Nollaig 2016

 UAIREANTA OSCAILTE NA NOLLAG/NA hATHBHLIANA

Dé hAoine 23 Nollaig 2016 9.30 r.n. go 12 meán lae
Dé Luain 26 Nollaig 2016 Dúnta
Dé Mairt 27 Nollaig 2016 Dúnta
Dé Céadaoin 28 Nollaig 2016 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 I.n
Déardaoin 29 Nollaig 2016 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 i.n
Dé hAoine 30 Nollaig 2016 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 I.n
Dé Luain 2 Eanáir 2017 Dúnta
Dé Mairt 3 Eanáir 2017 Atosaíonn gnáthuaireanta oscailte ar aghaidh

 
Beidh an áis athchóiriú mear a bheith ar fáil mar is gnáth ó 10:30 agus 12 meán lae ar an 28ú, 29ú agus 30ú Nollaig.

Mar gheall ar an cur isteach a dhéantar do sheirbhísí thar na saoire tréimhse, tuairisceán bliantúil, i gcás ina mbeidh an spriocdháta do chomhdú idir 23 Nollaig, 2016 agus 2 Eanáir, 2017, a chóireáil mar a fuarthas in am má comhdaíodh faoin 3ú Eanáir 2017.

An Cláraitheoir agus foireann an CRO mian dár gcliaint go léir ar Shona Nollag agus Bliain Nua Chorrchoill.**** DEIREADH NA hIDIRTHRÉIMHSE ****

Amhail an 1 Nollaig 2016, tá an Idirthréimhse tagtha chun deiridh. Tionscnaíodh imeachtaí áirithe le deireadh na hIdirthréimhse agus tá  ailt 61, 980, 1190 agus 1247 d’Acht na gCuideachtaí 2014 tagtha in éifeacht. Mar thoradh air sin, bhí dualgas ar Chláraitheoir na gCuideachtaí na forálacha measta de na hailt sin a chur i bhfeidhm agus athruithe áirithe a chur chun feidhme maidir leis na cuideachtaí agus na cineálacha cuideachta a leanas.

Ní féidir a thuilleadh doiciméid a chur isteach chun comhshó nó chun ainm na cuideachta a athrú trí fhoirmeacha N1, N2 nó N3 a úsáid. Diúltófar d’aon doiciméid den sórt sin a gheofar tar éis an 1 Nollaig. Measadh cuideachtaí príobháideacha faoi theorainn scaireanna a bheith ina gcuideachtaí LTD amhail an 1 Nollaig.

Deireadh na hIdirthréimhse

Amhail an 1 Nollaig 2016, tá an Idirthréimhse tagtha chun deiridh. Ní féidir a thuilleadh doiciméid a chur isteach chun comhshó nó chun ainm na cuideachta a athrú trí fhoirmeacha N1, N2 nó N3 a úsáid.

Samhain

Cuideachtaí nua - Spriocdháta na Nollag 2016 

Ní féidir leis an CRO dearbhú go ndéanfar ábhar atá faighte isteach aici, i ndiaidh na ndátaí mar a leagtar thíos, a phróiseáil roimh shos na Nollag.

Gnáthschéim 2ú Nollaig 2016
Scéim fé phráin 8ú Nollaig 2016
Scéim a1 ár líne 14ú Nollaig 2016
Athrú ar ainm 8ú Nollaig 2016
Athchláraithe 8ú Nollaig 2016
Áirithinte ar ainm cuideachta 19ú Nollaig 2016

Úinéireacht Thairbhiúil - 2017
Is le hionstraim reachtúil uimh. 560 de 2016 a thrasuitear an chéad fhomhír d’Airteagal 30(1) den Cheathrú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid (‘an Treoir’).  Is é an réasúnaíocht taobh thiar den fhoráil sin a thrasuí roimh an gcuid eile den Treoir ná gurb amhlaidh, ionas go mbeidh éifeacht leis an gclár lárnach um úinéireacht thairbhiúil (mar a cheanglaítear le hAirteagal 33(3) den Treoir) a luaithe is féidir tar éis thrasuí iomlán na Treorach, go mbeidh ar eintitis chorparáideacha na sonraí riachtanacha a bhailiú ar dtús faoi úinéireacht thairbhiúil agus na sonraí sin a thaifeadadh ina dhiaidh sin ar a gcláir chorparáideacha féin um úinéireacht thairbhiúil.

Nóta Tábhachtach: Custaiméirí ar mian leo doiciméid a cheannach ón Oifig Phoiblí. Ón Luan an 14 Samhain ar aghaidh, ní mór gach iarraidh chun litreacha stádais, deimhnithe dúblacha nó aon doiciméid dheimhnithe eile a cheannach a chur isteach roimh ré trí ríomhphost a sheoladh chuig postalenquiries@djei.ie. Beidh na doiciméid ar fáil lena mbailiú/lena seoladh sa phost laistigh de 24 huaire ón iarraidh a fháil.

Beidh ríomhchomhdú éigeantach aighneachtaí áirithe i bhfeidhm ag an CRO ón 1 Meitheamh 2017 ar aghaidh 

I.R. Uimh. 458 de 2016 - an tOrdú um Acht na gCuideachtaí 2014 (Alt 897), 2016, shínigh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta isteach sa dlí í. Tiocfaidh an Ionstraim Reachtúil in éifeacht an 1 Meitheamh 2017. Beidh feidhm ag ríomhchomhdú éigeantach maidir leis na haighneachtaí seo a leanas ón dáta sin ar aghaidh: 

  • Foirm B1 - Tuairisceán Bliantúil (lena n-áirítear ráitis airgeadais agus ríomhíocaíocht)
  • Foirm B2 - Athrú ar oifig chláraithe
  • Foirm B10 - Athrú ar stiúrthóir agus/nó rúnaí, nó a sonraí
  • Foirm B73 - Dáta nua tuairisceáin bhliantúil a ainmniú 

Beidh tionchar díreach ag na hathruithe sin ar an gcuideachta ina bhfuil tú i do stiúrthóir. Ós rud é go bhfuil dualgas ar gach cuideachta Foirm B1 a chomhdú gach bliain, tá sé ríthábhachtach go ndéanann aon chuideachta a dtiteann a Dáta Tuairisceáin Bhliantúil tar éis an 31 Bealtaine 2017 eolas a chur ar an bpróiseas ar líne roimh a Dáta Tuairisceáin Bhliantúil.  Nasc chuig CORE (Timpeallacht Cláraithe Cuideachtaí Ar Líne)  https://core.cro.ie/

Ón 1 Nollaig 2016

Deireadh na hIdirthréimhse: Ag deireadh na hIdirthréimhse (30 Samhain 2016 - 18 mí tar éis an Dáta Tosach Feidhme), tabharfaidh an CRO éifeacht don fhoráil measta sa reachtaíocht faoina ndéanfar aon chuideachta nach bhfuil an rogha déanta aici comhshó ina TEO nó CGA a chomhshó sa ghnáthchúrsa go dtí samhail na cuideachta TEO ar Chlár na gCuideachtaí. (cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna).

Mura n-athróidh an chuideachta ainm na cuideachta agus mura gcuirfidh sí bunreacht leasaithe isteach trí Fhoirm N3, athróidh Cláraitheoir na gCuideachtaí ainm na cuideachta agus eiseofar deimhniú nua corpraithe ag deireadh na hIdirthréimhse (Cuideachtaí Príobháideacha faoi Theorainn Ráthaíochta/Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta agus Cuideachtaí Neamhtheoranta)

Athbhunú: Céim eile nua

Ón 1 Nollaig 2016 i leith, beidh céim bhreise ag teastáil sula n-athbhunófar an chuideachta sa Chlár, is cuma cé acu is le hAthbhunú Riaracháin, le hAthbhunú Cúirte nó le hAthbhunú Mear atá an chuideachta á hathbhunú ann.

Deireadh Fómhair

Oifig Phoiblí CRO

Mar rogha eile, is féidir le láithreoirí iad féin doiciméid a shíneadh isteach chuig Oifig Phoiblí CRO ag 14 Cearnóg Parnell áit a dtabharfar admháil duit i leith do chuid doiciméad. Tá an Oifig Phoiblí ar oscailt óna 9.30r.n. go dtí 4.30i.n.

Meabhraítear dóibh siúd a shínfidh isteach a gcuid doiciméad go bhféadann na scuainí san Oifig Phoiblí a bheith níos giorra ar maidin agus gur chóir dóibh smaoineamh ar dhoiciméid a thaisceadh chomh luath agus is féidir lena chinntiú gur féidir iad a sheiceáil agus admháil a eisiúint ar an lá céanna.

TUAIRISCEÁIN BHLIANTÚLA – BUAICPHOINTE DHEIREADH FÓMHAIR

Cuideachtaí a bhfuil dáta tuairisceáin bhliantúil acu ar an 30 Meán Fómhair agus spriocdháta comhdaithe ar an 28 Deireadh Fómhair, iarrtar orthu an tuairisceán bliantúil a chomhdú in am, agus é a chomhdú ar líne mar an chéad rogha.

Má chuireann tú d'fhoirm B1 isteach ar líne beidh 28 lá eile agat ón dáta ar ar cuireadh isteach é chun do leathanach sínithe agus do chuid ráiteas airgeadais a sheachadadh ar an CRO. Gearrtar táille comhdaithe €20 ar r-B1 agus táille comhdaithe €40 ar fhoirm B1 ar pháipéar. Má dhéantar comhdú déanach ar thuairisceán bliantúil, cuirfear pionóis um chomhdú déanach ort agus, i gcás inarb infheidhme, caillfidh an chuideachta an teidlíocht maidir le díolúine ó iniúchadh
a éileamh sa bhliain reatha agus sa bhliain ina dhiaidh sin.

Má bhíonn deacrachtaí agat maidir le d'fhoirm a chomhdú ar líne, tá cabhair maidir le hábhar na foirme ar fáil ó:

Íosghlao 1890-252536* / 059-9178981 / 01-8045394 nó eb1@djei.ie  

Tá cabhair maidir le gnóthaí teicniúla nó gnóthaí TF ar fáil ó:

01-8045374 / 01 8045307 / 01 8045355 nó electronic.filing@djei.ie  

* Tabhair faoi deara go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh ar uimhreacha 1890 (Íosghlao).

DUL I dTEAGMHÁIL LE hOIFIG AN CRO I gCEATHARLACH I MÍ DHEIREADH FÓMHAIR/MÍ NA SAMHNA

I mbliana, anuas ar dhéileáil le gnáth-bhuaicthréimhse chomhdú na dtuairisceán bliantúil i mí Dheireadh Fómhair/ mí na Samhna, beidh freagracht ar an oifig i gCeatharlach freisin as próiseáil a dhéanamh ar iarratais ó chuideachtaí ar a bheith comhshóite chuig cineál eile cuideachta (TEO nó CGA) sula gcríochnaíonn an idirthréimhse 18 mí an 30 Samhain.

I bhfianaise na n-imthosca eisceachtúla atá ann i mbliana, ba mhór againn é dá bhféadfadh custaiméirí atá ag lorg faisnéise nó cabhrach ríomhphost a sheoladh chuig ceann de na seoltaí ríomhphoist seo a leanas in ionad glao gutháin a chur ar an oifig i gCeatharlach:

Tuairisceáin Bhliantúla: crocarlow@djei.ie  
Ceisteanna maidir leis an r-B1: eb1@djei.ie  
Comhshó: conversions@djei.ie  
Ainmneacha Gnó: rbn@djei.ie  
An Chúirt Dúiche: dcet@djei.ie  
Aisíocaíochtaí Cárta Creidmheasa: epayments.cro@djei.ie  
Cuntais Chustaiméirí: cro.customer.accounts@djei.ie  

Tabhair faoi deara go dtugtar an t-eolas is deireanaí gach lá sa rannán “WHATS NEW” ar shuíomh Gréasáin an CRO. Tugtar eolas ann faoi dháta fála na dtuairisceán bliantúil, na n-ainmneacha cláraithe gnó agus na ndoiciméad comhshó atáthar ag próiseáil ar an lá sin. Más féidir leo, ba cheart do chustaiméirí gan teagmháil a dhéanamh leis an CRO maidir le doiciméid a seachadadh tar éis an dáta próiseála a thugtar ar an suíomh Gréasáin mar nach mbeadh siad faighte ag an bhfoireann próiseála go fóill. Tabharfaidh sé sin deis don CRO leanúint ar aghaidh ag leithdháileadh acmhainní ar aighneachtaí a phróiseáil. Ba mhór againn do chomhar chuige seo. 

Iúil

Foirmeacha um Ainmneacha Gnó

Tháinig I.R. Uimh. 339 de 2016, na Rialacháin um Ainmneacha Gnó, i bhfeidhm an 4 Iúil 2016. Forordaítear leis an ionstraim reachtúil sin na foirmeacha a úsáidfear agus na táillí a ghearrfar i leith doiciméid a chur isteach faoin Acht um Chlárú Ainmneacha Gnó, 1963. 

Níl aon athrú ann ar na táillí comhdúcháin a fhorordaítear leis an Acht. 

Tá athrú amháin ann ar na foirmeacha um ainmneacha gnó. Sna foirmeacha nua, tá réimse breise inar féidir seoladh ríomhphoist an iarratasóra a chur isteach. Éascóidh an méid sin tabhairt isteach an deimhnithe dhigitigh. Tosófar ar dheimhnithe digiteacha a eisiúint i mí Lúnasa 2016. I gcás iarratas atá comhlánaithe ar an seanleagan den fhoirm, leanfar ar aghaidh le glacadh leo go dtí an 22 Iúil 2016. Níor cheart ach na foirmeacha nua a chomhlánú tar éis an dáta sin.

Seiceanna/athbhunú cuideachtaí 

De réir bheartas an Rialtais, tá an CRO ag cur deireadh le glacadh le seiceanna mar mhodh íocaíochta de réir a chéile. Tabhair faoi deara, dá bhrí sin, gurb amhlaidh ón 1 Meán Fómhair 2016 nach mbeidh seic ina mhodh inghlactha íocaíochta i leith iarratas ar athbhunú, i.e. Foirmeacha H1, Foirmeacha H1 OMC agus Foirmeacha B1 i leith gach cuideachta díscaoilte.

Glacfaidh an CRO le híocaíocht le dréacht bainc nó le hordú airgid poist i leith iarratas a sheoltar sa phost. Glacfar le híocaíocht le dréacht bainc, le hordú airgid poist nó le cárta creidmheasa/dochair in oifig an airgid inár n-oifig i mBaile Átha Cliath.

Meitheamh

Tuarascáil Bliantúil

Tá Tuarascáil Oifig um Chlárú Cuideactaí 2015 le fáil ón leathanach Foilseacháin Chorparáideacha

Aibreán

Cothabháil Láithreán gréasáin CRO

Beidh an CRO ag déanamh cothabhála ar ár láithreán gréasán ar an Luain seo chugainn 25 Aibreáin 2016. Ciallaíonn sé sin nach mbeidh fáil ar láithreán gréasáin CRO ó 13:00 go 13:30. Is oth linn aon chur isteach ar an bpobal le linn na cothabhála riachtanaí seo. Ár mbuíochas leat as do chomhoibriú.

Daonáirimh 2016 

Central Statistics Office imageCensus 2016

Reáchtálfar an chéad daonáireamh eile Dé Domhnaigh an 24 Aibreán 2016. Nuair a líonann tú isteach d'fhoirm Daonáirimh ar oíche seo, tá tú ag soláthar an eolais a theastaíonn uainn anois chun tuiscint a fháil ar riachtanais na hÉireann sa todhchaí.

Acht um Shaoráil Faisnéise 2014

Is comhlacht forordaithe faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 í an Oifig um Chlárú Cuideachtaí (CRO). Tá faisnéis faoin CRO agus faoin Acht um Shaoráil Faisnéise leagtha amach faoi shé cheannteideal dhifriúla:

  • Faisnéis faoin gComhlacht atá faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise
  • Seirbhísí a sholáthraítear nó a sholáthrófar don Phobal
  • An próiseas cinnteoireachta le haghaidh mórthograí beartais
  • Faisnéis airgeadais
  • Soláthar
  • Loga Nochta Saoráil Faisnéise agus faisnéis eile is gá a fhoilsiú mar chúrsa gnáthaimh

Márta

DOICIMÉID ATÁ DEIMHNITHE GO DIGITEACH LE HAGHAIDH MORGÁISTÍ/MUIREAR

Cuirfidh an CRO tús le gach Deimhniú Morgáiste a eisiúint mar dhoiciméid “atá deimhnithe go digiteach” go luath i Ráithe 2.  Tiocfaidh siad ionad na nDeimhnithe Morgáiste páipéir atá in úsáid faoi láthair agus a phostáiltear chuig deontóirí.  Cabhróidh sé sin leis an deontóir an deimhniú a fháil láithreach a luaithe is atá an muirear cláraithe.    Seolfar iad chuig custaiméirí mar dhoiciméad pdf ach úsáid a bhaint as an seoladh ríomhphoist a iontráladh sa chuid dar teideal “Mionsonraí an Deontóra” den ríomhfhoirm a cuireadh isteach chun an muirear a chlárú.   Cuimseofar sa doiciméad pdf meirge daite ag barr an scáileáin chun a dheimhniú gur síníodh é go digiteach a bheith deimhnithe ag an CRO. Tugann sé sin dearbhú don fhaighteoir go bhfuil an doiciméad údarach, nár baineadh dó agus gur fíoraíodh é go neamhspleách a bheith foinsithe sa CRO. Is féidir le deontóirí na deimhnithe digiteacha sin a chur ar fáil do thríú páirtithe go díreach trí ríomhphost.

Eanáir

------------------------------------------------------

Acht na gCuideachtaí 2014

Déanfar athrú ainm ar líon cineálacha cuideachtaí a thabhairt isteach in Acht na gCuideachtaí nuabheartaithe Leagtar amach ann freisin próiseas “tiontúcháin”, rud a éilítear do gach cuideachta phríobháideach reatha faoi theorainn scaireanna (EPCs), tiontú ina gcineál amháin as dhá chineál nua cuideachta. Baineann an modh “tiontúcháin” seo le timpeall 85% de chuideachtaí atá cláraithe in Éirinn faoi láthair mar Chuideachtaí Príobháideacha (Faoi Theorainn Scaireanna). Ní amháin go ndéanann Acht na gCuideachtaí nuabheartaithe gach Acht na gCuideachtaí ó 1963 go 2013 a chomhdhlúthú, tugtar isteach dhá shamhail nua cuideachta leis, agus is cineál cuideachta i bhfad níos simplí é ceann amháin acu (an chuideachta TEO (LTD)).

Éileofar go mbeidh cineál gach cuideachta san áireamh mar chuid d'ainm na cuideachta. I gcás roinnt cuideachtaí beidh gá athrú a dhéanamh dá bharr sin. Tá an idirthréimhse ar feadh 18 mí, 1 Meitheamh 2015 go dtí 30 Samhain 2016 . Cuideachtaí príobháideacha faoi theorainn scaireanna a corpraíodh faoi Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo, is féidir leo comhshó ina gCuideachta TEO nó ina gCuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe.