Nuachtlitir 2018


Nuachtlitir R-phoist

Ligeann saoráid nuachtlitir CRO do shíntiúsóirí nuashonraithe nuachta reatha a fháil ón oifig le r-phost. Seoltar na r-phoist seo i bhformáid téacs:

1. CRO E-Zine

Ríomhfheasachán is é seo a fhoilsítear uair sa mhí. Cuireann sé síntiúsóirí ar an eolas faoi na forbairtí reatha san Oifig agus fógraíonn síntiúsóirí faoi imeachtaí atá le teacht.

2. Teachtaireachtaí Eatramhacha

Déantar an tseirbhís nuachtlitreach r-phoist a roinnt ina dhá chuid (cé go mbaintear úsáid as liosta síntiúsóirí amháin). Faigheann gach síntiúsóir seachadadh CRO E-Zine uair sa mhí. Idir an dá linn is féidir nuashonraithe sa bhreis a sheoladh do shíntiúsóirí ón Oifig más gá (teachtaireachtaí práinneacha nó a bhaineann le spriocanna).

Nuachtlitir 185a 19 Samhain 2018

Tuairisceáin Bhliantúla – Príomhphointí le cuimhneamh

Más neamh-chomhlíontach atá tuairisceán bliantúil: ní sheolfar an tuairisceán ar ais chuig an Deontóir go fisiciúil. eiseofar ríomhphost chuig an mBronntóir á chur in iúl dó/di gur seoladh a d(h)oiciméad ar ais agus caithfidh sé/sí foirm B1 uaidh/uaithi a thaisceadh an athuair, a ráitis airgeadais a uaslódáil an athuair, leathanach sínithe nua a phriontáil agus a shíniú agus an leathanach sin a sheachadadh chuig CRO laistigh de 14 lá.

Ba cheart do Chuideachtaí agus do Dheontóirí a chinntiú go gcuireann siad na seoltaí ríomhphoist chearta ar fáil chun a áirithiú go dtabharfar fógra dóibh tráth a sheoltar a gcuid doiciméad ar ais mar nach bhfaighidh siad litir ná doiciméid trí chasadh an phoist a thuilleadh.

Más rud é nár uaslódáladh na ráitis airgeadais go fóill tráth a fhaightear an leathanach sínithe in CRO, eiseofar ríomhphost chuig an Deontóir á chur in iúl dó/di gur seoladh a d(h)oiciméad ar ais agus nach mór dó/di foirm B1 uaidh/uaithi a thaisceadh an athuair, a ráitis airgeadais a uaslódáil, leathanach sínithe nua a phriontáil agus a shíniú agus an leathanach sin a sheachadadh chuig CRO laistigh de 14 lá. Ba cheart do Chuideachtaí agus do Dheontóirí a chinntiú go gcuireann siad na seoltaí ríomhphoist chearta ar fáil chun a áirithiú go dtabharfar fógra dóibh tráth a sheoltar a gcuid doiciméad ar ais mar nach bhfaighidh siad litir ná doiciméid trí chasadh an phoist a thuilleadh.

A luaithe atá foirm B1 (foirm Tuairisceáin Bhliantúil) comhdaithe ar CORE laistigh de 28 lá ó dháta a tuairisceáin bhliantúil, ní mór na Ráitis Airgeadais a uaslódáil mar chomhad PDF tráth nach déanaí ná an dara tréimhse 28 lá agus sula seachadtar an leathanach sínithe chuig CRO. Ní mór íocaíocht as an tuairisceán bliantúil a
dhéanamh ar líne. Is é €20 an táille a ghearrtar as ríomhfhoirm B1 a chomhdú. Cuimhnigh gurb amhlaidh, má roghnaíonn tú íocaíocht a dhéanamh trí chárta creidmheasa, gur lom láithreach a ghlacfar an íocaíocht agus NACH mBEIDH sí in-aisíoctha (mar nach féidir linn sonraí cárta a stóráil). Má roghnaíonn tú íocaíocht a dhéanamh trí chuntas custaiméara, ní asbhainfear an íocaíocht ó do chuntas custaiméara go dtí go gcuirtear sínithe leis. Má chomhdaítear tuairisceán bliantúil go déanach, beidh feidhm ag pionóis i leith comhdú déanach agus, nuair is infheidhme, caillfidh an chuideachta a teidlíocht i leith díolúine ó iniúchadh a éileamh
sa bhliain reatha agus sa bhliain ina dhiaidh sin.

Ba cheart do dhaoine a shealbhaíonn cuntas leis an CRO a chinntiú go bhfuil go leor airgid ina gcuntas acu chun íoc as an idirbheart sula gcuireann siad a gcuid doiciméad isteach. 

Ní dheimhnítear seachadadh lá dár gcionn le post cláraithe

Tabhair faoi deara gur chuir An Post in iúl NACH nDEIMHNÍTEAR SEACHADADH LÁ DÁR gCIONN LE POST CLÁRAITHE. Dá bhrí sin, más rud é go seoltar doiciméad chuig an CRO trí Phost Cláraithe agus go seachadtar é tar éis an spriocdháta comhdaithe, níl an dara rogha ag an CRO de réir an dlí ach caitheamh leis mar dhoiciméad déanach.

Más rud é go bhfuil Tuairisceán Bliantúil á sheoladh ag cuideachta chuig an CRO tamall gairid roimh a spriocdháta comhdaithe, molann an CRO don chuideachta úsáid a bhaint as seirbhís ama dheimhnithe a chuireann cruthúnas seachadta ar fáil. Ba cheart go mbainfeadh sé sin an riosca go seachadfaí an doiciméad go mall agus d’fhéadfadh go sábhálfadh sé an chuideachta ar phionóis um chomhdú déanach a thabhú agus ar íoc as dhá iniúchadh.

Is ann do roinnt soláthraithe a thairgeann an cineál seo seirbhíse, lena n-áirítear MEARPHOST, a dheimhníonn seachadadh lá dár gcionn ag a bhfuil saoráidí rianaithe laistigh den Stát. 

Tuairisceáin Bhliantúla

Má bhíonn deacrachtaí agat maidir le d'fhoirm a chomhdú ar líne, tá cabhair maidir le hábhar na foirme ar fáil ó: 
Íosghlao 1890-220 226*/ 01-8045200 nó eb1@dbei.gov.ie  

Tá cabhair maidir le gnóthaí teicniúla nó gnóthaí TF ar fáil ó:
01 8045374 / 01 8045355 nó electronic.filing@dbei.gov.ie  

* Tabhair faoi deara go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh ar uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Please login or register to post comments.

Theme picker