Cad atá nua 2015?

Nollaig

Uaireanta Oscailte na Nollag/ na hAthbhliana

Laethanta Uaireanta
Déardaoin 24 Nollaig 2015 9.30 go 12 meán lae
Dé hAoine 25 Nollaig 2015 Dúnta
Dé Luain 28 Nollaig 2015 Dúnta
Dé Mairt 29 Nollaig 2015 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Dé Céadaoin 30 Nollaig 2015 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Déardaoin 31Nollaig 2015 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Dé hAoine 1 Eanáir 2016 Dúnta
DéLuain4 Eanáir 2016 ar aghaidh. Atosaíonn gnáthuaireanta oscailte

Deireadh Fómhair

Tionsclaíocha Gníomh dhéanann difear seirbhísí poist

An ghníomhaíocht thionsclaíoch in An Post dar chríoch ar an Máirt, 6 Deireadh Fómhair.
 

CRO tá comhairle ag An Post go bhfuil siad ag súil seirbhísí a sheachadadh a bheith ar ais go dtí gnáth faoin Aoine, 9 Deireadh Fómhair, (ie litreacha sa phost an 8 Deireadh Fómhair Ba chóir a sheachadadh ar 9 Deireadh Fómhair agus mar sin de).

Bunaithe ar an bhfaisnéis seo, dá mbeadh cuideachta ar spriocam bliantúil chomhdú tuairisceán a thit ar dháta idir Dé hAoine, 2 Deireadh Fómhair, agus Déardaoin, 8 Deireadh Fómhair, beidh an CRO déileáil leis an tuairisceán mar a bheith faighte in am má sheachadtar don CRO tráth nach déanaí ná Dé hAoine 9 Deireadh Fómhair

 

Mean Fómhair

Taking Care of Business

Taking Care of Business

Déardaoin 8ú Deireadh Fomhair, Westcourt Hotel, Droichead Átha.

Cuirfidh raon oifigí agus gníomhaireachtaí Stáit roinnt láithreoireachtaí gearra ar bun agus freagrófar ceisteanna faoin gcúnamh atá ar fáil do do ghnóthas agus faoi rialacháin thábhachtacha. I measc na réimsí a chlúdófar beidh siad seo a leanas:

 • Tacaíochtaí ó ghníomhaireachtaí fiontraíochta agus ó Údaráis Áitiúla; 
 • Rochtain ar ríomhchláir Airgeadais; 
 • Oibleagáidí Cánachais, Fostaíochta, agus Sláinte & Sábháilteachta; 
 • Ceanglais dlí maidir le do ghnóthas a bhunú agus a reáchtáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na himeachtaí sin agus chun d’ainm a chlárú, tabhair cuairt ar www.takingcareofbusiness.ie. Ní ghearrfar aon táille ar fhreastal ar na himeachtaí ach moltar duit d’áit a chur in áirithe go luath mar gheall nach mbeidh ann ach líon teoranta áiteanna.

Iúil

Ní Mór Foirmeacha Nua Amháin A Chomhdú Le CRO Anois

Ní mór foirmeacha nua a úsáid. Ní ghlacfar le seanfhoirmeacha in CRO a thuilleadh.

Foirmeacha leictreonacha B1
Tá an fhoirm nua B1 ar fáil le comhdú go leictreonach trí CORE. Glacfaidh CRO le seanleaganacha de leathanaigh shínithe B1 a cuireadh isteach go leictreonach (“gafa”) ar CORE roimh an 1 Meitheamh suas le 28 lá tar éis dá "ngabháil". Láithreoirí a mbaineann úsáid as pacáistí bogearraí, ba cheart dóibh teagmháil a dhéanamh lena ndíoltóirí bogearraí le fáil amach faoin fháil ar an B1 nua le comhdú go leictreonach leis an bpacáiste bogearraí.

RFS - SCRÚDAITHEOIREACHT

Cuireadh tús le Cuid 4 d' Acht na gCara-Chumann agus na gCumann Tionscail agus Soláthair (Forálacha Ilghnéitheacha) ó 1ú Iúil 2015. Baineann SI. 269 de 2015 le feidhmiú na reachtaíochta scrúdaitheoireachta le Cumann Tionscail agus Soláthair.

TIONTUITHE FAOI ACHT na gCUIDEACHTAÍ NUA 2014

Cuireadh tús le hAcht na gCuideachtaí 2014 an 1 Meitheamh 2015. Cuireadh in ionad Acht na gCuideachtaí 1963-2013 é.

Tugtar isteach leis an Acht dhá shamháil nua cuideachta ar féidir le cuideachtaí atá ann cheana tiontiú iontu, le linn na hidirthréimhse 18 mí, agus is cineál cuideachta i bhfad níos simplí é ceann amháin acu (an chuideachta TEO).

Gach 160,000 Cuideachta Phríobháideach faoi Theorainn Scaireanna atá ar an gclár faoi láthair, beidh siad ag feidhmiú faoi réir na rialacha a bhaineann le CGA go dtí go dtiontófar iad. Féach Cuid 16 den Acht. Ag deireadh na hidirthréimhse, na cuideachtaí siúd nár roghnaigh iad féin a thiontú ina DAC nó TEO, tiontófar ina gCuideachtaí TEO de réir dlí. Baineann sé sin le timpeall 85% de chuideachtaí Éireannacha atá cláraithe.

Tabhair faoi deara: Ní mór liosta na Sínitheoirí a ghabháil leis an mBunreacht nua. Ní mór gur ionann an liosta seo agus Bunliosta na Sínitheoirí mar a cuireadh isteach don CRO ar ionchorprú.

Is iad seo an dá rogha:
- Cóip de liosta na sínitheoirí (síniú agus an chuid le síniú ag an bhfinné araon)  nó
- Liosta athchruthaithe na bunsínitheoirí mar a leagadh amach san M&A bunaidh agus síniú úrnua ag na sínitheoirí sin leis.

Maidir le tiontiú go Cuideachta Phríobháideach faoi Theorainn Scaireanna:
Ba cheart go léiríonn an Scairchaipiteal sa Bhunreacht Scairchaipiteal na Cuideachta mar atá faoi láthair, nó an luach reatha ar gach Scair a lua.
Ba chóir taiscí le haghaidh tiontú (foirmeacha N1 agus N2) a chur chuig an seoladh seo a leanas: an Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach.

Meitheamh

Tuarascáil Bliantúil

Tá Tuarascáil Oifig um Chlárú Cuideactaí 2014 le fáil ón leathanach Foilseacháin Chorparáideacha

COTHABHÁIL LÁITHREÁN GRÉASÁIN CRO

Beidh an CRO ag déanamh cothabhála ar ár láithreán gréasán CORE ar an Aoine seo chugainn 12 Meitheamh. Ciallaíonn sé sin nach mbeidh fáil ar láithreán gréasáin CRO idir 7.30 am. go dtí timpeall 9.00 am. Ní bheith fáil ar ár seirbhísí ar líne le linn an ama seo. Is oth linn aon chur isteach ar an bpobal le linn na cothabhála riachtanaí seo.

Ár mbuíochas leat as do chomhoibriú.

Aibreán

Tuairisceáin Bliaintúil

Dúntar an oifig gach Lá Saoire Phoiblí agus Bainc. Más Dé Sathairn, Dé Domhnaigh nó saoire phoiblí é dáta éaga na tréimhse comhdaithe 28 lá, síneofar an tréimhse 28 lá go dtí an chéad lá oibre eile ina dhiaidh.

Márta

Acht na gCuideachtaí 2014

Faoi Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo, ní raibh aon cháilíochtaí foirmiúla riachtanach don cheapachán mar leachtaitheoir. Faoi Acht nua na gCuideachtaí, tá cáilíochtaí de dhíth maidir le duine a cheapadh mar leachtaitheoir nó mar iniúchóir. An tÚdarás Maoirseachta: Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann Seoladh: Áras na Sailí, Páirc na Mílaoise, An Nás, Contae Chill Dara. Féach ar Bhileog Faisnéise 38 le do thoil nó déan teagmháil leis an Údarás Maoirseachta chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Tá an nós imeachta maidir le baint dheonach den chlár curtha ar bhonn foirmiúil anois. Tá na nósanna imeachta mar a bhídís roimhe seo ach amháin nach mór do gach duine de stiúrthóirí na cuideachta an fhoirm H15 a shíniú agus nach mór an rún ina n-iarrtar go mbainfí an chuideachta don chlár a chur faoi bhráid an CRO, nó diúltófar don iarratas.

Faoin Acht nua, tá nós imeachta foirmiúil ann trínar féidir agóid a dhéanamh i gcoinne na bainte den chlár nó trínar féidir leis an gcuideachta féin an bhaint den chlár a chur ar ceal. Dá bharr sin, tá athrú tagtha ar na tréimhsí don phróiseas um baint den chlár. Cuirfidh an Cláraitheoir fógra san CRO Gazette á shonrú go bhfuil tréimhse 90 lá inar féidir agóid a dhéanamh i gcoinne na bainte deonaí den chlár. Ní thabharfar fógra ar bith eile seachas na fógraí um baint den chlár san Gazette.

Arbh eol duit:

 • Beidh cuideachtaí ráthaíochta incháilithe don díolúine um iniúchadh
 • Bainfear cuideachtaí seachtracha áite gnó den chlár. Féadfaidh cuideachtaí seachtracha dliteanais theoranta clárú mar chuideachta sheachtrach Bhrainse LEE nó mar chuideachta sheachtrach Bhrainse Neamh-LEE ón 1 Meitheamh ar aghaidh. 
 • Dúnfar “comhad Slavenburg”. Ní cheadófar aon ghlacadh maidir le muirir a bhaineann le cuideachtaí neamhchláraithe. Ní bheidh ach cuideachtaí arna gclárú mar chuideachtaí Éireannacha nó mar chuideachtaí seachtracha in ann sonraí muirir a chomhdú. 
 • Ní mór do chreidiúnaithe morgáiste breithiúnais a chinntiú go gclárófar an fhaisnéis leis an CRO ar an bhfoirm C10. 
 • Is féidir luas a chur faoi chlárú sásaimh muirir sa chás ina síneoidh sealbhóir an mhuirir an fhoirm C6/C7 toisc nach mbeidh aon ghá fógra a eisiúint a thuilleadh. 
 • Ní mór go gcuirfeadh stiúrthóirí cuideachtaí móra Ráiteas Géilliúntais san áireamh ina dtuarascáil stiúrthóirí anois. 
 • Tá athshainiú déanta ar chionta arna ndéanamh faoi Acht na gCuideachtaí ina gceithre chatagóir ar leith. 
 • Cuideachtaí príobháideacha faoi theorainn scaireanna a corpraíodh faoi Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo, ní mór iad a chomhshó ina gcineál nua cuideachta. 
 • Ceadaítear Idirthréimhse 18 mhí i ndáil leis na hathruithe is gá a dhéanamh. 
 • Ní mór do chuideachtaí ráthaíochta agus cuideachtaí neamhtheoranta a n-ainm cuideachta a athrú faoin Acht nua. 
 • Is féidir le cineál nua cuideachta, "cuideachta TEO", gan ach aon stiúrthóir amháin a bheith aici más inmhianaithe é sin. Ní mór go mbeadh beirt stiúrthóirí ag gach cineál cuideachta eile.

Eanáir

------------------------------------------------------

CORE nua

Tá leagan nua le fáil ar www.core.ie

CORE nua

Acht na gCuideachtaí 2014

Tá Acht na gCuideachtaí nua. Féach leathanach laithreán greasáin Oireachtas. Déantar comhdhlúthú sa hAcht ar Achtanna na gCuideachtaí atá i bhfeidhm faoi láthair agus cuirfear in ionad Achtanna na gCuideachtaí 1963-2013 é. Chomh maith leis an gcomhdhlúthú, tá roinnt nuálaíochtaí beartaithe chun nósanna imeachta a shimpliú agus gníomhaíochtaí áirithe a athchóiriú chun éifeachta.