Nuachtlitir 2019


Nuachtlitir R-phoist

Ligeann saoráid nuachtlitir CRO do shíntiúsóirí nuashonraithe nuachta reatha a fháil ón oifig le r-phost. Seoltar na r-phoist seo i bhformáid téacs:

1. CRO E-Zine

Ríomhfheasachán is é seo a fhoilsítear uair sa mhí. Cuireann sé síntiúsóirí ar an eolas faoi na forbairtí reatha san Oifig agus fógraíonn síntiúsóirí faoi imeachtaí atá le teacht.

2. Teachtaireachtaí Eatramhacha

Déantar an tseirbhís nuachtlitreach r-phoist a roinnt ina dhá chuid (cé go mbaintear úsáid as liosta síntiúsóirí amháin). Faigheann gach síntiúsóir seachadadh CRO E-Zine uair sa mhí. Idir an dá linn is féidir nuashonraithe sa bhreis a sheoladh do shíntiúsóirí ón Oifig más gá (teachtaireachtaí práinneacha nó a bhaineann le spriocanna).

Nuachtlitir 197 - Samhain 2019

TÁ AN SPRIOCDHÁTA LE hAGHAIDH SONRAÍ ÚINÉIREACHTA TAIRBHIÚLA A CHOMHDÚ AG DRUIDIM ORAINN

Bunaíodh an Clár um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumann Tionscail agus Soláthair le hIonstraim Reachtúil Uimh. 110/2019 agus osclaíodh é an 29 Iúil 2019.  Faoin Ionstraim Reachtúil, beidh ar chumainn agus ar chuideachtaí a sonraí a chomhdú leis an gClár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil faoin Aoine an 22 SAMHAIN 2019.

D’fhéadfadh go n-ionchúiseofaí an cumann/an chuideachta agus go ngearrfaí fíneáil air/uirthi mura gcuirtear an comhdú riachtanach i gcrích faoin 22 SAMHAIN.

Is féidir sonraí úinéireachta tairbhiúla a chomhdú ar líne trí thairseach ar shuíomh Gréasáin an Chláir Lárnaigh um Úinéireacht Thairbhiúil - www.rbo.gov.ie. Ní féidir aon fhaisnéis a chomhdú i gcóip chrua leis an gClár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil agus ní ghearrtar aon táillí comhdúcháin.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ar shuíomh Gréasáin an Chláir Lárnaigh um Úinéireacht Thairbhiúil ag www.rbo.gov.ie.

Mura féidir leis an gcumann/leis an gcuideachta freagra ar cheist a aimsiú sna ceisteanna coitianta ar shuíomh Gréasáin an Chláir Lárnaigh um Úinéireacht Thairbhiúil, féadfaidh sé/sí ríomhphost a sheoladh chuig enquiries@rbo.gov.ie.   

Chun an t-eolas is deireanaí a fháil, lean an Clár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil ar Twitter ag www.twitter.com/RBO_ie agus ar LinkedIn ag
www.linkedin.com/company/central-rbo/  
 
CÚISEANNA A nDIÚLTAÍTEAR D’AIGHNEACHTAÍ CHUIG AN gCLÁR LÁRNACH UM ÚINÉIREACHT THAIRBHIÚIL A CHLÁRÚ 

Sa chéad trí mhí ó oscailt an Chláir Lárnaigh um Úinéireacht Thairbhiúil, diúltaíodh do líon ard aighneachtaí a chlárú. Chun cloí leis an gCeathrú Treoir ón Aontas Eorpach maidir leis an Sciúradh Airgid, ceanglaítear ar an gCláraitheoir na sonraí arna n-iontráil sa Chlár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil i leith gach úinéara thairbhiúil a bhailíochtú. Déantar amhlaidh chun a chinntiú go bhfuil an duine nádúrtha ann agus go bhfuil sé/sí beo agus chun dúbláil ar an gClár a sheachaint.

Mar chuid den phróiseas bailíochtaithe, cuireann an Cláraitheoir na sonraí arna gcomhdú leis an gClár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil i gcomparáid leis na sonraí atá cláraithe leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí don duine sin.

Go dtí seo, is í an chúis is coitianta a ndiúltaítear d’aighneacht ná nach ionann ceann amháin nó níos mó de na sonraí seo a leanas agus na sonraí atá i seilbh na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí:

- Céadainm,
- Sloinne,
- UPSP agus/nó
- Dáta Breithe.

Is iad seo na neamhréireanna ainm is coitianta:

- an sloinne roimh phósadh a úsáid in ionad an ainm pósta, agus a mhalairt,
- lárainm nach bhfuil cláraithe leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a úsáid (ní gá lárainmneacha a thabhairt sa Chlár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil),
- leagan giorraithe nó leagan difriúil d’ainm, i gcás go bhfuil an leagan iomlán/foirmiúil ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí,
- leagan Gaeilge d’ainm a úsáid i gcás gurb é an leagan Béarla an leagan atá cláraithe leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, agus a mhalairt.

Sula n-iontrálann sé/sí sonraí d’úinéir tairbhiúil, ba cheart don chumann/don chuideachta a chinntiú go bhfuil sé/sí ag baint úsáid as Céadainm, Sloinne, UPSP
agus Dáta Breithe atá comhionann leo sin atá cláraithe leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí don duine sin.

Is féidir leis an úinéir tairbhiúil na sonraí sin a sheiceáil ach teagmháil a dhéanamh leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ag
http://www.welfare.ie/ga/Pages/Personal-Public-Service-Number-Registration-Centres-by-Count.aspx  

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil i gceist choitianta 14.1 ar shuíomh Gréasáin an Chláir Lárnaigh um Úinéireacht Thairbhiúil ag www.rbo.gov.ie faoi na cúiseanna
coitianta a ndiúltaítear d’aighneachtaí a chlárú.

UPSP

I gcás úinéirí tairbhiúla nach bhfuil UPSP acu, chinn an Cláraitheoir faoi Rialachán 21(2)(b), I.R. Uimh. 110/2019, gurb é Foirm BEN2 - Dearbhú maidir le Fíorú Céannachta - an modh atá le húsáid chun céannacht an duine a fhíorú.

Is féidir an Fhoirm BEN2 a íoslódáil anseo - Is féidir an Fhoirm BEN2 a íoslódáil anseo Ní mór an leagan comhlánaithe d’Fhoirm BEN2 a scanadh agus a shábháil
mar chomhad PDF agus a uaslódáil chuig Tairseach an Chláir Lárnaigh um Úinéireacht Thairbhiúil. Iontráil na sonraí i gcomhréir le Cuid 1 d’Fhoirm BEN2 san aighneacht le haghaidh Uimhir ón gClár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil agus uaslódáil an chóip scanta PDF den leagan comhlánaithe d’Fhoirm BEN2.

Beidh aon Foirm BEN2 amháin ag teastáil i leith gach úinéara thairbhiúil agus, a luaithe atá sí próiseáilte go rathúil agus atá Uimhir ón gClár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil eisithe ag an gCláraitheoir, beifear in ann an Uimhir sin a úsáid le haghaidh comhduithe úinéireachta tairbhiúla a dhéanamh don duine sin sa todhchaí.

Cuideachtaí nua - Spriocdháta na Nollag 2019 

Ní féidir leis an CRO dearbhú go ndéanfar ábhar atá faighte isteach aici, i ndiaidh na ndátaí mar a leagtar thíos, a phróiseáil roimh shos na Nollag.

Gnáthschéim 3ú Nollaig 2019
Scéim fé phráin 9ú Nollaig 2019
Scéim a1 ár líne 13ú Nollaig 2019
Athrú ar ainm 9ú Nollaig 2019
Athchláraithe 9ú Nollaig 2019
Áirithinte ar ainm cuideachta 19ú Nollaig 2019
Please login or register to post comments.

Theme picker