Cumann Tionscail agus Coigiltis

Déantar Cumainn Tionscail agus Choigiltis a chlárú faoi Achtanna um Chumainn Tionscail agus Choigiltis 1893-2018.
Forálann an tAcht 1893 cumann a chlárú le feidhmiú in aon tionscal, ghnó nó trádáil a údaraíonn a chuid rialacha. Is trí chlárú faoin Acht a cheapann cumann mar chomhlacht chorparáideach faoi dliteanas teoranta. Oibríonn cumainn tionscail agus choigiltis thar réimse forleathan tionscal, ceirdeanna agus gnó. Is sna réimsí talmhaíochta agus bia na cinn is mó agus aithne is mó orthu. Tá líon mór de ghrúpscéimeanna uisce ann freisin

Cumann Tionscail & Coigiltis a Chlárú

Chun cumann tionscail agus coigiltis a chlárú le clárú, ní mó don ghrúpa a bhaineann leis, nach mór seachtar ar a laghad bheith ann, sraith rialacha a leagan amach chun oibríocht an chumann a rialú. Ní mór na nithe a éilítear mar a fhorálann an Dara Sceideal d’Acht um Chumainn Tionscail agus Choigiltis, 1893 a bheith ann sna rialacha. Cuirfear na rialacha, in éineacht leis an bhfoirm iarratais agus táille atá leagtha síos, faoi bhráid an Chláraitheora agus más meastar go bhfuil na rialacha de réir reachtaíochta, cláraítear an cumann.

Chun clárú mar Chumann Tionscail & Coigiltis, ní mór an méid seo a leanas a chur chuig an RFS.

 • Foirm A – Iarratas chun clárú mar chumann
 • Dhá chóip de na dréacht-rialacha (gach ceann marcáilte “A”).

Ní mór do sheachtar ball den chumann beartaithe agus rúnaí an t-iarratas agus cóipeanna de na dréacht-rialacha a shíniú, agus ní mór na daoine céanna agus san ord céanna a bheith ar gach doiciméad a comhdaíodh.

Nuair a dhéanfaidh Cláraitheoir na gCara-Chumann rialacha cumainn á imscrúdú agus a cheadú, déantar deimhniú clárúcháin a eisiúint. Tá Leabhar Rialacha an Chumainn comhdhéanta den deimhniú seo mar aon leis na rialacha ginearálta agus speisialta, nuair a cheangailtear le chéile iad.

Coimeádfaidh gach cumann clár dá comhaltaí agus beidh clár na gcomhaltaí ar oscailt chun a scrúdaithe ag aon comhalta nó aon duine eile.

A luaithe atá cumann cláraithe, nó roimh an dáta sin, moltar go gconrófaí iniúchóir reachtúil chun comhairle a thabhairt ar na leabhair. Is comhairle í sin a bheidh riachtanach chun taifid agus cuntais an chumainn a choinneáil. De réir na nAchtanna, ní mór iniúchóir reachtúil a roghnú ag gach cruinniú bliantúil de chuid an chumainn.

Tá líon grúpaí ionadaíochta do chomharchumainn ann ar chomhaontaigh an Cláraitheoir lena bhfoirmeacha Rialacha Samhlacha ar féidir úsáid a bhaint astu chun cumann a chlárú. Tá Rialacha Samhlacha comhaontaithe ag The Irish Co-operative Organisation Society Limited (ICOS) do chomharchumainn díreacha, chomh maith le comharchumainn atá baint le gairneoireacht, iascaireacht, pórú caorach agus grúpscéimeanna uisce. Féadann ICOS cuidiú le bunú agus clárú comharchumainn (seirbhís as a ngearrfar táille). Is iad Co-operative Housing Ireland Society Limited grúpa ionadaíochta eile.

Nasc: Foirmeacha                            Nasc: Táillí

Oibleagáidí tar éis Clárúcháin


Ní mór do gach cumann agus brainse cláraithe an méid seo a leanas a chomhlíonadh:

 • oifig chláraithe a bheith acu ar féidir an comhfhreagras agus na fógraí go léir a sheoladh chuici.
 • a cuntais a chur isteach chuig iniúchóir reachtúil uair sa bhliain ar a laghad le haghaidh iniúchta.
 • tuairisceán bliantúil ar fháltais agus caiteachais, cistí agus éifeachtaí an chumainn nó an bhrainse mar a iniúchadh a chur chuig an gCláraitheoir uair sa bhliain.
 • a hainm a ghreanadh i gcarachtair inléite ar a séala.

Úinéireacht Thairbhúil 

Is é an RBO an stór lárnach d'fhaisnéis reachtúil a cheanglaítear ar eintitis ábhartha a choinneáil i ndáil leis na daoine nádúrtha arb iad a n-úinéirí/rialaitheoirí tairbhiúla, lena n-áirítear sonraí na leasanna tairbhiúla atá ina seilbh acu.

Is iad seo a leanas na heintitis ábhartha:

 • cuideachtaí a foirmíodh agus a cláraíodh faoi Acht na gCuideachtaí 2014 nó cuideachta reatha de réir bhrí an Achta sin, agus
 • cumainn tionscail agus soláthair a cláraíodh faoi na hAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair 1893 go 2018.

Níl aon fhoirmeacha páipéir ná táillí comhdaithe i gceist agus níl oifig an RBO ar oscailt don phobal. Nasc: Suíomh greasáin RBO.

Cuideachta a Chomhshó ina Cumann
Ionas go bhféadfaidh cuideachta í féin a chomhshó ina cumann, cuirfidh sí Foirm F270, Foirm F233, Foirm A agus na Rialacha Cumainn nua atá beartaithe isteach mar aon le táille €15.00 le haghaidh an rún speisialta a chlárú.

 • F270 - Dearbhú ag Oifigeach de chuid an Chumainn atá á iompú féin ina Chumann Cláraithe
 • F233 - Rún speisialta - Le Comhshó Cuideachta mar Chumann
 • Foirm A - Iarratas ar Chumann a Chlárú (Cuirfear dhá chóip chlóite de na rialacha isteach leis an iarratas seo)

Is é EUR 200.00 an táille chlárúcháin do rialacha neamh-mhúnla, agus EUR 100.00 do rialacha múnla

Nasc: Foirmeacha                            Nasc: Táillí

Iarchlárú


I ndiaidh clárú dó, éilítear ar chumann tionscail & coigiltis, chara-chumann agus ar cheardchumann athruithe ar a shonraí cláraithe a fhógairt do Chláraitheoir na gCara-Chumann agus tuairisceáin bhliantúla a chomhdu.

Ceanglais Iarchláraithe.
Tuairisceán Bliantúil

I ndiaidh clárú dó, ní mór don chumann iniúchadh a dhéanamh ar a chuntais gach bliain ag iniúchóir cláraithe.
Cuirfear isteach an tuairisceán bliantúil tráth nach déanaí ná-
 (i) an 31 Deireadh Fómhair, má tá dáta a chláir chomhardaithe dheiridh a foilsíodh idir an 1 Eanáir agus an 30 Meitheamh, agus
 (ii) an 30 Aibreáin, má tá dáta a chláir chomhardaithe dheiridh a foilsíodh idir an 1 Iúil agus an 31 Nollaig (den bhliain roimhe sin);
Mura gcomhdaíonn an cumann tuairisceán bliantúil fágtar faoi dhliteanas ionchúisimh é agus a chlárú cealaithe. Cumann a bhfuil a chlárú cealaithe aige, ní féidir é a chur ar ais ach amháin trí iarratas a chur isteach don Chúirt Dúiche Baile Átha Cliath.

Lua
De bhun athruithe a tugadh isteach in Acht na gCuideachtaí (Iniúchtaí Reachtúla) 2018, léitear an lua d’Achtanna na gCumann Tionscail agus Soláthair mar Achtanna na gCumann Tionscail agus Soláthair, 1893 go 2018

Seicliosta le haghaidh an Fhoirm Tuairisceáin Bhliantúil a Chomhlánú
San am i láthair, ní mór formhór na ndoiciméad a chuirtear isteach chuig an gClárlann a sheoladh ar ais de bharr earráidí a bheith iontu. Lean na pointí seo a leanas ar an seicliosta chun nach ndiúltófar do do dhoiciméid. D’fhéadfaí cumainn nó ceardchumainn nach bhfuil a gcomhduithe cothrom le dáta a chealú ón gclár. (an Cláraitheoir)

 • Seiceáil ainm, uimhir chláraithe agus oifig chláraithe an chumainn/an cheardchumainn. (Is féidir na nithe sin a sheiceáil ar shuíomh Gréasáin CRO)
 • Má tháinig athrú ar an oifig chláraithe, ní mór foirm ar leith a chomhlánú chun an fhaisnéis sin a thabhairt cothrom le dáta.
 • Seiceáil an líon ball - ba cheart an figiúr do thús na bliana a bheith cothrom leis an líon ball ag deireadh na bliana roimhe.
 • Ní mór don iniúchóir Tuarascáil an Chuntasóra a shíniú agus a dhátú.
 • Ní mór an táille comhdaithe €40 a bheith ag gabháil le haon fhoirm tuairisceáin bhliantúil. Ba cheart aon seiceanna/ordú airgid poist a dhéanamh iníoctha le Clárlann na gCara-Chumann.

Tabhair faoi Deara: I gcás go dtagraítear sna cuntais a chuirtear isteach, cibé acu i dtuarascáil na n-iniúchóirí nó i ráiteas na stiúrthóirí, do "chuideachta" nó "d’Achtanna na gCuideachtaí", diúltófar do na cuntais agus seolfar iad ar ais chuig an iarratasóir lena gceartú. Níl aon fheidhm ag Achtanna na gCuideachtaí maidir le cuntais chumann tionscail agus coigiltis a chur isteach. Diúltófar do na cuntais freisin i gcás go dtagraítear iontu gur "cuideachta faoi theorainn ráthaíochta" é an cumann. Ba cheart aon tagairt don chineál eintitis a bheith ina tagairt do Chumann Tionscail agus Coigiltis. Maidir leis an tagairt i dtuarascáil na n-iniúchóirí, ba cheart a rá go bhfuil an fhaisnéis ceart "de réir na nAchtanna um Chumainn Tionscail agus Choigiltis, 1893 go 2018".

Leasú
Má dhéanann cumann leasú ar cheann ar bith dá rialacha, ní mór dó iarratas a chur isteach don Chláraitheoir lena leasú a chlárú. Déanfaidh an Cláraitheoir an leasú a chlárú nuair a bheas sé sásta go bhfuil sé de réir reachtaíochta. Ní bailí leasú ar riail go dtí go bhfuil sé cláraithe ag an gCláraitheoir. Tá foirmeacha iarratais chun leasú ar riail a chlárú ar fáil ón gClárlann.

Rinneadh athruithe ar na foirmeacha a úsáidtear don iarratas ar leasú ar rialacha Cumainn Tionscail agus Soláthair a chlárú.
Leasú páirteach Foirm B: Aon iarratas ar leasú páirteach ar rialacha a chlárú, ní mór do rúnaí an chumainn é a dhéanamh agus ní mór é a sheoladh chuig an gCláraitheoir, in éineacht leis na nithe seo a leanas:
(a) dearbhú reachtúil i bhFoirm C; agus
(b) dhá chóip de na rialacha nua de réir mar a athraíodh iad de bhun na leasuithe atá beartaithe. Ní mór an chóip de na rialacha nua a bheith sínithe ag triúr ball agus ag an rúnaí.

Leasú iomlán Foirm D: Aon iarratas ar leasú iomlán ar rialacha a chlárú, ní mór do rúnaí an chumainn é a dhéanamh agus ní mór é a sheoladh chuig an gCláraitheoir, in éineacht leis na nithe seo a leanas:
(a) dearbhú reachtúil i bhFoirm C; agus
(b) dhá chóip de na rialacha nua de réir mar a athraíodh iad de bhun na leasuithe atá beartaithe. Ní mór an chóip de na rialacha nua a bheith sínithe ag triúr ball agus ag an rúnaí.

Athrú ar Oifig Chláraithe
Má athraíonn cumann an oifig chláraithe aige ní mór dó é a fhógairt don Chláraitheoir. Tá an fhoirm chuí chun an t-athrú a fhógairt ar fáil ón gClárlann. Foirm K: Rinneadh athrú ar Fhoirm K, fógra faoi athrú oifige cláraithe, freisin. Ní gá an seoladh roimhe a chomhlánú uirthi a thuilleadh. Táille €15.
Mura bhfuil an fhaisnéis faoin oifig chláraithe ceart, ní bhfaighidh an cumann/an ceardchumann aon fhógra i gcás go dtionscnóidh an Cláraitheoir gníomhaíocht cealaithe neamh-inmhianaithe. Sa chás sin, d’fhéadfadh go ndéanfaí doiciméid a bhfuil earráid iontu a sheoladh ar ais chuig an seoladh mícheart agus go gcuirfí cosc ar an gcumann/ar an gceardchumann a cheanglais a chomhlíonadh faoi na hAchtanna.

Nasc: Foirmeacha                            Nasc: Táillí

Athrú ar Ainm, Cónascadh, Aistriú Gealltanas agus Tiontú
Is féidir le cumann a hainm a athrú, cónascadh le cumann eile nó a cuid gealltanas a aistriú le cumann eile nó é féin a thiontú ina chuideachta trí rún speisialta. Éilítear ar gach ceann de na próisis seo go gcuirfidh an cumann iarratas isteach don Chláraitheoir chun an próiseas a chlárú. Tá na foirmeacha cuí ar fáil ón gClárlann

Ceadú Athraithe Ainm
Ceadaítear le halt 52 den Acht um Cumainn Tionscail agus Coigiltis 1893 ainm an chumainn a athrú. Ceanglaítear an rún a rith ar cheann amháin de dhá bhealach.

 • Rún speisialta a bheith rite (ag 75% de na baill) ag cruinniú, nó
 • Gnáthrún a bheith rite (ag 50% de na baill) ag cruinniú amháin agus a bheith deimhnithe ag cruinniú eile ina dhiaidh sin a thionólfar nach lú ná 14 lá agus nach mó ná mí amháin tar éis an chéad chruinnithe.

Ní mór an chumainn na nithe seo a leanas a chomhlánú:

 • Foirm AA - Iarratas ar Cheadú Athraithe Ainm agus ar Chlárú Rúin Speisialta le bheith seolta i ndúblach in éineacht le
 • Foirm AB - Dearbhú le gabháil le hiarratas ar chlárú rúin speisialta

Cónascadh - Cumann Tionscail agus Soláthair
Ceadaítear le halt 53 den Acht um Cumainn Tionscail agus Coigiltis 1893 dhá chumann nó níos mó a chónascadh ina gcumann amháin. Ní gá, mar thoradh ar an gcónascadh, go ndíscaoilfear na cumainn atá ag cónascadh. Measfar gur aistríodh maoin ach amháin i gcás go ndéantar tagairt shonrach dó sin sa rún.

Ceanglaítear an rún chun cónascadh a rith ar cheann amháin de dhá bhealach.

 • Rún speisialta a bheith rite (ag 75% de na baill) ag cruinniú, nó
 • Gnáthrún a bheith rite (ag 50% de na baill) ag cruinniú amháin agus a bheith deimhnithe ag cruinniú eile ina dhiaidh sin a thionólfar nach lú ná 14 lá agus nach mó ná mí amháin tar éis an chéad chruinnithe. 

Ba cheart a shonrú sa rún chun cónascadh freisin cén cineál cónasctha atá i gceist, amhail cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh go bhfuil dhá chumann (nó níos mó) ag cónascadh ina gcumann nua ar leith nó go bhfuil dhá chumann (nó níos mó) ag cónascadh agus gur cumann comharba a bheidh i gceann amháin de na cumainn sin.

Chun cónascadh, ní mór do gach cuideachta na nithe seo a leanas a chomhlánú:

 • Foirm AC - Iarratas ar chlárú ruin Speisialta le haghaidh cónascadh Cumann le bheith seolta i ndúblach ag gach cumann, in éineacht le
 • Foirm AB - Dearbhú le gabháil le hiarratas ar chlárú rúin speisialta agus Ionstraim cónascadh (na rialacha comhaontaithe)

I gcás go dtabharfar ar an gcumann cónasctha nua an t-ainm atá ar cheann amháin de na cumainn atá ag cónascadh, ní mór a shonrú sa rún iomchuí go gcealófar an seanchumann ar a bhfuil an t-ainm sin. Ní mór do chathaoirleach an tseanchumainn litir ar pháipéar ceannteidil an chumainn a sheoladh chuig Cláraitheoir na gCara-Chumann, á rá nach bhfuil aon agóid ag an seanchumann in aghaidh an t-ainm céanna a bheith á úsáid ag an gcumann cónasctha nua.

Nasc: Foirmeacha                            Nasc: Táillí

Más é an toradh a bheidh ar an gcónascadh go gcealófar aon cheann de na cumainn lena mbaineann: Ní mór an méid seo a leanas a chomhlánú agus a chur isteach: foirm J agus foirm F

Más é an toradh a bheidh ar an gcónascadh go gcealófar aon cheann de na cumainn lena mbaineann, déanfar an díscaoileadh de réir na nósanna imeachta atá leagtha amach in ailt 58 agus 61. Mar thoradh ar an aga moille reachtúil 3 mhí atá le dul thart go dtí go bhféadfar an cumann a dhíscaoileadh, ní rogha oiriúnach é sin i gcás gur mian leis an gcumann cónasctha nua úsáid a bhaint as an ainm atá ar cheann amháin de na cumainn atá ag cónascadh (alt 5(3) d’Acht 1893).
Níl an cineál díscaoilte sin ar fáil ach amháin ag comharchumainn talmhaíochta agus iascaireachta. alt 19(5) Acht 1978.

Clárú Aistriú Gníomhaíochtaí idir Chumainn
Faoi fhorálacha Alt 53 (2) den Acht um Chumainn Tionscail agus Choigiltis 1893, is féidir le cumann, faoi rún speisialta, a chuid gníomhaíochtaí a aistriú chuig cumann eile.

Ní mór an méid seo a leanas a chur chuig an RFS

 • Foirm AD - Iarratas ar chlárú rúin speisialta le haghaidh aistriú gealltanas,
 • Foirm AB - Dearbhú le gabháil le hiarratas ar chlárú rúin speisialta
 • Foirm AE - Dearbhú ag oifigeach de chuid an chumainn atá ag glacadh le haistriú gealltanas agus
 • Foirm F35 – Teastas faoi Alt 8 Acht um Cumann Tionscail agus Soláthair (Leasú) 1913.

Táillí: €15.00 an rúin speisialta
Ní gá Foirm F35 a chomhlánú agus a chur isteach i gcás nach bhfuil ach aistriú gníomhaíochtaí i bpáirt i gceist. I gcás ina bhfuil aistriú iomlán i gceist, cuirtear Foirm F35 isteach tar éis don aistriú a chlárú agus meastar go ndéantar an cumann a chealú.

Clár Aistriú Gníomhaíochtaí idir Cumann agus Cuideachta
Faoi fhorálacha Alt 54 (1) den Acht um Chumainn Tionscail agus Choigiltis 1893, is féidir le cumann, faoi rún speisialta, a chuid gníomhaíochtaí a aistriú chuig cuideachta. Éilítear le hiarratas ar aistriú gníomhaíochtaí chuig cuideachta a chlárú go gcuirtear an rún speisialta isteach le foirmeacha AD, AB agus AG. I gcás ina bhfuil aistriú iomlán i gceist, meastar go ndéantar an cumann a chealú.

 • Foirm AD - Iarratas ar chlárú rúin speisialta le haghaidh aistriú gealltanas,
 • Foirm AB - Dearbhú le gabháil le hiarratas ar chlárú rúin speisialta
 • Foirm AG - Dearbhú ag oifigeach ó chomhlacht atá ag cónascadh nó ag glacadh le haistriú gealltanas
 • Foirm F35 – Teastas faoi Alt 8 Acht um Cumann Tionscail agus Soláthair (Leasú) 1913.

Táillí: €15.00 an rúin speisialta
Ní gá Foirm F35 a chomhlánú agus a chur isteach i gcás nach bhfuil ach aistriú gníomhaíochtaí i bpáirt i gceist. I gcás ina bhfuil aistriú iomlán i gceist, cuirtear Foirm F35 isteach tar éis don aistriú a chlárú agus meastar go ndéantar an cumann a chealú.
Sa chás go bhfuil an rún á cheadú maidir le haistriú gníomhaíochtaí chuig cuideachta, tá riachtanas ann go reáchtáiltear an dara cruinniú.

Nasc: Foirmeacha                            Nasc: Táillí

Iompú ina Chomhlacht
Ceanglaítear foirm AF, foirm AB, bunreacht na cuideachta agus foirm A1 a chur isteach. Ceanglaítear táille €15.00 a íoc le haghaidh an rún speisialta a chur isteach. Féadfar an cumann a chlárú mar chuideachta a luaithe atá an cumann cealaithe. Féach Bileog Faisnéise 1 ón Oifig um Chlárú Cuideachtaí maidir le Corprú Cuideachtaí agus na hoibleagáidí teagmhasacha éagsúla atá ar chuideachta tráth a corpraithe. Ní mór táille comhdaithe €100 a íoc chun cuideachta a chorprú.

 • Foirm AF - Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh Iompú ina Chomhlacht (le bheith seolta i dtriarach in éineacht le Foirm AB).
 • Foirm AB - Dearbhú le Gabháil le hIarratas ar Chlárú Rúin Speisialta
 • Foirm A1 - Iarratas ar chuideachta a ionchorprú

Ní mór foirm AF a bheith sínithe ag triúr. I gcás gurb ionann cathaoirleach an dara cruinniú agus an duine a rinne cathaoirleacht ar an gcéad chruinniú, ba cheart do bhall eile den chumann, seachas an duine a rinne cathaoirleacht ar an dara cruinniú, an t-iarratas le haghaidh clárú a shíniú. Tráth a dhéanfar an chuideachta nua a chorprú san Oifig um Chlárú Cuideachtaí, cealófar an clárú mar chumann. 

Foirceannadh


Cealú
Feadann Cláraitheoir clárú cumainn a chealú i gcás

 • go bhfuil sé sásta go bhfuil líon na gcomhaltaí laghdaithe go níos lú ná seachtar comhalta;
 • go bhfuarthas an clárú trí chalaois nó earráid;
 • nach bhfuil an cumann ag feidhmiú a thuilleadh, má mheasann sé oiriúnach é ar iarraidh an chumainn, nó le faomhadh an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta,
 • ar chruthúnas sásúil aige go bhfuil an cumann ag feidhmiú ar chúis neamhdhleathach nó go sáraíodh, i ndiaidh fógra ón Cláraitheoir, aon fhoráil na n-Achtanna.

Bhain an Cláraitheoir úsáid as an bhforáil deireanach sin le blianta beaga anuas le clárú cúpla céad cumann a chealú, cumainn ar theip orthu tuairisceáin bhliantúla a chur isteach, in ainneoin meabhrúchán, ceann i ndiaidh na cinn eile. Cumann atá ag iarraidh a chlárú a chealú, ní mór dó na foirmeacha cuí a iarraidh ón gClárlann.

Díscaoileadh
Is féidir cuideachta a fhoirceannadh de réir forálacha Acht na gCuideachtaí 2014 a bhaineann le foirceannadh cuideachtaí.
Modh eile díscaoilte is ea trí ionstraim díscaoilte le toil agus síniú a fháil ó trí cheathrú de líon na gcomhaltaí Is féidir na foirmeacha cuí a iarraidh ón gClárlann. Níl an cineál díscaoilte sin ar fáil ach amháin ag comharchumainn talmhaíochta agus iascaireachta. Ní féidir cealú ach amháin i gcás ina bhfuil an cumann cothrom le dáta maidir le comhdú agus go gcuirtear gach tuairisceán bliantúil isteach. Ní mór an méid seo a leanas a chomhlánú agus a chur isteach

 • Foirm F - Iarratas Ar Chealú Cláraithe
 • Foirm J - Fógrán faoi Chealú
 • ordú airgid poist/seic le haghaidh na bhfógraíochta.

Ní mór fógra an chealaithe a chur isteach san Iris Oifigiúil (costas EUR 42) agus i nuachtán áitiúil (a scaiptear sa cheantar nó sa cheantar mórthimpeall ina bhfuil oifig chláraithe an Chumainn suite) ainmnithe ag an gCumann ach curtha isteach ag an RFS.

Ba chóir don Chumann an costas chun an fógra a fhoilsiú i nuachtán dá rogha féin a fháil agus ordú airgid poist/seic iníoctha le Clárlann na gCara-Chumann a sheoladh ar aghaidh do mhéid iomlán na fógraíochta sa nuachtán agus san Iris araon. Cuireann an RFS na fógraí isteach ina dhiaidh sin ar son an Chumainn.

Nasc: Foirmeacha                            Nasc: Táillí

Athbhunú Cumainn ar an gClár
Faoi fhorálacha Alt 9 den Acht um Chumainn Tionscail agus Choigiltis, is féidir le cumann achomharc a dhéanamh leis an Ard-Chúirt/ an Chúirt Chuarda maidir le cealú a chláraithe. Ní mór don Chumann na tuairisceáin bhliantúla agus na cuntais iniúchta a chomhdú agus ansin iarrann siad litir gan aon agóid ón gCláraitheoir chun achomharc a dhéanamh ar chealú an Chumainn. Ní mór iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt/ an Chúirt Chuarda an cinneadh a rinne an Cláraitheoir chun cealú a chur ar ceal. Ní mór cóip d'ordú na hArd-Chúirte/ an Chúirt Chuarda a chur isteach ina dhiaidh sin. Ní mór an doiciméad a dheimhniú mar chóip dhílis. Táille ordú cúirt €15.

Leachtú
Is féidir cumainn a fhoirceannadh le:

Rún na gcomhaltaí tar éis dearbhú sócmhainneacha a dhéanamh; Rún na gcomhaltaí a dhaingnigh na creidiúnaithe; Ordú na Cúirte. Ar dtús, ní mór an Dearbhú Sócmhainneachta (Foirm E1-SAP) a chomhdú leis an RFS, mar aon le rún speisialta um fhoirceannadh agus leachtaitheoir a cheapadh (Foirm G1), agus Fógra faoi cheapadh leachtaitheora (Foirm E2). Ní mór ráiteas iomlán cuntais a chlúdaíonn tréimhse an leachtaithe – Foirm E5 – a bheith ag gabháil le Foirm E6, Tuairisceán ar an gcruinniú foirceanta deiridh. Gearrtar táille comhdaithe €15 an ceann ar Fhoirm E6 agus ar Fhoirm E5. Ní mór Foirm F35 a chomhdú freisin – Teastas faoi Alt 8 Acht um Cumann Tionscail agus Soláthair (Leasú) 1913. Níl gá le foirm E3, cuntas leachtaitheora ar a chuid nó a cuid déileálacha, más amhlaidh go leanfaidh an foirceannadh ar aghaidh ar feadh tréimhse is giorra ná 12 mhí. Má leanann an foirceannadh ar aghaidh ar feadh tréimhse níos faide, áfach, ní mór Foirm E3 a chomhdú don chéad 12 mhí, agus do gach tréimhse bheacht de 12 mhí i rith an fhoirceanta. I gcás aon tréimhse níos giorra suas go dtí dáta an chruinnithe dheiridh, ní gá Foirm E3 bhreise a chur isteach. Gearrtar táille comhdaithe €15 ar Fhoirm E3.
Níl gá le foirm E4, mionnscríbhinn leachtaitheora agus cuntais faoi alt 681, más amhlaidh go leanfaidh an foirceannadh ar aghaidh ar feadh tréimhse is giorra ná 12 mhí. Más amhlaidh go leanfaidh an foirceannadh ar aghaidh níos faide, áfach, ní mór Foirm E4 a chomhdú don chéad tréimhse 12 mhí agus gach tréimhse sé mhí ina dhiaidh sin, agus aon tréimhse níos giorra, suas go dtí dáta dheireadh an fhoirceanta (dáta an chruinnithe dheiridh ar an bhFoirm E6). Gearrtar táille comhdaithe €15 ar Fhoirm E4. Ní mór an fhoirm E4 a chur isteach chuig an CRO laistigh de 14 lá tar éis an chothroim bliana.

I gcás foirceannadh ag creidiúnaithe, ní mór gnáthrún de chuid na cuideachta chun foirceannadh a dhéanamh uirthi agus leachtaitheoir a cheapadh (Foirm G2), fógra faoi cheapadh leachtaitheora (Foirm E2) agus rún creidiúnaithe a chomhdú leis an CRO. Ní mór don leachtaitheoir cruinnithe na gcomhaltaí agus na gcreidiúnaithe a ghairm ag deireadh gach bliana, chun cuntas a thabhairt ar a chuid nó a cuid gníomhartha agus déileálacha agus ar sheoladh an fhoirceanta. Ní mór sonraí an chruinnithe a sheachadadh ar an CRO ar Fhoirm E3.

Níl gá le foirm E3, cuntas leachtaitheora ar a chuid nó a cuid déileálacha, más amhlaidh go leanann an foirceannadh ar aghaidh ar feadh tréimhse is giorra ná 12 mhí. Má leanann an foirceannadh ar aghaidh ar feadh tréimhse níos faide, áfach, ní mór Foirm E3 a chomhdú don chéad 12 mhí, agus do gach tréimhse bheacht de 12 mhí ina dhiaidh sin. Ní gá aon tréimhse níos giorra go dtí dáta an chruinnithe dheiridh a bheith clúdaithe le foirm E3.

Níl gá le foirm E4, mionnscríbhinn leachtaitheora agus cuntais faoi alt 681 más amhlaidh go leanfaidh an foirceannadh ar aghaidh ar feadh tréimhse is giorra ná 12 mhí. Más amhlaidh go leanfaidh an foirceannadh ar aghaidh níos faide, áfach, ní mór Foirm E4 a chomhdú don chéad tréimhse 12 mhí agus gach tréimhse sé mhí ina dhiaidh sin, agus aon tréimhse níos giorra, suas go dtí dáta dheireadh an fhoirceanta (dáta an chruinnithe dheiridh ar Fhoirm E7). Gearrtar táille comhdaithe €15 ar Fhoirm E4. Ní mór an fhoirm E4 a chur isteach chuig an CRO laistigh de 14 lá tar éis an chothroim bliana.

Cuirtear isteach Foirm E7, Tuairisceán ar chruinnithe deireanacha na gcomhaltaí agus na gcreidiúnaithe, nuair a bhíonn an foirceannadh curtha i gcrích agus bíonn ráiteas iomlán cuntais ag gabháil leis ina gclúdaítear ré an leachtaithe (Foirm E5). Ní mór Foirm F35 a chomhdú freisin – Teastas faoi Alt 8 Acht um Cumann Tionscail agus Soláthair (Leasú) 1913

Ní mór achainí a thíolacadh chun na Cúirte. Ní mór don leachtaitheoir, nuair a cheapfar é nó í, fógra ceapacháin a fhoilsiú san Iris Oifigiúil (alt 586, faoi nósanna imeachta um fhoirceannadh ag creidiúnaithe). Ní mór cóip d'aon ordú eile ina dhiaidh sin lena ndéantar neamhniú nó lena gcuirtear bac ar fhoirceannadh nó lena ndéantar an chuideachta a dhíscaoileadh a chur ar fáil chomh maith lena clárú.

I gcás go seolfar chuig an gCláraitheoir an t-ordú cúirte chun an cumann a dhíscaoileadh, déanfar an cumann a dhíscaoileadh tráth foirm 35 a fháil. (Teastas faoi Alt 8 Acht um Cumann Tionscail agus Soláthair (Leasú) 1913). Ní mór Foirm F35 a chomhdú freisin – Teastas faoi Alt 8 Acht um Cumann Tionscail agus Soláthair (Leasú) 1913

Modh eile díscaoilte is ea trí ionstraim díscaoilte le toil agus síniú a fháil ó trí cheathrú de líon na gcomhaltaí Is féidir na foirmeacha cuí a iarraidh ón gClárlann. Níl an cineál díscaoilte sin ar fáil ach amháin ag comharchumainn talmhaíochta agus iascaireachta.

 • Foirm AH – ionstraim díscaoilte Le bheith sínithe i ndúblach agus bíodh Foirm AI in éineacht léi
 • Foirm AI – Dearbhú le Gabháil le hIonstraim (nó Athrú Ionstraim) Díscaoilte
 • Ní mór Foirm F35 a chomhdú freisin – Teastas faoi Alt 8 Acht um Cumann Tionscail agus Soláthair (Leasú) 1913
 • Táillí €100.