Nuachtlitir 2018


Nuachtlitir R-phoist

Ligeann saoráid nuachtlitir CRO do shíntiúsóirí nuashonraithe nuachta reatha a fháil ón oifig le r-phost. Seoltar na r-phoist seo i bhformáid téacs:

1. CRO E-Zine

Ríomhfheasachán is é seo a fhoilsítear uair sa mhí. Cuireann sé síntiúsóirí ar an eolas faoi na forbairtí reatha san Oifig agus fógraíonn síntiúsóirí faoi imeachtaí atá le teacht.

2. Teachtaireachtaí Eatramhacha

Déantar an tseirbhís nuachtlitreach r-phoist a roinnt ina dhá chuid (cé go mbaintear úsáid as liosta síntiúsóirí amháin). Faigheann gach síntiúsóir seachadadh CRO E-Zine uair sa mhí. Idir an dá linn is féidir nuashonraithe sa bhreis a sheoladh do shíntiúsóirí ón Oifig más gá (teachtaireachtaí práinneacha nó a bhaineann le spriocanna).

Nuachtlitir CRO - 3 Nollaig 2018

UAIREANTA OSCAILTE NA NOLLAG/NA hATHBHLIANA

Dé Luain 24 Nollaig 2018 9.30 r.n. go 12 meán lae
Dé Mairt 25 Nollaig 2018 Dúnta
Dé Céadaoin 26 Nollaig 2018 Dúnta
Déardaoin 27 Nollaig 2018 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 I.n
Dé hAoine 28 Nollaig 2018 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 i.n
Dé Luain 29 Nollaig 2018 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 I.n
Dé Mairt 1 Eanáir 2019 Dúnta
Dé Céadaoin 2 Eanáir 2019 Atosaíonn gnáthuaireanta oscailte ar aghaidh

 
Mar gheall ar an cur isteach a dhéantar do sheirbhísí thar na saoire tréimhse, tuairisceán bliantúil, i gcás ina mbeidh an spriocdháta do chomhdú idir 24 Nollaig, 2018 agus 2 Eanáir, 2019, a chóireáil mar a fuarthas in am ar líne má comhdaíodh faoin 2ú Eanáir 2019. (meán oíche). 

An Cláraitheoir agus foireann an CRO mian dár gcliaint go léir ar Shona Nollag agus Bliain Nua Chorrchoill.

Cuideachtaí nua - Spriocdháta na Nollag 2018 

Ní féidir leis an CRO dearbhú go ndéanfar ábhar atá faighte isteach aici, i ndiaidh na ndátaí mar a leagtar thíos, a phróiseáil roimh shos na Nollag.

Gnáthschéim 3ú Nollaig 2018
Scéim fé phráin 7ú Nollaig 2018
Scéim a1 ár líne 14ú Nollaig 2018
Athrú ar ainm 7ú Nollaig 2018
Athchláraithe 7ú Nollaig 2018
Áirithinte ar ainm cuideachta 19ú Nollaig 2018

Diolúine ó cineál cuideachta a úsáid 

Is féidir le Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe nó Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta díolúine a éileamh ó fhorálacha Acht na gCuideachtaí a bhaineann
leis cineál cuideachta a úsáid. Is féidir foclaíocht malartach a úsáid le haghaidh agus é beartaithe ag an gcuideachta iarratas a chur isteach chuig na Coimisinéirí Ioncaim ar stádas carthanachta.

Feách Bileog Faisnéise 24. Feách leathanach gréasáin An Rialálaí Carthanas: Treoir do Charthanais.
 

Úinéireacht Thairbhúil

Tá sé curtha in iúl ag an Roinn Airgeadais go meastar go ndéanfar Ionstraim Reachtúil roimh dheireadh na bliana romhainn trína sannfar freagracht dhlíthiúil ar leithligh ar Chláraitheoir na gCuideachtaí as bunú agus coimeád an chláir lárnaigh d’úinéireacht thairbhiúil cuideachtaí agus cumainn tionscail agus choigiltis (I&Ps).

Tá an obair dhlíthiúil agus theicniúil chun an clár seo a sheoladh mar a éilítear ag an 4ú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid beagnach i gcrích. Tá sé tugtha le fios ag an Roinn Airgeadais go bhfuil sí ar an mbóthar ceart faoi láthair le go mbeadh na gnéithe den 4ú Treoir a bhaineann le húinéireacht thairbhiúil tras-suite go luath.

Meastar fós go mbeidh amfhráma fadaithe ann do chuideachtaí agus I&Panna le gur féidir leo comhdú faoi úinéireacht thairbhiúil a dhéanamh agus go gcuirfear tús leis an tréimhse sin tar éis go seolfar an clár. Is féidir ceisteanna faoi úinéireacht thairbheach a sheoladh chuig: aml@finance.gov.ie

Is féidir Ionstraim Reachtúil Uimh. 560 an 15 Samhain 2016, inar ceanglaíodh ar gach eintiteas corparáideach agus dlíthiúil faisnéis leordhóthanach, chruinn agus reatha a choimeád faoina n-úinéir(í) tairbheach(a)a aimsiú ag: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2016/si/560/made/en/print.

Is féidir tuilleadh eolais faoi chlár lárnach na húinéireacht tairbhí a fháil ag: https://www.cro.ie/Cl%C3%A1r%C3%BA/%C3%9Ain%C3%A9ireacht-Thairbhi%C3%BAil

Please login or register to post comments.

Theme picker