Ceardchumann

Ceanglais Iarchláraithe.

Tuairisceán Bliantúil

I ndiaidh clárú dó, ní mór don cheardchumann iniúchadh a dhéanamh ar a chuntas gach bliain ag "duine oiriúnach cuí nó daoine oiriúnacha cuí" a cheapann na hiontaobhaithe (alt 11 den Acht Ceardchumann 1871). Cé nach n-éilítear ar cheardchumann ó thaobh dlí iniúchadh a dhéanamh ag iniúchóir cláraithe, molann an Cláraitheoir go hard do chumann amhlaidh a dhéanamh. Ní mór don cheardchumann tuairisceán bliantúil a dhéanamh, déanta suas go 31 Nollaig, don Chláraitheoir faoi 1 Bealtaine dár gcionn agus ní mór cuntais iniúchta a chur leis.

Agus tú ag cur doiciméad isteach sa RFS cinntigh nach gcuirtear ach leathanaigh neamhcheangailte isteach le do thoil. Cinnteoidh sé seo go gcaithfear an t-am is lú agus is féidir chun ábhar a ullmhú agus a scanadh, rud atá i leasanna na RFS agus ár gcuid custaiméirí. Coinneofar leathanaigh an doiciméid le chéile le fáiscín nó stápla ar chúinne ar bharr ar chlé agus nach ndéanfar iad a fhuáil le chéile ná ceangal ar shlí eile nó téip ghreamaitheach a chur orthu.

Leasuithe ar Rialacha Cláraithe

Má dhéanann ceardchumann leasú ar cheann ar bith dá rialacha, ní mór dó iarratas a chur isteach don Chláraitheoir lena leasú a chlárú. Déanfaidh an Cláraitheoir an leasú a chlárú nuair a bheas sé sásta go bhfuil sé de réir reachtaíochta. Tá foirmeacha iarratais chun leasú ar riail a chlárú ar fáil ón gClárlann.

Athrú ar Oifig Chláraithe

Má athraíonn ceardchumann an oifig chláraithe aige ní mór dó é a fhógairt don Chláraitheoir. Tá an fhoirm chuí chun an t-athrú a fhógairt ar fáil ón gClárlann.

Cónascadh, Aistriú Gealltanas agus Athrú ar Ainm

Is féidir le ceardchumann cónascadh le ceardchumann eile nó a chuid gealltanas a aistriú go ceardchumann eile de réir forálacha den Achta Ceardchumann 1975. Tá tuilleadh faisnéise ar na ceanglais ar fáil ón gClárlann.

Is féidir le ceardchumann a ainm a athrú de réir alt 12 den Acht Ceardchumann 1975. Tá tuilleadh faisnéise ar an nós imeachta ar fáil ón gClárlann.

Ceardchumann a Dhíscaoileadh

Éilíonn Leasú ar Alt 14 den Acht Ceardchumann (1871) go dtugann rialacha ceardchumainn an modh chun ceardchumann a dhíscaoileadh agus nach mór fógra díscaoilte a thabhairt don Chláraitheoir laistigh de 14 lá.

Nasc: Foirmeacha