Cad atá nua 2017?

Samhain

UAIREANTA OSCAILTE NA NOLLAG/NA hATHBHLIANA

Dé hAoine 22 Nollaig 2017 9.30 r.n. go 12 meán lae
Dé Luain 25 Nollaig 2017 Dúnta
Dé Mairt 26 Nollaig 2017 Dúnta
Dé Céadaoin 27 Nollaig 2017 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 I.n
Déardaoin 28 Nollaig 2017 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 i.n
Dé hAoine 29Nollaig 2017 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 I.n
Dé Luain 1 Eanáir 2018 Dúnta
Dé Mairt 2 Eanáir 2018 Atosaíonn gnáthuaireanta oscailte ar aghaidh

 
Mar gheall ar an cur isteach a dhéantar do sheirbhísí thar na saoire tréimhse, tuairisceán bliantúil, i gcás ina mbeidh an spriocdháta do chomhdú idir 22 Nollaig, 2017 agus 2 Eanáir, 2018, a chóireáil mar a fuarthas in am ar líne má comhdaíodh faoin 2ú Eanáir 2018. (meán oíche). 

An Cláraitheoir agus foireann an CRO mian dár gcliaint go léir ar Shona Nollag agus Bliain Nua Chorrchoill.

Cuideachtaí nua - Spriocdháta na Nollag 2017 

Ní féidir leis an CRO dearbhú go ndéanfar ábhar atá faighte isteach aici, i ndiaidh na ndátaí mar a leagtar thíos, a phróiseáil roimh shos na Nollag.

Gnáthschéim 4ú Nollaig 2017
Scéim fé phráin 11ú Nollaig 2017
Scéim a1 ár líne 14ú Nollaig 2017
Athrú ar ainm 11ú Nollaig 2017
Athchláraithe 11ú Nollaig 2017
Áirithinte ar ainm cuideachta 19ú Nollaig 2017

Deireadh Fómhair

Cuireadh Tús le hIionchúisimh Choiriúla

Tá CRO tar éis tús a chur le hionchúisimh choiriúla faoi Acht na gCuideachtaí 2014 i gcoinne cuideachtaí i ndáil le tuairisceáin bhliantúla a chomhdú go déanach nó gan iad a chomhdú ar chor ar bith. Tabhair an méid seo a leanas do d’aire le do thoil: I gcás inar chuir an Cláraitheoir tús le himeachtaí coiriúla maidir le tuairisceáin bhliantúla a chomhdú go déanach nó gan iad a chomhdú ar chor ar bith, cuirfidh an Cláraitheoir i gcoinne aon iarratas ina dhiaidh sin ag an gcuideachta lena mbaineann faoi alt 343(5) d'Acht na gCuideachtaí 2014, ar an mbonn gur cuireadh tús cheana féin le himeachtaí i gcoinne na cuideachta maidir leis na tuairisceáin bhliantúla sin a chomhdú go déanach.

Spás oibre CORE

Tá roinnt athruithe déanta againn le déanaí chun CORE a dhéanamh níos éifeachtaí. Is é ceann de na hathruithe sin ná líon na ndréachtaí a theorannú i spás oibre úsáideora go dtí na 100 lá deireanacha. Mar sin féin, níl aon rud scriosta nó caillte. Más mian le húsáideoir aighneacht a aisghabháil roimh an dáta sin, ní mór dóibh ach uimhir na cuideachta nó uimhir aighneachta a chur isteach sa bharra cuardaigh díreach os cionn na ndréachtaí spáis oibre. Déanfaidh sé seo aon rud thar na 100 lá is déanaí a aisghabháil.

Meán Fómhair

Deireadh Bliana Airgeadais – Meabhrúchán
Ba mhaith leis an gCláraitheoir aird na gCuideachtaí agus na ndeontóirí a thabhairt ar an bhfíric gurb amhlaidh, i gcás nach seachadann an chuideachta a tuairisceán bliantúil chuig an gCláraitheoir in am, nach bhféadfaidh an chuideachta foirm B83 a chomhdú chun deireadh bliana airgeadais na cuideachta a athrú don bhliain airgeadais sin. Ó thabhairt isteach Acht na gCuideachtaí 2014 i leith, táthar ag déanamh breithniú, ar bhonn idirthréimhseach, ar iarrataí ar ghlacadh le foirm B83 a comhdaíodh go déanach. Ní bheidh aon lánrogha san ábhar sin i bhfeidhm a thuilleadh ón 1 Eanáir 2018 i leith. (Alt 288(8) d’Acht na gCuideachtaí 2014).

Cuntais Neamhghníomhacha Chustaiméara le CRO
Tabhair faoi deara gur eisigh CRO litreacha le déanaí chuig gach Sealbhóir Cuntais le CRO i gcás go bhfuil na cuntais sin neamhghníomhach ón mbliain 2015 i leith. Más rud é go bhfuair tú an litir sin agus gur mian leat do Chuntas Custaiméara le CRO a dhúnadh, déan teagmháil leis an Oifigeach de chuid CRO atá luaite ar an litir.

Taking Care of Business

Beidh ‘Taking Care of Business’ ar siúl san Ionad Comhdhála, Caisleán Bhaile Átha Cliath ar an 8 Samhain, 2017 idir 8:15rn agus 1:30in. Ceapadh an t-imeacht uathúil seo go sonrach chun cabhrú le gnólachtaí beaga agus gnólachtaí nua-thionscanta tuiscint a fháil ar na seirbhísí a chuireann go leor dár gcuid oifigí agus gníomhaireachtaí Stáit ar fáil, agus tairbhe a bhaint astu. Cláraigh ar líne ag www.takingcareofbusiness.ie nó seol ríomhphost chuig takingcareofbusiness@hsa.ie. Ní ghearrfar aon táille isteach.

Taking Care of Business

COTHABHÁIL LÁITHREÁN GRÉASÁIN CRO

Beidh an CRO ag déanamh cothabhála ar ár láithreán gréasán ar an Céadoin seo chugainn 27 Meán Fómhair 2017. (www.core.ie agus Cuardach Cuideachta). Ciallaíonn sé sin nach mbeidh fáil ar láithreán gréasáin CRO idir 5.00 i.n. go dtí timpeall 6.00 i.n. Ní bheith fáil ar ár seirbhísí ar líne le linn an ama seo.

Is oth linn aon chur isteach ar an bpobal le linn na cothabhála riachtanaí seo.  Ár mbuíochas leat as do chomhoibriú.

Tuairisceáin bhliantúla – Buaicphointe dheireadh fómhair 

Cuideachtaí a bhfuil dáta tuairisceáin bhliantúil acu ar an 30 Meán Fómhair agus spriocdháta comhdaithe ar an 28 Deireadh Fómhair, iarrtar orthu an tuairisceán bliantúil a chomhdú in am, agus é a chomhdú ar líne mar an chéad rogha.

Má chuireann tú d'fhoirm B1 isteach ar líne beidh 28 lá eile agat ón dáta ar ar cuireadh isteach é chun do leathanach sínithe agus do chuid ráiteas airgeadais a sheachadadh ar an CRO. Gearrtar táille comhdaithe €20 ar r-B1.

Má dhéantar comhdú déanach ar thuairisceán bliantúil, cuirfear pionóis um chomhdú déanach ort agus, i gcás inarb infheidhme, caillfidh an chuideachta an teidlíocht maidir le díolúine ó iniúchadh a éileamh sa bhliain reatha agus sa bhliain ina dhiaidh sin. 

Má bhíonn deacrachtaí agat maidir le d'fhoirm a chomhdú ar líne, tá cabhair maidir le hábhar na foirme ar fáil ó: 
Íosghlao 1890-252536* / 059-9178981/ 01-8045394 nó eb1@dbei.gov.ie  

Tá cabhair maidir le gnóthaí teicniúla nó gnóthaí TF ar fáil ó: 01 8045377 / 01 8045355 nó electronic.filing@dbei.gov.ie  

* Tabhair faoi deara go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh ar uimhreacha 1890 (Íosghlao). 

Athrú ar shornaí baincéireachta do shealbhóirí cuntais chustaiméirí an CRO 

Chuir an CRO athrú ar chuntas glactha bainc an CRO in iúl do gach Sealbhóir Cuntais Custaiméirí le déanaí, lena n-áirítear sonraí maidir leis an gcuntas glactha úr. Comhairlítear duit go mbeidh cuntas an CRO le Banc Uladh dúnta ón 30 Meán Fómhair 2017, agus ní gheofar ríomhaistrithe airgid (RAAnna) ar bith a lóisteálfar sa chuntas sin i ndiaidh an dáta sin, rud a d’fhéadfadh dul i gcion ar chumas na cuideachta táillí comhdaithe taiscthe a íoc ag an mbuaicam códaithe.

Má tá fiosrúcháin ar bith agat, nó más mian leat sonraí úra an chuntais bhainc a athdhearbhú, seol ríomhphost le do thoil chuig cro.customer.accounts@dbei.gov.ie 

Formáid na gClár Comhardaithe

Faoi Acht na gCuideachtaí 2014, arna leasú le hAcht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017, i gcás go bhfuil Cuideachta ag éileamh díolúine iniúchóireachta ba cheart na ráiteas díolúine agus síniú na stiúrthóirí a léiriú go soiléir ar aghaidh an chláir chomhardaithe. Ba cheart faisnéis eile amhail na Nótaí leis na Ráitis Airgeadais a cheangal leis an gClár Comhardaithe [A355(3) & (4) d’Acht na gCuideachtaí 2014, arna leasú le A53 d’Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017) 

Cuirtear na doiciméid ar ais chuig láithreoirí - ar mhodh leictreonach amháin

Ba mhaith leis an CRO/Cláraitheoir a chur ar aird láithreoirí ó tugadh isteach an ríomhchomhdú éigeantach an 1 Meitheamh 2017 nach gcuirfear na tuairisceáin bhliantúla agus foirmeacha eile a chomhdaítear go leictreonach ar ais chuig an láithreoir lena gceartú ach ar mhodh leictreonach le ríomhphost. Ní chuirfear cóipeanna crua de na tuairisceáin bhliantúla agus foirmeacha eile amach sa phost.

Éilítear ar an láithreoir an B1, B2 agus B10 etc. a chur in eagar agus a chur isteach arís agus agus iad a chur isteach chuig an CRO/Cláraitheoir. Tabhair do d’aire le do thoil nach mór tuairisceáin bhliantúla a chur isteach arís laistigh de cheithre lá déag den dáta ar an litir a cuireadh ar ais sin nó measfar de réir an dlí go mbeidh siad mall.

Iúil

An Tréimhse um baint den Liosta le laghdú - Fasttrack

Táthar leis an tréimhse idir tuairisceán bliantúil a cailleadh agus tosú imeachtaí bainte den liosta i gcoinne cuideachtaí as dáta le laghdú. Déanfar an tréimhse reatha os cionn 300 lá a laghdú go 200 lá thar trí mhí.

Ní féidir Athbhunú Mear a fháil a thuilleadh. Ní féidir cuideachtaí a athbhunú san oifig phoiblí ar dháta faoi leith. Ní mór iarratas ar athbhunú a dhéanamh ar fhoirm H1 agus ní mór gach tuairisceán bliantúil amuigh a chur isteach ar líne. Mar an gcéanna ní mór athruithe ar bith ar fhaisnéis stiúrthóra/rúnaí nó ar oifig chláraithe na cuideachta a dhéanamh ar fhoirm ar líne B10 nó B2.

Tuarascáil Bliantúil

Tá Tuarascáil Chláraitheoir na gCara-Chumann 2016 le fáil ón leathanach Foilseacháin Chorparáideacha

Meitheamh

Tuarascáil Bliantúil

Tá Tuarascáil Oifig um Chlárú Cuideactaí 2016 le fáil ón leathanach Foilseacháin Chorparáideacha

Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017

Tá Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017 nua le fáil ón http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/9/enacted/en/pdf. Is le halt 15 a leasaítear Cuid 6 d’Acht na gCuideachtaí, 2014. Cuirtear Caibidil nua 1A (ailt 280A – 280H) isteach leis an alt, ar caibidil í lena bhforáiltear do na critéir trína gcáileoidh cuideachtaí mar “cuideachtaí beaga”, “cuideachtaí meánmhéide” nó “cuideachtaí móra”. Tugtar catagóir nua cuideachta isteach leis freisin, is é sin, “micreachuideachta.

Níl an díolúine ar fáil do chuideachtaí Neamhteoranta (cuideachtaí atá cláraithe faoi Chuid 19 d’Acht na gCuideachtaí 2014) ón 9 Meitheamh 2017. Níl aon cás nua imthosca speisialta a bheith ann a thabharfaidh gur fóirsteanach, i dtuairim an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, díolúine ón gceanglas um chineál a thabhairt mar chuid den ainm

Cuideachtaí díscaoilte a athbhunú ar an modh mear -FAST TRACK 

1ú Meitheamh 2017: Beidh feidhm ag ríomhchomhdú éigeantach maidir leis na haighneachtaí seo a leanas ón dáta sin ar aghaidh:

Foirm B1 - Tuairisceán Bliantúil (lena n-áirítear ráitis airgeadais agus ríomhíocaíocht), Foirm B2 - Athrú ar oifig chláraithe, Foirm B10 - Athrú ar stiúrthóir agus/nó rúnaí, nó a sonraí, Foirm B73 - Dáta nua tuairisceáin bhliantúil a ainmniú.

Is faoi oifigigh na cuideachta atá sé a chinntiú go bhfuil gach doiciméad comhlánaithe i gceart ionas gur féidir an t-athbhunú a chur i gcrích ar an lá. Toisc go mbeidh sé éigeantach foirmeacha B1, B10 agus B2 a ríomhchomhdú ón 1 Meitheamh 2017 i leith, beidh gá ann le faisnéis a athrú ar líne má tá sí mícheart nó má tá tuilleadh faisnéise ag teastáil. CC mar ríomhchomhdú.

Acht Nua 2017 

Tá Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017 nua le fáil ón http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/9/enacted/en/pdf. Toisc nár tháinigi bhfeidhm go fóill, níl aon éifeacht leis na hathruithe a tugadh isteach. Cuirfear tús i mí an Mheithimh (go páirteach).

Is le halt 15 a leasaítear Cuid 6 d’Acht na gCuideachtaí, 2014. Cuirtear Caibidil nua 1A (ailt 280A – 280H) isteach leis an alt, ar caibidil í lena bhforáiltear do na critéir trína gcáileoidh cuideachtaí mar “cuideachtaí beaga”, “cuideachtaí meánmhéide” nó “cuideachtaí móra”. Tugtar catagóir nua cuideachta isteach leis
freisin, is é sin, “micreachuideachta”.

Cuideachtaí Neamhteoranta 

Níl an díolúine ar fáil do chuideachtaí Neamhteoranta (cuideachtaí atá cláraithe faoi Chuid 19 d’Acht na gCuideachtaí 2014) ón 1 Meitheamh 2017.

Níl aon cás nua imthosca speisialta a bheith ann a thabharfaidh gur fóirsteanach, i dtuairim an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, díolúine ón gceanglas um chineál a thabhairt mar chuid den ainm.

Seoladh an chláir lárnaigh um Úinéireacht Thairbhiúil a chur siar 

I ríomhiris uimh. 167 an 9 Bealtaine, chuir CRO custaiméirí ar an eolas faoin gClár um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumann Tionscail agus Coigiltis. Is leis an 4ú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid a cheanglaítear bunú an chláir.  Meastar gur mar fhreagracht dhlíthiúil ar leith dá c(h)uid a leagfar  an fhreagracht as an gclár ar Chláraitheoir na gCuideachtaí. Leagfar an fhreagracht sin le hIonstraim Reachtúil a n-ullmhóidh an Roinn Airgeadais go luath.

Cé go bhfuil obair dhlíthiúil agus theicniúil ar siúl chun an clár a sheoladh, beartaíodh tograí chun an 4ú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid a leasú de bharr eachtraí a tháinig chun cinn sa bhliain 2016.

Foilsíodh na tograí i mí Iúil 2016. Mar gheall ar na tograí sin – a cuireadh i láthair sa 5ú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid – tá breithniú ginearálta á dhéanamh anois ar na himpleachtaí don phríobháideacht a bheidh ag na cláir um úinéireacht thairbhiúil, agus aird ar leith á tabhairt ar an gceist maidir le rochtain ar na cláir.

Toisc nach rabhthas in ann an cheist thábhachtach sin maidir le rochtain phoiblí ar na cláir a réiteach ar leibhéal an Aontais Eorpaigh go fóill, cinneadh na nithe seo a leanas a dhéanamh:

- Seoladh an Chláir um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumann Tionscail agus Coigiltis a chur siar go ráithe 4 den bhliain 2017;
- An tréimhse ama ina gcomhdóidh cuideachtaí agus cumainn tionscail agus choigiltis faisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil a thosú i ráithe 4 den bhliain 2017;
- An tréimhse ama ina gcomhdófar faisnéis faoi úinéireacht thairbhiúil leis an gclár a fhadú ó 3 mhí go 6 mhí.

Bealtaine

Ríomhchomhdú go héigeantach: Is iad Ionstraim Reachtúil Uimh. 458 de 2016 agus alt 897 d’Acht na gCuideachtaí, 2014, an Bunús Dlí d’fhoirmeacha B1, B73, B2 agus B10 a ríomhchomhdú go héigeantach – féach I.R. Uimh. 456 de 2016 ar shuíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann agus Acht na gCuideachtaí, 2014, ar shuíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann.

Úinéireacht thairbhiúil: Ceanglaítear leis an 4ú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid ón Aontas Eorpach go gcuirfear clár lárnach um úinéireacht thairbhiúil eintiteas corparáideach agus eintiteas dlíthiúil eile ar bun.

TEACH BLOOM - PLÁS GLOUCESTER ÍOCHTARACH

Beidh Oifig Phoiblí na hOifige um Chlárú Cuideachtaí (CRO) agus Cláraitheoir na gCara-Chumann (RFS) ag bogadh go seoladh nua. Bogfaidh an CRO/RFS amach as Cearnóg Parnell go Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1. Is é an dáta ar fáil ach tuilleadh nuachlitir a eisiúint.

Dúnann an Oifig Phoiblí ag 4.30 p.m. agus ní bheifear in ann aon doiciméid a chur isteach lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre trí bhosca poist ag an Oifig i dTeach Bloom. Ní mór doiciméid a sheachadtar de láimh a sheachadadh ó 9.30 a.m. go 4.30 p.m. Luan go hAoine.

Ní bheidh aon athrú ann ar ár n-uimhreacha teileafóin ná ar ár seoltaí ríomhphoist. 

 
 
BEIDH RÍOMHCHOMHDÚ ÉIGEANTACH AIGHNEACHTAÍ ÁIRITHE I bhFEIDHM AG AN CRO ÓN 1 MEITHEAMH 2017 AR AGHAIDH 

I.R. Uimh. 458 de 2016 - an tOrdú um Acht na gCuideachtaí 2014 (Alt 897), 2016, shínigh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta isteach sa dlí í.
Tiocfaidh an Ionstraim Reachtúil in éifeacht an 1 Meitheamh 2017. Beidh feidhm ag ríomhchomhdú éigeantach maidir leis na haighneachtaí seo a leanas ón dáta sin ar aghaidh:

Foirm B1 - Tuairisceán Bliantúil (lena n-áirítear ráitis airgeadais agus ríomhíocaíocht)
Foirm B2 - Athrú ar oifig chláraithe
Foirm B10 - Athrú ar stiúrthóir agus/nó rúnaí, nó a sonraí
Foirm B73 - Dáta nua tuairisceáin bhliantúil a ainmniú

Beidh tionchar díreach ag na hathruithe sin ar an gcuideachta ina bhfuil tú i do stiúrthóir. Ós rud é go bhfuil dualgas ar gach cuideachta Foirm B1 a chomhdú gach bliain, tá sé ríthábhachtach go ndéanann aon chuideachta a dtiteann a Dáta Tuairisceáin Bhliantúil tar éis an 31 Bealtaine 2017 eolas a chur ar an bpróiseas ar líne roimh a Dáta Tuairisceáin Bhliantúil.

Tá céatadán ard de chustaiméirí an CRO ag baint leas cheana féin as na buntáistí a bhaineann le comhdú leictreonach, rud atá ag cruthú coigilteas suntasach ó thaobh costais pháipéir, costais phriontála, costais phostais agus táillí comhdúcháin de le blianta beaga anuas. B’ionann agus geall le 80%, nó níos mó ná sin, an céatadán d’fhoirmeacha B1, B2, B10 agus B73 a comhdaíodh go leictreonach leis an CRO sa bhliain 2016.

Athruithe ar Fhoirm B1 a chomhdú tar éis an 1 Meitheamh

Ón 1 Meitheamh 2017 i leith, is go leictreonach amháin a bheifear in ann foirm B1 agus cuntais airgeadais a chomhdú agus íoc as tuairisceán bliantúil. Mar sin féin, ní mór an leathanach sínithe a phriontáil, a shíniú agus a chur isteach de láimh chuig an CRO fós (mura sínítear é go digiteach ach ROS a úsáid).

I gcás deontóirí a chomhdaigh foirmeacha B1 go leictreonach san am atá thart, is iad seo na príomhathruithe a bheidh ann ón 1 Meitheamh ar leith:

Comhad PDF de Ráitis Airgeadais:
NÍ MÓR na ráitis airgeadais uile a uaslódáil mar iatán PDF ar CORE/phacáiste bogearraí laistigh de 28 lá ón dáta ar ar cuireadh ríomhfhoirm B1 isteach. Ní ghlacfaidh an CRO le cóipeanna crua de na ráitis airgeadais tar éis an 1 Meitheamh.

Is féidir an comhad PDF de na ráitis airgeadais a cheangal le ríomhfhoirm B1 i do Spás Oibre/phacáiste bogearraí ar an dóigh chéanna a gceanglaítear doiciméad le ríomhphost.

Ní mór an leathanach sínithe ar fhoirm B1 a sheachadadh chuig an CRO TAR ÉIS na ráitis airgeadais a uaslódáil mar chomhad PDF. Tabhair faoi deara go seolfaidh an CRO an leathanach sínithe ar ais mura rud é nár uaslódáladh na ráitis airgeadais ar é a fháil.

Íocaíocht Leictreonach:
NÍ MÓR an táille comhdúcháin agus aon phionóis i leith comhdú déanach a íoc go leictreonach le cárta creidmheasa/dochair nó trí Chuntas Custaiméara leis an CRO. Ní bheidh tú in ann cur isteach ríomhfhoirm B1 a chríochnú gan an íocaíocht a dhéanamh ag céim an chuir isteach ar dtús.

Ní bheifear in ann an táille comhdúcháin €20 ná aon phionóis i leith comhdú déanach a íoc le seic, le hordú poist, le hordú airgid ná le dréacht bainc. Mar sin féin, beifear in ann Cuntas Custaiméara a bhreisiú le seic, etc., tar éis an 1 Meitheamh go fóill. 
 
 
Úinéireacht Thairbhiúil 

Nasc chuig ionstraim reachtúil uimh. 560 de 2016 dar teideal ‘Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Frithsciúradh Airgid: Úinéireacht Thairbhiúil Eintiteas Corparáideach), 2016’. Ceanglaítear leis an ionstraim reachtúil sin ar eintitis chorparáideacha agus ar eintitis dhlíthiúla eile atá corpraithe laistigh den Stát seo  faisnéis atá leordhóthanach, cruinn agus cothrom le dáta a choinneáil faoina n-úinéireacht thairbhiúil, lena n-áirítear sonraí faoi na leasanna tairbhiúla atá á sealbhú. Tháinig sí i bhfeidhm an 15 Samhain 2016. 

Cé gur cuireadh tús cheana féin leis an obair chun clár lárnach um úinéireacht thairbhiúil a chur i bhfeidhm, ní dóigh go mbeidh a leithéid cláir réidh go dtí lár na bliana 2017. Is féidir aon cheisteanna i ndáil leis an ionstraim reachtúil a sheoladh chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas: aml@finance.gov.ie

https://www.cro.ie/Comhsh%C3%B3/%C3%9Ain%C3%A9ireacht-Thairbhi%C3%BAil

Feabhra

Na Buntáistí a Bhaineann le Comhdú Leictreonach

Tá céatadán ard de chustaiméirí an CRO ag baint leas cheana féin as na buntáistí a bhaineann le comhdú leictreonach, rud atá ag cruthú coigilteas suntasach ó thaobh costais pháipéir, costais phriontála, costais phostais agus táillí comhdúcháin de le blianta beaga anuas. B’ionann agus geall le 80%, nó níos mó ná sin, an céatadán d’fhoirmeacha B1, B2, B10 agus B73 a comhdaíodh go leictreonach leis an CRO sa bhliain 2016.

Is iad seo na príomhbhuntáistí a bhaineann leis na doiciméid sin a chomhdú go leictreonach:

  • NÍ ghearrtar TÁILLE AR BITH as foirmeacha B2, B10 agus B73 a chomhdú go leictreonach.
  • Is é €20 an táille as ríomhfhoirm B1 a chomhdú, i gcomparáid leis an táille €40 a ghearrtar faoi láthair as foirm B1 a chomhdú ar pháipéar.
  • Déantar earráidí ar dhoiciméid a laghdú an oiread is féidir mar go dtugtar foláireamh don úsáideoir mura bhfuil faisnéis ar bith a chuireann sé/sí isteach ag teacht leis an bhfaisnéis atá ar thaifid an CRO le haghaidh na cuideachta sin.
  • Tá sé níos gasta agus níos éifeachtúla clárú.
  • Laghdaítear an méid páipéir atá le priontáil agus le cur sa phost chuig an CRO go leathanach amháin i bhformhór na gcásanna nó go leathanach ar bith ar chor ar bith i gcás ina n-úsáidtear deimhnithe ROS (Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim).

Athruithe ar Fhoirmeacha B2, B10 agus B73 a chomhdú

Is é an t-aon athrú amháin atá ann ná nach mbeifear in ann foirmeacha B2, B10 agus B73 a chomhdú ar pháipéar tar éis an 1 Meitheamh 2017.

Athruithe ar Fhoirm B1 a chomhdú tar éis an 1 Meitheamh

Ón 1 Meitheamh 2017 i leith, is go leictreonach amháin a bheifear in ann foirm B1 agus cuntais airgeadais a chomhdú agus íoc as tuairisceán bliantúil. Mar sin féin, ní mór an leathanach sínithe a phriontáil, a shíniú agus a chur isteach de láimh chuig an CRO fós (mura sínítear é go digiteach ach ROS a úsáid).

Eanáir

Cothabháil láithreán gréasáin CRO 

Beidh an CRO ag déanamh cothabhála ar ár láithreán gréasán ar Aoine 13 Eanáir 2017. (www.core.ie agus Cuardach Cuideachta). Ciallaíonn sé sin nach mbeidh fáil ar láithreán gréasáin CRO idir 5 pm go dtí an Luain 16ú Eanáir 2017. Ní bheith fáil ar ár seirbhísí ar líne le linn an ama seo.

Is oth linn aon chur isteach ar an bpobal le linn na cothabhála riachtanaí seo.

Ár mbuíochas leat as do chomhoibriú.

Ríomhchomhdú éigeantach

Beidh ríomhchomhdú éigeantach aighneachtaí áirithe i bhfeidhm ag an CRO ón 1 meitheamh 2017 ar aghaidh

I.R. Uimh. 458 de 2016 - an tOrdú um Acht na gCuideachtaí 2014 (Alt 897), 2016, shínigh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta isteach sa dlí í. Tiocfaidh an Ionstraim Reachtúil in éifeacht an 1 Meitheamh 2017. Beidh feidhm ag ríomhchomhdú éigeantach maidir leis na haighneachtaí  seo a leanas ón dáta sin ar aghaidh:

Foirm B1 - Tuairisceán Bliantúil (lena n-áirítear ráitis airgeadais agus ríomhíocaíocht)
Foirm B2 - Athrú ar oifig chláraithe
Foirm B10 - Athrú ar stiúrthóir agus/nó rúnaí, nó a sonraí
Foirm B73 - Dáta nua tuairisceáin bhliantúil a ainmniú

Beidh tionchar díreach ag na hathruithe sin ar an gcuideachta ina bhfuil tú i do stiúrthóir. Ós rud é go bhfuil dualgas ar gach cuideachta Foirm B1 a chomhdú gach bliain, tá sé ríthábhachtach go ndéanann aon chuideachta a dtiteann a Dáta Tuairisceáin Bhliantúil tar éis an 31 Bealtaine 2017 eolas a chur ar an bpróiseas ar líne roimh a Dáta Tuairisceáin Bhliantúil.  Nasc chuig CORE (Timpeallacht Cláraithe Cuideachtaí Ar Líne) https://core.cro.ie/