Faisnéis faoi Oifigeach na Cuideachta a Athrú

Tá freagrachtaí dáiríre ag baint le hoifigeach cuideachta agus, dá bhrí sin, ní mór athrú ar stiúrthóir nó ar rúnaí nó ar a gcuid sonraí a fhógairt don CRO, mar shampla, athrú ar sheoladh baile.

Ní féidir le féimheach neamhscaoilte a bheith ina oifigeach comhlachta. Tá foráil i Mír 132 d’Acht na gCuideachtaí 2014 a deireann má fheidhmíonn duine, atá ina fhéimheach neamhscaoilte, mar oifigeach nó má ghlacann sé páirt, go díreach nó go hindíreach, i gcur chun cinn, i bhfoirmiú nó i mbainistiú comhlachta ar bith, seachas le cead na hArd-Chúirte, beidh sé ciontach as coir ar féidir leis an OSFC a ionchúiseamh go sciobtha. Is é a chiallaíonn féimheach neamhscaoilte ná duine a bhfógraíonn cúirt laistigh den stát nó in áit eile go bhfuil sé bancbhristebancbhriste, nach bhfuil teastas scaoilte nó a iontamhail faighte aige sa dlínse atá i gceist.

Foirm le comhlánú le ceapadh/athrú ar sheoladh/éirí as oifig/bás oifigigh a fhógairt

Foirm B10 - éirí as oifig, cailliúint poist, bás

Déanann cuideachta Foirm B10 a chomhdú d’fhonn a chur in iúl gur ceapadh oifigeach tar éis a hionchorpraithe, gur tháinig deireadh le ceapachán oifigigh (éirí as oifig, cailliúint poist, bás, srl.) nó d’fhonn a chur in iúl don CRO gur tháinig athrú ar shonraí oifigigh m.sh. athrú ainm nó seoladh cónaithe nua.

Ní mór Foirm B10 (foirm ar líne amháin - cóip leictreonach saor) a sheoladh chuig an CRO tráth nach déanaí ná 14 lá ón dáta ar tharla an t-athrú. Is féidir an fhoirm a chomhdú saor in aisce tríd an leagan gréasáin a chomhlánú ar https://core.cro.ie. Cion is ea é mura gcomhdaítear Foirm B10.

Ní mór d’oifigeach reatha na cuideachta Foirm B10 a shíniú; ní féidir le hoifigeach a d’éirigh as oifig an fhoirm a shíniú. I gcás ina raibh athrú ar oifigeach cuideachta nó ar a chuid/cuid sonraí, ní mór do gach cuideachta a bhaineann leis Foirm B10 a chomhdú. Faoi Alt 150(11) d'Acht na gCuideachtaí 2014, is féidir le stiúrthóirí cuideachta gan a seolta cónaithe a nochtadh ar fhoirm arna cur faoi bhráid an CRO.

Nasc: https://core.cro.ie

Dícháilithe i ndlínse thar lear

Cuirtear de cheangal ar dhuine ar bith á cheapadh mar stiúrthóir ar chuideachta atá cláraithe in Éirinn, Foirm B74 a chomhlánú, nuair a bhíonn an duine sin dícháilithe óna bheith ina stiúrthóir nó rúnaí ar chomhlacht corparáideach nó gnólacht i ndlínse thar lear. Má bhíonn duine dícháilithe thar lear óna bheith ina stiúrthóir, agus má úsáidtear Fóirm A1 nó B10 chun an ceapachán a chur in iúl don CRO, cuirtear de cheangal ar an duine sin a chinntiú go gcuirtear Foirm B74, atá comhlánaithe i gceart, isteach le Foirm A1 nó B10. Ní mór dó/dí an fhoirm a shíniú freisin.

Mura ndéantar Foirm B74 a sheachadadh don CRO in éineacht le Foirm A1 nó B10 nó má sholáthraítear ábhar bréagach nó míthreorach sa bhfoirm B74 a bhíonn sínithe ag an duine dícháilithe, meastar, nuair a sheachadtar Foirm B10 don CRO, go mbeidh an duine áirithe faoi réir ordaithe dícháilithe (Alt 842 Acht na Cuideachtaí 2014) is a leanann an t-ordú dícháilithe thar lear.

Nasc: Foirmeacha    Nasc: Táille CRO

Cuirtear de cheangal ar chuideachta beirt stiúrthóirí a bheith aici ar a laghad

Cuirtear de cheangal ar chuideachta beirt stiúrthóirí a bheith aici ar a laghad (más Cuideachta TEO faoi Cúid 2 Acht na gCuideachtaí 2014 amháin) Dá réir sin, diúltófar Foirm B10 agus seolfar í ar ais chuig an láithreoir mura léirítear stiúrthóir ionaid inti, nó i gcás go mbeadh níos lú ná beirt stiúrthóirí aici, an t-uasmhéid stiúrthóirí reachtúil, nuair a chuirtear in iúl go bhfuil deireadh tagtha le stiúrthóireacht. Ar an gcuma chéanna, nuair a chuirtear in iúl don CRO ag úsáid Foirme B10 go bhfuil deireadh tagtha le ceapachán stiúrthóra, ní mór stiúrthóir ionaid a chur in iúl ar an bhfoirm, ag féachaint don cheanglas reachtúil gur gá do gach cuideachta rúnaí a bheith aici.

Stiúrthóir LEE

Nuair a chuirtear in iúl go gcuirtear deireadh le stiúrthóireacht agus nach mbeadh stiúrthóir ag an gcuideachta atá ina c(h)ónaí in Éirinn mar gheall ar an athrú seo ní mór Banna a chur isteach le Foirm B10, a úsáidtear leis an athrú seo a chur in iúl don CRO, ach amháin nuair a bhíonn deimhniú alt 137 i bhfeidhm maidir leis an gcuideachta. (Deimhniú is ea é seo go bhfuil nasc fíor agus leanúnach idir an chuideachta agus gníomhaíocht eacnamaíoch nó gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bhíonn ar siúl sa Stát; cuirtear iarratas isteach ar an deimhniú seo ag úsáid Foirme B67). Féach Bileog 17.

Ní mór don chuideachta a chur in iúl don CRO freisin, ag úsáid Foirme B10, athruithe ar shonraí an rúnaí (i.e. athrú seolta), chomh maith le rúnaí a éiríonn as oifig. Is féidir an fhoirm seo a chomhdú saor in aice ar líne ag www.core.ie. Cion is ea é mura gcomhdaítear Foirm B10 leis an CRO.

Nasc: Bileog fáisnéise

Oifigeach Cuideachta ag fógairt éirí as oifig iad féin - Foirm B69

Má theipeann ar chuideachta Foirm B10 a thaisceadh i leith duine nach bhfuil ina stiúrthóir/rúnaí ar an gcuideachta sin a thuilleadh, tá nós imeachta ann ar féidir leis an iar-stiúrthóir/rúnaí a fhógairt don CRO gur éirigh sé/sí as an oifig, ag baint úsáide as Foirm B69.

Ní féidir Foirm B69 a chomhdú ach amháin i gcás gur theip ar an gcuideachta n B10 a chomhdú. Bíodh a fhios agat nach í an fhoirm B69 an doiciméad le comhlánú chun stiúrthóir/rúnaí a éirí as oifig. Ní mór Foirm B10 a chur isteach. Is féidir foirm B10 a chomhdú ar líne ag baint úsáide as CORE

Níl foirm B69 le húsáid ach amháin i gcás gur theip ar an gcuideachta foirm B10 a chomhdú. Féach Bileog Faisnéise Uimh. 18, Nósanna Imeachta maidir le fógra éirí as oifig ag stiúrthóir/rúnaí. Is féidir foirm B69 a chomhlánú ar líne ag baint úsáide as CORE

Nasc: Táille CRO  Nasc: Bileog fáisnéise   Nasc: Foirmeacha