Nuachtlitir 2019


Nuachtlitir R-phoist

Ligeann saoráid nuachtlitir CRO do shíntiúsóirí nuashonraithe nuachta reatha a fháil ón oifig le r-phost. Seoltar na r-phoist seo i bhformáid téacs:

1. CRO E-Zine

Ríomhfheasachán is é seo a fhoilsítear uair sa mhí. Cuireann sé síntiúsóirí ar an eolas faoi na forbairtí reatha san Oifig agus fógraíonn síntiúsóirí faoi imeachtaí atá le teacht.

2. Teachtaireachtaí Eatramhacha

Déantar an tseirbhís nuachtlitreach r-phoist a roinnt ina dhá chuid (cé go mbaintear úsáid as liosta síntiúsóirí amháin). Faigheann gach síntiúsóir seachadadh CRO E-Zine uair sa mhí. Idir an dá linn is féidir nuashonraithe sa bhreis a sheoladh do shíntiúsóirí ón Oifig más gá (teachtaireachtaí práinneacha nó a bhaineann le spriocanna).

Nuachtlitir CRO 198

UAIREANTA OSCAILTE NA NOLLAG/NA hATHBHLIANA

Dé Luain 23 Nollaig 2019 9.30 r.n. go 4.30 i.n.
Dé Mairt 24 Nollaig 2019 9.30 r.n. go 12 meán lae
Dé Céadaoin 25 Nollaig 2019 Dúnta
Déardaoin 26 Nollaig 2019 Dúnta
Dé hAoine 27 Nollaig 2019 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 i.n.
Dé Luain 30 Nollaig 2019 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 i.n.
Dé Mairt 31 Nollaig 2019 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 i.n.
Dé Céadaoin 1 Eanáir 2020 Dúnta
Déardaoin 2 Eanáir 2020 Atosaíonn gnáthuaireanta oscailte ar aghaidh

Morgáistí

Thar thréimhse na Nollag faigheann an CRO ardleibhéal d’aighneachtaí C1/C1A. Agus cuimhne á coimeád air sin, is chun do leasa féin é comhdú luath a dhéanamh chun clárú a ráthú laistigh den spriocdháta 21 lá. Tabhair faoi deara, le do thoil, go dtarlódh sé nach ndéanfar aighneachtaí C1/C1A a dhéantar a chomhdú gar don spriocdháta thar an tréimhse ghnóthach sin a phróiseáil laistigh den riail 21 lá mar gheall ar oifigí a bheith dúnta agus leibhéil na foirne.

Nótaí Creidmheasa
Le roinnt mhaith blianta anuas, tá CRO ag eisiúint nótaí creidmheasa chuig custaiméirí in ionad aisíocaíochtaí airgid thirim a dhéanamh leo. Ag teacht sna sála ar chomhairle dlí a fuarthas ó CRO agus mar chuid den rún atá ag CRO aistriú chuig córas íocaíochtbhunaithe iomlán don airgead ar fad a ghearrtar ar chustaiméirí agus a fhaightear uathu, tá sé mar rún ag CRO deireadh a chur de réir a chéile leis an nglacadh le nótaí creidmheasa stairiúla. Cuirfear tús leis sin an 1 Eanáir 2020 agus cuirfear chun feidhme é ar bhonn rollach sé bliana. Dá bhrí sin, is amhlaidh ón dáta sin i leith go ndéanfar na nótaí creidmheasa ar fad a d’eisigh CRO roimh an 1 Eanáir 2014 a shlánú mar íocaíocht ó chustaiméirí i leith muirir as seirbhísí nó fáltais chuntas custaiméara.

Alt 134 Acht na gCuideachtaí 2014

Déantar foráil le hAlt 134 d’Acht 2014
Maidir le foráil—
(a) an Achta seo;
(b) ionstraim faoi; nó
(c) bunreacht cuideachta,
lena gceanglaítear nó lena n-údaraítear go ndéanfar rud ag stiúrthóir nó i leith stiúrthóra agus an rúnaí, ní dhéanfar iad sin a chomhlíonadh trína ndéanamh ag an duine céanna nó i leith an duine chéanna a ghníomhaíonn mar stiúrthóir agus mar an rúnaí araon, nó in ionad an rúnaí
”. (Béim curtha leis)

Le hAcht na gCuideachtaí 2014 tugadh isteach an coincheap de chuideachtaí stiúrthóra aonair. (Is féidir le cuideachtaí faoi theorainn scaireanna arna gclárú faoi Chuid 2 d’Acht na gCuideachtaí 2014 bheith ina gcuideachtaí stiúrthóra aonair (cuideachtaí teoranta)). Éilítear ar na cuideachtaí sin fós rúnaí cuideachta ar leith a bheith acu. Ní foláir nó go mbíonn rúnaí na cuideachta ina dhuine éigin seachas an stiúrthóir aonair atá ann cheana. Má cheapann an stiúrthóir aonair cuideachta ar leith chun gníomhú mar a rúnaí, d’fhéadfadh an stiúrthóir aonair atá i gceist a bheith ina stiúrthóir freisin den chuideachta rúnaíochta sin. Ach ní féidir leis/léi doiciméid a shíniú don chéad chuideachta mar rúnaí, áfach, nuair a theastaíonn sínithe an stiúrthóra agus an rúnaí araon ón doiciméad .i. ní féidir le duine an fhoirm chéanna a shíniú mar stiúrthóir agus mar an rúnaí araon, nó in ionad an rúnaí. Tabhair faoi deara, go bhfuil alt 134 d’Acht na gCuideachtaí lena soláthraítear an riail sin infheidhme maidir le cuideachtaí ina bhfuil beirt stiúrthóirí nó níos mó. Tá an cumas ag cuideachtaí duine cláraithe a cheapadh faoi alt 39 d’Acht na gCuideachtaí 2014 chun gníomhú ar son na cuideachta (foirm B46).

Áirítear le foirmeacha suntasacha óna dteastaíonn sínithe an stiúrthóra agus an rúnaí araon:

Foirm A1 – doiciméad corpraithe na cuideachta agus
Foirm B1 – an tuairisceán bliantúil.

Ní mór do bheirt éagsúil a n-ainmneacha a chur leis na foirmeacha. Mar an gcéanna agus mar atá sonraithe thuas cheana féin, bheadh sé sin infheidhme maidir le cuideachtaí ina bhfuil beirt stiúrthóirí agus iad ag cur a n-ainmneacha le Foirm B1. Ní féidir le duine aonair atá ina stiúrthóir an fhoirm chéanna a shíniú mar rúnaí agus mar stiúrthóir araon. Éilítear ar an dara stiúrthóir í a shíniú freisin.

Má fhaightear foirm A1 nó B1 (nó aon fhoirm fhorordaithe eile óna dteastaíonn sínithe stiúrthóra agus an rúnaí araon le haghaidh deimhnithe) agus má shíníonn an duine aonair céanna í mar stiúrthóir agus mar rúnaí araon, diúltófar an fhoirm sin agus seolfar ar ais chuig an seoltóir í.

Cuideachtaí nua - Spriocdháta na Nollag 2019 

Ní féidir leis an CRO dearbhú go ndéanfar ábhar atá faighte isteach aici, i ndiaidh na ndátaí mar a leagtar thíos, a phróiseáil roimh shos na Nollag.

Gnáthschéim 3ú Nollaig 2019
Scéim fé phráin 9ú Nollaig 2019
Scéim a1 ár líne 13ú Nollaig 2019
Athrú ar ainm 9ú Nollaig 2019
Athchláraithe 9ú Nollaig 2019
Áirithinte ar ainm cuideachta 19ú Nollaig 2019

 

Please login or register to post comments.

Theme picker