Cuideachtaí díscaoilte a athbhunú ar an modh mear

Is féidir úsáid a bhaint as an modh mear le cuideachta dhíscaoilte a athbhunú ar an gcoinníoll go dtéann oifigeach na cuideachta (stiúrthóir nó rúnaí) chuig Oifig Íocaíochtaí na CRO agus go bhfanann sé/sí san Oifig go dtí go mbíonn scrúdú déanta ar na doiciméid ar fad, go bpróiseáiltear iad agus go n-athbhunaítear an chuideachta.

Níl aon oifig phoiblí i gCeatharlach.

Níl Foirm H1-OMC incháilithe don phróiseas Athchóirithe FastTrack. Is í Foirm H1-OMC atá ceaptha chun Cuideachta Bainistíochta Úinéara a athchóiriú.

1ú Meitheamh 2017: Beidh feidhm ag ríomhchomhdú éigeantach maidir leis na haighneachtaí seo a leanas ón dáta sin ar aghaidh:  Foirm B1 - Tuairisceán Bliantúil (lena n-áirítear ráitis airgeadais agus ríomhíocaíocht),  Foirm B2 - Athrú ar oifig chláraithe,  Foirm B10 - Athrú ar stiúrthóir agus/nó rúnaí, nó a sonraí,  Foirm B73 - Dáta nua tuairisceáin bhliantúil a ainmniú

Nós imeachta a bheidh le leanúint

Ní mór na nósanna imeachta seo a leanas go gcloítear le

  • Ní mór don stiúrthóir/rúnaí dul go dtí an t-airgeadóir CRO idir 10.30am a chlog agus 12 sa tráthnóna agus na doiciméid ar fad atá fós le comhdú a thabhairt leis/léi chomh maith leis na táillí ábhartha.Is féidir an t-oifigeach cuideachta nach bhfuil leas a bhaint as an phróiseas mear-athchóiriú a rian ar feadh níos mó ná dhá chuideachta ag am;
  • Ní mór don stiúrthóir/rúnaí a chur in iúl don airgeadóir go dteastaíonn uaidh/uaithi an próiseas ar an modh mear a úsáid.
  • Iarrfar ar an stiúrthóir/rúnaí foirm a chomhlánú chun an próiseas ar an modh mear a úsáid (beidh ainm an oifigigh agus a phost sa chuideachta á lorg ar an bhfoirm).
  • Beidh ar an stiúrthóir/rúnaí fanacht sa CRO go dtí go n-athbhunaítear an chuideachta chuig an gclár toisc go bhféadfadh sé bheith riachtanach na doiciméid a athrú nó foirmeacha breise a chomhlánú (Foirmeacha B2/B10) mura mbíonn na taifid chuideachta suas chun dáta. D’fhéadfadh a bheith air/uirthi fanacht ann ar feadh dhá uair.
  • Ní ghlacann an CRO le híocaíocht trí sheiceanna nó trí Fhoirm Údaraithe Íocaíochta (PAF) (cuntas custaiméara) chun Cuideachtaí a chur ar ais ar an gClár go mear. Is féidir íocaíocht a dhéanamh trí Dhréacht Bainc nó trí Ordú Poist/Ordú Airgid. Má thugtar na doiciméid isteach chuig an gCuntar Poiblí, is féidir íocaíocht a dhéanamh trí airgead tirim. NB: Ná seol airgead tirim chuig an CRO sa phost.
  • Tabhair faoi deara, le thoil, nach mór d’oigifigh cuideachtaí, a úsáideann an áis mhear chun cuideachta a chur ar ais ar an gclár, aitheantas reatha fótagraif a bheith acu .i. Ceadúnas reatha Tiomána/Pas.
  • Ón 1 Nollaig 2016 i leith, beidh céim bhreise ag teastáil sula n-athbhunófar an chuideachta sa Chlár, is cuma cé acu is le hAthbhunú Riaracháin, le hAthbhunú Cúirte nó le hAthbhunú Mear atá an chuideachta á hathbhunú ann.

Déanfar gach iarracht an chuideachta a athbhunú chuig an gclár ar an gcoinníoll go bhfuil na doiciméid ar fad in ord, nó mura mbíonn, gur féidir le hoifigeach na cuideachta na doiciméid a leasú ag an gcuntar.

Ní féidir seiceanna cuideachta a ghlacadh tar éis do chuideachta a bheith díscaoilte. Níl stádas dlí ag cuideachta díscaoilte. Níl na seiceanna cuideachta, dá bhrí sin, ina bhfoirm inghlactha íocaíochta i ndáil le Foirm H1/Foirm B1 nó aon doiciméid reachtúla eile a chuirtear isteach le cuideachta a athbhunú. 

Ní féidir iarratais phoist ar athchóiriú H1 a íocadh le seic a phróiseáil trí mhodh mear go nglanfar an tseic. (Thart ar 2 sheachtain). Nasc: Foirmeacha Nasc: Cuardach Cuideachta