Cad atá nua 2020?


Feabhra

Taking Care of Business

Taking Care of Business

Beidh ‘Taking Care of Business’ ar siúl san Ionad Comhdhála, Caisleán Bhaile Átha Cliath BAC2 ar an 25 Márta, 2020 idir 8:15rn agus 2.00in.

Ceapadh an t-imeacht uathúil seo go sonrach chun cabhrú le gnólachtaí beaga agus gnólachtaí nua-thionscanta tuiscint a fháil ar na seirbhísí a chuireann go leor dár gcuid oifigí agus gníomhaireachtaí Stáit ar fáil, agus tairbhe a bhaint astu. Cláraigh ar líne ag https://www.eventbrite.ie/e/taking-care-of-business-dublin-2020-tickets-90288030931.

Ní ghearrfar aon táille isteach.

Acht um Aistriú Urrús Rannpháirteach 2019

Tháinig an tAcht um Aistriú Urrús Rannpháirteach 2019 i bhfeidhm an 29 Eanáir 2020. Is féidir Foirm B90 a chur isteach maidir le riachtanais Alt 10(1). Táille €15.

Déanfaidh eisitheoir rannpháirteach ar mian leis aontú le haistriú dá dtagraítear in Alt 4 an fhoirm a chur faoi bhráid an CRO, mar aon le dearbhú go gcomhlíontar forálacha an Achta agus go n-aontaítear leis an aistriú.

Eanáir

Brexit 31 Eanár 2020

Amhail an 31 Eanáir 2020 tá an RA imithe ón Aontas Eorpach ach beidh forálacha idirthréimhseacha i bhfeidhm go dtí an 31 Nollaig 2020. Le linn na tréimhse sin beidh caidreamh trádála na RA leis an AE mar an gcéanna.

Leanfaidh an RA le rialacha AE a chomhlíonadh freisin. Le linn na hidirthréimhse fanfaidh an RA faoi dhlínse Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus fanfaidh sí laistigh den mhargadh aonair agus den aontas custam. Beidh rialacháin AE uile fós infheidhme maidir leis an RA, lena n-áirítear athruithe a dhéantar ar na rialacháin sin le linn na tréimhse sin.

Ina dhiaidh sin, áfach, mura bhfuil aon chomhaontú i bhfeidhm, éileofar ar stiúrthóirí atá ina gcónaí sa RA alt 137 d’Acht na gCuideachtaí 2014 a chomhlíonadh.

Aisíocaíochtaí a chur ar ais le haghaidh cáiliú ar líne C1/C1a

Is é € 40 an táille chomhdaithe do C1/C1A. Íoctar é seo ar líne trí chuntas custaiméara nó cárta creidmheasa. Ón 1 Feabhra 2020, ní aisíocfaidh an CRO €40 a thuilleadh le haghaidh C1/C1A a diúltaíodh / a cuireadh ar ais.

Má roghnaigh tú íoc le cárta creidmheasa, tógfar an íocaíocht láithreach bonn agus ní bheidh sé in-aisíoctha (toisc nach féidir linn sonraí cártaí a stóráil). Más fearr leat íoc le cuntas custaiméara, ní bhainfear íocaíocht as do chuntas custaiméara go dtí go bhfaightear agus go bpróiseálfar an aighneacht. Má tá an C1/C1A comhdaithe go mícheart, seolfar ar ais é agus is féidir leis an láithreoir é a leasú agus a chur isteach arís chuig an CRO, nuair a bheidh sé taobh istigh den teorainn 21 lá den dáta a bhí an muirear cruthaíodh. Níl aon táille bhreise ag teastáil. Diúltófar muirear atá lasmuigh den 21 lá.

Nótaí Creidmheasa

Le roinnt mhaith blianta anuas, tá CRO ag eisiúint nótaí creidmheasa chuig custaiméirí in ionad aisíocaíochtaí airgid thirim a dhéanamh leo.

Ag teacht sna sála ar chomhairle dlí a fuarthas ó CRO agus mar chuid den rún atá ag CRO aistriú chuig córas íocaíochtbhunaithe iomlán don airgead ar
fad a ghearrtar ar chustaiméirí agus a fhaightear uathu, tá sé mar rún ag CRO deireadh a chur de réir a chéile leis an nglacadh le nótaí creidmheasa stairiúla.

Cuirfear tús leis sin an 1 Eanáir 2020 agus cuirfear chun feidhme é ar bhonn rollach sé bliana.

Dá bhrí sin, is amhlaidh ón dáta sin i leith go ndéanfar na nótaí creidmheasa ar fad a d’eisigh CRO roimh an 1 Eanáir 2014 a shlánú mar íocaíocht ó chustaiméirí i leith muirir as seirbhísí nó fáltais chuntas custaiméara.

Comhpáirtíochtaí Teoranta 

Síníodh Ionstraim Reachtúil 597 de 2019 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm an 1 Eanáir 2020. Tá an rialachán infheidhme maidir le Comhpháirtíochtaí Teoranta agus maidir lena mblianta airgeadais a thosaíonn an 1 Eanáir 2020 nó ina dhiaidh sin.

Cuireadh Rialacháin 2019 ón Aontas Eorpach (Comhpháirtíochtaí Cáilithe:
Cuntasaíocht agus Iniúchóireacht) in ionad Rialacháin 1993 lena ndearnadh comhpháirtíochtaí teoranta a rialú. Tá leagan nuashonraithe den Fhoirm P1 ar fáil ón suíomh gréasáin.

Ní mór do chomhpháirtíochtaí cáilithe a chomhlíonann na critéir faoi Chuid 26 tuarascáil maidir le híocaíochtaí a dhéantar le Rialtais a chur isteach. Déantar Foirm PR2 a chomhlánú agus ní mór í a chomhdú laistigh de 11 mhí tar éis dheireadh na bliana airgeadais (Ón 1 Eanáir 2020). Táille 15 Euro.

Ag ullmhú do Brexit

Tá an Ríocht Aontaithe ar tí imeacht as an Aontas Eorpach. Níltear cinnte fós faoi cathain nó faoin gcaoi a dtarlódh sin.  

Is cuma cén cruth deireadh a bheidh ar an mBreatimeacht, beidh roinnt athruithe, a bhfuilimid ag ullmhú dóibh, mar thoradh ar chinneadh na Ríochta Aontaithe an AE a fhágáil, anseo in Éirinn agus i measc ár gcomhpháirtithe san AE, chomh maith.  Cé go bhfuil go leor éiginnteachta ann go fóill, is tábhachtach go mbíonn cur amach ag gach duine ar an méid a d’fhéadfadh bheith i gceist le Brexit i dtaobh do ghnó agus do shaoil laethúil.

Más saoránach buartha thú, nó má tá tú ag smaoineamh ar cén tionchar a bheidh ar an mBreatimeacht ar do chuid ghnó, tá sé mar aidhm ag an tsuíomh gréasáin Rialtais seo (https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/10902e-ag-ullmhu-do-brexit/) cabhair a thabhairt duit le dul i mbun ullmhúcháin

Táimid ag obair chun an suíomh gréasáin seo a choimeád suas chun dáta leis an bhfaisnéis is déanaí. Féach ar an suíomh go rialta toisc go dtugtar faisnéis chun dáta go minic: - https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/10902e-ag-ullmhu-do-brexit/ 

Fuinneog Nua