Meánmhéid

Díolúine

Is féidir cuideachtaí meánmhéide bheith díolmhaithe ó na ceanglais iomlán a bhaineann le cuntais bhliantúla maidir le haon bhliain airgeadais lena mbaineann más rud maidir leis an mbliain airgeadais sin agus an bhliain airgeadais atá díreach roimh an mbliain sin, go gcomhlíonann an chuideachta dhá cheann de na trí choinníoll mar seo a leanas:

Iomlán a cláir chomhardaithe gan bheith níos mó ná €10m
Láimhdeachais gan bheith níos mó ná €20m
Líon na ndaoine i bhfostaíocht gan bheith níos mó ná 250

(Baineann Alt 350 d’Acht na gCuideachtaí 2014 leis.)

Cuideachtaí meánmhéide a éilíonn an díolúine "ar bhonn giorrú", níl mór dóibh iad seo a leanas a chomhdú:

 • Clár Comhardaithe na cuideachta (leis an ráiteas um dhíolúine do chuideachta mheánmhéide),
 • Cuntas Sochair agus Dochair giorraithe,
 • Aon ráitis agus faisnéis bhreise atá ceangailte faoin gcaighdeán tuairiscithe airgeadais arna ghlacadh ag an gcuideachta.
 • Tuarascáil Iniúchóirí (leis an gcuid de thuarascáil na n-iniúchóirí atá de dhíth nuair a bhítear ag éileamh na díolúine do chuideachta mheánmhéide
 • Ar an gcuntas Sochair agus Dochair is féidir roinnt míreanna a chur le chéile mar aon fhigiúr amháin, mar shampla costas díolachán.
 • Is féidir nótaí a bhaineann leis na nithe atá curtha le chéile ar an gcuntas Sochair agus Dochair a chur le chéile sna nótaí leis na Ráitis Airgeadais (féach alt 354 d'Acht na gCuideachtaí 2014).

Ráitis díolúine i gcás Cuideachta Mheánmhéide
Cuideachta mheánmhéide a bhfuil an díolúine "ar bhonn giorrú" á héileamh aici, ní mór di tuarascáil na n-iniúchóirí do na stiúrthóirí a chomhdú freisin agus ní mór di an méid seo a leanas a lua sa chlár comhardaithe:

Sonraíonn mise/muidne, stiúrthóir nó stiúrthóirí (ainm na cuideachta) –

Gur bhraith an chuideachta ar an díolúine a shonraítear in alt 352 d'Acht na gCuideachtaí 2014; go ndearna an chuideachta é sin ar an bhforas go bhfuil sí i dteideal tairbhe a bhaint as an díolúine mar chuideachta mheánmhéide agus deimhním nó deimhnímid go bhfuil na Ráitis Airgeadais ghiorraithe ullmhaithe go cuí de réir alt 354 d'Acht na gCuideachtaí 2014. 
 
Thar ceann an bhoird 
 
Ainm Clóscríofa an tSínitheora:            Ainm Clóscríofa an tSínitheora:
Stiúrthóir                                               Stiúrthóir
Dáta:                                                     Dáta:

Ní mór an fhaisnéis seo a leanas a bheith i dTuarascáil na nIniúchóirí. 

 • Cibé acu an bhfuair siad nó nach bhfuair siad an fhaisnéis agus na mínithe go léir ba ghá, fad ab eol dóibh agus mar a chreid siad chun críocha a n-iniúchta.
 • Cibé acu, dar leo, an raibh nó nach raibh taifid chuntasaíochta na cuideachta leordhóthanach ionas go bhféadfaí na Ráitis Airgeadais a iniúchadh go héasca agus go cuí,
 • Cibé acu, dar leo, an bhfuarthas nó nach bhfuarthas faisnéis agus tuairisceáin is leordhóthanach dá n-iniúchadh ó bhrainsí den chuideachta nár thug siad cuairt orthu,
 • I gcás Ráitis Airgeadais aonáin, cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil clár comhardaithe na cuideachta agus, ach amháin sa chás ina bhfuil leas bainte as an díolúine faoi alt 304, an cuntas sochair agus dochair ag teacht leis na taifid chuntasaíochta agus na tuairisceáin,
 • Cibé acu, dar leo, an dtugtar nó nach dtugtar iontu léargas fíorcheart – i gcás clár comhardaithe aonáin, ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta amhail ag deireadh na bliana airgeadais – i gcás cuntas sochair agus dochair aonáin, ar shochar agus dochar na cuideachta don bhliain airgeadais
  - i gcás Ráitis Airgeadais ghrúpa, ar na sócmhainní, na dliteanais, agus an staid airgeadais amhail ag deireadh na bliana airgeadais agus ar an sochar agus dochar do bhliain airgeadais na ngnóthas ar áireamh sa chomhdhlúthú ina iomláine, a mhéid a bhaineann le comhaltaí na Cuideachta,
 • Cibé an bhfuil nó nach bhfuil na Ráitis Airgeadais reachtúla ullmhaithe go cuí de réir an chreata tuairiscithe airgeadais iomchuí agus, go háirithe, de réir cheanglais Acht na gCuideachtaí 2014 (agus, i gcás inarb infheidhme, Airteagal 4 den Rialachán IAS)

Sonrófar i dtuarascáil reachtúil na n-iniúchóirí freisin cibé, dar leo, an bhfuil nó nach bhfuil an fhaisnéis a thugtar i dtuarascáil na stiúrthóirí don bhliain airgeadais ag teacht leis na Ráitis Airgeadais reachtúla.

Chomh maith leis sin, beidh sa tuarascáil, i ndáil le gach ní dá dtagraítear sna pointí thuas, ráiteas nó tuairim, de réir mar a bheidh, a bheidh neamhcháilithe nó cáilithe agus ina mbeidh tagairt d'aon nithe ar mian leis na hiniúchóirí reachtúla aird a dhíriú orthu gan an tuarascáil a cháiliú. Is féidir le ráiteas tuairime a bheith cáilithe, lena n-áirítear go feadh tuairim chodarsnach nó séanadh tuairime, i gcás ina mbeidh easaontas nó teorainn i raon feidhme na hoibre.

Chomh maith leis sin, faoi alt 336(8) d'Acht na gCuideachtaí 2014, más rud é, i gcás aon Ráiteas Airgeadais reachtúil, nár comhlíonadh ceanglais alt 305 – alt 312, ní mór go gcuirfeadh na hiniúchóirí reachtúla san áireamh ina dtuarascáil, a mhéid is go bhfuil siad in ann é sin a dhéanamh go réasúnach, ráiteas ina mbeidh na sonraí is gá. (Déileáiltear in alt 305 – alt 312 le luach saothair/leasanna/nochtadh sochar stiúrthóra agus le nochtadh banc ceadúnaithe).

Faoi alt 336(2), ba chóir go mbeadh réamhrá sa tuarascáil ina sainaithnítear Ráitis Airgeadais an aonáin, agus nuair is cuí, na Ráitis Airgeadais ghrúpa, is ábhar an iniúchta, agus an creat tuairiscithe airgeadais a cuireadh i bhfeidhm ina n-ullmhú agus freisin cur síos ar raon feidhme an iniúchta agus na caighdeáin iniúchóireachta ar dá réir a rinneadh an t-iniúchadh a sheoladh. 

Tuarascáil na nIniúchóirí a shíniú (alt 337 d'Acht na gCuideachtaí 2014)
De réir alt 337 d'Acht na gCuideachtaí 2014, sonrófar sa chóip de thuarascáil na n-iniúchóirí reachtúla a dhéanfar a sheachadadh ar an gCláraitheoir ainm an iniúchóra reachtúil nó na n-iniúchóirí reachtúla agus beidh uirthi an síniú (i bhfoirm chlóchuir de réir alt 347(2)) agus an dáta sínithe.

De réir I.R. 220 de 2010 (Treoir 2006/43/CE ón AE (Iniúchtaí Reachtúla) 2010)

 • más iniúchóir reachtúil (duine nádúrtha) é nó í an t-iniúchóir, beidh an tuarascáil sínithe ag an duine sin, nó 
 • más gnólacht iniúchóireachta reachtúla é an t-iniúchóir, beidh an tuarascáil sínithe: 
 • ag an iniúchóir reachtúil (nó, i gcás ina bhfuil níos mó ná duine amháin i gceist, gach iniúchóir reachtúil) atá ainmnithe ag an ngnólacht iniúchóireachta reachtúla don chúram iniúchóireachta áirithe sin chun bheith freagrach go príomha as an iniúchadh reachtúil a chur i gcrích thar ceann an ghnólachta iniúchóireachta, 
 • i gcás iniúchadh ar ghrúpa, ag an iniúchóir reachtúil ar a laghad (nó, i gcás ina bhfuil níos mó ná duine amháin i gceist, gach iniúchóir reachtúil) atá ainmnithe ag an ngnólacht iniúchóireachta reachtúla chun bheith freagrach go príomha as an iniúchadh reachtúil a chur i gcrích ar leibhéal an ghrúpa, 
  faoina ainm nó faoina hainm féin, ar son agus thar ceann an ghnólachta iniúchóireachta.

Aon tuarascáil iniúchóirí nach bhfuil clóscríofa, sínithe agus dátaithe de réir na míre seo, cuirfear ar ais chuig an láithreoir í lena ceartú de réir alt 898 d'Acht na gCuideachtaí 2014.

Áireofar Tuarascáil na nIniúchóirí sa deimhniú ar na Ráitis Airgeadais ar an bhfoirm B1 ó Stiúrthóir agus Rúnaí de chuid na cuideachta.