Naisc

Gheobhaidh tú ar an leathanach seo, in ord aibítre, naisc chuig ranna/oifigí/eagraíochtaí an rialtais agus oifigí clárúcháin thar lear.

Níl an CRO freagrach as inneachar na láithreáin ghréasáin seachtracha seo.

------------------------------------------------------------------

Clár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil (An RBO)

Is é an RBO an stór lárnach d'fhaisnéis reachtúil a cheanglaítear ar eintitis ábhartha a choinneáil i ndáil leis na daoine nádúrtha arb iad a n-úinéirí/rialaitheoirí tairbhiúla (Cuideachtaí and Cumainn tionscail agus soláthair), lena n-áirítear sonraí na leasanna tairbhiúla atá ina seilbh acu.

------------------------------------------------------------------

Na Coimisinéirí IoncaimLinks to external website 

Is cuid de Cheantar Lár-Chathrach na gCoimisinéirí Ioncaim é Aonad na gCuideachtaí, agus déileálann sé leis na feidhmeanna seo a leanas ar bhonn Náisiúnta: Iarratais ar athbhunú cuideachtaí, Iarratais ar Dhíchlárú Deonach, Iarratais ar ráitis faoi Alt 140 Acht na gCuideachtaí 2014 - nasc fíor agus leanúnach le gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá ar siúl sa Stát agus Foirmeacha 11F CRO (Ráiteas Sonraí).

--------------------------------------------------------------------

Boird Fiontair na gContaetha & na gCathracha 

Is é is aidhm atá ag na Boird Fiontair gníomhaíocht eacnamaíochta agus fiontraíochta a spreagadh ag leibhéal cathrach/contae agus cumas fiontraíochta áitiúil dúchasach a fhorbairt san earnáil micreaghnó.

---------------------------------------------------------------------

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Feidhmíonn an CRO faoi shainchúram na Ranna seo. Airítear cúrsaí dlí cuideachta ina cuid freagrachtaí.

-----------------------------------------------------------------------

Iris OifigiúilLinks to external website

Baineann an Rialtas úsáid as an Iris Oifigiúil mar an dóigh oifigiúil chun ceapadh d’oifigí poiblí a fhógairt agus forógraí a fhoilsiú; ionstraimí reachtúla; ceapadh glacadóirí do chuideachtaí; srl.

-------------------------------------------------------------------------

Rialtas na hÉireannLinks to external website

Tugann an láithreán gréasáin seo naisc chuig Ranna eile an Rialtais in Éirinn.

--------------------------------------------------------------------------

Oifig an Ard-Aighne in ÉirinnLinks to external website

Tá bunachar sonraí reachtaíochta na hÉireann ar an láithreán gréasáin seo lena n-áirítear Achtanna na gCuideachtaí agus na n-Ainmneacha Gnó.

--------------------------------------------------------------------------

Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach

Is é aidhm Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú feabhas a chur ar an timpeallacht comhlíontachta do ghníomhaíocht chorparáideach i ngeilleagar na hÉireann.

--------------------------------------------------------------------------

Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann

Baineann ról Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann le cearta a bhronnadh i réimsí cumadóireachta, trádmharcanna agus dearaí, agus le scaipeadh na faisnéise ábhartha i gcomhar le gach ceann de na gníomhaíochtaí sin.

---------------------------------------------------------------------------

European Business Register

The CRO is a participant in The European Business Register. The register is a network of business registers kept by the registration authorities in most of the European countries.

----------------------------------------------------------------------------

Anti Money Laundering Compliance Unit

The Anti-Money Laundering Compliance Unit . An Roinn Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí.

--------------------------------------------------------------------------------------