2011

Samhain

-----------------------------------------

Uaireanta Oscailte na Nollag/ na hAthbhliana

Laethanta Uaireanta
Dé hAoine 23 Nollaig 2011 9.30 go 12 meán lae
Dé Luain 26 Nollaig 2011 Dúnta
Dé Mairt 27 Nollaig 2011 Dúnta
Dé Céadaoin 28 Nollaig 2011 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Déardaoin 29 Nollaig 2011 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Dé hAoine 30 Nollaig 2011 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Dé Luain 2 Eanáir 2012 Dúnta
Dé Mairt 3 Eanáir 2012 ar aghaidh. Atosaíonn gnáthuaireanta oscailte

CUIDEACHTAÍ NUA - SPRIOCDHÁTA NA NOLLAG 2011

Ní féidir leis an CRO dearbhú go ndéanfar ábhar atá faighte isteach aici, i ndiaidh na ndátaí mar a leagtar thíos, a phróiseáil roimh shos na Nollag.

SCÉIM DÁTA
GNÁTHSCHÉIM 1 Nollaig 2011
SCÉIM FÉ PHRÁIN 8 Nollaig 2011
SCÉIM CRODISK 13 Nollaig 2011
ATHRÚ AR AINM 8 Nollaig 2011
ATHCHLÁRAITHE 8 Nollaig 2011
ÁIRITHINTE AR AINM CUIDEACHTA 15 Nollaig 2011

BAINT DHEONACH, SOILÉIRIÚ AR SCAIRCHAIPITEAL EISITHE

De bhun iarratas ó ghnólachtaí áirithe cuntasaíochta agus dlí le déanaí, níos luaithe i mbliana d’athfhoilsigh an CRO na critéir atá i bhfeidhm le haghaidh iarratais ar Bhaint Dheonach (BD) de chlár na gcuideachtaí faoin scéim riaracháin BD a oibríonn an CRO.

Rinne roinnt páirtithe leasmhara aighneachtaí don CRO ag cur in iúl toisc gurbh amhlaidh go raibh na critéir sócmhainní agus dliteanas soiléirithe mar riachtanais ar leithligh anois go raibh an tairseach scairchaipitil iomarcach.

Tá an CRO tar éis breithniú a dhéanamh ar na haighneachtaí agus glacann sí leis go bhfuil fiúntas ag baint leo. Dá bharr sin, tá sé beartaithe againn deireadh a chur leis an tríú coinníoll cáilithe um BD maidir le scairchaipiteal ó na treoirlínte foilsithe i dtaobh na scéime riaracháin a oibríonn CRO. Féach an nóta maidir le soiléiriú a dhéanamh ar scairchaipiteal eisithe le do thoil.

Chomh maith leis sin, rinne CRO leasú ar an téacs samplach le haghaidh fógraí arna gcur i nuachtáin laethúil le haghaidh bainte deonaí, tríd an téacs seo a áireamh "agus gan sócmhainní a sháraíonn €150 a bheith aige agus/nó gan dliteanais a sháraíonn €150 a bheith aige". Is féidir an leagan athbhreithnithe sin den fhógra a úsáid as seo amach.

Deireadh Fomhair

-----------------------------------------

Cuntais Mhalgamaithe

Ní ghlacfaidh le CRO le haon chuntas cónasctha a chlúdaíonn níos mó ná bliain airgeadais amháin, i gcás ina bhfuil níos mó ná tuairisceán bliantúil amháin á chomhdú. Is é an t-aon eisceacht amháin ar an riail sin ná i gcás ina bhfuil níos mó ná 3 thuairisceán bhliantúla agus cuntais a ghabhann leo á gcomhdú. Sa chás sin, ní mór na trí thuairisceán bhliantúla is déanaí nó teaglaim dóibh a ghabháil le tacar ionair cuntas a chlúdaíonn an bhliain airgeadais lena mbaineann, ach i gcás ina bhfuil níos mó ná 3 thuairisceán bhliantúla á gcomhdú, gach tuairisceán i ndiaidh na trí cinn is déanaí, féadtar tacar amháin de chuntais cónasctha, gan teorainn, a ghabháil leo

Tá fógra á thabhairt anois do gach cuideachta agus láithreoir don CRO nach nglacfaidh an CRO a thuilleadh le cuntais mhalgamaithe fara sochar bliantúil a fuair an CRO le héifeacht ón 31 Nollaig 2011.

Ar an 1 Eanáir 2012 ar aghaidh éileofar sraith chuntas ar leith a chomhdú i ndáil le gach bliain airgeadais cuideachta. Is dó an méid seo do dheimhniú comhlíontachta leis an 4ú Treoir Dlí Cuideachta 78/660/EEC de 25ú Iúil 1978 a chuireann san áireamh go bhféadfadh sraitheanna aonair cuntas do gach bliain airgeadais a bheith ann.

Is é éifeacht an mhéid sin roimhe seo go n-éilíonn gach tuairisceán bliantúil a fuair an CRO ar nó i ndiaidh 1 Eanáir 2012 go mbeidh sraith chuntas in éineacht leo do bhliain airgeadais dár críoch nach luaithe ná naoi mí roimh dháta éifeachtach an tuairisceáin, sraith chuntas a chuimsíonn an tréimhse ó chríoch na tréimhse a chuimsíonn na cuntais a ceanglaíodh le tuairisceán bliantúil roimhe seo na cuideachta. Ní bheifear in ann a thuilleadh iltuairisceáin bhliantúla a chomhdú leis an CRO agus ní féidir go nglacfar le sraith chuntas malgamaithe ag cuimsiú roinnt blianta airgeadais in éineacht leis na tuairisceáin sin.

Ní mór do gach tuairisceán bliantúil a shraith chuntas féin a bheith ceangailte d’fhonn déanamh de réir cheanglais Achtanna na gCuideachtaí 1963 - 2009 maidir le réiteach agus comhdú na gcuntas. Ní mór a thabhairt faoi deara go mbeidh an méid sin roimhe seo i bhfeidhm mar an gcéanna ón 1 Eanáir 2012 i gcás cuideachtaí díscaoilte á gcur ar ais ar an gclár, bíodh sé sin ar Fhoirm H1/H1R nó trí iarratas cúirte don chur ar ais san áit go bhfuil an cur ar ais ar feitheamh ar 31 Nollaig 2011.

Leagan Nua - Foirm B1

Tá leagan nua den bhfoirm B1 (tuairisceán bliantúil) i bhfeidhm ar an 1 Aibreán 2011. Seo a leanas na príomh athraithe ar Fhoirm B1: Ba chóir Cláruimhir Iniúchóra a leagan isteach nuair atá sraith chuntais iniúchta á comhdú leis an B1. Is féidir teacht ar an gCláruimhir Iniúchóra ar an gClár Poiblí Iniúchóirí ar www.cro.ie.

Is féidir seoladh ríomhphoist a leagan isteach anois chun go bhféadfadh an CRO comhfhreagras díreach a dhéanamh leis an gcuideachta tríd an ríomhphost. Glacfaidh an CRO leis an leagan reatha den bhFoirm B1 maidir le tuairisceáin déanta suas go dtí 3 Deireadh Fómhair 2011 agus an lá sin san áireamh.

TUAIRISCEÁIN BHLIANTÚLA - BUAIC DHEIREADH FÓMHAIR - MEABHRÁN

Comhdaítear go luath, agus b'fhearr linn go gcomhdófaí go leictreonach. Beidh 28 lá breise ón dáta comhdúcháin ag an té a chomhdaíonn go leictreonach chun a c(h)uid cuntas a sheachadadh, agus is é €20 an táille chomhdúcháin, seachas €40 i gcás na bhfoirmeacha a chomhlánaítear de láimh.

Molann an CRO go gcuirtear isteach na tuairisceáin bhliantúla in am trátha chun a chinntiú go bhfaightear in am iad. Cuirtear pionóis i bhfeidhm don chomhdú mall má chomhdaítear Tuairisceán Bliantúil go mall, agus de réir mar is infheidhme is amhlaidh a chaillfidh an chuideachta a teidlíocht freisin chun díolúine iniúchta a éileamh sa bhliain reatha agus sa bhliain dá héis.

Is féidir cabhair a fháil maidir le haon deacracht a d'fhéadfadh bheith agat le comhdú leictreonach d'fhoirme ach na foinsí seo a leanas a cheadú:

Lóghlao 1890-252536* / 059-9178981 / 01-8045394 nó eb1@djei.ie

Tá cúnamh i leith saincheisteanna teicniúla agus TF ar fáil ó:

01-8045374/ 01 8045307/ 01 8045355 nó electronic.filing@djei.ie.

Beidh uaireanta líne chabhrach níos faide ar fáil ó 28 Deireadh Fómhair - ceadaítear www.cro.ie ag an tráth úd.

*Tugtar faoi deara go bhféadfadh na rátaí a ghearrtar ar úsáid na n-uimhreacha 1890 (Lóghlao) bheith éagsúil i measc soláthróirí seirbhíse éagsúla.

An tOrdú Foirmeacha 2011

De bharr ordú foirmeacha, IR 450 de 2011, tá athrú déanta ar na foirmeacha seo a leanas:

A1 -Corprú Cuideachta, B10 - Athrú ar Fhaisnéis Stiúrthóra/Rúnaí agus B67 - Iarratas ar dheimhniú áit a bhfuil nasc fírinneach nó leanúnach ag an gcuideachta le gníomhaíocht eacnamaíochta sa Stát. Is é an t-aon athrú ar na foirmeacha sin ná go bhfuil "cónaitheach LEE" curtha in ionad "cónaitheach Éireannach". Tá an leagan fada den Dearbhú Reachtúil cuimsithe i bhFoirm A1 anois. Glacfar fós leis an seanleagan den A1.

Tá Foirm H1-OMC leasaithe ag IR 468 de 2011. Is é H1-OMC an fhoirm iarratais um chur ar ais cuideachtaí le haghaidh Cuideachta Bainistíochta Úinéara.

Lúnasa

-----------------------------------------

Tuarascáil Bliantúil

Tá Tuarascáil Oifig um Chlarú na Cuideachtaí 2010 le fáil ón leathanach Foilseacháin Chorparáideacha.

COTHABHÁIL LÁITHREÁN GRÉASÁIN/BUNACHAR SONRAÍ CRO

Beidh an CRO ag déanamh cothabhála ar ár láithreán gréasán agus bunachar sonraí ar an Satharn seo chugainn 20 Lúnasa 2011. Ciallaíonn sé sin nach mbeidh fáil ar láithreán gréasáin agus bunachar sonraí CRO ó 01:00 Dé Sathairn 20ú 2011 go dtí Dé Domhnaigh 21ú 2011 thart ar 23:00. Ní bheith fáil ar ár seirbhísí ar líne le linn an ama seo. Is oth linn aon chur isteach ar an bpobal le linn na cothabhála riachtanaí seo.

Ár mbuíochas leat as do chomhoibriú.

Iúil

------------------------------------------

An Milliúnú Cáipéis Comhdaithe ar Líne

Chuir an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, Richard Bruton TD, fáilte roimh na figiúirí is déanaí le haghaidh cáipéisí a comhdaíodh go leictreonach leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí (OCC).

Líon na gcuideachtaí a chomhdaíonn leis an oifig, sháraigh sé teorainn an 1,000,000 ríomhfhoirm an mhí seo, ráta a fhágann go bhfuil níos mó ná 58% de na cáipéisí a chomhdaítear leis an OCC á dtarchur ar líne, rud atá níos tapúla, níos sábháilte, níos éasca agus níos saoire.

Dréachtbhille na gCuideachtaí

Tá Achoimre ar Phríomh-Fhorálacha Dhréacht-Bhille na gCuideachtaí ullmhaithe ag an Dr Tom Courtney, Cathaoirleach ar an nGrúpa Athbhreithnithe Dlí Cuideachtaí. Tá athruithe molta agus dréachtaithe i ndáil le hAchtanna na gCuideachtaí. Níl na hathruithe sin tagtha i bhfeidhm.

Sheol an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, an tUasal Richard Bruton TD, Dréacht-Bhille na gCuideachtaí le déanaí. Na hathruithe atá molta, athróidh siad dlí cuideachtaí na hÉireann ó bhonn agus cuirfidh siad cód dlí cuideachtaí úrscothach ar fáil d’úsáideoirí. Is é an Grúpa Athbhreithnithe Dlí Cuideachtaí a dhréachtaigh cinn an Bhille agus bunaíodh na nuálaíochtaí sa Bhille ar mholtaí an Ghrúpa.

Meitheamh

-------------------------------------------

Tuarascáil Bliantúil

Tá Tuarascáil Chláraitheoir na gCara-Chumann 2010 le fáil ón leathanach Foilseacháin Chorparáideacha.

Bealtaine

-------------------------------------------

Dréachtbhille na gcuideachtaí

Rinneadh athruithe a mholadh agus a dhréachtú i ndáil le hAcht na gCuideachtaí. Níor tháinig na hathruithe sin in éifeacht. Déanfaidh Bille na gCuideachtaí Reachtaíocht na gCuideachtaí in Éirinn, ón mbliain 1963, a chomhdhlúthú agus tiocfaidh athchóiriú isteach ar dhlí na gcuideachtaí dá bharr. Tá an Bille bunaithe ar Scéim Ghinearálta Bhille Chomhdhlúthú agus Athchóiriú na gCuideachtaí, a d’ullmhaigh an Grúpa Athbhreithnithe Dlí Cuideachtaí (CLRG). Dréachtaíodh "Colún A" den Scéim Ghinearálta - Tá an dlí ar fad a bhaineann leis an gcineál cuideachta is coitianta in Éirinn i gCuid 1-15, is é sin an chuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna. Cuimsíonn na codanna sin 952 alt, mar aon le 6 Sceideal. Léiríonn siad níos mó ná dhá thrian de Bhille na gCuideachtaí ar an iomlán.

Bheartaigh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta ar Chuid 1-15 a fhoilsiú chun an deis a thabhairt do pháirtithe leasmhara, lena n-áirítear úinéirí gnóthas, cleachtóirí, comhairleoirí agus comhlachtaí ionadaíocha, bheith eolach ar an reachtaíocht nua atá beartaithe. Nasc chuig faisnéis faoin Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta.

Táthar ag súil go gcríochnófar an dréacht den chuid eile den Bhille i lár na bliana 2012, a fhreagróidh do "Cholún B" den Scéim Ghinearálta. Beidh an dlí is infheidhme maidir leis na cineálacha eile cuideachtaí sna codanna sin den Bhille, mar an chuideachta phoiblí theoranta (cpt), cuideachtaí ráthaíochta, cuideachtaí gníomhaíochtaí ainmnithe agus cuideachtaí neamhtheoranta. Níor chóir aon aiseolas maidir leis an athrú reachtach seo beartaithe a chur chuig an CRO. Tá nasc anseo chuig sonraí teagmhála an CLRG ina ionad.

COTHABHÁIL LÁITHREÁN GRÉASÁIN CRO

Beidh an CRO ag déanamh cothabhála ar ár láithreán gréasán ar an deardáin seo chugainn 19 Bealtaine 2011. (www.core.ie agus Cuardach Cuideachta). Ciallaíonn sé sin nach mbeidh fáil ar láithreán gréasáin CRO idir 5 pm go dtí timpeall 6 pm. Ní bheith fáil ar ár seirbhísí ar líne le linn an ama seo.

Is oth linn aon chur isteach ar an bpobal le linn na cothabhála riachtanaí seo.

Ár mbuíochas leat as do chomhoibriú.

Fasttrack

Ón 9ú Bealtaine, tá gá le comhartha aitheantais chun cuideachtaí a chur ar ais ar an gclár go mear. Tabhair faoi deara, le thoil, nach mór d’oigifigh cuideachtaí, a úsáideann an áis mhear chun cuideachta a chur ar ais ar an gclár, aitheantas reatha fótagraif a bheith acu .i. Ceadúnas reatha Tiomána/Pas.

Aibreán

---------------------------------------------

Foirm B1

Tá leagan nua den bhfoirm B1 (tuairisceán bliantúil) i bhfeidhm ar an 1 Aibreán 2011. Nasc Foirm B1.

H1-OMC

Is féidir an fhoirm H1-OMC a úsáid chun Cuideachta Bainistíochta Úinéirí a chur ar ais ar an gclár.

Ní féidir an fhoirm H1-OMC a úsáid ach do Chuideachtaí Bainistíochta Úinéirí amháin. Is féidir cuideachta dá sórt a chur ar ais ó thaobh riaracháin de laistigh de shé bliana ón dáta díscaoilte. Ní mór na teastais ábhartha bheith ag gabháil leis an bhfoirm sula féidir í a chur ar ais ar an gclár. Féach ar an nótaí faoi Fhoirm HI-OMC.

Is é an táille a ghabhann leis an HI-OMC ná €300.

Tabhair faoi deara, le do thoil, gur féidir ceanglas bheith i bhfeidhm go bhfuil ar roinnt cuideachtaí bainistíochta na focail "Cuideachta Bainistíochta Úinéirí" nó "CBÚ" bheith san áireamh san ainm cuideachta. Foráiltear le halt14(3) go mbeidh na focail "cuideachta bainistíochta úinéirí" san áireamh san ainm ar gach cuideachta bainistíochta úinéirí lena mbaineann an t-alt seo, ar focail iad a fhéadfar a ghiorrú go "CBÚ". A14(4) "Tá feidhm ag an alt seo maidir le cuideachtaí bainistíochta úinéirí d’fhorbairtí ilaonad, nach ndearnadh conradh ina leith chun aonad cónaithe a dhíol sular achtaíodh an tAcht seo". Tosaíodh Alt 14 an 24 Eanáir 2011.

Márta

-----------------------------------------------------

ATHRAITHE AR AN BFHOIRM um THUAIRISCEÁIN BHLIANTÚIL ÓN 1 AIBREÁIN

Tiocfaidh leagan nua den bhfoirm B1 (tuairisceán bliantúil) i bhfeidhm ar an 1 Aibreán 2011.

Seo a leanas na príomh athraithe ar Fhoirm B1:

Ba chóir Cláruimhir Iniúchóra a leagan isteach nuair atá sraith chuntais iniúchta á comhdú leis an B1. Is féidir teacht ar an gCláruimhir Iniúchóra ar an gClár Poiblí Iniúchóirí ar www.cro.ie.

Is féidir seoladh ríomhphoist a leagan isteach anois chun go bhféadfadh an CRO comhfhreagras díreach a dhéanamh leis an gcuideachta tríd an ríomhphost.

Glacfaidh an CRO leis an leagan reatha den bhFoirm B1 maidir le tuairisceáin déanta suas go dtí 1 Deireadh Fómhair 2011 agus an lá sin san áireamh. Leathanach Foirm B1.

LEAGAN NUA DEN BHFOIRM H15

Ba chóir iarratais le haghaidh Baint Dheonach den Liosta a líonadh isteach ar an bhFoirm nua H15. Deineadh leasú ar Fhoirm H15 chun soiléiriú a dhéanamh ar cheann de na coinníollacha maidir le cáilitheacht chuideachta baint dheonach den liosta a lorg.

Is próiseas riaracháin í Baint Dheonach den Liosta a oibrítear faoi rogha an Chláraitheora. De bharr cosúlachta a bheith ann go raibh mearbhall i gceist maidir le scóip cheann amháin de na coinníollacha maidir le cáilitheacht le haghaidh Baint Dheonach den Liosta, bhí gá ann riachtanais an Chláraitheora ina thaobh a shoiléiriú.

Tá an riachtanas á leagan go seasta ag an gCláraitheoir nach féidir le cuideachta atá ag déanamh iarratais le haghaidh Baint Dheonach den Liosta aon sócmhainní ná fiachais le híoc a bheith aici, bíodh siad teagmhasach nó ionchasach, ag dáta an iarratais go dtí an CRO. Tá soiléiriú déanta anois ar an riachtanas réamhráite chun a dheimhniú gurb é is brí leis ná nach féidir le cuideachta dliteanais ar bith a bheith aici (dliteanais theagmhasacha agus ionchasacha san áireamh) thar €150 agus nach bhfuil scairchaipiteal eisithe níos airde ná €150 ag an gcuideachta agus nach raibh a leithéid ag an gcuideachta le trí bliana anuas. Is gá nach mbeadh sócmhainní níos mó ná €150 ach an oiread ag cuideachta atá ag cur isteach ar Baint Dheonach den Liosta.

Iarrann an CRO go n-úsáidtear anois an Fhoirm H15 nua, ina bhfuil an soiléiriú réamhráite le fáil. Tabhair Aird ón 1 Bealtaine 2011, má fhaigheann an CRO an sean leagan den bhfoirm H15 go ndiúltófar dó agus beidh sé riachtanach an t-iarratas a chur isteach arís ar an leagan nua den bhfoirm.

Feabhra

------------------------------------------------------

Cúiteamh na Slavenburg

Tá an Cláraitheoir, tar éis di an tsaincheist a athbhreithniú, tar éis teacht ar an gcinneadh gur míchuí don CRO é glacadh le cúitimh i ndáil leis na comhduithe Slavenburg, i bhfianaise na fírice go bhfuil alt 105 d'Acht na gCuideachtaí 1963, lena rialaítear cúiteamh na muirear, teoranta ina scóp do mhuirir chláraithe." Ní féidir leis an CRO muirir arna gcruthú ag cuideachta eachtrach le hionad gnó laistigh den Stát, ach nach bhfuil cláraithe leis an CRO mar Chuideachta Sheachtrach a bhunaigh aonad ná ionad gnó laistigh den Stát, óir nach bhfuil an chuideachta i gceist cláraithe ar chlár an CRO. Féach Nuachtlitir 92.

Eanáir

------------------------------------------------------

Meabhrúchán faoi cheanglais sínithe agus deimhniúcháin Achtanna na gCuideachtaí - Cuntais

Ba mhaith leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí ceanglais Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 2009, a mheabhrú do na láithreoirí, i ndáil le síniú agus deimhniúchán na ndoiciméad cuntas a comhdaíodh leis an CRO. Feach Nóta Nuachtlitir 91.

Cuntais Mhalgamaithe

Ní ghlacfaidh le CRO le haon chuntas cónasctha a chlúdaíonn níos mó ná bliain airgeadais amháin, i gcás ina bhfuil níos mó ná tuairisceán bliantúil amháin á chomhdú. Is é an t-aon eisceacht amháin ar an riail sin ná i gcás ina bhfuil níos mó ná 3 thuairisceán bhliantúla agus cuntais a ghabhann leo á gcomhdú. Sa chás sin, ní mór na trí thuairisceán bhliantúla is déanaí nó teaglaim dóibh a ghabháil le tacar ionair cuntas a chlúdaíonn an bhliain airgeadais lena mbaineann, ach i gcás ina bhfuil níos mó ná 3 thuairisceán bhliantúla á gcomhdú, gach tuairisceán i ndiaidh na trí cinn is déanaí, féadtar tacar amháin de chuntais cónasctha, gan teorainn, a ghabháil leo

Tá fógra á thabhairt anois do gach cuideachta agus láithreoir don CRO nach nglacfaidh an CRO a thuilleadh le cuntais mhalgamaithe fara sochar bliantúil a fuair an CRO le héifeacht ón 31 Nollaig 2011.

Ar an 1 Eanáir 2012 ar aghaidh éileofar sraith chuntas ar leith a chomhdú i ndáil le gach bliain airgeadais cuideachta. Is dó an méid seo do dheimhniú comhlíontachta leis an 4ú Treoir Dlí Cuideachta 78/660/EEC de 25ú Iúil 1978 a chuireann san áireamh go bhféadfadh sraitheanna aonair cuntas do gach bliain airgeadais a bheith ann.

Is é éifeacht an mhéid sin roimhe seo go n-éilíonn gach tuairisceán bliantúil a fuair an CRO ar nó i ndiaidh 1 Eanáir 2012 go mbeidh sraith chuntas in éineacht leo do bhliain airgeadais dár críoch nach luaithe ná naoi mí roimh dháta éifeachtach an tuairisceáin, sraith chuntas a chuimsíonn an tréimhse ó chríoch na tréimhse a chuimsíonn na cuntais a ceanglaíodh le tuairisceán bliantúil roimhe seo na cuideachta. Ní bheifear in ann a thuilleadh iltuairisceáin bhliantúla a chomhdú leis an CRO agus ní féidir go nglacfar le sraith chuntas malgamaithe ag cuimsiú roinnt blianta airgeadais in éineacht leis na tuairisceáin sin.

Ní mór do gach tuairisceán bliantúil a shraith chuntas féin a bheith ceangailte d’fhonn déanamh de réir cheanglais Achtanna na gCuideachtaí 1963 - 2009 maidir le réiteach agus comhdú na gcuntas. Ní mór a thabhairt faoi deara go mbeidh an méid sin roimhe seo i bhfeidhm mar an gcéanna ón 1 Eanáir 2012 i gcás cuideachtaí díscaoilte á gcur ar ais ar an gclár, bíodh sé sin ar Fhoirm H1/H1R nó trí iarratas cúirte don chur ar ais san áit go bhfuil an cur ar ais ar feitheamh ar 31 Nollaig 2011.

SÍNIÚ FHOIRMEACHA AN OCC GO LEICTREONACH

Tá córas atá go hiomlán leictreonach le haghaidh comhdú tuairisceán bliantúil in éineacht le cuntais shínithe ar fáil den chéad uair ag an OCC. Tá an teastas sínithe dhigitigh á úsáid cheana ag cuideachtaí a chomhdaíonn a dtuairisceáin Cánach Corparáidí tríd an tSeirbhís Ar Líne ag na Coimisinéirí Ioncaim (ROS). Tá sé tugtha isteach ag an OCC mar rogha breise le cur le ríomhfhoirm tuairisceáin bhliantúil "B1". Má tá tuilleadh eolais uait faoi shíniú digiteach, téigh go dtí an suíomh gréasáin Deimhniú Síniúcháin Dhigitigh.

COMHDÚ CUNTAS AG AN OCC MAR PDF

Thug an Oifig um Chlárú Cuideachtaí áis isteach le déanaí a ligeann do chustaiméirí leagan pdf dá gCuntais Bhliantúla a uaslódáil le dul in éineacht le foirm Tuarascála Bliantúla Leictreonaí B1.

Tá an áis chomh simplí sin le húsáid nach gá ach doiciméad a cheangal de ríomhphost. Beidh sé de rogha ag an gcustaiméir leagan reatha leictreonach dá c(h)untais a iompú ina pdf nó leagan cruachóipe de na cuntais a scanadh agus iad a shábháil mar pdf.