntas a sheachadadh, agus is é €20 an táille chomhdúcháin, seachas €40 i gcás na bhfoirmeacha a chomhlánaítear de láimh.

Molann an CRO go gcuirtear isteach na tuairisceáin bhliantúla in am trátha chun a chinntiú go bhfaightear in am iad. Cuirtear pionóis i bhfeidhm don chomhdú mall má chomhdaítear Tuairisceán Bliantúil go mall, agus de réir mar is infheidhme is amhlaidh a chaillfidh an chuideachta a teidlíocht freisin chun díolúine iniúchta a éileamh sa bhliain reatha agus sa bhliain dá héis.

Is féidir cabhair a fháil maidir le haon deacracht a d'fhéadfadh bheith agat le comhdú leictreonach d'fhoirme ach na foinsí seo a leanas a cheadú:

Lóghlao 1890-252536* / 059-9178981 / 01-8045394 nó eb1@djei.ie

Tá cúnamh i leith saincheisteanna teicniúla agus TF ar fáil ó:
01-8045374/ 01 8045307/ 01 8045355 nó electronic.filing@djei.ie.

*Tugtar faoi deara go bhféadfadh na rátaí a ghearrtar ar úsáid na n-uimhreacha 1890 (Lóghlao) bheith éagsúil i measc soláthróirí seirbhíse éagsúla.

Meán Fomhair

-----------------------------------------------------------

Beidh an CRO a bheith ag Comórtas Treabhdóireachta

Beidh an Oifig um Chlárú Cuideachtaí a bheith ar cheann de 19 gníomhaireachtaí a bheidh ag an gComórtas Treabhdóireachta i Sráidbhaile, Contae Laoise ó 23-25 Meán Fómhair, beidh 2014 na gníomhaireachtaí a bheith le chéile i gCúram Tógáil tiomnaithe Gnó Marquee ionas go mbeidh an fhaisnéis go léir tú ní mór faoi go mbeidh rialáil agus gnó tacaíochtaí a bheith ceart ann san áit amháin. Is deis iontach le haghaidh comhrá neamhfhoirmiúil, ceisteanna agus freagraí agus ag fáil an t-eolas is gá duit a reáchtáil do ghnó níos éifeachtaí.

Lúnasa

--------------------------------------------------------------

An 'ríomh-lá' - 19 Meán Fómhair 2014

Féachtar faoin bPlean Náisiúnta Íocaíochtaí le costas chóras íocaíochta na hÉireann a laghdú trí úsáid níos mó a bhaint as modhanna íocaíochta níos éifeachtúla, rud a mbeidh iomaíochas agus éifeachtúlacht níos fearr ina thoradh air. Meastar sa Phlean Náisiúnta Íocaíochtaí gurb amhlaidh, dá mbeadh Éire ag teacht leis an dea-chleachtas san Eoraip, go bhféadfaí suas le €1 billiún in aghaidh na bliana a spáráil ar fud an gheilleagair.....'ríomh-lá' - 19 Meán Fómhair 2014

Iúil

--------------------------------------------------------------

CLÁR NA gCARA-CHUMANN - ATHRÚ AR AN REACHTAÍOCHT

Tá tús feidhme na reachtaíochta chun rómhaorlathas a laghdú ar chomharchumainn fógartha ag an Aire Bruton. Rinneadh Acht na gCara-Chumann agus na gCumann Tionscail agus Soláthair (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014 a achtú ar an 21 Iúil 2014. Féach ar shuíomh gréasáin na Roinne - http://www.djei.ie/press/2014/20140727.htm

Faoin Acht sin, leasófar roinnt forálacha a rinneadh sa dá cheann de na hAchtanna seo. Leis na hathruithe ar an dlí um Chumainn Tionscail agus Soláthair: 

 • Tabharfar isteach próiseas scrúdaitheoireachta maidir le Cumainn Tionscail agus Soláthair
 • Ceadófar do chumainn aonair a dteorainneacha féin a leagan amach ar scairshealbha aonair sa chumann
 • Maolófar srianta tuairiscithe airgeadais trí shíneadh a chur leis an tréimhse le haghaidh ullmhú agus cur isteach an tuairisceáin bhliantúil agus na gcuntas bliantúil.
 • Fágfar níos éasca é cumainn a cuireadh ar ceal a chur ar ais ar an gclár
 • Maolófar srianta tiomsaithe airgid i gcás cumainn neamh-thalmhaíochta

Cuirfear tús le codanna éagsúla den Acht ar dhátaí éagsúla sa todhchaí. Ní bheidh sé indéanta a thuilleadh Cara-Chumann nua a chlárú. Níl ach 47 Cara-Chumann ar an gclár faoi láthair agus tá go leor acu a bhfuil leibhéal íseal gníomhaíochta acu.

Clárlann na gCara-Chumann - Cumainn Tionscail agus Soláthair agus Tuairisceáin Bhliantúla

Ní mór do chumann tuairisceán a chur isteach uair sa bhliain [alt 10(e) d'Acht na bliana 2014]. Cuirfear isteach an tuairisceán bliantúil tráth nach déanaí ná-

(i) an 31 Deireadh Fómhair, má tá dáta a chláir chomhardaithe dheiridh a foilsíodh idir an 1 Eanáir agus an 30 Meitheamh, agus

(ii) an 30 Deireadh Fómhair, má tá dáta a chláir chomhardaithe dheiridh a foilsíodh idir an 1 Iúil agus an 31 Nollaig (den bhliain roimhe sin);

Go hachomair:

Aon chumann a fhoilseoidh a chlár comhardaithe idir an 1 Iúil agus an31 Nollaig i mbliana, ní gá dó a thuairisceán bliantúil a chomhdú go dtí Aibreán 2015 Aon chumann a bhfuil dáta an chláir chomhardaithe idir Eanáir agus deireadh mhí an Mheithimh i mbliana, ní gá dó a thuairisceán bliantúil a chomhdú go dtí Deireadh Fómhair 2015 más amhlaidh gur chomhdaigh sé tuairisceán bliantúil i 2014. Tabhair faoi deara nach gá tuairisceáin Thríbhliantúla a chur isteach a thuilleadh. Tá aisghairm déanta ar an gcuid d'Acht na bliana 1913 inar pléadh leis sin

Tuarascáil Bliantúil

Tá Tuarascáil Oifig um Chlárú Cuideactaí 2013 le fáil ón leathanach Foilseacháin Chorparáideacha.

Bealtaine

----------------------------------------------------------------

Seirbhísí Oscailte

Rinne CRO Seirbhísí Oscailte a nuashonrú chun Asphriontaí Cuideachta a chur san áireamh sa liosta doiciméad atá ar fáil le haghaidh sruthaithe. Beidh asphriontaí ar fáil le ceannach trí Sheirbhísí Oscailte ag an gcostas a fhógraítear go díreach ar láithreán gréasáin CRO (€3.50). Le tuilleadh faisnéise ar Sheirbhísí Oscailte a fháil, féach https://services.cro.ie/ le do thoil. 

Aibreán

----------------------------------------------------------------

Tuairisceáin Bliaintúil

Más Dé Sathairn, Dé Domhnaigh nó saoire phoiblí é dáta éaga na tréimhse comhdaithe 28 lá, síneofar an tréimhse 28 lá go dtí an chéad lá oibre eile ina dhiaidh.

Márta

-----------------------------------------------------------------

Taking Care of Business

Beidh 'Taking Care of Business'Links to external website, sraith shaor in aisce imeachtaí ilfhreastail do Ghnóthais Bheaga agus Mheánmhéide, ar siúl ar fud na tíre in earrach na bliana 2014; beidh na himeachtaí leath lae sin dírithe orthu siúd ar leo gnóthas beag nó a bhfuil gnóthas beag á bhainistiú acu, nó atá ag smaoineamh ar ghnóthas nua a bhunú.

Limerick event - one stop shop

Cuirfidh raon oifigí agus gníomhaireachtaí Stáit roinnt láithreoireachtaí gearra ar bun agus freagrófar ceisteanna faoin gcúnamh atá ar fáil do do ghnóthas agus faoi rialacháin thábhachtacha. I measc na réimsí a chlúdófar beidh siad seo a leanas:

 • Tacaíochtaí ó ghníomhaireachtaí fiontraíochta agus ó Údaráis Áitiúla;
 • Rochtain ar ríomhchláir Airgeadais;
 • Oibleagáidí Cánachais, Fostaíochta, agus Sláinte & Sábháilteachta;
 • Ceanglais dlí maidir le do ghnóthas a bhunú agus a reáchtáil.

Beidh na himeachtaí ar siúl sna háiteanna seo a leanas:

 • i nGaillimh Dé Máirt an 25 Márta in Óstán an Radisson Blu;
 • i gCorcaigh Dé Máirt an 1 Aibreán in Óstán an Moran Silver Springs.

Seolfaidh Aire Rialtais gach imeacht agus beidh idir dhaoine áitiúla agus dhaoine aithnidiúla náisiúnta ó réimse an ghnó sa chathaoir ag na seisiúin láithreoireachta. Beidh seastáin faisnéise ar oscailt ar feadh an ama, lena dtabharfar an deis duit labhairt go neamhfhoirmiúil le baill foirne ó gach ceann de na comhlachtaí a bheidh i láthair.

Leis an taispeántas taistil 'Taking Care of Business,' tógtar ar imeacht píolótach ar fhreastail os cionn 500 duine air i mí Dheireadh Fómhair 2013 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath; bhí an t-aiseolas ón lucht freastail thar a bheith dearfach agus ba é an moladh is minice a rinneadh maidir le himeachtaí sa todhchaí ná imeachtaí réigiúnacha a eagrú.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na himeachtaí sin agus chun d’ainm a chlárú, tabhair cuairt ar www.takingcareofbusiness.ieLinks to external website. Ní ghearrfar aon táille ar fhreastal ar na himeachtaí ach moltar duit d’áit a chur in áirithe go luath mar gheall nach mbeidh ann ach líon teoranta áiteanna.

RÍOMHCHOMHDÚ IOMLÁN AR CHUNTAIS AR FÁIL ÓN 10 MÁRTA

Beidh feidhm ag Cuid 3 agus Cuid 4 d'Acht na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2013, lena n-éilítear go mbeidh sínithe CLÓSCRÍOFA ar gach cuntas arna chomhdú leis an CRO, ón Luan an 10 Márta 2014.

Faoin Acht sin, cuirtear deireadh leis an gceanglas maidir le sínithe lámhscríofa Stiúrthóirí, Iniúchóirí agus araile a bheith san áireamh i ndoiciméid chuntas a chomhdaítear leis an CRO.

Nuair a sheachadtar cuntais ina bhfuil ainmneacha clóscríofa amháin chuig an gCláraitheoir, éilítear faoin Acht go mbeidís deimhnithe ag Stiúrthóir agus Rúnaí de chuid na cuideachta, i bhfoirm leictreonach nó i bhfoirm scríofa, agus go sonrófaí sa deimhniú sin go bhfuil gach ceann de na doiciméid chuntas atá i gceangal leis an tuairisceán bliantúil ina chóip dhílis den doiciméad bunaidh.

B1 A RÍOMHCHOMHDÚ:

Agus B1 á ríomhchomhdú trí CORE, ní mór don té atá á chomhdú tic a chur i mbosca ar an B1 chun an cineál cuntas atá á chomhdú ag an gcuideachta a chur in iúl. Taispeánfar Deimhniú comhfhreagrach ansin ar leathanach na sínithe agus is féidir leis an Stiúrthóir agus an Rúnaí síniú i gcomhair na ríomhfhoirme B1 agus na gcuntas ar an leathanach aonair sin.

Is amhlaidh a bheidh cibé an ndéantar na cuntais a uaslódáil mar cheangaltán PDF nó an gcuirtear i gceangal iad le leathanach na sínithe mar dhoiciméad páipéir. Ní féidir le Gníomhaire Ríomhchomhdaithe an deimhniú cuntais ar an ríomhfhoirm B1 a shíniú go leictreonach.

B1 A RÍOMHCHOMHDÚ TRÍ PHACÁISTE BOGEARRAÍ

Tá soláthraithe bogearraí ag obair faoi láthair ar a gcuid pacáistí a thabhairt cothrom le dáta chun na cineálacha cuntais a chur san áireamh i liosta na gceangaltán agus na ndeimhnithe comhfhreagracha. Go dtí go mbeidh an nuashonrú curtha i bhfeidhm, comhdaigh foirmeacha B1 mar is gnáth le do thoil, le cuntais ina bhfuil sínithe clóscríofa agus an deimhniú ábhartha agus é sínithe ag an Stiúrthóir agus an Rúnaí.

Chun eolas a fháil ar cén uair a bheidh an áis nua ar fáil, déan teagmháil le do sholáthraí bogearraí le do thoil.

FOIRM B1 AGUS CUNTAIS AR PHÁIPÉAR A CHOMHDÚ

Agus foirm B1 pháipéir á comhdú le cuntais a bhfuil sínithe clóscríofa iontu, ní mór deimhniú atá sínithe i lámhscríbhinn ag Stiúrthóir agus Rúnaí a chur i gceachtar den dá áit seo:

(a) ar gach doiciméad faoi leith á shonrú go bhfuil an doiciméad ina chóip dhílis den cheann bunaidh, nó (b) ar ‘Deimhniú Foriomlán’ os comhair an chéad leathanaigh de na cuntais, á shonrú go bhfuil an doiciméad (na doiciméid) ina gcóipeanna dílse de na cinn bhunaidh (féach sampla de Dheimhniú Foriomlán anseo thíos).

Chun tuilleadh eolais a fháil, lena n-áirítear faisnéis maidir le cineálacha cuntais a fhéadfar a chur i gceangal le tuairisceán bliantúil, téigh go dtí: Cuntais a ríomhchomdhú.

Feabhra

------------------------------------------------------------------

Faisnéis do Ghníomhairí a dhéanann Comhdú Leictreonach nó do Dhaoine a shíníonn Foirmeacha de chuid an CRO go leictreonach trí Phacáistí Bogearraí Rúnaíochta Cuideachta

Daoine a úsáideann Pacáistí Bogearraí Rúnaíochta, beidh cleachtadh acu ar úsáid a bhaint as PINanna (Uimhreacha Aitheantais Pearsanta) agus IDanna (Comharthaí Aitheantais) mar an réiteach atá ann faoi láthair maidir le síniú leictreonach le haghaidh foirmeacha CRO.

I mí an Mhárta 2013, chuir an CRO in iúl do sholáthraithe na bPacáistí Bogearraí Rúnaíochta Cuideachta a bhfuil cumas um chomhdú foirmeacha CRO á gcomhtháthú acu go mbeidh sé ag cur deireadh le húsáid PIN agus ID mar mhodh sínithe. Fuair an CRO comhairle dlí nár sholáthar an córas sínithe bunaithe ar PIN agus ID leibhéal leordóthanach fíordheimhnithe maidir le síniú digiteach chun comhlíonadh riachtanais an Achta um Thráchtáil Leictreonach 2000 a ráthú.

Tá sé i gceist Deimhnithe ROS (Seirbhís Ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim), arna n-eisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim, a úsáid in ionad an chórais bunaithe ar PIN agus ID mar an modh a ghlacfar leis chun síniú leictreonach a dhéanamh. Tá an réiteach sínithe sin i bhfeidhm an ag CRO cheana féin ar www.CORE.ie. Ní ghlacfaidh an CRO le PIN agus ID mar shíniú digiteach tar éis an 30 Meitheamh 2014.

Tá soláthraithe na bPacáistí Bogearraí Rúnaíochta ag obair faoi láthair ar chomhtháthú na teicneolaíochta ionas go bhféadfar foirmeacha a shíniú trí úsáid a bhaint as ROS mar mhalairt ar PIN agus ID, agus tá sé sin curtha i bhfeidhm ag roinnt soláthraithe bogearraí cheana féin. Má tá aon cheist agat, déan teagmháil le do dhíoltóir bogearraí chun an scéal is déanaí a fháil faoi na pleananna maidir leis na bogearraí a nuashonrú.

Taking Care of Business

Beidh 'Taking Care of Business'Links to external website, sraith shaor in aisce imeachtaí ilfhreastail do Ghnóthais Bheaga agus Mheánmhéide, ar siúl ar fud na tíre in earrach na bliana 2014; beidh na himeachtaí leath lae sin dírithe orthu siúd ar leo gnóthas beag nó a bhfuil gnóthas beag á bhainistiú acu, nó atá ag smaoineamh ar ghnóthas nua a bhunú.

Cuirfidh raon oifigí agus gníomhaireachtaí Stáit roinnt láithreoireachtaí gearra ar bun agus freagrófar ceisteanna faoin gcúnamh atá ar fáil do do ghnóthas agus faoi rialacháin thábhachtacha. I measc na réimsí a chlúdófar beidh siad seo a leanas:

 • Tacaíochtaí ó ghníomhaireachtaí fiontraíochta agus ó Údaráis Áitiúla;
 • Rochtain ar ríomhchláir Airgeadais;
 • Oibleagáidí Cánachais, Fostaíochta, agus Sláinte & Sábháilteachta;
 • Ceanglais dlí maidir le do ghnóthas a bhunú agus a reáchtáil.

Beidh na himeachtaí ar siúl sna háiteanna seo a leanas:

 • i Luimneach Dé Máirt an 11 Márta in Óstán an Strand;
 • i nGaillimh Dé Máirt an 25 Márta in Óstán an Radisson Blu;
 • i gCorcaigh Dé Máirt an 1 Aibreán in Óstán an Moran Silver Springs.

Seolfaidh Aire Rialtais gach imeacht agus beidh idir dhaoine áitiúla agus dhaoine aithnidiúla náisiúnta ó réimse an ghnó sa chathaoir ag na seisiúin láithreoireachta. Beidh seastáin faisnéise ar oscailt ar feadh an ama, lena dtabharfar an deis duit labhairt go neamhfhoirmiúil le baill foirne ó gach ceann de na comhlachtaí a bheidh i láthair.

Leis an taispeántas taistil 'Taking Care of Business,' tógtar ar imeacht píolótach ar fhreastail os cionn 500 duine air i mí Dheireadh Fómhair 2013 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath; bhí an t-aiseolas ón lucht freastail thar a bheith dearfach agus ba é an moladh is minice a rinneadh maidir le himeachtaí sa todhchaí ná imeachtaí réigiúnacha a eagrú.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na himeachtaí sin agus chun d’ainm a chlárú, tabhair cuairt ar www.takingcareofbusiness.ieLinks to external website. Ní ghearrfar aon táille ar fhreastal ar na himeachtaí ach moltar duit d’áit a chur in áirithe go luath mar gheall nach mbeidh ann ach líon teoranta áiteanna.

Eanáir

-------------------------------------------------------------------

Acht um na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2013

Ritheadh Acht um na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2013 trí gach céim den Oireachtas. Féach leathanach greasáin Oifig an Ard-Aighne (as Béarla). Shínigh an tUachtarán Acht um na gCuideachtaí (Foralacha Ilgneuitheacha) 2013, ag tabhairt éifeacht dó, an 24 Nollaig 2013.

Is í an éifeacht a bhí leis an ngníomh sin ná lua Achtanna na gCuideachtaí a athrú go dtí "1963 go 2013". Ba chóir go léireofaí an lua sin ó seo amach ar gach cóip de na Meabhráin agus na hAirteagail chomhlachais a chomhdaítear leis an CRO.

Tá áthas ar an Oifig um Chlárú Cuideachtaí saoráid nua a fhógairt a chuirfidh ar chumas custaiméirí an Tuairisceán Bliantúil agus na Ráitis Airgeadais a chomhdú go hiomlán ar shlí leictreonach.

Tá súil againn go mbainfidh cleachtóirí an-tairbhe as an tionscnamh sin. Ó lár mhí Eanáir 2014 ar aghaidh, ní gá a chur faoi bhráid an CRO ach leathanach sínithe simplí amháin lena n-áireofar an deimhniú foriomlán i gcomhair na ráiteas airgeadais.

Conas Foirm B1 agus Ráitis Airgeadais a chomhdú go hiomlán ar shlí leictreonach:

Comhdaigh d'Fhoirm B1 go leictreonach laistigh den DTB + 28 lá Uaslódáil ráitis airgeadais PDF laistigh de 28 lá ina dhiaidh sin (níl ach ainmneacha stiúrthóirí clóchurtha ag teastáil ar an pdf)

Cuir isteach an leathanach sínithe páipéir lena n-áirítear an deimhniú foriomlán tríd an bpost. Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir leis na Gníomhairí Comhdaithe Leictreonaigh an deimhniú foriomlán i gcomhair na Ráiteas Airgeadais a shíniú go leictreonach.