Cad atá nua 2018?

Samhain

UAIREANTA OSCAILTE NA NOLLAG/NA hATHBHLIANA

Dé Luain 24 Nollaig 2018 9.30 r.n. go 12 meán lae
Dé Mairt 25 Nollaig 2018 Dúnta
Dé Céadaoin 26 Nollaig 2018 Dúnta
Déardaoin 27 Nollaig 2018 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 I.n
Dé hAoine 28 Nollaig 2018 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 i.n
Dé Luain 29 Nollaig 2018 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 I.n
Dé Mairt 1 Eanáir 2019 Dúnta
Dé Céadaoin 2 Eanáir 2019 Atosaíonn gnáthuaireanta oscailte ar aghaidh

 
Mar gheall ar an cur isteach a dhéantar do sheirbhísí thar na saoire tréimhse, tuairisceán bliantúil, i gcás ina mbeidh an spriocdháta do chomhdú idir 24 Nollaig, 2018 agus 2 Eanáir, 2019, a chóireáil mar a fuarthas in am ar líne má comhdaíodh faoin 2ú Eanáir 2019. (meán oíche). 

An Cláraitheoir agus foireann an CRO mian dár gcliaint go léir ar Shona Nollag agus Bliain Nua Chorrchoill.

Tuairisceáin bhliantúla – Príomhphointí le cuimhneamh 

Más neamh-chomhlíontach atá tuairisceán bliantúil: ní sheolfar an tuairisceán ar ais chuig an Deontóir go fisiciúil agus eiseofar ríomhphost chuig an mBronntóir á chur in iúl dó/di gur seoladh a d(h)oiciméad ar ais agus caithfidh sé/sí foirm B1 uaidh/uaithi a thaisceadh an athuair, a ráitis airgeadais a uaslódáil an athuair, leathanach sínithe nua a phriontáil agus a shíniú agus an leathanach sin a sheachadadh chuig CRO laistigh de 14 lá.

Ba cheart do Chuideachtaí agus do Dheontóirí a chinntiú go gcuireann siad na seoltaí ríomhphoist chearta ar fáil chun a áirithiú go dtabharfar fógra dóibh tráth a sheoltar a gcuid doiciméad ar ais mar nach bhfaighidh siad litir ná doiciméid trí chasadh an phoist a thuilleadh.

Cuideachtaí nua - Spriocdháta na Nollag 2018 

Ní féidir leis an CRO dearbhú go ndéanfar ábhar atá faighte isteach aici, i ndiaidh na ndátaí mar a leagtar thíos, a phróiseáil roimh shos na Nollag.

Gnáthschéim 3ú Nollaig 2018
Scéim fé phráin 7ú Nollaig 2018
Scéim a1 ár líne 14ú Nollaig 2018
Athrú ar ainm 7ú Nollaig 2018
Athchláraithe 7ú Nollaig 2018
Áirithinte ar ainm cuideachta 19ú Nollaig 2018

Deireadh Fomhair

TUAIRISCEÁIN BHLIANTÚLA – BUAICPHOINTE DHEIREADH FÓMHAIR 

Cuideachtaí a bhfuil dáta tuairisceáin bhliantúil acu ar an 30 Meán Fómhair agus spriocdháta comhdaithe ar an 28 Deireadh Fómhair, iarrtar orthu an tuairisceán bliantúil a chomhdú in am, agus é a chomhdú ar líne mar an chéad rogha. Má chuireann tú d'fhoirm B1 isteach ar líne beidh 28 lá eile agat ón dáta ar ar cuireadh isteach é chun do leathanach sínithe agus do chuid ráiteas airgeadais a sheachadadh ar an CRO. Gearrtar táille comhdaithe €20 ar r-B1.

Má dhéantar comhdú déanach ar thuairisceán bliantúil, cuirfear pionóis um chomhdú déanach ort agus, i gcás inarb infheidhme, caillfidh an chuideachta an teidlíocht maidir le díolúine ó iniúchadh a éileamh sa dhá bhliain ina dhiaidh sin. A luaithe atá foirm B1 (foirm Tuairisceáin Bhliantúil) comhdaithe ar CORE laistigh de 28 lá ó dháta a tuairisceáin bhliantúil, ní mór na Ráitis Airgeadais a uaslódáil mar chomhad PDF tráth nach déanaí ná an dara tréimhse 28 lá agus sula seachadtar an leathanach sínithe chuig CRO. Ní mór íocaíocht as an tuairisceán bliantúil a dhéanamh ar líne.

Más Dé Sathairn, Dé Domhnaigh nó saoire phoiblí é dáta éaga na tréimhse comhdaithe 28 lá, síneofar an tréimhse 28 lá go dtí an chéad lá oibre eile ina dhiaidh.

Is é €20 an táille a ghearrtar as ríomhfhoirm B1 a chomhdú. Cuimhnigh gurb amhlaidh, má roghnaíonn tú íocaíocht a dhéanamh trí chárta creidmheasa, gur lom láithreach a ghlacfar an íocaíocht agus NACH mBEIDH sí in-aisíoctha (mar nach féidir linn sonraí cárta a stóráil). Má roghnaíonn tú íocaíocht a dhéanamh trí chuntas custaiméara, ní asbhainfear an íocaíocht ó do chuntas custaiméara go dtí go gcuirtear sínithe leis. Má chomhdaítear tuairisceán bliantúil go déanach,
beidh feidhm ag pionóis i leith comhdú déanach agus, nuair is infheidhme, caillfidh an chuideachta a teidlíocht i leith díolúine ó iniúchadh a éileamh sa bhliain reatha agus sa bhliain ina dhiaidh sin. 
 
DAOINE A SHEALBHAÍONN CUNTAS LEIS AN CRO

Ba cheart do dhaoine a shealbhaíonn cuntas leis an CRO a chinntiú go bhfuil go leor airgid ina gcuntas acu chun íoc as an idirbheart sula gcuireann siad a gcuid doiciméad isteach. Má bhíonn deacrachtaí agat maidir le d'fhoirm a chomhdú ar líne, tá cabhair maidir le hábhar na foirme ar fáil ó: https://www.cro.ie/R-Chomhd%C3%BA/Sonra%C3%AD-Teagmh%C3%A1la.

Más rud é nár uaslódáladh na ráitis airgeadais go fóill tráth a fhaightear an leathanach sínithe in CRO, eiseofar ríomhphost chuig an Deontóir á chur in iúl dó/di gur seoladh a d(h)oiciméad ar ais agus nach mór dó/di foirm B1 uaidh/uaithi a thaisceadh an athuair, a ráitis airgeadais a uaslódáil, leathanach sínithe nua a phriontáil
agus a shíniú agus an leathanach sin a sheachadadh chuig CRO laistigh de 14 lá.

Ba cheart do Chuideachtaí agus do Dheontóirí a chinntiú go gcuireann siad na seoltaí ríomhphoist chearta ar fáil chun a áirithiú go dtabharfar fógra dóibh tráth a sheoltar a gcuid doiciméad ar ais mar nach bhfaighidh siad litir ná doiciméid trí chasadh an phoist a thuilleadh. 
 
CUIRTEAR NA DOICIMÉID AR AIS CHUIG LÁITHREOIRÍ - AR MHODH LEICTREONACH AMHÁIN

Ba mhaith leis an CRO/Cláraitheoir a chur ar aird láithreoirí ó tugadh isteach an ríomhchomhdú éigeantach an 1 Meitheamh 2017 nach gcuirfear na tuairisceáin bhliantúla agus foirmeacha eile a chomhdaítear go leictreonach ar ais chuig an láithreoir lena gceartú ach ar mhodh leictreonach le ríomhphost. Ní chuirfear cóipeanna crua de na tuairisceáin bhliantúla agus foirmeacha eile amach sa phost.

Éilítear ar an láithreoir an B1, B2 agus B10 etc. a chur in eagar agus a chur isteach arís agus agus iad a chur isteach chuig an CRO/Cláraitheoir. Tabhair do d’aire le do thoil nach mór tuairisceáin bhliantúla a chur isteach arís laistigh de cheithre lá déag den dáta ar an litir a cuireadh ar ais sin nó measfar de réir an dlí go mbeidh siad mall. 
 
TUAIRISCEÁIN BHLIANTÚLA

Má bhíonn deacrachtaí agat maidir le d'fhoirm a chomhdú ar líne, tá cabhair maidir le hábhar na foirme ar fáil ó: 
Íosghlao 1890-220 226*/ 01-804 5200 nó eb1@dbei.gov.ie.

Tá cabhair maidir le gnóthaí teicniúla nó gnóthaí TF ar fáil ó: 01 8045374 / 01 8045355 nó electronic.filing@dbei.gov.ie.

* Tabhair faoi deara go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh ar uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Mean Fomhair

Díolúine ó Iniúchadh

De bharr athruithe a tugadh isteach in Acht na gCuideachtaí (Iniúchtaí Reachtúla), 2018, cailltear an díolúine ó iniúchadh anois don chéad dá bhliain eile i gcás go gcomhdaítear tuairisceán bliantúil go déanach, agus ní sa bhliain reatha. Aon tuairisceán bliantúil atá á chur isteach go déanach, ní chaillfidh sé aon díolúine fhéideartha ó iniúchadh don bhliain sin ach ní bheidh sé incháilithe don díolúine ó iniúchadh don dá bhliain ina dhiaidh sin. (Alt 363 d’Acht na gCuideachtaí, 2014, arna leasú le halt 10 d’Acht na gCuideachtaí (Iniúchtaí Reachtúla), 2018). Tosaíodh alt 10 d’Acht 2018 an 21 Meán Fómhair 2018 agus tá feidhm láithreach aige.

Athruithe ar Fhoirmeacha Chlárlann na gCara-Chumann
De bhun ionstraimí reachtúla a tugadh isteach i mí Mheán Fómhair 2018, rinneadh athruithe ar na foirmeacha a bhaineann le Cumann Tionscail agus Soláthair, le Cara-Chumainn agus le Ceardchumainn.

Féach suíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann.

Foirm C17 (Athruithe ar shonraí shealbhóir an Mhuirir) Alt 409(8) Acht na gCuideachtaí 2014

Is féidir Form C17 (Athruithe ar sonraí shealbhóir an Mhuirir) a chomhdú chun go bhféadfaí athrú a dhéanamh ar shonraí shealbhóir an mhuirir i ndáil le muirir iomlána (suas le 25) a fhad is 

  • Go mbaineann na muirir go léir le cuideachta amháin
  • Gur ionann sealbhóir an mhuirir reatha agus roimhe i ndáil leis na muirir go léir
  • Gur ionann dáta an athraithe ar shonraí shealbhóir an mhuirir i ndáil leis na hathruithe go léir

Is féidir an cleachtas seo a úsáid freisin nuair atá an fhoirm á comhdú chun athrú in ainm agus/nó i seoladh a léiriú. Tá doiciméad teimpléid inlíonta ina leagtar amach formáid chun an fhaisnéis a sholáthar ar fáil ar Morgáistí/Muirir. Is féidir é seo a úsáid mar aguisín agus é a cheangal leis an bhFoirm C17. Is é EUR 15 an táille comhdaithe.

TAKING CARE OF BUSINESS 

Beidh ‘Taking Care of Business’ ar siúl san Óstán Radisson Blu & Spa, Bóthar na hInse, Luimneach ar an 25 Mean Fomhair, 2018 idir 8:00rn agus 2:00in. Ceapadh an t-imeacht uathúil seo go sonrach chun cabhrú le gnólachtaí beaga agus gnólachtaí nua-thionscanta tuiscint a fháil ar na seirbhísí a chuireann go leor dár gcuid oifigí agus gníomhaireachtaí Stáit ar fáil, agus tairbhe a bhaint astu. Cláraigh ar líne ag:
https://www.eventbrite.ie/e/one-stop-shop-for-business-mid-west-tickets-42042409980

Ní ghearrfar aon táille isteach. 
 
 
AINMNEACHA CUIDEACHTAÍ 

Faoi alt 65 Acht na gCáilíochtaí (Oideachas agus Oiliúint), 1999 agus faoi alt 52 Acht na nOllscoileanna, 1997, ní féidir na focail "Ollscoil (University)" agus "Institiúid Teicneolaíochta (Institute of Technology)" nó "Ceardcholáiste Réigiúnach (Regional Technical College)" a úsáid gan cead a lorg agus a fháil roimh ré ón Roinn Oideachais. Nasc: Ainmeacha Cuideachta.

Lúnasa

Acht Nua 2018 

Achtaíodh Acht na gCuideachtaí (Iniúchtaí Reachtúla), 2018, agus tá cóip de ar fáil ar shuíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann. Déantar roinnt athruithe san Acht ar Acht na gCuideachtaí 2014. Baineann a bhformhór le forálacha iniúchóra reachtúil agus le Cuid 15 den Acht. Níor tosaíodh an tAcht sin agus níl sé in éifeacht go fóill.

Níl aon athrú ann ar lua Acht na gCuideachtaí 2014. http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/22/enacted/en/html 
 

Orduithe Táillí Nua 

Rinneadh athruithe ar na forálacha táillí le haghaidh gach réimse de Chlár na gCara-Chumann. Rinneadh athruithe ar na táillí le haghaidh Cumainn Tionscail agus Choigiltis agus ar na táillí le haghaidh Cara-Chumann agus Ceardchumann. Tá táillí á laghdú le haghaidh fhormhór na bhfoirmeacha.

Féach an suíomh Gréasáin chun tuilleadh faisnéise a fháil. Sna míonna atá le teacht, tabharfar isteach an rogha chun doiciméid áirithe de chuid Chlár na gCara-Chumann a chomhdú ar líne agus eiseofar ríomhirisí breise ina leith sin. Táillí Cara-Chumainn. Ceardchumainn agus Cumainn Tionscail agus Coigiltis.

Taking Care of Business

Taking Care of Business - 25 Mean Fomhair, Luimneach

Beidh ‘Taking Care of Business’ ar siúl san Óstán Radisson Blu & Spa, Bóthar na hInse, Luimneach ar an 25 Mean Fomhair, 2018 idir 8:00rn agus 2:00in. Ceapadh an t-imeacht uathúil seo go sonrach chun cabhrú le gnólachtaí beaga agus gnólachtaí nua-thionscanta tuiscint a fháil ar na seirbhísí a chuireann go leor dár gcuid oifigí agus gníomhaireachtaí Stáit ar fáil, agus tairbhe a bhaint astu. Cláraigh ar líne ag https://www.eventbrite.ie/e/one-stop-shop-for-business-mid-west-tickets-42042409980  

Ní ghearrfar aon táille isteach.

Iúil

RÉAMHRÁ MAIDIR LE FOIRMEACHA NUA 

Foirm FS1
Ceanglaítear ar chuideachtaí infheistíochta agus UCITeanna ráitis airgeadais a chur faoi bhráid na hOifige um Chlárú Cuideachtaí mar gheall ar gur tugadh isteach athruithe atá leagtha amach in Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017.  Éilítear go ndéanfar na ráitis airgeadais a chomhdú laistigh de 11 mí ó dheireadh na bliana airgeadais. Tagraíonn an bhliain airgeadais seo le haon airgead bliain a thosaigh an 1 Eanáir 2017 nó dá éis. Baineann táille comhdaithe de €15 le Foirm FS1. Tá an fhoirm le fáil ón suíomh idirlín ag an leathanach idirlín seo a leanas.

Foirm PR1
De réir athruithe a tugadh isteach in Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017, éilítear go gcuirfeadh cuideachtaí áirithe Tuairiscí maidir le hÍocaíochtaí le Rialtais faoi bhráid faoi Chuid 26 d’Acht na gCuideachtaí 2014.  Éilítear go ndéanfar na tuairiscí a chomhdú laistigh de 11 mí ó dheireadh na bliana airgeadais. Tagraíonn an bhliain airgeadais seo le haon airgead bliain a thosaigh an 1 Eanáir 2017 nó dá éis. Baineann táille comhdaithe de €15 le Foirm PR1. Tá an fhoirm le fáil ón suíomh idirlín ag an leathanach idirlín seo a leanas.  Feic leathnach seo le do thoil chun tuilleadh eolais a fháil

Meitheamh

Tuarascáil Bliantúil

Tá Tuarascáil Oifig um Chlárú Cuideachtaí 2017 agus Tuarascáil Chláraitheoir na gCara-Chumainn le fáil ón leathanach Foilseacháin Chorparáideacha

Foirm G1-H15

Bíodh a fhios agat:

  • NÍ leor foirm G1-H15 a chur faoi bhráid chun tús a chur leis an bpróiseas chun cuideachta a bhaint den liosta oifigiúil ná ní chuireann sé an chuideachta ar liostú de chuideachtaí atá lena mbaint de go deonach.
  • Tar éis don rún a bheith rite atá luaite ar fhoirm G1-H15, tá céimeanna eile le cur i gcrích sula féidir cuideachta a bhaint den chlár.
  • Ní mór Foirm H15 (an fógra foirmiúil iarratais) a chur faoi bhráid mar aon le doiciméid riachtanacha ar bith eile (cóip den bhfógra, ráiteas na gCoimisinéirí Ioncaim).
  • Feic suíomh idirlín na hOifige um Chlárú Cuideachtaí chun tuilleadh eolais a fháil.

Cuirtear Foirm G1-H15 faoi bhráid chun riachtanais Chuid 12 d’Acht na gCuideachtaí 2014 a chomhlíonadh.
Ceanglaítear ar chuideachta rún a rith sa chás —
(i) go bhfuil beartaithe aici iarratas a chur chuig an gCláraitheoir le bheith bainte den chlár ar an bhforas nach ndearna sí gnó riamh nó go bhfuil sí éirithe as gnó a dhéanamh; agus
(ii) go bhfuil beartaithe aici nach ndéanfaidh sí aon ghnó agus nach bhfabhróidh sí aon dliteanais agus í ag fanacht le cinneadh faoina hiarratas chun bheith bainte den liosta (nó ag fanacht le cealú an phróisis, ar a hiarratas féin, má tharlaíonn a leithéid níos túisce ná sin).

Ordú um Thosach Feidhme Achta na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017
Ar 8ú Feabhra 2018 chuir an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta a lámh le hOrdú um Thosach Feidhme 2018 Achta na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017. Leis an ordú seo ceaptar an 9ú Meitheamh 2018 mar an lá ar a dtiocfaidh alt 80 d’Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017 (uimh. 9 de 2017) i bhfeidhm. Leasaítear le halt 80 alt 1300 d’Acht na gCuideachtaí 2014 mar aon leis an sainmhíniú atá le cuideachta LEE agus cuideachta neamh-LEE.
“ Ciallaíonn ‘comhlacht LEE’—
(a) comhlacht corparáideach—
(i) atá corpraithe i stát (seachas an Stát) gur stát LEE é, agus
(ii) a bhfuil dliteanas a bhall i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta,

(b) gníomhaíocht—
(i) atá in eagar nó corpraithe i stát (seachas an Stát) gur stát LEE é,
(ii) a bhfuil dliteanas a ball i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta, agus
(iii) atá ina fo-ghníomhaíocht de chomhlacht corparáideach a bhfuil dliteanas a bhall i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta;”,
agus
“ ciallaíonn ‘comhlacht neamh-LEE’—
(a) comhlacht corparáideach—
(i) atá corpraithe i stát nach stát LEE é, agus
(ii) a bhfuil dliteanas a bhall i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta,

(b) gníomhaíocht—
(i) atá in eagar nó corpraithe i stát nach stát LEE é,
(ii) a bhfuil dliteanas a ball i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta, agus
(iii) atá ina fo-ghníomhaíocht de chomhlacht corparáideach a bhfuil dliteanas a bhall i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta.”

Bealtaine

Úinéireacht Thairbhúil 

Tá sé curtha in iúl ag an Roinn Airgeadais go meastar go ndéanfar Ionstraim Reachtúil sna míonna amach romhainn trína sannfar freagracht dhlíthiúil ar leithligh ar
Chláraitheoir na gCuideachtaí as bunú agus coimeád an chláir lárnaigh d’úinéireacht thairbhiúil cuideachtaí agus cumainn tionscail agus choigiltis (I&Ps).

Tá an obair dhlíthiúil agus theicniúil chun an clár seo a sheoladh mar a éilítear ag an 4ú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid beagnach i gcrích. Tá sé tugtha le fios ag an Roinn Airgeadais go bhfuil sí ar an mbóthar ceart faoi láthair le go mbeadh na gnéithe den 4ú Treoir a bhaineann le húinéireacht thairbhiúil tras-suite go luath.  

Meastar fós go mbeidh amfhráma fadaithe ann do chuideachtaí agus  I&Panna le gur féidir leo comhdú faoi úinéireacht thairbhiúil a dhéanamh agus go gcuirfear tús leis an tréimhse sin tar éis go seolfar an clár. Is féidir ceisteanna faoi úinéireacht thairbheach a sheoladh chuig: aml@finance.gov.ie  

Fógraí agus Meabhrúcháin do Leachtaitheoirí

Tá CRO tar éis tús a chur le Fógraí agus Meabhrúcháin a eisiúint go Leachtaitheoirí chun cloí lena gcuid oibleagáidí reachtúla chun aighneachtaí a chur i gcomhad de réir mar a éilítear ag Alt 680 agus 681 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Gheobhaidh leachtaitheoirí nach bhfuil comhlíontach meabhrúchán chun a gcuid aighneachtaí nach bhfuil curtha isteach fós a chur i gcomhad.

Gheobhaidh leachtaitheoirí atá comhlíontach fógra roimh ré faoin gcéad dháta comhdaithe eile. Mura ndéanann siad comhdú in am, eiseofar meabhrúchán ina dtabharfar le fios go bhfuil an spriocdháta um chur i gcomhad imithe thart agus ina molfar dóibh cur i gcomhad gan mhoill.  Eiseofar na Fógraí agus na eabhrúcháin chun cabhrú le Leachtaitheoirí cloí lena gcuid oibleagáidí reachtúla trí mheabhrú dóibh faoi na spriocdhátaí. Ó thaobh na dtorthaí a bheadh ar mhainneachtain comhdú a dhéanamh i gcomhréir le hAcht na gCuideachtaí 2014, tá siad leagtha amach sna litreacha. Tá sé beartaithe ag CRO monatóireacht a dhéanamh ar na leibhéil chomhlíontachta. Eiseofar ríomhiris eile sula gcuirfear tús le hionchúisimh.

Ní ghlacfar le seiceanna a thuilleadh le haghaidh Cuntais Chustaiméara 

Ón 1 Meitheamh 2018 i leith, ní bheidh CRO ag glacadh le seiceanna a thuilleadh mar mhodh íocaíochta chun Cuntas Custaiméara a bhreisiú. Táthar ag cur deireadh le húsáid seiceanna de réir a chéile. Tosaíodh air sin nuair a baineadh an rogha sin de Thuairisceán Bliantúil B1 a chomhdú. Is féidir Cuntas Custaiméara a bhreisiú le Cárta Creidmheasa nó le Ríomhaistriú Airgid ar choinníoll go luaitear uimhir an Chuntais Chustaiméara mar thagairt ar an Ríomhaistriú Airgid agus go seoltar ríomhphost chugainn á rá go ndearnadh an t-aistriú sin

Aibreán

DOICIMÉID A RIANÚ TRÍ CORE A ÚSÁID:

An tSaoráid Spás Oibre agus an tSaoráid Faire Cuideachta

Nuair a chuireann tú doiciméad isteach ar líne chuig CRO trí CORE (córas comhdúcháin ar líne CRO), is féidir leat do Spás Oibre a úsáid chun stádas gach doiciméid a chuir tú isteach go leictreonach a rianú. Athraítear stádas do dhoiciméid laistigh den spás oibre de réir mar a athraítear é ar chóras CRO e.g. seolta ar ais, faighte, cláraithe, etc.

Is féidir leat faire a choimeád ar chuideachta nó ar chuideachtaí ar leith as a bhfuil tú freagrach.
Trí úsáid a bhaint as an dá shaoráid sin, cinnteofar gurb eol duit cé acu a fuair CRO do dhoiciméid nó a seoladh ar ais iad le haghaidh leasuithe. Má sheoltar doiciméad ar ais, gheobhaidh tú ríomhphost ina dtabharfar fógra faoin doiciméad seolta ar ais. Déan cinnte de gur chuir tú seoladh ríomhphoist ar fáil atá cothrom le dáta agus a gcoinnítear súil air agus seiceáil an fillteán turscair freisin. Is é an seoladh ríomhphoist a úsáidtear an seoladh atá bainteach le do chuntas ar CORE agus is féidir é a sheiceáil nó a athrú in CORE faoi do phróifíl i ‘Riarachán’. Ní sheoltar ríomhdhoiciméid ar ais trí chasadh an phoist.

Feabhra

Ní thabharfar 14 lá do chuideachtaí i gcás nár síníodh foirm B1 

Ón 1 Aibreán 2018 i leith, diúltófar d’fhoirmeacha B1 go huathoibríoch i gcás nár síníodh an leathanach sínithe ar fhoirm B1 nó nár síníodh an deimhniú foriomlán nó i gcás nach bhfuil ach síniú amháin air. Ní bhainfidh an Cláraitheoir leas as a lánrogha faoi alt 898 d’Acht na gCuideachtaí 2014 sna cásanna sin a thuilleadh agus ní thabharfaidh sé 14 lá le haghaidh an leasú a theastaíonn a dhéanamh ach oiread. Ní mór tuairisceán bliantúil nua a ghabháil, ní mór ráitis airgeadais nua a uaslódáil agus ní mór leathanach sínithe nua a bhfuil sínithe air a sheachadadh chuig CRO. I gcás go bhfaightear an tuairisceán bliantúil nua sin níos mó ná 28 lá tar éis Dháta Tuairisceáin Bhliantúil na cuideachta, is mall a bheidh foirm B1. 
 
Is mall a bheidh Tuairisceán Bliantúil mura nuaslódáiltear ráitis airgeadais 

Ón 1 Aibreán 2018 i leith, ní mór Ráitis Airgeadais a uaslódáil sula seoltar leathanach sínithe a bhfuil sínithe air chuig CRO. I gcás go bhfaightear leathanach sínithe agus nach n-uaslódáiltear aon ráitis airgeadais, diúltófar don tuairisceán bliantúil sin. Ní thabharfar 14 lá do chuideachtaí na ráitis airgeadais a uaslódáil. 
 
Is mall a bheidh Tuairisceán Bliantúil má  uaslódáiltear ráitis airgeadais go mall 

Is meabhrúchán é seo á rá gurb amhlaidh, má uaslódálann tú do ráitis airgeadais tar éis na tréimhse 28 lá a cheadaítear tar éis foirm B1 a ghabháil ar líne, gur mall a bheidh do thuairisceán bliantúil iomlán agus go ngearrfar pionós as comhdú déanach ort agus, nuair is cuí, go gcaillfidh tú do dhíolúine ó iniúchadh go ceann dhá bhliain. 
 
Iarrataí ar Thuairisceán Bliantúil a chur isteach 

I gcás go gcuireann cuideachta nó deontóir glao ar CRO agus go n-iarrann sé/sí go gcuirfí tuairisceán bliantúil isteach sula bhfaigheadh CRO an leathanach sínithe, ní éascófar an iarraidh sin má dhéantar í laistigh de 3 lá ó dháta seachadta an leathanaigh shínithe. 
 
Ní ghlacfar le seiceanna a thuilleadh le haghaidh Cuntais Chustaiméara 

Ón 1 Meitheamh 2018 i leith, ní bheidh CRO ag glacadh le seiceanna a thuilleadh mar mhodh íocaíochta chun Cuntas Custaiméara a bhreisiú. Táthar ag cur deireadh le húsáid seiceanna de réir a chéile. Tosaíodh air sin nuair a baineadh an rogha sin de Thuairisceán Bliantúil B1 a chomhdú. Is féidir Cuntas Custaiméara
a bhreisiú le Cárta Creidmheasa nó le Ríomhaistriú Airgid ar choinníoll go luaitear uimhir an Chuntais Chustaiméara mar thagairt ar an Ríomhaistriú Airgid agus go
seoltar ríomhphost chugainn á rá go ndearnadh an t-aistriú sin.

Eanáir

Úinéireacht Thairbhiúil

Is le hionstraim reachtúil uimh. 560 de 2016 a thrasuitear an chéad fhomhír d’Airteagal 30(1) den Cheathrú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid (‘an Treoir’). Is é an réasúnaíocht taobh thiar den fhoráil sin a thrasuí roimh an gcuid eile den Treoir ná gurb amhlaidh, ionas go mbeidh éifeacht leis an gclár lárnach um úinéireacht thairbhiúil (mar a cheanglaítear le hAirteagal 33(3) den Treoir) a luaithe is féidir tar éis thrasuí iomlán na Treorach, go mbeidh ar eintitis chorparáideacha na sonraí riachtanacha a bhailiú ar dtús faoi úinéireacht thairbhiúil agus na sonraí sin a thaifeadadh ina dhiaidh sin ar a gcláir chorparáideacha féin um úinéireacht thairbhiúil.

Nasc chuig ionstraim reachtúil uimh. 560 de 2016 dar teideal ‘Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Frithsciúradh Airgid: Úinéireacht Thairbhiúil Eintiteas Corparáideach), 2016’. Ceanglaítear leis an ionstraim reachtúil sin ar eintitis chorparáideacha agus ar eintitis dhlíthiúla eile atá corpraithe laistigh den Stát seo faisnéis atá leordhóthanach, cruinn agus cothrom le dáta a choinneáil faoina n-úinéireacht thairbhiúil, lena n-áirítear sonraí faoi na leasanna tairbhiúla atá á sealbhú. Tháinig sí i bhfeidhm an 15 Samhain 2016.