Foirmeacha CRO

 
Foirm
Uimhir
Ábhar
A/C1 Cuntais taisce a oscailt. pdf logoac1 Irish fillable.pdf
A/C2 Cuntais Custaiméara CRO Dea-Mhéine (Ranna Rialtais nó Gniomhaireachtaí Stáit amháin) pdf logoAC2 irish fillable.pdf
A1 Ionchorprú cuideachtaí pdf logoA1 Irish fillable.pdf
A4 Iarratas ag cuideachta phoiblí theoranta le dul i mbun gnó agus lena sonraí a dhearbhú pdf logoA4 irish fillable.pdf
B1 Tuairisceán bliantúil. Is féidir Foirm B1 a chomhdú ar líne ar https://core.cro.ie.Tá feidhm ag ríomhchomhdú éigeantach maidir leis na haighneachtaí seo a leanas ar aghaidh:

Foirm B1 - Tuairisceán Bliantúil (lena n-áirítear ráitis airgeadais agus ríomhíocaíocht)
Is féidir Foirm B1 a chomhdú ar líne ar https://core.cro.ie
B1X Athbhreithniú deonach ar ráitis airgeadais íochtacha pdf logo B1X Irish fillable.pdf
B2 Athrú ar oifig chláraithe. Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne https://core.cro.ie.Tá feidhm ag ríomhchomhdú éigeantachar aghaidh Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne https://core.cro.ie
B3 Fógra maidir leis na háiteanna ina gcoimeádtar clár na gcomhaltaí, clár na sealbhóirí bintiúr, clárna stiúrthóirí agus na rúnaithe, agus conarthaí seirbhíse/meabhráin na stiúrthóirí pdf logoB3 irish fillable.pdf
B4 Fógra maidir le hardú ar chaipiteal údaraithe. pdf logoB4 irish fillable.pdf
B5 Tuairisceán ar chionrannta. Táille Foirm B5 €15. Foirmeacha B5 le dáta éifeachta den 7 Nollaig 2005 nó níos déanaí, ba chóir í a chur ar aghaidh go díreach chuig an CRO. pdf logoB5 irish fillable.pdf
B7 Fógra maidir le comhdhlúthú, roinnt nó comhshó i stoc nó scaireanna, nó athchomhshó i scaireanna nó stoc,nó scaireanna a fhoroinnt, a fhuascailt nó a chealú pdf logoB7 irish fillable.pdf
B9 Fógra maidir le méadú ar chomhaltaí pdf logoB9 irish fillable.pdf
B10 Athrú ar stiúrthóir agus/nó rúnaí, nó a sonraí. Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne https://core.cro.ie.Tá feidhm ag ríomhchomhdú éigeantachar aghaidh Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne https://core.cro.ie
B10a Athrú ar shonraí um sheoladh cónaithe stiúrthóra i ndáil le níos mó ná cuideachta amháin. ár líne amháin.
B11 Ráiteas ar shonraí na gceart a bhaineann le scaireanna leithroinnte nach scaireanna inchláraithe iad ar dhóigh eile. pdf logoB11 irish fillable.pdf
B12 Ráiteas ar shonraí na gceart athraithe a bhaineann le scaireanna nach scaireanna inchláraithe iad ar dhóigh eile. pdf logoB12 irish fillable.pdf
B13 Fógra maidir le hainm nó ainm nua d’aicme scaireanna ar bith atá inchláraithe faoi alt 90(4) d’Acht na gCuideachtaí 2014 pdf logoB13 irish fillable.pdf
B18a Dóiciméad áitiúil tairisceanna a chlárú do €5,000,000 nó níos lú pdf logoB18A irish fillable.pdf
B42a Fógra faoi cheartú chlár na gcomhaltaí pdf logoB42a irish fillable.pdf
B46 Fógra faoi cheapadh Duine Chláraithe nó aisghairm údaraithe Duine Chláraithe (duine chun ceangal a chur ar an gcuideachta) pdf logoB46 irish fillable.pdf
B67 Iarratas ar dheimhniú a shonraíonn go bhfuil nasc fíor agus leanúnach ag an gcuideachta le ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá ar siúl sa Stát pdf logoB67 irish fillable.pdf
B68 Fógra maidir le stiúrthóireachtaí a eisiamh ó theorainn de 25 stiúrthóireacht pdf logoB68 irish fillable.pdf
B69 Fógra ó dhuine aonair nach bhfuil sé/sí ina stiúrthóir a thuilleadh. Ní féidir comhlánú ach amháin i gcás gur theip ar an gcuideachta foirm B10 a chomhdú. Is féidir Foirm B69 a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie. Féach Bileog Faisnéise 18 pdf logoB69 irish fillable.pdf
B73 Dáta nua tuairisceáin bhliantúil a ainmniú. Is féidir an fhoirm seo a chomhdú ar líne aghttps://core.cro.ie ach ar an lá céanna agus i ndiaidh don tuairisceán bliantúla lena baineann a chomhdú. Tá feidhm ag ríomhchomhdú éigeantachar aghaidh Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne https://core.cro.ie
B74 Ráiteas maidir le dícháiliúcháin stiúrthóra pdf logoB74 irish fillable.pdf
B74a Ráiteas faoi dhícháiliú stiúrthóra tar éis gur ceapadh é nó í ina stiúrthóir pdf logoB74a irish fillable.pdf
B77 Fógra ar údarás ghníomhaire comhdaithe leictreonaigh a údarú/a aisghairm. Is féidir Foirm B77 a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie pdf logoB77 Irish fillable.pdf
B78a Dáta tuairisceáin bhliantúil nua d’ainmniú - fochuideachtaí; Athrú ar Dheireadh na bliana airgeadais pdf logoB78a irish fillable.pdf
B81 Iarratas ar ghníomhú mar Ghníomhaire Oifigí Cláraithe pdf logoB81 irish fillable.pdf
B83 Athrú ar Dheireadh na bliana airgeadais pdf logoB83 irish fillable.pdf
B90  Comhaontú le haistriú urrús ag eisitheoirí rannpháirteacha pdf logo B90 Form Irish.pdf
C1 Morgáiste nó muirear cruthaithe ag cuideachta Éireannach. ár líne amháin.
C1a Clárú Morgáiste/Muirir arna chruthú ag cuideachta Éireannach - Céim 1 de nós imeachta dhá chéim. ár líne amháin.
C1b Clárú Morgáiste/Muirir arna chruthú ag cuideachta Éireannach - Céim 2 de nós imeachta dhá chéim ár líne amháin.
C3 Sonraí ar mhuirir atá faoi réir réadmhaoine a fuair cuideachta atá corpraithe sa Stát pdf logoC3 irish fillable.pdf
C6 Dearbhú reachtúil ar mhuirear a shásamh pdf logoC6 irish fillable.pdf
C7 Dearbhú reachtúil ar mhuirear a shásamh i bpáirt pdf logoC7 irish fillable.pdf
C10 Morgáiste Breithiúnais pdf logoC10 irish fillable.pdf
C17 Athruithe ar shonraí an Duine atá i dTeideal i leith muirir pdf logoC17 irish fillable.pdf
CBM1 Dréacht-théarmaí ar Chumasc Trasteorann a fhoirmiú ina mbíonn páirt ag cuideachta chláraithe Éireannach pdf logoCBM1 irish fillable.pdf
D6 Iarratas ar athchlárú mar chuideachta neamhtheoranta ag cuideachta theoranta. pdf logoD6 irish fillable.pdf
D6C Toiliú na gcomhaltaí um chuideachta a athchlárú mar Chuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta pdf logoD6C irish fillable.pdf
D6D Toiliú na gcomhaltaí um chuideachta a athchlárú mar Chuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe Faoi Theorainn Ráthaíochta pdf logoD6D irish fillable.pdf
D10 Iarratas ar athchlárú mar chuideachta de saghas eile ag cuideachta phoiblí theoranta tar éis do scaireanna a chealú agus scairchaipiteal a laghdú pdf logoD10 irish fillable.pdf
D13 Fógra ar iarratas déanta chuig an gcúirt le rún speisialta a chealú a bhaineann le hathchlárú. pdf logoD13 irish fillable.pdf
D20 Iarratas ar chineál cuideachta a athchlárú agus ráiteas um chomhlíonadh pdf logoD20 irish fillable.pdf
DM1 Fógra um Théarmaí dréachta choitinn maidir le cumasc idir dhá chuideachta Éireannacha nó níos mó - faoi Chuid 9 pdf logoDM1 irish fillable.pdf
DM2 Fógra um Théarmaí dréachta choitinn maidir le cumasc idir dhá chuideachta Éireannacha nó níos mó - CPT san áireamh faoi Chuid 17 pdf logoDM2 irish fillable.pdf
DV1 Fógra um Théarmaí dréachta choitinn maidir le roinnt a bhfuil dhá chuideachta Éireannacha nó níos mó páirteach inti - faoi Chuid 9 pdf logoDV1 irish fillable.pdf
DV2 Fógra um Théarmaí Dréachta Choitinn maidir le Roinnt a bhfuil dhá chuideachta Éireannacha nó níos mó páirteach inti - CPT san áireamh faoi Chuid 17 pdf logoDV2 irish fillable.pdf
E1-SAP Dearbhú sócmhainneachta (SAP). Táille €15. pdf logoE1 SAP irish Fillable.pdf
E2 Fógra faoi cheapadh leachtaitheora. Táille €15 pdf logoE2 irish fillable.pdf
E2a Fógra faoi leachtaitheoir d’éirí as pdf logoE2a irish fillable.pdf
E2b Fógra faoi leachtaitheoir do chur as oifig pdf logoE2b irish fillable.pdf
E2c Fógra faoi cheapadh leachtaitheora tar éis leachtaitheoir roimhe sin do chur as oifig pdf logoE2c irish fillable.pdf
E24 Fógra faoi achainí chun glacadóir a cheapadh. Táille €15. pdf logoE24 irish fillable.pdf
E3 Cuntas an leachtaitheora faoina g(h)níomhartha & a b(h)earta féin & faoi reáchtáil an fhoirceanta pdf logoE3 irish fillable.pdf
E4 Mionnscríbhinn an leachtaitheora ag deimhniú an chuntais. Ráiteas cuntais an leachtaitheora pdf logoE4 irish fillable.pdf
E5 Ráiteas cuntais deiridh an leachtaitheora (foirceannadh comhaltaí nó creidiúnaithe) pdf logoE5 irish fillable.pdf
E6 Tuairisceán ar an gcruinniú foirceanta deiridh (foirceannadh deonach ag comhaltaí) pdf logoE6 irish fillable.pdf
E669 Fógra faoi leachtú do chur ar ceal pdf logoE669 irish fillable.pdf
E7 Tuairisceán ar an gcruinniú foirceanta deiridh (foirceannadh deonach ag comhaltaí) pdf logoE7 irish fillable.pdf
E8 Fógra faoi cheapadh glacadóra. Táille €15. pdf logoE8 irish fillable.pdf
E9 Achomaireacht an ghlacadóra. Táille €15 pdf logoE9 irish fillable.pdf
E10 Ráiteas cúrsaí. Glacadóireachtaí amháin. Táille €15. pdf logoE10 fillible irish.pdf
E11 Fógra go bhfuiltear ag scor de bheith ag feidhmiú mar ghlacadóir. Táille €15 pdf logoE11 irish fillable.pdf
F2 Athruithe sa mheabhrán/sna hairteagail chomhlachais de chuid cuideachta seachtraí pdf logoF2 irish fillable.pdf
F3 Athrú ar stiúrthóirí/ar an rúnaí/ar na daoine a dhéanann ionadaíocht do chuideachta sheachtrach/ ar dhaoine údaraithe/ar na daoine atá freagrach as rialacháin a chomhlíonadh pdf logoF3 irish fillable.pdf
F4 Athruithe seoladh de chuid na cuideachta seachtraí pdf logoF4 irish.pdf
F7 Doiciméid chuntasaíochta de chuid cuideachta seachtraí a chur ar ais. pdf logoF7 irish.pdf
F8 Sonraí ar mhuirear réadmhaoine sa Stát a chruthaíonn cuideachta a bhíonn ionchorpraithe lasmuigh den Stát. ár líne amháin.
F8a Fógra rúin maidir le sonraí a chlárú i leith muirir ag cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát ár líne amháin.
F8b Deimhniú i leith sonraí muirir arna chruthú ag cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát ár líne amháin.
F9 Sonraí ar mhuirear a bhaineann le réadmhaoin a bheith faighte sa Stát ag cuideachta eactrach. pdf logoF9 irish fillable.pdf
F12 Cuideachta a chlárú gur brainse í de chuideachta LEE pdf logoF12 irish.pdf
F13 Cuideachta a chlárú gur brainse í de chuideachta ó thír neamh-LEE pdf logoF13 irish.pdf
F14 Fógra faoi bhrainse de chuid cuideachta seachtraí a fhoirceannadh/a dhúnadh. pdf logoF14 irish.pdf
F15 Fógra faoi bhreith a osclaíonn imeachtaí dócmhainneachta i mBallstát eile/cinneadh maidir le leachtaitheoir a cheapadh. pdf logoF15 irish.pdf
FS1 Ráitis Airgeadais - Cuideachta Infheistíochta/GCUI pdf logoFS1 Irish fillable.pdf
G1 Rún speisialta. Is féidir Foirm G1 a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie pdf logoG1 irish fillable.pdf
G1-H15 Rún speisialta chun Iarratas a dhéanamh ar Bhaint Thoilteanach den Chlár pdf logoG1-H15 irish fillable.pdf
G1Q Rún speisialta maidir le hainm a athrú. Is féidir Foirm G1Q a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie. pdf logoG1Qirish fillable.pdf
G2 Gnáthrún. Is féidir Foirm G2 a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie pdf logoG2 IRISH fillable.pdf
G5 Dearbhúcomhlíonta. pdf logoG5 irish fillable.pdf
H1 Cuideachta a athbhunú chuig an gclár Le húsáid tráth nach déanaí ná 12 mhí ón dáta díscaoilte. pdf logoH1 Irish fillable.pdf
H1-OMC

Cuideachta atá bainte den chlár a chur ar ais ar an gclár, ar Cuideachta Bainistíochta Úinéirí í. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach bhfuil an Fhoirm H1-OMC cáilithe leis an bPróiseas Mear chun iad a chur ar ais ar an gclár. Is féidir an fhoirm H1-OMC a úsáid chun Cuideachta Bainistíochta Úinéirí a chur ar ais ar an gclár. Tabhair faoi deara le do thoil: má chomhlánaíonn oifigeach Cuideachta Bainistíochta Úinéara Foirm H1 sa chéad 12 mhí ó dhíscaoileadh cuideachta, ní gá Foirm H1-OMC a chomhdú i gcúinsí dá sórt.pdf logo H1 OMC Cert Irish fillable.pdf

pdf logoH1 OMC irish fillable.pdf
H2 Fógra faoi ordú nochta. pdf logoH2 irish fillable.pdf
H3 Fógra faoi iniúchóir a bhaint óna p(h)ost pdf logoH3 irish fillable.pdf
H4 Fógra nach gcoimeádtar leabhair chuntais chearta. pdf logoH4 irish fillable.pdf
H5 Tuairisceán ag cuideachta atá ag ceannach a scaireanna féin agus/nó scaireanna i gcuideachta shealbhaíochta. Is iad na Malartáin Fhorordaithe Thar Lear ná Stocmhalartán Londan, Stocmhalartán Nua-Eabhrac agus an margadh ar a dtugtar Nasdaq atá á oibriú ag Stocmhalartán Nasdaq de réir Rialacháin na gCuideachtaí (Stocmhalartáin Aitheanta), 2015. (I.R.214 de 2015). pdf logoH5 irish fillable.pdf
H5A Tuairisceán ar shean-scaireanna státchiste a atheisiúint pdf logoH5a irish fillable.pdf
H15 Iarratas ar Bhaint Thoilteanach den Chlár. pdf logoH15 irish fillable.pdf
H16 Agóid i gcoinne Baint dheonach cuideachta den chlár pdf logoH16 irish fillable.pdf
H17 Cealú na Bainte Deonaí den chlár. pdf logoH17 irish fillable.pdf
ICAV1 Iarratas ó chuideachta Éireannach lena díchlárú mar chuideachta Éireannach tar éis a comhshó ina ICAV pdf logoICAV1irish fillable.pdf
IG1 EEIG a chlárú atá a seoladh oifigiúil in Éirinn. word logo IG1.doc
IG2 Foras grúpála a chlárú in Éirinn do EEIG atá a seoladh oifigiúil thar lear. word logo IG2.doc
IG3 Fógra faoi fhoras grúpála a bhunú do EEIG atá a seoladh oifigiúil in Éirinn. word logo IG3.doc
IG4 Fógra faoi fhoras grúpála EEIG a dhúnadh. word logo IG4.doc
IG5 Fógra faoi shonraí an bhainisteora agus faoi dheireadh a chur leis an gceapachán. word logo IG5.doc
IG6 Fógra faoi dhoiciméid agus sonraí ar gá iad a chomhdú. word logo IG6.doc
IG7 Fógra faoi thogra chun seoladh oifigiúil EEIG a aistriú. word logo IG7.doc
IG8 Tuairisceán bliantúil de chuid EEIG. word logo IG8.doc
J1A Iarratas chun gníomhú mar ghníomhaire reachtúil ríomhchomhdaithe. pdf logoJ1a irish fillable.pdf
LP1 Iarratas ar chomhpháirtíocht theoranta a chlárú. Táillí €2.50 pdf logoLP1 Form Irish fillable.pdf
LP2 Fógra maidir le hathrú ar chomhpháirtíocht theoranta. Táillí €0.30. pdf logoLP2 form Irish fillable.pdf
LP3 Ráiteas den chaipiteal curtha ar fáil ag comhpháirtithe teoranta. Níl aon Táillí le híoc pdf logo LP3 Form Irish Fillable (0.22 MB, Adobe PDF)
LP4 Ráiteas den chaipiteal breise curtha ar fáil ag comhpháirtithe teoranta - airgead tirim. Níl aon Táillí le híoc. pdf logo LP4 Form Irish Fillable(0.25 MB, Adobe PDF)
P1 Doiciméid chuntasaíochta na gcomhpháirtíochtaí agus na gcomhpháirtíochtaí teoranta a chur ar ais. Táillí €15. pdf logo P1 Form fillable irish.pdf
PR1 Tuairisic maidir le hÍocaíochtaí le Rialtais: Cuideachtaí pdf logoPR1 Irish fillable.pdf
PR2 Tuairisic maidir le hÍocaíochtaí le Rialtais: Comhpháirtíochtaí teoranta  pdf logo PR2 Form Irish Fillable.pdf
  Is iad na dlínsí ábhartha chun críocha alt 1410/1412: Oileáin Maighdean, Oileáin Chayman, Geirsí, Guernsey agus Bermuda  
 Q1 Iarratas ó chuideachta ar imirce ar bheith cláraithe mar chuideachta Éireannach
ar leanúint ar an gClár Éireannach 
pdf logo Q1 irish fillable.pdf
 Q2 Dearbhú reachtúil faoi Iarratas ó chuideachta ar imirce ar bheith cláraithe mar chuideachta Éireannach ar leanúint ar an gClár Éireannach  pdf logo Q2 irish fillable.pdf
 Q3 Dearbhú Reachtúil maidir le ceanglais a chomhall sula gcláraítear cuideachta mar
chuideachta Éireannach 
pdf logo Q3 Irish fillable.pdf
 Q4 Ráiteas gur baineadh cuideachta ar imirce den chlár i ndlínse ábhartha  pdf logo Q4 irish fillable.pdf
 Q5 Iarratas ó chuideachta Éireannach ar í a bhaint den chlár mar chuideachta Éireannach  pdf logo Q5 Irish fillable.pdf
 Q6 Dearbhú reachtúil faoi Iarratas ó chuideachta Éireannach ar í a bhaint den chlár mar
chuideachta Éireannach 
pdf logo Q6 Irish fillable.pdf
 Q7 Dearbhú Reachtúil maidir le ceanglais a chomhall sula ndéantar cuideachta a bhaint
den chlár mar chuideachta Éireannach 
pdf logo Q7 Irish fillable.pdf
 Q8 Ráiteas gur cláraíodh cuideachta iarrthach i ndlínse ábhartha  pdf logo Q8 Irish fillable.pdf
 Q9 Dearbhú reachtúil go ndearnadh fiosrúchán iomlán faoi ghnóthaí na cuideachta agus go bhfuil an chuideachta sin in ann a fiacha a íoc nuair a bheidh siad dlite
Iarratas ón gcuideachta ar imirce nó ón iarratasóir 
pdf logo Q9 Irish fillable.pdf
RBN1 Iarratas ag duine aonair ar ainm gnó a chlárú. Is féidir Foirm RBN1 a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie. pdf logo RBN1 Irish fillable.pdf
RBN1A

Iarratas ag comhpháirtíocht ar ainm gnó a chlárú. Is féidir Foirm RBN1A a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie

pdf logo RBN1A Irish fillable.pdf

RBN1B Iarratas ag comhlacht corparáideach ar ainm gnó a chlárú. Is féidir Foirm RBN1B a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie pdf logoRBN1B Irish fillable.pdf
RBN2 Cineál an athraithe ar shonraí an ainm gnó a chláraigh duine aonair. Is féidir Foirm RBN2 - Seoladh an ainm gnó - a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie pdf logo RBN2 Irish fillable.pdf
RBN2A Cineál an athraithe ar shonraí an ainm gnó a chláraigh comhpháirtíocht. Is féidir Foirm RBN2A - seoladh an ainm gnó - a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie pdf logo RBN2A Irish fillable.pdf
RBN3 Deireadh ainm gnó. Is féidir Foirm RBN3 a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie pdf logo RBN3 Irish fillable.pdf
SAP203 Dearbhú atá le tabhairt i gcás cúnamh airgeadais a fháil le haghaidh ceannach scaireanna nó i gcás idirbheart le stiúrthóirí  pdf logo SAP -203 Irish fillable.pdf
SAP204 Dearbhú maidir le laghdú ar chaipiteal cuideachta nó maidir le hathrú ar chaipiteal cuideachta tráth atheagrú  pdf logo SAP -204 Irish fillable.pdf
SAP205  Dearbhú maidir le caitheamh le brabúis nó caillteanais réamhfhála ar bhealach a thoirmisctear ar shlí eile faoi alt 118(1)  pdf logo SAP -205 Irish fillable.pdf 
SAP206  Dearbhú maidir le cumasc cuideachta  pdf logo SAP -206 Irish fillable.pdf 
SE1 Societas Europaea a fhoirmiú de bharr cumaisc. pdf logoSE1 Irish fillable.pdf
SE2 Societas Europaea sealbhaíochta a fhoirmiú. pdf logoSE2 irish fillable.pdf
SE3 Fochuideachta Societas Europaea a fhoirmiú. pdf logoSE3 irish fillable.pdf
SE4 Cpt a chomhshó i Societas Europaea pdf logoSE4 form irish fillable.pdf
SE5 Fochuideachta Societas Europaea á fhoirmiú ag SE. pdf logoSE5 form Irish fillable.pdf
SE6 Oifig chláraithe de chuid an SE a aistriú chuig Poblacht na hÉireann. pdf logoSE6 form irish fillable.pdf
SE7 Oifig chláraithe de chuid an SE a aistriú ó Poblacht na hÉireann. pdf logoSE7 form irish fillable.pdf
SE8 Ráiteas sócmhainneachta ag stiúrthóirí SE atá molta í a aistriú ó Phoblacht na hÉireann. pdf logoSE8 form irish fillable.pdf
SE9 Iarratas ag SE ar DTB nua a eisiúint. pdf logoSE9 form irish fillable.pdf
SE10 Oifig chláraithe de chuid SE atá molta í a aistriú ó Poblacht na hÉireann. pdf logoSE10 form irish fillable.pdf
SE11 Dréacht-théarmaí foirmithe de chuid SE sealbhaíochta a bhaineann le cuideachta nó SE atá cláraithe i bPoblacht na hÉireann. pdf logoSE11 form irish fillable.pdf
SE12 Dréacht-théarmaí le cpt a chomhshó i SE. pdf logoSE12 form irish fillable.pdf
SE13 Fógra faoi na coinníollacha a shásamh a bhaineann le SE sealbhaíochta atá á fhoirmiú ag cuideachta Éireannach/SE. pdf logoSE13 form irish fillable.pdf
SE14 Leasuithe ar reachtanna SE. pdf logoSE14 form irish fillable.pdf
SE15 Fógra faoi thús a chur nó deireadh a chur le leachtú foirceanta, dócmhainneacht nó nósanna imeachta íocaíochta stoptha agus cinntí chun leanúint ar aghaidh le feidhmiú an SE. pdf logoSE15 irish fillable.pdf
SE16 Dréacht-téarmaí comhshó ó Societas Europaea atá cláraithe in Éirinn go cuideachta phoiblí theoranta faoi Rialacháin na bliana 2007 pdf logoSE16 form irish fillable.pdf
SE17 Iarratas ar chomhshó ó Societas Europaea atá cláraithe in Éirinn chuig cuideachta phoiblí theoranta faoi Rialacháin na bliana 2007 pdf logoSE17 form irish fillable.pdf
SE18 Dréacht-téarmaí um bunú Societas Europaea i ndlínse choigríoch ina bhfuil baint
ag cuideachta phoiblí theoranta atá cláraithe in Éirinn faoi Rialacháin na bliana 2007
pdf logoSE18 form irish fillable.pdf
SE19 Dréacht-téarmaí um chumasc idir cuideachta phoiblí theoranta atá cláraithe in Éirinn agus cuideachta phoiblí theoranta nó cuideachtaí poiblí teoranta neamh Éireannacha chun SE a bhunú a bheidh cláraithe in Éirinn faoi Rialacháin na bliana 2007 pdf logoSE19 form irish fillable.pdf
T1 Neamhnochtadh seoladh cónaithe. Oifigeach Cuideachta T1 form irish fillable.pdf