2010

Samhain

------------------------------------------------------

Uaireanta Oscailte na Nollag/ na hAthbhliana

Laethanta Uaireanta
Dé hAoine 24 Nollaig 2010 9.30 go 12 meán lae
Dé Luain 27 Nollaig 2010 Dúnta
Dé Mairt 28 Nollaig 2010 Dúnta
Dé Céadaoin 29 Nollaig 2010 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Déardaoin 30 Nollaig 2010 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Dé hAoine 31 Nollaig 2010 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Dé Luain 3 Eanáir 2011 Dúnta
Dé Mairt 4 Eanáir 2011 ar aghaidh. Atosaíonn gnáthuaireanta oscailte

SÍNIÚ FHOIRMEACHA AN OCC GO LEICTREONACH

Tá córas atá go hiomlán leictreonach le haghaidh comhdú tuairisceán bliantúil in éineacht le cuntais shínithe ar fáil den chéad uair ag an OCC. Tá an teastas sínithe dhigitigh á úsáid cheana ag cuideachtaí a chomhdaíonn a dtuairisceáin Cánach Corparáidí tríd an tSeirbhís Ar Líne ag na Coimisinéirí Ioncaim (ROS). Tá sé tugtha isteach ag an OCC mar rogha breise le cur le ríomhfhoirm tuairisceáin bhliantúil "B1". Má tá tuilleadh eolais uait faoi shíniú digiteach, téigh go dtí an suíomh gréasáin - Béarla - Digital Signing Certificate.

COMHDÚ CUNTAS AG AN OCC MAR PDF

Thug an Oifig um Chlárú Cuideachtaí áis isteach le déanaí a ligeann do chustaiméirí leagan pdf dá gCuntais Bhliantúla a uaslódáil le dul in éineacht le foirm Tuarascála Bliantúla Leictreonaí B1.

Tá an áis chomh simplí sin le húsáid nach gá ach doiciméad a cheangal de ríomhphost. Beidh sé de rogha ag an gcustaiméir leagan reatha leictreonach dá c(h)untais a iompú ina pdf nó leagan cruachóipe de na cuntais a scanadh agus iad a shábháil mar pdf.

CUIDEACHTAÍ NUA - SPRIOCDHÁTA NA NOLLAG 2010

Ní féidir leis an CRO dearbhú go ndéanfar ábhar atá faighte isteach aici, i ndiaidh na ndátaí mar a leagtar thíos, a phróiseáil roimh shos na Nollag.

SCÉIM DÁTA
GNÁTHSCHÉIM 1 Nollaig 2010
SCÉIM FÉ PHRÁIN 8 Nollaig 2010
SCÉIM CRODISK 13 Nollaig 2010
ATHRÚ AR AINM 8 Nollaig 2010
ATHCHLÁRAITHE 8 Nollaig 2010
ÁIRITHINTE AR AINM CUIDEACHTA 15 Nollaig 2010

English text: Change in Procedure for deficient or incomplete B1's received in CRO

A new administrative procedure has been introduced at the CRO's Public Counter in Parnell House to deal with annual returns and attachments (including accounts) that are identified as being deficient or incomplete. There has also been a change of procedure in regard to "send back" letters issued by the CRO. For more information please see Ezine Issue 89.

Irish Text: Athbhunú Fast Track

Ón 1 Nollaig 2010, ní ghlacfaidh an CRO a thuilleadh le híocaíocht seic nó Foirmeacha Údaraithe Íocaíochta (FÚÍ) as (Fast Track) cuideachtaí athbhunú ar an modh mear. Ní foláir íocaíocht a dhéanamh le Dréacht Bainc nó le hairgead crua. Ní mholtar airgead tirim a sheoladh sa phost.

Deireadh Fomhair

-------------------------------------------------------

OCTOBER PEAK - HELPDESK

The e-B1 helpdesk will be available on the final day of the peak, i.e next Thursday 28 October, until 9pm. Should you experience difficulties filing your form electronically, help with the content of the form can be obtained from:

LoCall 1890-252536* / 059-9178981 / 01-8045394 or eb1@deti.ie

Help with technical or IT issues assistance is available from:

Daytime: 01-8045374 / 01 8045355 or electronic_filing@deti.ie. 4pm to 9pm 01-8045389 / 01-8045445

*Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers.

Ionchúisimh

An 11 Deireadh Fomhair 2010, d’ionchúisigh an CRO 45 Cuideachta i gCúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath toisc gur theip orthu 58 tuairisceán bliantúil ar an iomlán a chomhdú. Maidir leis na cuideachtaí sin, ciontaíodh 30 gcuideachta ar an iomlán i leith 42 tuairisceán bliantúil a bhí thar téarma, gearradh fíneálacha de shuim beagnach €54,100 agus dámhadh costais. Cuireadh cásanna 15 cuideachta ar athlá maidir le 16 tuairisceán a bhí thar téarma agus déanfar iad a éisteacht i mí Dheireadh Fómhair. Tá sé beartaithe go ndéanfar 50 cuideachta sa bhreis a ionchúiseamh ar an dáta sin.

Mean Fomhair

--------------------------------------------------------

Foirmeacha Q

Déantar foráil in Acht na gCuideachtaí (Forálacha Éagsúla) 2009 (Uimh. 45 de 2009), lena leasaítear Acht na gCuideachtaí 1990, chun go gclárófaí cuideachta ar imirce mar chomhlacht corpraithe ar leanúint faoi dhlíthe an Stáit, nó chun go mbainfí den chlár í chuig dlínse ábhartha lasmuigh den Stát ina mbeartaíonn an chuideachta bheith cláraithe. Tar éis achtú na reachtaíochta thuas, rinne an tAire Fiontar, Trádála agus Nuálaíochta rialacháin lena bhforordaítear Beirmiúda, Oileáin Bhriotanacha na Maighdean, Oileáin Cayman, Geansaí, Geirsí agus Manainn mar dhlínsí ábhartha de bhun Alt 256G(15) an Achta.

Ba chóir dul i gcomhairle leis an reachtaíocht agus leis na rialacháin sula gcuirfear iarratais faoi bhráid an CRO. Feach Leathanach Foirmeacha Q agus Nuachtlitir 87.

Lúnasa

--------------------------------------------------------

Tá Tuarascáil Oifig um Chlárú Cuideachtaí le fáil ón láithreáin gréasáin.

Iúil

---------------------------------------------------------

Cineál nua Aighneachta ar Chlár an CRO - "Ordú na hArd-Chúirte ag muirearú scaireanna scairshealbhóra"

Rinneadh líon caingne a éisteacht san Ard-Chúirt Tráchtála le déanaí, a bhfuil an Ard Chúirt ag muirearú scaireanna tríú páirtithe i gcuideachtaí áirithe mar thoradh orthu ("Orduithe Muirir"), i bhfabhar an ghearánaí sna himeachtaí (institiúid bhaincéireachta a bhí i gceist i ngach cás go dtí seo). Áiríodh sna hOrduithe Muirir sin ordachán go ndéanfadh aturnaetha an Ghearánaí cóip d’Ordú na hArd Chúirte a sheirbheáil ar Chláraitheoir na gCuideachtaí, mar aon le hordachán go gcuirfeadh an Cláraitheoir cóip den Ordú Muirir ar chomhad poiblí na cuideachta/na gcuideachtaí a bhfuil a gcuid scaireanna - a shealbhaíonn triú páirtí nó páirtithe - ina n-ábhar don Ordú Muirir.

Is é cuspóir ordachán an Bhreithimh na páirtithe leasmhara go léir a chur ar an eolas maidir le déileálacha lena mbaineann scaireanna na cuideachta/na gcuideachtaí atá i gceist, a shealbhaíonn scairshealbhóir(í) agus ar ábhar don Ordú Cúirte é/iad.

Ní ghabhann muirear ar shócmhainní na cuideachta leis na hOrduithe Muirir, ach baineann siad le scaireanna scairshealbhóra/scairshealbhóirí de chuid na cuideachta sin. Chun na críche sin, ainmnítear na hOrduithe Muirir mar "Ordú na hArd-Chúirte ag muirearú Scaireanna Scairshealbhóra". Nuair a sheachadtar ordú den sórt sin ar an CRO, bronntar an stádas ‘Faighte’ air. Ina dhiaidh sin, déantar iad a scanadh agus cuirtear ar fáil don phobal lena n-iniúchadh, amhail is gur aighneachtaí a chomhdaítear faoi Achtanna na gCuideachtaí iad.

Ba chóir d’aturnaetha a bhfuil ordú den sórt sin á thabhairt acu do Chláraitheoir na gCuideachtaí a chinntiú go seolfar cóip oifige den ordú gan mhoill chuig:

Alan Dolan, An Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Teach Parnell, 14 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 1

Tabhair faoi deara nach mbaineann táille chomhdaithe le hOrduithe Cúirte den sórt sin toisc go gcuirtear isteach iad ar scór Ordú Cúirte a fháil seachas i gcomhlíonadh oibleagáid comhdaithe faoi Achtanna na gCuideachtaí.

Meitheamh

-----------------------------------------------------------

Ionchúisimh

An 17 Bealtaine 2010, d’ionchúisigh an CRO 47 Cuideachta i gCúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath toisc gur theip orthu 68 tuairisceán bliantúil ar an iomlán a chomhdú. Maidir leis na cuideachtaí sin, ciontaíodh 17 gcuideachta ar an iomlán i leith 26 tuairisceán bliantúil a bhí thar téarma, gearradh fíneálacha de shuim beagnach €9000 agus dámhadh costais. Cuireadh cásanna 20 cuideachta ar athlá maidir le 34 tuairisceán a bhí thar téarma agus déanfar iad a éisteacht i mí Dheireadh Fómhair. Tá sé beartaithe go ndéanfar 50 cuideachta sa bhreis a ionchúiseamh ar an dáta sin.

Bealtaine

-------------------------------------------------------------

Comhairle do Chuideachtaí a bhfuil deacrachtaí trádála ag cur as dóibh

Is eol don Oifig um Chlárú Cuideachtaí (CRO) go bhfuil deacrachtaí trádála ag gabháil do mhéid áirithe cuideachtaí faoi láthair. Ní mór tuairisceán bliantúil a chomhdúsna himthosca sin freisin agus beidh iarmhairtí tromchúiseacha ann mura ndéanfar éseo, lena n-áirítear pionóis as comhdú déanach agus díolúine as iniúchadh a chailleadh. Tá feidhm ag an bpionós as comhdú déanach agus ag an riachtanas chun cuntais iniúchta a chomhdú d'ainneoin pléadála ar chruatan geilleagrach agus ní féidir leis an CRO na smachtbhannaí seo a chur i leataobh bunaithe ar sin. Féach Nuachtlitir.

Ceartú ag an gClár

Tá sé de dhualgas ar an gcuideachta agus a hoifigigh, agus iarratas reachtúil á chomhlánú acu, a chinntiú go bhfuil na doiciméid comhlánaithe go hiomlán, go cruinn agus i gceart, a chuirtear faoi bhráid na CRO de bhun Achtanna na gCuideachtaí. Tá deimhniú sa chuid is mó de na foirmeacha CRO ar gá d'oifigeach reatha na cuideachta a shíniú, a dheimhníonn go bhfuil an t-ábhar san fhoirm ceart. Féach Ceartú ag an gClár.

Aibreán

--------------------------------------------------------------

Fast Track

Tá an córas a chur ar fionraí an Fast Track curtha i leataobh anois. Ní mór d’oifigeach na cuideachta é féin/í féin a bheith i láthair airgeadóir CRO (san Oifig Phoiblí i dteach Parnell) idir 10.30 r.n. agus 12 meán lae amháin. Ní bheidh fáil ar mhearchur sna hiarnónta.

Foirm H5 Leasaithe

Foirm H5, Tuairisceán ag cuideachta atá ag ceannach a scaireanna féin agus/nó scaireanna i gcuideachta shealbhaíochta, nuashonraíodh í le Rialacháin na gCuideachtaí (Foirmeacha), 2010. (I.R. 101 de 2010). Tá leathanach eile ag an bhfoirm seo anois a bhaineann le scaireanna a cheannach ar stocmhalartáin aitheanta thar lear. Nasc chuig Leathanach H de na Foirmeacha. Is iad na Malartáin Fhorordaithe Thar Lear ná Stocmhalartán Londan, Stocmhalartán Nua-Eabhrac agus an margadh ar a dtugtar Nasdaq atá á oibriú ag Stocmhalartán Nasdaq de réir Rialacháin na gCuideachtaí (Stocmhalartáin Aitheanta), 2010. (I.R. 100 de 2010). Glacfar go leanúnach le seanchóipeanna den fhoirm.

Márta

---------------------------------------------------------------

Gníomhaíocht Thionsclaíoch Cro - Meabhrúchán

Fuair an CRO fógairt go mbeidh cur isteach gan coinne anois is arís ar ár seirbhísí fóin ó 1pm De Luain 8 Márta. Déanfaidh an CRO iarracht seirbhís leanúnach a thabhairt don phobal le linn an chuir isteach seo. Déanfaimid iarracht an pobal a choinníoll ar an eolas faoin gcur isteach más féidir freisin.

Gabhaimid ár leithscéal as cur isteach ortsa.

Mhear Cur ar Ais

Cuirtear an próiseas iarratais ar Mhear Cur Ar Ais ar fionraí ó Luan 1 Márta. Tá an fhionraí seo de bharr gníomhaíochta tionsclaíche atá ag dul ar aghaidh. Fuair an CRO fógairt go mbeidh cur isteach gan coinne anois is arís ar ár seirbhísí fóin agus is féidir go mbeidh an Oifig Phoiblí dúnta de bharr gníomhaíochta tionsclaíche. Déanfaidh an CRO iarracht seirbhís leanúnach a thabhairt don phobal le linn an chuir isteach seo. Déanfaimid iarracht an pobal a choinníoll ar an eolas faoin gcur isteach más féidir freisin. Gabhaimid ár leithscéal as aon chur isteach ort.

Feabhra

---------------------------------------------

Gníomhaíocht Thionsclaíoch Cro - Meabhrúchán

Fuair an CRO fógairt go mbeidh cur isteach gan coinne anois is arís ar ár seirbhísí fóin ó 1pm De Deardaoin 24 Feabhra. Déanfaidh an CRO iarracht seirbhís leanúnach a thabhairt don phobal le linn an chuir isteach seo. Déanfaimid iarracht an pobal a choinníoll ar an eolas faoin gcur isteach más féidir freisin.

Gabhaimid ár leithscéal as cur isteach ortsa.

Gníomhaíocht Thionsclaíoch Cro - Meabhrúchán

Fuair an CRO fógairt go mbeidh cur isteach gan coinne anois is arís ar ár seirbhísí fóin ó 1pm De Luain 15 Feabhra. Déanfaidh an CRO iarracht seirbhís leanúnach a thabhairt don phobal le linn an chuir isteach seo. Déanfaimid iarracht an pobal a choinníoll ar an eolas faoin gcur isteach más féidir freisin.

Gabhaimid ár leithscéal as cur isteach ortsa.

Eanáir

---------------------------------------------

Gníomhaíocht Thionsclaíoch Cro - Meabhrúchán

Fuair an CRO fógairt go mbeidh cur isteach gan coinne anois is arís ar ár seirbhísí fóin agus is féidir go mbeidh an Oifig Phoiblí dúnta de bharr gníomhaíochta tionsclaíche. Déanfaidh an CRO iarracht seirbhís leanúnach a thabhairt don phobal le linn an chuir isteach seo. Déanfaimid iarracht an pobal a choinníoll ar an eolas faoin gcur isteach más féidir freisin.

Gabhaimid ár leithscéal as cur isteach ortsa.

Athrú Ar Amanna Inar Féidir Le Cuideachta Leas A Bhaint As Mearchur

Ó Luan 25 Eanáir 2010 beidh athrú ar amanna inar féidir le cuideachta leas a bhaint as an bpróiseas Mearchur Ar Ais. Ní mór d’oifigeach na cuideachta é féin/í féin a bheith i láthair airgeadóir CRO (san Oifig Phoiblí i dteach Parnell) idir 10.30 r.n. agus 12 meán lae amháin. Ní bheidh fáil ar mhearchur sna hiarnónta. Nasc an láithreáin ghréasáin don cheist seo.

Seiceanna

Tabhair faoi deara le do thoil, nach mór seiceanna a chuirtear chuig CRO a bheith níoctha leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí nó Cláraitheoir na gCuideachtaí (Companies Registration Office or Registrar of Companies) agus nach mór iad a tharraingt ó Bhanc i gcóras imréitigh Phoblacht na hÉireann. Ar mhaithe le cúiseanna slándála, ba chóir na focail Oifig um Chlárú Cuideachtaí (Companies Registration Office) a litriú go hiomlán ar líne Ainm an Íocaí i gcónaí- ná cuir na litreacha "CRO" ina n-aonair air riamh.