Síniú Iniúchóira

Ceangal tuarascáil na n-iniúchóirí a shíniú agus dáta a chur air ó 1 Eanáir 2011

Is mian linn a chur in iúl do chuideachtaí agus do thabharthóirí go mbeidh an ceangal reachtúil maidir le síniú agus dáta a bheith ar gach tuarascáil iniúchóirí á chur i bhfeidhm go dian ag an OCC ó 1 Eanáir 2011.

Maidir le tuarascálacha comhdúcháin a gheobhaidh an OCC ar nó tar éis 1 Eanáir, seolfar tuarascáil iniúchóirí ar ais chuig an tabharthóir le bheith ceartaithe i gcomhréir le hAlt 249A d’Acht na gCuideachtaí, 1990, mura gcloítear leis an gceangal síniú agus dáta a chur uirthi.

Tá na ceangail dhlíthiúla maidir le síniú agus dátú tuarascálacha iniúchóirí leagtha amach thíos:

Ráitis airgeadais le haghaidh blianta airgeadais a thosaigh ROIMH 20 Bealtaine 2010:

I gcomhréir le hAlt 193(4)(D) d’Acht 1990,

· is gá do thuarascáil na n-iniúchóirí a bheith sínithe agus dáta a bheith curtha uirthi ag na hiniúchóirí reachtúla.

Bheadh an chuma seo a leanas ar an mbloc sínithe ag bun tuarascáil iniúchóirí maidir le ráiteas airgeadais le haghaidh bliain airgeadais a thosaigh roimh 20 Bealtaine 2010: (léiriúcháin amháin)

Sa chás gur duine aonair é an t-iniúchóir:

Sa chás gur gnólacht iniúchóireachta é an t-iniúchóir:

+ Gnáthshíniú an duine aonair + + Ainm lámhscríofa na gnólachta +
Ainm an duine aonair mar atá ar an gclár poiblí Ainm na Gnólachta Iniúchóireachta mar atá ar an gclár poiblí
Iniúchóir Reachtúil Seoladh (roghnach)
Seoladh (roghnach) Dáta
Dáta

Ráitis airgeadais le haghaidh blianta airgeadais a thosaigh AR nó TAR ÉIS 20 Bealtaine 2010:

I gcomhréir le Rialachán 57 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach 2010 (féach téacs iomlán san Aguisín), beidh na nithe seo a leanas i dtuarascáil na n-iniúchóirí:

  • · luafar ainm an iniúchóra,
  • · beidh dáta uirthi, agus
  • · beidh síniú uirthi

- sa chás gur iniúchóir reachtúil é an t-iniúchóir (duine nádúrtha), beidh an tuarascáil sínithe ag an duine sin, nó, sa chás gur gnólacht iniúchóireachta reachtúla é an t-iniúchóir, beidh an tuarascáil sínithe ag

§ an iniúchóir reachtúil (nó gach iniúchóir reachtúil sa chás go bhfuil breis is duine amháin ann) atá ceaptha ag an ngnólacht iniúchóireachta reachtúla le haghaidh an iniúchta ar leith sin, le bheith freagrach go príomha as an iniúchadh reachtúil a chur i gcrích ar son na gnólachta iniúchóireachta,

§ i gcás iniúchadh grúpa, an t-iniúchóir reachtúil (nó gach iniúchóir reachtúil sa chás go bhfuil breis is duine amháin ann) atá ceaptha ag an ngnólacht iniúchóireachta reachtúla le bheith freagrach go príomha as an iniúchadh reachtúil a chur i gcrích ar leibhéal an ghrúpa ar a laghad,

ina (h)ainm féin, do agus ar son na gnólachta iniúchóireachta.

Bheadh an chuma seo a leanas ar an mbloc sínithe ag bun tuarascáil iniúchóirí maidir le ráiteas airgeadais le haghaidh bliain airgeadais a thosaigh ar nó tar éis 20 Bealtaine 2010: (léiriúcháin amháin)

Sa chás gur iniúchóir reachtúil é an t-iniúchóir (DUINE) Sa chás gur GNÓLACHT iniúchóireachta reachtúla é an t-iniúchóir
+ Gnáthshíniú an duine aonair + + Gnáthshíniú an duine aonair nó na n-iniúchóirí reachtúla go léir, má tá breis is duine amháin i gceist +
Ainm an duine aonair mar atá ar an gclár poiblí Ainm(neacha) an duine aonair nó na n-iniúchóirí reachtúla go léir mar atá ar an gclár poiblí do agus ar son
Iniúchóir Reachtúil Ainm na Gnólachta Iniúchóireachta Reachtúla mar atá ar an gclár poiblí
Seoladh (roghnach) Seoladh (roghnach)
Dáta Dáta

Glacfar le fótachóip den síniú lámhscríbhinne bunaidh, ach is gá dó a bheith deimhnithe mar fhíorchóip.

Deirtear an méid seo a leanas i Rialachán 15(3) de Rialacháin Acht na gCuideachtaí, 1990 (Foirm agus Ábhar Doiciméad arna Seachadadh chuig an gCláraitheoir) (I.R. Uimh. 39 de 2002):

"Nuair is gá doiciméad a shíniú, (a) síniú bunaidh lámhscríofa an duine a bheidh i gceist, agus (b) sonrófar dáta an tsínithe ar an doiciméad".

Ach glacfaidh an OCC le fótachóip den síniú bunaidh ar thuarascáil na n-iniúchóirí, fad is go bhfuil an tuarascáil deimhnithe le sínithe bunaidh stiúrthóir agus rúnaí cuideachta mar fhíorchóip den tuarascáil iarbhír iniúchóirí a cuireadh, nó a chuirfear os comhair CCB na cuideachta, NÓ, i gcás cuntas iomlán, a bheith ainmnithe i dTeastas Foriomlán agus é sínithe ag stiúrthóir agus rúnaí, ina luaitear gach doiciméad (clár comhardaithe, cuntais brabúis agus caillteanais, tuarascáil stiúrthóra agus na n-iniúchóirí) agus ina luaitear gur fíorchóipeanna iad go léir den mhéid a cuireadh nó a chuirfear os comhair CCB na cuideachta.

Aguisín

Is iad seo a leanas na tagairtí dlíthiúla cuí:

Comhphobail Eorpacha (Iniúchtaí Reachtúla) (Treoir 2006/43/CE) Rialacháin 2010 - (S.I. Uimh 220 de 2010).

Roinn 57.

Tá leasú déanta ar Roinn 193 den Acht 1990-,

  • (a) i bhfo-roinn (4D), trí paragraf (a) a bhaint amach; agus
  • (b) trí an fo-roinn a leanas a chur isteach tar éis fo-roinn (4F):

"(4G)

(a) Caithfear ainm an iniúchóra a lua sa tuarascáil iniúchóra agus caithfear é a bheith sínithe mar a leagtar amach i bparagraf (b), agus dátaithe.

(b) Áit gurb é atá san iniúchóir ná-

(i) iniúchóir reachtúil (laistigh den bhrí atá le fáil i gComhphobail Eorpacha (Iniúchtaí Reachtúla) (Treoir 2006/43/CE) Rialacháin 2010, beidh an tuarascáil sínithe ag an duine sin, nó

(ii) Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúil (laistigh den bhrí atá le fáil sna Rialacháin roimhe seo), beidh an tuarascáil sínithe ag -

  • (I) an iniúchóir reachtúil (nó, aít gurb ann do níos mó ná ceann amháin, gach iniúchóir reachtúil) atá ceaptha ag an ngólacht iniúchóireachta reachtúil a bheith freagrach go príomhúil le haghaidh an ghníomhaíocht iniúchóireachta áirithe a chur i gcrích thar ceann an ghnólacht iniúchóireachta, nó
  • (II) I gcás iniúchadh grúpa, ar a laghad an iniúchóir reachtúil (nó, aít gurb ann do níos mó ná ceann amháin, gach iniúchóir reachtúil) atá ceaptha ag an ghnólacht iniúchóireachta reachtúil a bheith freagrach go príomhúil le haghaidh an iniúchadh reachtúil a chur i gcrích ag léibhéal an ghrúpa,

In a (h)ainm féin, ar son agus thar ceann an ghnólacht iniúchóireachta".

******************************************************************

Soláthraíonn na Rialacháin Foirme agus Ábhair (S.I. Uimh 39 de 2002) i Rialachán 15(3):

"Más gá doiciméad a shíniú-

  • (a) síniú bunaidh lámhscríofa an duine áirithe atá ag teastáil, agus
  • (b) caithfear dáta an sínithe a lua ar an doiciméad."

*********************************************************************