Ráiteas Príobháideachais agus Slándála an Láithreáin Ghréasáin

(A) Príobháideachas

Ní faoi réir Achtanna um Chosaint Sonraí 1988-2003 é sonra pearsanta a sholáthraítear don CRO tríd an láithreán gréasáin seo de bhun Acht na gCuideachtaí 2014 (mar shampla, fógairt ceapacháin oifigeach na cuideachta, athrú ar shonraí oifigeach na cuideachta) nó an tAcht um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963 (mar shampla clárú ainm cuideachta ag duine aonair, comhlacht nó comhlacht corpraithe, nó athrú ar sheoladh úinéir ainm cuideachta cláraithe) , agus é "sonra pearsanta arb é atá iontu faisnéis a gceanglaítear de réir dlí ar an duine a choimeádann na sonraí iad a chur ar fáil don phobal". Dé réir sin, titeann na sonraí sin lasmuigh de théarmaí an Ráitis Phríobáideachais seo. Ciallaíonn sé seo nach mbaineann na coinníollacha ná faisnéis atá leagtha amach thíos le haon sonra pearsanta a sholáthraíonn aon duine don CRO ar an láithreán gréasáin seo de bhun Acht na gCuideachtaí 2014 nó de bhun an Achta um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963 nó an bheirt acu araon.

Aitheantas

Is www.cro.ie an láithreán gréasáin seo. Más mian leat aon ábhar a bhaineann le próiseáil sonra pearsanta ar láithreán gréasáin CRO, déan teagmháil linn ag Crowebmaster nó trí phost ag CRO, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1, marcáilte TAG Bernie Byrne.

Aidhm

Bainfimid úsáid as sonraí a sholáthraíonn tú dúinn ar ár láithreán gréasáin mar seo a leanas:

(a) maidir le híocaíocht ar sheirbhísí a sholáthair an CRO duit - idir chun cuntas a choimeádann tú leis an CRO a bhreacadh do dhochar táillí cuardaigh/táillí idirbhearta as úsáid an láithreáin ghréasáin seo duit, nó do chárta creidmheasa/ léasair a bhreacadh chun dochar, má roghnaíonn tú amhlaidh, chun íoc as na seirbhísí siúd le linn duit úsáid a bhaint as an láithreán gréasáin seo. Is é beartas na CRO íosmhéid faisnéise a choimeád de réir mar is gá le plé le haon cheist faoin idirbheart a éireoidh ina dhiaidh. Maidir le híocaíocht le cárta léasair/creidmheasa, ní choimeádaimid ach seoladh r-phoist agus seoladh IP an chustaiméara. Soláthraítear na doiciméid a iarradh chuig an seoladh seo. Ní choimeádaimid aon sonraí faoin chárta léasair/creidmheasa. Tá na sonraí seo á gcoimeád ag Realex ar ár son (féach faoi Nochtadh, thíos) agus féadann CRO athbhreithniú a dhéanamh orthu trí nasc gréasáin. Maidir le seirbhísí a íocadh trí chuntais chustaiméirí a bhreacadh do dhochar, coimeádtar seoladh r-phoist an chustaiméara.

An seoladh as a bhfaigheann tú rochtain ar ár láithreán gréasáin (an uimhir atá sannta go huathoibríoch do do ríomhaire agus tú ag scimeáil ar an Idirlíon is ea seoladh IP. Baintear úsáid as seoltaí IP chun anailís a dhéanamh ar threochtaí, chun an láithreán a riaradh, agus chun faisnéis staitistiúil a bhailiú agus níl baint acu le faisnéis inaitheanta phearsanta);

(b) chun tú a chlárú mar liostálaí lenár seirbhís nuachtlitreach r-phoist. Chuige seo, níor tugadh ach do sheoladh r-phoist dúinn, agus coimeádfaidh an CRO é seo chun an nuachtlitir a sheoladh duit. Má chuireann tú do liostáil leis an nuachtlitir r-phoist ar ceal am ar bith, coimeádfaimid do sheoladh r-phoist chun taifead a choinneáil maidir le do liostáil leis an tseirbhís nuachtlitreach ach ní bhainfidh CRO úsáid as ar chúis ar bith eile.

(c) Chun tú a chlárú lenár seirbhís r-chomhdaithe ar líne. Is iad ainm úsáideora, seoladh, r-phoist, Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP), uimhir fóin, uimhir facs, agus uimhir DX agus malartáin, agus sonraí ar riarthóir an úsáideora, más cuí. Coimeádtar na sonraí seo ar feadh tréimhse éiginnte, agus baineann an CRO úsáid astu chun aitheantas a chur ar an úsáideoir cláraithe ar logáil dó/dí ar ár seirbhís r-chomhdaithe ar líne agus chun réimse sonraí an láithreora a phoibliú ar aon fhoirm r-chomhdaithe a chuireann an t-úsáideoir sin isteach ann.

Nochtadh

Ní scaipfear aon sonra pearsanta a sholáthraíodh d'aon tríú pháirtí, ach amháin go n-aistreofar an fhaisnéis faoin chárta creidmheasa go slándáil go Realex, soláthraí íocaíochtaí ar líne slándáil.

Ceart Rochtana

Tá ceart rochtana ag duine ar shonraí pearsanta a choimeádann an CRO de thoradh ar a sholáthair sé/sí ar an láithreán gréasáin seo. Ní mór an iarraidh ar rochtain a scríobh agus táille €6.35 gach iarracht a sheoladh in éineacht leis. Seolfar freagra duit laistigh de 40 lá féilire. Chuige seo, glacfaidh an CRO le hiarrataí scríofa don seoladh poist thuasluaite a bhfuil íocaíocht na táille agus cóip do ghrianghraif, arna deimhniú, síniú agus dátú go cuí ag Garda, Dochtúir, Dlíodóir, Sagart, Feidhmeannach Síochána nó Coimisinéir Mionn leo.

Ceart Ceartúcháin

Sonraí pearsanta a thug tú dúinn ar an láithreán gréasáin seo i gcomhthéacs íocaíochta as seirbhísí a soláthraíodh, nó clárú le nuachtlitir r-phoist CRO a fháil nó seirbhís comhdaithe ar líne, má tá siad mícheart tá an ceart agat na sonraí pearsanta sin a cheartú. Níl aon táille as a leithid d’iarraidh sin a chomhlíonadh agus déanfaimid d’iarratas a chomhlíonadh laistigh de 40 lá. Seol iarraidh scríofa le haghaidh ceartaithe chuig CRO, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1, marcáilte TAG Bernie Byrne.

Fianáin

Ní bhaineann an láithreán gréasáin seo úsáid as fianáin nó míola gréasáin.

(B) Slándáil

Glacann CRO a gcuid freagrachtaí i ndáiríre, agus iad ag baint úsáide as na bearta fisiceacha teicneolaíochta is cuí, lena n-áirítear oiliúint agus feasacht na foirne, agus déanfar athbhreithniú ar na bearta sin ar bhonn reatha.

Bainimid úsáid as teicneolaíocht Sraith Soicéad Slán (SSL) le slándáil faisnéise faoi do chárta creidmheasa a chinntiú nuair a bhaineann tú úsáid as le híoc as táillí CRO ar an láithreán seo. Feicfidh tú an glas fraincín i dtaispeáint slándála do bhrabhsálaí a léiríonn gur criptíodh aistriú gach sonra idir do bhrabhsálaí agus ár láithreán.

Nuair a thugann tú faisnéis dúinn faoi do chárta léasair/creidmheasa i gcás idirbhearta ar líne le haghaidh seirbhísí a tugadh duit, ní choimeádtar an fhaisnéis sin ar an láithreán. Ina áit sin, aistrítear go slándáil go Realex é, soláthraí íocaíochtaí ar líne shlán. Ní choimeádann an CRO ach do sheoladh r-phoist.