Comhpháirtíochtaí Teoranta

Doiciméid a chomhlánú

Ní mór duit na doiciméid seo a leanas a chomhlánú agus iad a chomhdú:

  • LP2 Fógra maidir le hathrú ar chomhpháirtíocht theoranta
  • Foirm LP4 Ráiteas cuideachtaí faoi dhleacht chaipitil (Ní gá dleacht chaipitil a íoc i láthair na huaire.)
  • Foirm P1 Doiciméid chuntasaíochta a chur ar ais

Doiciméid chuntasaíochta

Cuirtear de cheangal ar chomhpháirtíochtaí teoranta, nuair is cuideachtaí teoranta iad na comhpháirtithe ginearálta ar fad, doiciméid chuntasaíochta a chur ar ais faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cuntais) 1993 (I.R. Uimh. 396 de 1993). Ní mór do chomhpháirtíochtaí ginearálta é seo a dhéanamh freisin nuair is cuideachtaí teoranta iad na comhpháirtithe ginearálta.

Áirítear ar na doiciméid chuntasaíochta:

  • clár comhardaithe
  • cuntas brabúis agus caillteanais
  • tuarascáil na gcomhpháirtithe
  • tuarascáil an iniúchóra

De réir na Rialachán 1993, baineann Acht na gCuideachtaí 2014 le comhpháirtíochtaí teoranta.

Ní mór do bheirt chomhpháirtithe na doiciméid chuntasaíochta a dheimhniú mar chóipeanna dílis - faigheann siad cead ó na comhpháirtithe eile chun é seo a dhéanamh. Ní mór na doiciméid a chur ar aghaidh chuig an CRO tráth nach déanaí ná sé mhí ó dheireadh bhliain airgeadais na comhpháirtíochta (Rial. 20).

Foirceannadh

Mura léiríonn comhaontú idir na comhpháirtithe a mhalairt, díscaoilfear comhpháirtíocht theoranta ar bhás nó ar fhéimheacht comhpháirtí ginearálta.

Is féidir comhpháirtíocht a dhíscaoileadh trí fhógra go bhfuil sé de rún ag comhpháirtí teoranta an chomhpháirtíocht a dhíscaoileadh, ar choinneáil gur chomhaontaigh an chomhpháirtíocht gur féidir leis an gcomhpháirtí teoranta an fógra sin a thabhairt. Is féidir comhpháirtíocht a dhíscaoileadh trí ordú na cúirte.

Ní mór fógra maidir le scor/foirceannadh comhpháirtíochta teoranta a chomhdú ar fhoirm LP2. Ní mór don chomhpháirtí ginearálta an fhoirm a shíniú.

Nasc: Foirmeacha       Nasc: Táillí CRO Nasc: Bileoga Faisnéise