Bróicéirí Árachais agus Tuairisceán Bliantúil

Cuireadh in iúl do Chláraitheoir na gCuideachtaí go bhfuil seans ann nach mbíonn bróicéirí árachais áirithe ag gníomhú i gcomhréir leis na hoibleagáidí atá orthu faoi Acht na gCuideachtaí 2014 lántacar ráiteas airgeadais a chomhdú leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí in éineacht lena dtuairisceán bliantúil.

Leagtar síos le halt 350 d’Acht na gCuideachtaí 2014 na critéir cháilitheacha le haghaidh cuideachtaí beaga agus meánmhéide ar mian leo díolúine giorraithe a éileamh ó lánchuntais a chomhdú faoi théarmaí alt 352 den Acht.

Ba cheart a thabhairt faoi deara, áfach, go n-eisiatar le fo-alt 11(b) d’alt 350 den Acht cineálacha áirithe cuideachtaí ón díolúine sin a éileamh. Foráiltear don méid seo a leanas le halt 350(11)(b):

“Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le cuideachta sa chás-
(a) ……
(b) gur cuideachta a thagann faoi aon fhoráil (a mhéid is infheidhme maidir le cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna) de Sceideal 5.”
Dá bhrí sin, ní féidir le cuideachtaí Sceideal 5 cáiliú mar chuideachtaí beaga ná mar chuideachtaí meánmhéide faoi théarmaí alt 250. Ní féidir leo díolúine giorraithe ná díolúine ó iniúchadh a éileamh faoi théarmaí ailt 352 agus 358 den Acht ach oiread Liostaítear i Sceideal 5 a ghabhann le hAcht na gCuideachtaí 2014 na cuideachtaí atá eisiata.

Áirítear leo sin na cuideachtaí seo a leanas in ailt 15 agus 17 den Sceideal:
“15. Aon chuideachta eile a gceanglaítear, de bhua aon achtacháin nó de bhua aon ionstraime faoi aon achtachán, í a bheith údaraithe ag an mBanc Ceannais chun go mbeidh gnó á sheoladh aici.
16 …
17. Cuideachta is idirghabhálaí árachais de réir bhrí an Achta Árachais, 1989.”
Tabhair faoi deara: Toisc nach féidir le Bróicéir Árachais díolúine ó iniúchadh ná díolúine giorraithe mar a fhoráiltear dóibh in ailt 352 agus 358 a éileamh, ní mór dóibh lánchuntais iniúchta a chomhdú i ngach cás.