Athbhunú Trí Ghníomhaíocht Riaracháin

Nuair a bhíonn cuideachta scriosta as an gclár agus díscaoilte ar feadh tréimhse 12 mhí nó níos lú, is féidir léi iarratas ar athbhunú a dhéanamh chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí. Úsáidtear formáidí iarratais difriúla do chúiseanna scriosta difriúla i.e. nuair a (a) theipeann ar chuideachta tuairisceán bliantúil a chomhdú leis an CRO/scriosadh deonach nó (b) sonraí riachtanacha a sheachadadh do na Coimisinéirí Ioncaim.

Nuair a bhíonn cuideachta scriosta as an gclár agus díscaoilte ar feadh breis is 12 mhí, ní féidir le Cláraitheoir na gCuideachtaí an chuideachta seo a athbhunú chuig an gclár ó thaobh riaracháin de. Nach bhfuil breis is 20 bliain imithe thart ó díscaoileadh na cuideachta, is féidir leis an gcuideachta nó comhalta na cuideachta iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt chun an chuideachta a athbhunú chuig an gclár.

1ú Meitheamh 2017: Beidh feidhm ag ríomhchomhdú éigeantach maidir leis na haighneachtaí seo a leanas ón dáta sin ar aghaidh:  Foirm B1 - Tuairisceán Bliantúil (lena n-áirítear ráitis airgeadais agus ríomhíocaíocht),  Foirm B2 - Athrú ar oifig chláraithe,  Foirm B10 - Athrú ar stiúrthóir agus/nó rúnaí, nó a sonraí,  Foirm B73 - Dáta nua tuairisceáin bhliantúil a ainmniú.

Ón 1 Nollaig 2016 i leith, beidh céim bhreise ag teastáil sula n-athbhunófar an chuideachta sa Chlár, is cuma cé acu is le hAthbhunú Riaracháin, le hAthbhunú Cúirte nó le hAthbhunú Mear atá an chuideachta á hathbhunú ann.

Nuair a theipeann ar chuideachta tuairisceán bliantúil (tuairisceáin bhliantúla) a chomhdú

Nuair a bhíonn cuideachta scriosta as an gclár de bhun alt 733 Acht na gCuideachtaí 2014, 311 d’Acht na gCuideachtaí 1963 nó alt 12(3) d’Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1982, is féidir léi iarratas a dhéanamh chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí chun an chuideachta a athbhunú chuig an gclár. Ba chóir Foirm H1 a úsáid tráth nach déanaí ná 12 mhí ón dáta a dhíscaoiltear an chuideachta chun críocha an iarratais seo. Nuair a sheachadtar na tuairisceáin bhliantúla ar fad chuig an CRO nach mbíonn curtha isteach ag an gcuideachta, tugtar cumhacht don Chláraitheoir ainm na cuideachta a athbhunú chuig an gclár.

Is féidir úsáid a bhaint as an modh mear le cuideachta dhíscaoilte a athbhunú ar an gcoinníoll go dtéann oifigeach na cuideachta (stiúrthóir nó rúnaí) chuig Oifig Íocaíochtaí na CRO agus go bhfanann sé/sí san Oifig go dtí go mbíonn scrúdú déanta ar na doiciméid ar fad, go bpróiseáiltear iad agus go n-athbhunaítear an chuideachta.

Nuair a theipeann ar chuideachta sonraí riachtanacha a sheachadadh do na Coimisinéirí Ioncaim

Nuair a bhíonn cuideachta scriosta as an gclár de bhun alt 726(b) Acht na gCuideachtaí 2014, 12A d’Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1982, is féidir léi Foirm H1 a úsáid le hiarratas a dhéanamh ar athbhunú tráth nach déanaí ná 12 mhí ón dáta a díscaoileadh an chuideachta. Ní mór deimhniú scríofa ó na Coimisinéirí Ioncaim a chur isteach le Foirm H1, a léiríonn go bhfuil na ráitis go léir faighte acu ón gcuideachta a bhíonn ag teastáil faoi alt 882 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

Tabhair faoi deara le do thoil gur gá na tuairisceáin bhliantúla atá fós le comhdú a chur isteach in éineacht le Foirm H1/H1R.

Is féidir úsáid a bhaint as an modh mear le cuideachta dhíscaoilte a athbhunú ar an gcoinníoll go dtéann oifigeach na cuideachta (stiúrthóir nó rúnaí) chuig Oifig Íocaíochtaí na CRO agus go bhfanann sé/sí san Oifig go dtí go mbíonn scrúdú déanta ar na doiciméid ar fad, go bpróiseáiltear iad agus go n-athbhunaítear an chuideachta

12 mhí

Caithfear iarrtas a dhéanamh laistigh de 12 mhí de dháta an díscaoilte. Caithfear Foirm H1 a thaisceadh le CRO an lá roimh cothrom aon bhliana ón lá ar díscaoileadh an chuideachta. Ní féidir cuideachta a chur ar ais ar an gclár de réir riaracháin níos moille ná 12 mhí i ndiaidh dhíscaoileadh na cuideachta.

Nuair a bhíonn cuideachta scriosta as an gclár agus díscaoilte ar feadh breis is 12 mhí, ní féidir le Cláraitheoir na gCuideachtaí an chuideachta seo a athbhunú chuig an gclár ó thaobh riaracháin de. Ar an gcoinníoll, áfach, nach bhfuil breis is 20 bliain imithe thart ó díscaoileadh na cuideachta, is féidir leis an gcuideachta nó comhalta na cuideachta iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt chun an chuideachta a athbhunú chuig an gclár, i gcás go mbíonn an chuideachta scriosta go deonach as an gclár ar iarratas uaithi féin, nó ag oifigeach nó comhalta na cuideachta i gcás gur scriosadh an chuideachta as an gclár toisc gur theip uirthi a tuairisceáin bhliantúla a chomhdú nó ar iarratas ó na Coimisinéirí Ioncaim nuair a theipeann ar chuideachta ráiteas a sheachadadh chucu.

OMC -Cuideachta Bainistíochta Úinéara

Is féidir an fhoirm H1-OMC a úsáid chun Cuideachta Bainistíochta Úinéirí a chur ar ais ar an gclár.

Ní féidir an fhoirm H1-OMC a úsáid ach do Chuideachtaí Bainistíochta Úinéirí amháin. Is féidir cuideachta dá sórt a chur ar ais ó thaobh riaracháin de laistigh de shé bliana ón dáta díscaoilte. Ní mór na teastais ábhartha bheith ag gabháil leis an bhfoirm sula féidir í a chur ar ais ar an gclár. Féach ar an nótaí faoi Fhoirm HI-OMC.

Is é an táille a ghabhann leis an HI-OMC ná €300.

Nasc chuig Leathanach na bhFoirmeacha.

Tabhair faoi deara le do thoil: má chomhlánaíonn oifigeach Cuideachta Bainistíochta Úinéara Foirm H1 sa chéad 12 mhí ó dhíscaoileadh cuideachta, ní gá Foirm H1-OMC a chomhdú i gcúinsí dá sórt. Nuair a dhéantar iarratas, áfach, ar chuideachta a chur ar ais sa chlár taobh istigh de thréimhse 1-6 bliana ó dhíscaoileadh cuideachta, ní mór don oifigeach Foirm HI OMC a chomhlánú ina ionad. Níl Foirm H1 bailí ach go ceann bliain amháin ó dhíscaoileadh cuideachta agus baineann líon níos lú riachtanas leis ná mar a bhaineann le Foirm H1-OMC. Má dhéanann ball cuideachta iarratas ar an gcuideachta a chur ar ais ar an gclár, ní mór foirm H1-OMC a chomhlánú.

Ba chóir tabhairt faoi deara go ndiúltófar d’fhoirm H1-OMC mura bhfuil gach doiciméad riachtanach comhdaithe. Ní mór cóip dheimhnithe den ghníomhas aistrithe, maidir le comhlimistéir, bheith ag gabháil le Foirm H1-OMC, mar aon le deimhniúchán aturnae nó cuntasóra. Ní mór an gníomhas a dhátú tráth nach déanaí ná an lá roimh dháta díscaoilte na cuideachta. Ní leor gníomhas gan dáta/gan síniú.