Nuachtlitir 2015


Nuachtlitir R-phoist

Ligeann saoráid nuachtlitir CRO do shíntiúsóirí nuashonraithe nuachta reatha a fháil ón oifig le r-phost. Seoltar na r-phoist seo i bhformáid téacs:

1. CRO E-Zine

Ríomhfheasachán is é seo a fhoilsítear uair sa mhí. Cuireann sé síntiúsóirí ar an eolas faoi na forbairtí reatha san Oifig agus fógraíonn síntiúsóirí faoi imeachtaí atá le teacht.

2. Teachtaireachtaí Eatramhacha

Déantar an tseirbhís nuachtlitreach r-phoist a roinnt ina dhá chuid (cé go mbaintear úsáid as liosta síntiúsóirí amháin). Faigheann gach síntiúsóir seachadadh CRO E-Zine uair sa mhí. Idir an dá linn is féidir nuashonraithe sa bhreis a sheoladh do shíntiúsóirí ón Oifig más gá (teachtaireachtaí práinneacha nó a bhaineann le spriocanna).

TUAIRISCEÁIN BHLIANTÚLA – BUAICPHOINTE DHEIREADH FÓMHAIR

Tá 40,000 cuideachtaí le dáta tuairisceáin bhliantúil 30 Meán Fómhair agus a spriocdháta comhdaithe an 28 Deireadh Fómhair.

Cuideachtaí a bhfuil dáta tuairisceáin bhliantúil acu ar an 30 Meán Fómhair agus spriocdháta comhdaithe ar an 28 Deireadh Fómhair, iarrtar orthu an tuairisceán bliantúil a chomhdú in am, agus é a chomhdú ar líne mar an chéad rogha.

Má chuireann tú d'fhoirm B1 isteach ar líne beidh 28 lá eile agat ón dáta ar ar cuireadh isteach é chun do leathanach sínithe agus do chuid ráiteas airgeadais a sheachadadh ar an CRO. Gearrtar táille comhdaithe €20 ar r-B1 agus táille comhdaithe €40 ar fhoirm B1 ar pháipéar.

Má dhéantar comhdú déanach ar thuairisceán bliantúil, cuirfear pionóis um chomhdú déanach ort agus, i gcás inarb infheidhme, caillfidh an chuideachta an teidlíocht maidir le díolúine ó iniúchadh a éileamh sa bhliain reatha agus sa bhliain ina dhiaidh sin.

Má bhíonn deacrachtaí agat maidir le d'fhoirm a chomhdú ar líne, tá cabhair maidir le hábhar na foirme ar fáil ó:Íosghlao 1890-252536* / 059-9178981 / 01-8045394 nó eb1@djei.ie

Tá cabhair maidir le gnóthaí teicniúla nó gnóthaí TF ar fáil ó:01-8045374 / 01 8045307 / 01 8045355 nó electronic.filing@djei.ie 

* Tabhair faoi deara go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh ar uimhreacha 1890 (Íosghlao).

RÍOMHCHOMHDÚ IOMLÁN AR RÁITIS AIRGEADAIS AR FÁIL ANOIS

Is féidir ríomhchomhdú iomlán ar thuairisceán bliantúil a dhéanamh anois trí CORE – www.core.ie agus trí phacáistí bogearraí príobháideacha eile:

- Féadfar an B1 a chur isteach ar líne, féadfar doiciméid a shíniú agus a dheimhniú trí mheán deimhnithe ROS agus féadfar íocaíocht a dhéanamh trí Chuntas Custaiméara nó le cárta creidmheasa,

- Féadfar Ráitis Airgeadais a uaslódáil mar cheangaltán PDF ach cliceáil i do Spás Oibre. 

Baineann sé sin an riosca a ghabhann le doiciméid a chur ar an bpost toisc go mbeidh na doiciméid a ndearnadh ríomhchomhdú orthu ar an liosta lena bpróiseáil sa CRO a luaithe a bheith cuntais na Ráiteas Airgeadais uaslódáilte. Gearrtar siar ar chostais dhaora phriontála agus phoist freisin.

Féach https://www.cro.ie/Seirbhísí/R-Chomhdú/Cuntais-a-ríomhchomhdú

nó féach ar fhíseán YouTube maidir le conas B1 a chomhdú ar CORE ag
https://www.youtube.com/watch?v=fxgMpx23Wzk

ROINNT LEIDEANNA LENA CHINNTIÚ GO nDÉANFAR AN TUAIRISCEÁN
BLIANTÚIL A CHOMHDÚ I gCEART

1. Agus foirm B1 á cur isteach ar CORE, mura bhfuil leas á bhaint as sínithe ROS, ní mór duit an leathanach sínithe a phriontáil agus a shíniú, agus an leathanach sínithe agus na ráitis airgeadais (nuair is infheidhme) a sheachadadh ar an CRO laistigh de 28 lá ón tráth a chuirfear an doiciméad isteach ar CORE.

2. Nuair a chláróidh tú ar CORE, is féidir leat Faire Chuideachta a chur ar bun chun stádas na dtaiscí páipéir arna gcur ar an bpost chuig an CRO nó na dtaiscí arna gcomhdú ar líne a sheiceáil. Beidh athruithe stádais le feiceáil faoi 'Mo Chuid Teagmhas' in CORE. Tar éis duit foirm B1 a ríomhchomhdú ar CORE agus an leathanach sínithe a sheoladh chuig CRO, mura n-athrófar stádas an B1 ó 'curtha isteach' go dtí 'faighte' laistigh de 3 seachtaine, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an CRO.

3. Ar an bhFoirm B1, agus tú ag deimhniú na Ráiteas Airgeadais (ar Leathanach 5 den fhoirm pháipéar), ní mór gurb ionann an tAcht nó na hAchtanna arna lua sa bhosca Deimhniúcháin a bhfuil tic curtha agat leis agus an tAcht nó na hAchtanna faoinar ullmhaíodh na ráitis airgeadais a ghabhann leis an bhfoirm B1.

4. Is iad na hailt d'Acht na gCuideachtaí 2014 is ceart a lua ar an Ráiteas um Dhíolúine i leith Giorraithe ar an gClár Comhardaithe ná 352 agus 353 (ní 351 agus 352). Ní mór an Ráiteas seo a bheith sa Chlár Comhardaithe nuair a dhéantar giorrúchán. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar mhír 3.5 de Bhileog Faisnéise 23 de chuid CRO –
https://www.cro.ie/Foilseacháin/Foilseacháin/Bileoga-Faisnéise.

5. Tabhair faoi deara le do thoil gurb é 'Firefox' an brabhsálaí gréasáin is fearr lena úsáid agus an córas CORE agus an córas ROS á rochtain agat.

6. Ionas go mbeidh na torthaí is fearr agat agus CORE á úsáid agat, cinntigh go mbeidh na míreanna aníos cumasaithe i do bhrabhsálaí gréasáin. 

IARRATAIS CHUN NA CÚIRTE AR SHÍNEADH AMA I nDÁIL LE TUAIRISCEÁN
BLIANTÚIL A CHOMHDÚ

Sonraítear in alt 343 d'Acht na gCuideachtaí 2014 gurb amhlaidh, ón 1 Meitheamh 2015, go bhféadfar iarratais ar shíneadh ama i ndáil le comhdú tuairisceáin bhliantúil a dhéanamh chun na hArd-Chúirte nó chun na Cúirte Dúiche.

Sonraítear in alt 343 gur féidir leis an gCúirt, ach í a bheith sásta go mbeadh an cur chuige sin cóir, Ordú a dhéanamh lena gcuirfí síneadh leis an tréimhse ama inar féidir tuairisceán bliantúil na cuideachta i ndáil le bliain ar leith a sheachadadh ar Chláraitheoir na gCuideachtaí.   Ní féidir ach Ordú amháin den chineál sin a dhéanamh maidir le haon bhliain ar leith. Déantar iarratas chun na Cúirte iar bhfógra don Chláraitheoir trí mheán Mionnscríbhinne. Is ionann an síneadh ama agus síneadh ar an 28 lá i ndiaidh an dáta tuairisceáin bhliantúil dá bhforáiltear in alt 343(2) agus (3), Acht na gCuideachtaí 2014.

I gcás ina ndéanann an Chúirt Ordú ag cur síneadh ama leis an tréimhse comhdaithe, ní mór don chuideachta an tOrdú sin a chomhdú leis an CRO, de ghnáth laistigh de 28 lá ó thráth dhéanta an Ordaithe. Sa chás ina gcomhdóidh an chuideachta an tuairisceán bliantúil ansin laistigh den am breise a leagfaidh an Chúirt síos, measfaidh an CRO go bhfuarthas na doiciméid in am. Dá bharr sin, ní bheidh feidhm ag iarmhairtí an chomhdaithe dhéanaigh (pionóis um chomhdú déanach / caillteanas na díolúine um iniúchadh) maidir leis an tuairisceán bliantúil sin

Féach ar shuíomh gréasáin an CRO chun tuilleadh eolais a fháil
https://www.cro.ie/Tuairisce%c3%a1n-Bliant%c3%bail/Chomhda%c3%adtear-go-D%c3%a9anach

 

Please login or register to post comments.

Theme picker