CRO Gazettes 2007

A European Directive has provided for certain requirements for publication of information in Iris Oifigiúil to be replaced by requirements to be published in an online CRO Gazette.

The Gazette includes the following lists in pdf format: New companies; change of name; annual returns received and registered; liquidations; foreign companies; other registered documents; strike offs; restorations.

Archived strike off notices
Please note that prior to 15 October 2004 all strike off notices were published in the Archived Strikeoff Notices of this website.

The requirement for company directors to provide Personal Public Service Numbers (PPSN) came into force on 11 June 2023. After three months, the system has bedded in and the CRO has been able to identify some particular issues that presenters and directors may wish to address.

To take a typical day (26/09/2023), for example, there were a total of 1799 forms requiring a PPSN received by the CRO. Of these, 145 (8%) were returned by the online system. A further 372 were subject to offline scrutiny by CRO staff where a decision can be made on a close match of a director’s name.

The majority of returns were due to a fundamental failure to match a director’s name, PPSN and date of birth held by the Department of Social Protection (DSP). The CRO advises presenters to ensure that directors verify the information they are supplying before submitting forms to the CRO. In particular, it is important that the date of birth supplied to the CRO matches exactly with the date of birth on the DSP database.

It is also important to remember that a director may use a different name on the CRO register than that held by the DSP. For example, James O’Reilly may be registered with the CRO but the DSP may have Seamus O’Reilly on record. It is important therefore that as a first step, the director’s data on CORE should be checked to ensure that it is correct. The online CORE form has a field titled “Name registered with Department of Social Protection for PPSN purposes (if different)” and this should be filled in to avoid any delay in registering the form.

Where a director has been issued with a PPSN it is compulsory to use that PPSN when submitting a form to the CRO. Where a director does not have a PPSN but does have a Register of Beneficial Owners (RBO) number, then the RBO number can be used. If a director does not have either a PPSN or an RBO number the director can apply for an Identified Person Number (IPN) using the VIF form. The IPN is a number issued by the CRO to directors/beneficial owners who do not have a PPSN or an RBO number and can be used to file with either RBO or CRO. For further information on PPSN, RBO or IPN please see the CRO website PPSN - FAQ (cro.ie).  

If presenters have queries not dealt with on the CRO website these can be emailed to crodirectorid@enterprise.gov.ie.

As we approach the peak filing period the CRO recommends that presenters ensure that they have the full details in relation to the directors of companies well in advance of the company’s filing date. If it is necessary to apply for an IPN then that should be done as soon as possible in order to ensure that the IPN is issued in good time for the filing deadline. While the CRO will endeavour to deal with all IPN applications promptly, processing times will depend on the volumes of applications received so the earlier the application is made the better.

 

 

Tháinig an ceanglas ar stiúrthóirí cuideachta Uimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) a sholáthar i bhfeidhm ar an 11 Meitheamh 2023. Tar éis trí mhí, tá an córas leabaithe agus bhí an CRO in ann roinnt saincheisteanna ar leith a aithint a bhféadfadh gur mhian le láithreoirí agus stiúrthóirí dul i ngleic leo.

Chun gnáthlá a thógáil (26/09/2023), mar shampla, fuair an CRO 1799 foirm san iomlán a raibh UPSP ag teastáil uathu. Astu seo, thug an córas ar líne 145 (8%) ar ais. Bhí 372 eile díobh faoi réir grinnscrúdú as líne ag foireann an CRO nuair is féidir cinneadh a dhéanamh faoin meaitseáil is gaire d’ainm stiúrthóra.

Tharla formhór na dtuairisceán mar gheall ar mhainneachtain bhunúsach ainm stiúrthóra, UPSP agus dáta breithe i seilbh na Roinne Coimirce Sóisialaí (RCS) a mheaitseáil. Tugann an CRO comhairle do láithreoirí a chinntiú go bhfíoraíonn stiúrthóirí an fhaisnéis atá á soláthar acu sula gcuireann siad foirmeacha isteach chuig an CRO. Go háirithe, tá sé tábhachtach go dtagann an dáta breithe a thugtar don CRO go cruinn leis an dáta breithe ar bhunachar sonraí an RCS.

Tá sé tábhachtach a mheabhrú freisin gur féidir le stiúrthóir ainm eile a úsáid ar chlár an CRO seachas an t-ainm atá ag an RCS. Mar shampla, d’fhéadfadh James O’Reilly a bheith cláraithe leis an CRO ach d’fhéadfadh go mbeadh Séamus O’Reilly ar taifead ag an RCS. Mar sin, mar chéad chéim, tá sé tábhachtach go ndéanfaí sonraí an stiúrthóra a sheiceáil ar CORE lena chinntiú go bhfuil siad ceart. Tá réimse dar teideal “Ainm atá cláraithe leis an Roinn Coimirce Sóisialaí chun críocha UPSP (más éagsúil)” ar an bhfoirm CORE ar líne agus ba chóir é seo a líonadh isteach chun aon mhoill ar chlárú na foirme a sheachaint.

Sa chás gur eisíodh UPSP do stiúrthóir tá sé éigeantach an UPSP sin a úsáid agus foirm á cur isteach chuig an CRO. Sa chás nach bhfuil UPSP ag stiúrthóir ach go bhfuil uimhir Chlár na nÚinéirí Tairbhiúla (RBO) aige/aici, is féidir an uimhir RBO a úsáid. Mura bhfuil UPSP nó uimhir RBO ag stiúrthóir, is féidir leis an stiúrthóir iarratas a dhéanamh ar Uimhir Duine Aitheanta (IPN) ag baint úsáid as an bhfoirm VIF. Is uimhir é an IPN a eisíonn an CRO do stiúrthóirí/úinéirí tairbhiúla nach bhfuil UPSP nó uimhir RBO acu agus is féidir í a úsáid chun comhdú le RBO nó le CRO. Le haghaidh tuilleadh eolais ar UPSP, RBO nó IPN féach suíomh gréasáin an CRO UPSP - Ceisteanna Coitianta (cro.ie).

Má bhíonn ceisteanna ag láithreoirí nach ndéileáiltear leo ar shuíomh gréasáin an CRO is féidir iad a sheoladh ar ríomhphost chuig crodirectorid@enterprise.gov.ie.

Agus muid ag druidim leis an spriocdháta comhdaithe molann an CRO do láithreoirí a chinntiú go bhfuil na sonraí iomlána acu maidir le stiúrthóirí cuideachtaí i bhfad roimh dháta comhdaithe na cuideachta. Más gá iarratas a dhéanamh ar IPN ba cheart é sin a dhéanamh chomh luath agus is féidir chun a chinntiú go n-eiseofar an IPN in am trátha roimh an spriocdháta comhdaithe. Cé go ndéanfaidh an CRO a dhícheall déileáil le gach iarratas IPN go pras, beidh amanna próiseála ag brath ar líon na n-iarratas a fhaightear agus dá luaithe a dhéantar an t-iarratas is amhlaidh is fearr é.

Documents to download

Please login or register to post comments.

Theme picker