Important notice head!


CRO uses cookies to give you the best experience on our websites. By using this site you agree to our use of cookies as described in this Privacy Policy


click here to print

Táillí Cuideachta

Clárú 
Foirm Tuairisc Páipéar Leictreonach
A1 Cuideachta Nua €100 €50
A4 Iarratas a dhéanann cuideachta phríobháideach theoranta chun gnólacht a thionscnamh agus dearbhú sonraí €300 N/A
B1 Tuairisceán Bliantúil n/a €20 (Secretarial Software)
€20 (Foirm ar líne)
Tuairisceán bliantúil Déanach         
Tuairisceán bliantúil déanach
(a) Pionós tosaigh as comhdú déanach móide táille chláraithe (a) €140
b) Pionós mainneachtana laethúil b) €3
(c) Uas-Phionós as comhdú déanach in aghaidh an tuairisceáin (c) €1200
B1X  Athbhreithniú deonach ar ráitis airgeadais lochtacha €15 n/a
B2 Athrú ar oifig cláraithe chuideachta n/a Nialas
B3 Athrú ar sheoltaí cláraithe €15 Nialas
B4, G1, memo & arts Méadú ar chaipitil údaraithe €45
(táille iomlán ar 3 dhoiciméad)
N/a
B5 Tuairisceán ar chionnranta €15 n/a
B7 Fógra maidir le comhdhlúthú, roinnt nó comhshó i stoc nó scaireanna, nó athchomhshó i scaireanna nó stoc, nó scaireanna a fhoroinnt, a fhuascailt nó a chealú €15 n/a
B9 Fógra maidir le méadú ar chomhaltaí €15 n/a
B10 Athrú ar mionsonraí stiúrthóirí/rúnaithe na cuideachta n/a Nialas
B11 Ráiteas ar shonraí na gceart a bhaineann le scaireanna leithroinnte nach scaireanna inchláraithe iad ar dhóigh eile. €15 n/a
B12 Ráiteas ar shonraí na gceart athraithe a bhaineann le scaireanna nach scaireanna inchláraithe iad ar dhóigh eile. €15 n/a
B13 Fógra maidir le hainm nó ainm nua d’aicme scaireanna ar bith atá inchláraithe faoi alt 90 d’Acht na gCuideachtaí 2014. €15 n/a
B18 Réamheolaire a chlárú a bhí ceadaithe ag an Rialtóir Airgeadais a eiseodh cuideachta atá cláraithe in Éirinn. €15 n/a
B18a Doiciméad áitiúil tairisceana a chlárú do €5,000,000 nó níos lú €15 n/a
B42a Fógra faoi cheartú chlár na gcomhaltaí €15 n/a 
B46 Fógra faoi cheapadh Duine Chláraithe nó aisghairm údaraithe Duine Chláraithe (duine chun ceangal a chur ar an gcuideachta) €15 n/a
B67 Iarratas ar dheimhniú go bhfuil fíornasc/nasc leanúnach ag an gcuideachta le gníomhaíocht eacnamaíoch amháin nó níos mó atá á cur i gcrích sa Stát €40 N/A
B68 Iarratas ar dheimhniú nár chóir cuideachta a áireamh chun críche líon na gcuideachtaí a bhfuil duine mar stiúrthóir orthu a chinneadh €40 N/A
B69 Fógra gur scoir duine de bheith ina oifigeach/hoifigeach i gcás inar theip ar an gcuideachta Foirm B10 a chomhdú €40 Nialas
B73 Ainmniú dáta nua tuairisceáin bhliantúil n/a Nialas
B74 Ráiteas maidir le dícháiliúcháin stiúrthóra Nialas. Cláraithe maidir le B10 nó A1 n/a
B74a Ráiteas faoi dhícháiliú stiúrthóra tar éis gur ceapadh é nó í ina stiúrthóir €15 n/a
B77 Fógra ar Údarás Ghníomhaire Comhdaithe Leictreonaigh a Údarú/a Chúlghairm €15 Nialas
B78a  Dáta tuairisceáin bhliantúil nua d’ainmniú - fochuideachtaí; Athrú ar Dheireadh na bliana airgeadais  €15  n/a
B83  Athrú ar Dheireadh na bliana airgeadais €15 n/a
CBM1 Cumasc Trasteorann €15 N/A
C1/C1a Mionsonraí Muirir n/a €40
C1b  Clárú Morgáiste/Muirir arna chruthú ag cuideachta Éireannach - Céim 2 de nós imeachta dhá chéim  n/a nialas
C6/C7 Sásamh iomlán/páirteach muirir €15 N/A
C10  Morgáiste Breithiúnais  €15  n/a
C17  Athruithe ar shonraí an Duine atá i dTeideal i leith muirir arna chlárú ag cuideachta atá corpraithe sa Stát  €15 n/a
Sraith D Iarratas ar chineál cuideachta a athchlárú agus ráiteas um chomhlíonadh €60 N/A
D6 Iarratas ar athchlárú mar chuideachta neamhtheoranta ag cuideachta theoranta (in éineacht le D20) N/A
D10 Iarratas ar athchlárú mar chuideachta de saghas eile ag cuideachta phoiblí theoranta tar éis do scaireanna a chealú agus scairchaipiteal a laghdú. €15 N/A
Cumasc/Roinnt       
DM1/DM2  Fógra um Théarmaí dréachta choitinn maidir le cumasc idir dhá chuideachta Éireannacha nó níos mó  €15  n/a 
DV1/DV2  Fógra um Théarmaí dréachta choitinn maidir le roinnt a bhfuil dhá chuideachta Éireannacha nó níos mó páirteach inti  €15  n/a 
Sraith E Doiciméid Leachtú, Glacadóireachtaí agus Scrúdaitheoireachtaí. €15 N/A
E1 Dearbhú sócmhainneachta €15 n/a
E2 Fógra faoi cheapadh leachtaitheora €15 n/a
E2a  Fógra faoi leachtaitheoir d’éirí as  €15  n/a
E2b  Fógra faoi leachtaitheoir do chur as oifig  €15 n/a
E2c  Fógra faoi cheapadh leachtaitheora tar éis leachtaitheoir roimhe sin do chur as oifig  €15 n/a 
E3 Cuntas an leachtaitheora faoina g(h)níomhartha & a b(h)earta féin & faoi reáchtáil an fhoirceanta €15 n/a
E4 Ráiteas cuntais agus Mionnscríbhinn an leachtaitheora €15 n/a
E5 Ráiteas cuntais deiridh an leachtaitheora (foirceannadh comhaltaí nó creidiúnaithe) €15 n/a
E6 Ráiteas cuntais deiridh an leachtaitheora (foirceannadh comhaltaí nó creidiúnaithe) €15 n/a
E7 Tuairisceán ar an gcruinniú foirceanta deiridh do chomhaltaí & creidiúnaithe (foirceannadh deonach ag creidiúnaithe) €15 n/a
E8 Fógra faoi cheapadh glacadóra €15 n/a
E9 Achomaireacht an ghlacadóra €15 n/a
E10 Ráiteas cúrsaí €15 n/a
E11 Fógra go bhfuiltear ag scor de bheith ag feidhmiú mar ghlacadóir €15 n/a
E24 Fógra faoi achainí ar scrúdaitheoir a cheapadh €15 n/a
E669  Fógra faoi leachtú do chur ar ceal  €15 n/a
F15 Fógra faoi bhreith a osclaíonn imeachtaí dócmhainneachta i mBallstát eile/cinneadh maidir le leachtaitheoir a cheapadh €15 n/a
Rún chréidiúnithe Nialas
F12/F13 Clárú cuideachta seachtraí €60 N/A
F2 Athruithe sa mheabhrán/sna hairteagail chomhlachais de chuid cuideachta seachtraí. €15 n/a
F3 Athrú ar stiúrthóir/ar an rúnaí/ar na daoine a dhéanann ionadaíocht do chuideachta sheachtrach/daoine a bhfuil cónaí orthu sa Stát atá údaraithe chun glacadh le seirbheáil imeachtaí thar ceann na cuideachta nó seoladh daoine a bhfuil cónaí orthu sa Stát atá freagrach as comhlíonadh a chinntiú €15 n/a
F4 Athrú ar sheoladh bhrainse sa Stát €15 Nialas (ar athrú seolta bhrainse sa Stát
F7 Doiciméid chuntasaíochta de chuid cuideachta seachtraí a chur ar ais €15 n/a
F8 Sonraí ar mhuirear réadmhaoine sa Stát a chruthaíonn cuideachta a bhíonn ionchorpraithe lasmuigh den Stát n/a €40
F8a  Fógra rúin maidir le sonraí a chlárú i leith muirir ag cuideachta atá corpraithe
lasmuigh den Stát 
n/a €40 
F8b  Deimhniú i leith sonraí muirir arna chruthú ag cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát n/a nialas
F9 Sonraí ar mhuirear a bhaineann le réadmhaoin a bheith faighte sa Stát ag cuideachta eactrach €40 n/a
F14 Fógra faoi bhrainse de chuid cuideachta seachtraí a fhoirceannadh/a dhúnadh €15 n/a
FS1  Ráitis Airgeadais - Cuideachta Infheistíochta/GCUI  €15  n/a
G1Q, meamram agus ealaíona Athrú ar ainm cuideachta €100 €50
G1 Rún speisialta agus aon doiciméad a lóisteáiltear a bhaineann leis, seachas rún a bhaineann le hathrú ainm cuideachta €15 in aghaidh an doiciméid Nialas
G1 H15 Rún speisialta le Iarratas ar Bhaint Thoilteanach den Chlár €15  
G2 Gnáth-Rún agus aon doiciméad a lóisteáiltear a bhaineann leis €15 in aghaidh an doiciméid Nialas
H1 nó H1-OMC Athbhunú cuideachta €300 N/A
H15 Iarratas ar Bhaint Thoilteanach den Chlár Nialas N/A
H16  Agóid i gcoinne Baint dheonach cuideachta den chlár  €15  n/a
H17 Cealú na Bainte Deonaí den chlár €15  n/a 
H2 Fógra faoi ordú nochta. €15 N/A
H3 Fógra faoi iniúchóir a bhaint óna p(h)ost €15 N/A
H4 Fógra nach gcoimeádtar leabhair chuntais chearta €15 N/A
H5 Tuairisceán ag cuideachta atá ag ceannach a scaireanna féin agus/nó scaireanna i gcuideachta shealbhaíochta €15 N/A
H5a Tuairisceán ar shean-scaireanna státchiste a atheisiúint €15 N/A
IG1, IG2, IG7 Foirmeacha EEIG €190 N/A
IG3, IG4, IG5, IG6, IG8 Foirmeacha EEIG €30 N/A
J1a Iarratas chun gníomhú mar ghníomhaire reachtúil ríomhchomhdaithe Nialas N/A
Ordú cúirt €15 n/a
PR1  Tuairisic maidir le hÍocaíochtaí le Rialtais  €15  n/a
Q1 Iarratas ó chuideachta ar imirce ar bheith cláraithe mar chuideachta Éireannach ar leanúint ar an gClár Éireannach. Is í an táille fhorordaithe a ghabhann le Foirmeacha QI, Q2, Q3, Q4 agus Q9 - €445 ina hiomláin €445 N/A
Q5 Iarratas ó chuideachta Éireannach ar í a bhaint den chlár mar chuideachta Éireannach. Is í an táille fhorordaithe a ghabhann le Foirmeacha Q5, Q6, Q7, Q8 agus Q9 - €445 ina hiomláin. €445 N/A
Societas Europaea Foirmeacha SE1, SE2, SE3, SE4, SE6, SE7,SE16,SE17,SE18 €100 N/A
Societas Europaea Foirmeacha SE8, SE9, SE10, SE11, SE12, SE13, SE14, SE15,SE19 €15 N/A
Societas Europaea Foirm SE5 - Bunadh fochuideachta SE ag SE €60 N/A
Fógra a thugann iniúchóir maidir le críochnú a cheapacháin/a ceapacháin le cuideachta, a bhfuil sé beartaithe acu leas a bhaint as an díolúine iniúchta. Nil N/A
Fógra a thugann iniúchóir go bhfuil sé nó sí ag éirí as an bpost mar iniúchóir le cuideachta €15 N/A
Gach doiciméad eile iar-ionchorpraithe €15 N/A

Cuardach

Cuardach Páipéar Leictreonach
Íomhá doiciméid €2.50 €2.50
Prionta amach ainm ghnólachta €3.50 €3.50
Cuardach ar chomhad páipéir chuideachta (doicimeid níos sine den chuid is mó) €3.50 €3.50
Cóip dheimhnithe doiciméid/sleachta ó chlár ar bith €12.00 N/A
Deimhniú dúblach ainm chuideachta €12.00 Nialas (chun críche úsáid na hearnála poiblí amháin)