Nuachtlitir 196a - 10 Deireadh Fómhair 2019

TUAIRISCEÁIN BHLIANTÚLA – BUAICPHOINTE DHEIREADH FÓMHAIR 

Cuideachtaí a bhfuil dáta tuairisceáin bhliantúil acu ar an 30 Meán Fómhair agus spriocdháta comhdaithe ar an 28 Deireadh Fómhair, iarrtar orthu an tuairisceán bliantúil a chomhdú in am. Fág go leor ama roimh do spriocdháta sonrach chun é sin a dhéanamh, lena n-áirítear an leathanach sínithe a sheachadadh.

Más Dé Sathairn, Dé Domhnaigh nó saoire phoiblí é dáta éaga na tréimhse comhdaithe 28 lá, síneofar an tréimhse 28 lá go dtí an chéad lá oibre eile ina dhiaidh.

Nuair a chuireann tú d'fhoirm B1 isteach ar líne beidh 28 lá eile agat ón dáta ar ar cuireadh isteach é chun do leathanach sínithe agus do chuid ráiteas airgeadais a sheachadadh ar an CRO. Gearrtar táille comhdaithe €20 ar r-B1.

Is féidir go bhfaighidh tú rabhadh nó earráid agus tú ag ríomhchomhdú ar an gcóras CORE. Ní chuirfidh rabhaidh cosc ort do thuairisceán bliantúil a chomhdú. Is é aidhm na rabhadh a chur in iúl duit nach ionann an fhaisnéis a tugadh ar fhoirm B1 agus an fhaisnéis atá ann i dtaifid CRO.

Má fhaigheann tú earráid, áfach, ní mór í a cheartú sula bhféadfar an tuairisceán bliantúil a chur isteach. Ní cheadófar duit tuairisceán bliantúil a bhfuil earráidí ann a chur isteach.

Má dhéantar comhdú déanach ar thuairisceán bliantúil, cuirfear pionóis um chomhdú déanach ort agus, i gcás inarb infheidhme, caillfidh an chuideachta an teidlíocht maidir le díolúine ó iniúchadh a éileamh sa dhá bhliain ina dhiaidh sin.

A luaithe atá foirm B1 (foirm Tuairisceáin Bhliantúil) comhdaithe ar CORE laistigh de 28 lá ó dháta a tuairisceáin bhliantúil, ní mór na Ráitis Airgeadais a uaslódáil mar chomhad PDF tráth nach déanaí ná an dara tréimhse 28 lá agus sula seachadtar an leathanach sínithe chuig CRO. Ní mór íocaíocht as an tuairisceán bliantúil a dhéanamh ar líne.

Is é €20 an táille a ghearrtar as ríomhfhoirm B1 a chomhdú. Cuimhnigh gurb amhlaidh, má roghnaíonn tú íocaíocht a dhéanamh trí chárta creidmheasa, gur lom láithreach a ghlacfar an íocaíocht agus NACH mBEIDH sí in-aisíoctha (mar nach féidir linn sonraí cárta a stóráil). Má roghnaíonn tú íocaíocht a dhéanamh trí chuntas custaiméara, ní asbhainfear an íocaíocht ó do chuntas custaiméara go dtí go gcuirtear sínithe leis. Má chomhdaítear tuairisceán bliantúil go déanach, beidh feidhm ag pionóis i leith comhdú déanach agus, nuair is infheidhme, caillfidh an chuideachta a teidlíocht i leith díolúine ó iniúchadh a éileamh sa bhliain reatha agus sa bhliain ina
dhiaidh sin.

Chun cur chun feidhme na Treorach athbhreithnithe maidir le Seirbhísí Íocaíochta (PSD2) a éascú, ar dlí Eorpach é a tháinig i bhfeidhm le déanaí chun é a dhéanamh níos sábháilte do thomhaltóirí íocaíochtaí leictreonacha a dhéanamh ar líne, bhí ar CRO athruithe a dhéanamh ar ár leathanach íocaíochta ach 6 réimse nua a chur leis. Is eol dúinn go bhfuil roinnt daoine atá ag úsáid an chórais CORE ag streachailt leis na réimsí nua sin agus ag teacht ar earráidí agus iad ag iarraidh íocaíocht ar líne a dhéanamh.

Chun earráidí a sheachaint agus leanúint leis an íocaíocht, déan cinnte de go líonann tú na sonraí isteach sna 6 réimse go léir (Seoladh 1, Seoladh 2, Cathair, Postchód, Tír agus Uimhir Theileafóin). Má chuirtear roinnt saincharachtar isteach sna réimsí, cruthófar earráidí agus cuirfear cosc ar lódáil an scáileáin iontrála cárta creidmheasa. Mar shampla, ní ghlactar le lúibíní “(“ “)” sa réimse uimhir theileafóin. Níor cheart carachtair neamhaibítreacha/neamhuimhriúla a úsáid, seachas comharthaí athfhriotail agus fleiscíní do na seoltaí. 

De ghnáth, is fearr an brabhsálaí Internet Explorer a úsáid leis na córais ar líne reatha de chuid CRO. Dá bhrí sin, mholfaimis do chustaiméirí Internet Explorer a úsáid nuair is féidir agus iad ag ríomhchomhdú.

Má thagann tú ar fhadhbanna agus tú ag ríomhchomhdú, is féidir go réiteofar an fhadhb ach athrú chuig brabhsálaí Gréasáin eile. Bí ar an eolas freisin gurb amhlaidh in amanna go bhfuil líon ard úsáideoirí ag fáil rochtain ar an gcóras ag an aon am amháin agus is féidir go mbeidh ort triail eile a bhaint as dá bharr. Mura réitíonn sé sin an fhadhb, déan teagmháil le CRO: Teileafón 00 353 (0) 1 804 5200/Íosghlao 1890 220 226* nó eb1@dbei.gov.ie.

Mar mhalairt air sin, déan teagmháil leis an rannóg Ríomhchomhdaithe ach glao a chur ar 00 353 (0) 1 804 5355/00 353 (0) 1 804 5374 nó ríomhphost a sheoladh chuig electronic.filing@dbei.gov.ie.


LEATHANAIGH SÍNITHE
Is féidir foirm B1 a shíniú go digiteach trí leas a bhaint as deimhniú de chuid Sheirbhísí ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim. Is féidir í a shíniú trí leas a bhaint as leathanach sínithe freisin. Beidh an leathanach sínithe ar fáil tar éis foirm B1 a chur isteach go leictreonach. 
Ní mór an leathanach sínithe a phriontáil amach, a shíniú agus a sheachadadh chuig CRO laistigh de 28 lá ón bhfoirm a chur isteach ar líne. Mura seachadtar an leathanach sínithe do CRO in am, is féidir go ngearrfar pionóis chomhdúcháin dhéanaigh agus go gcaillfear an díolúine ó iniúchadh. I gcás go seachadfar doiciméad chuig CRO tar éis a spriocdháta comhdaithe ar chúis ar bith, lena n-áirítear mar go ndearnadh é a chailleadh nó a mhoilliú sa chóras poist, níl an dara rogha ag CRO ach caitheamh leis an doiciméad mar dhoiciméad déanach. 
 
Ón 1 Aibreán 2018 i leith, diúltaítear d’fhoirmeacha B1 go huathoibríoch i gcás nár síníodh an leathanach sínithe ar fhoirm B1 nó nár síníodh an deimhniú foriomlán nó i gcás nach bhfuil ach síniú amháin air nó i gcás nár uaslódáladh na ráitis airgeadais. 

 
DAOINE A SHEALBHAÍONN CUNTAS LEIS AN CRO 

Ba cheart do dhaoine a shealbhaíonn cuntas leis an CRO a chinntiú go bhfuil go leor airgid ina gcuntas acu chun íoc as an idirbheart sula gcuireann siad a gcuid doiciméad isteach. Ba cheart do Chuideachtaí agus do Dheontóirí a chinntiú go gcuireann siad na seoltaí ríomhphoist chearta ar fáil chun a áirithiú go dtabharfar fógra dóibh tráth a sheoltar a gcuid doiciméad ar ais mar nach bhfaighidh siad litir ná doiciméid trí chasadh an phoist a thuilleadh. 
 
 
BREXIT

I gcás nach mbeidh beart ar bith comhaontaithe idir an Ríocht Aontaithe agus AE, fágfaidh an Ríocht Aontaithe láithreach agus i gcás nach bhfuil ag cuideachta ach stiúrthóirí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le hathrú. Ag fágáil LEE don Ríocht Aontaithe (an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch), theastódh banna ina áit sin. https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/10902e-ag-ullmhu-do-brexit/.

 

TÁ AN SPRIOCDHÁTA LE hAGHAIDH SONRAÍ ÚINÉIREACHTA TAIRBHIÚLA A CHOMHDÚ AG DRUIDIM ORAINN

Bunaíodh an Clár um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumann Tionscail agus Soláthair le hIonstraim Reachtúil Uimh. 110/2019 agus osclaíodh é an 29 Iúil 2019.

Faoin Ionstraim Reachtúil, beidh ar chumainn agus ar chuideachtaí a sonraí a chomhdú leis an gClár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil faoin Aoine an 22 SAMHAIN 2019.

D’fhéadfadh go n-ionchúiseofaí an cumann/an chuideachta agus go ngearrfaí fíneáil air/uirthi mura gcuirtear an comhdú riachtanach i gcrích faoin 22 SAMHAIN.

Is féidir sonraí úinéireachta tairbhiúla a chomhdú ar líne trí thairseach ar shuíomh Gréasáin an Chláir Lárnaigh um Úinéireacht Thairbhiúil - www.rbo.gov.ie. Ní féidir aon fhaisnéis a chomhdú i gcóip chrua leis an gClár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil agus ní ghearrtar aon táillí comhdúcháin. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ar shuíomh Gréasáin an Chláir Lárnaigh um Úinéireacht Thairbhiúil ag www.rbo.gov.ie.

Mura féidir leis an gcumann/leis an gcuideachta freagra ar cheist a aimsiú sna ceisteanna coitianta ar shuíomh Gréasáin an Chláir Lárnaigh um Úinéireacht Thairbhiúil, féadfaidh sé/sí ríomhphost a sheoladh chuig enquiries@rbo.gov.ie.  

Chun an t-eolas is deireanaí a fháil, lean an Clár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil ar Twitter ag www.twitter.com/RBO_ie agus ar LinkedIn ag www.linkedin.com/company/central-rbo/  
 
CÚISEANNA A nDIÚLTAÍTEAR D’AIGHNEACHTAÍ CHUIG AN gCLÁR LÁRNACH UM ÚINÉIREACHT THAIRBHIÚIL A CHLÁRÚ 

Sa chéad dá mhí ó oscailt an Chláir Lárnaigh um Úinéireacht Thairbhiúil, diúltaíodh do líon ard aighneachtaí a chlárú.

Chun cloí leis an gCeathrú Treoir ón Aontas Eorpach maidir leis an Sciúradh Airgid, ceanglaítear ar an gCláraitheoir na sonraí arna n-iontráil sa Chlár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil i leith gach úinéara thairbhiúil a bhailíochtú. Déantar amhlaidh chun a chinntiú go bhfuil an duine nádúrtha ann agus go bhfuil sé/sí beo agus chun dúbláil ar an gClár a sheachaint.

Mar chuid den phróiseas bailíochtaithe, cuireann an Cláraitheoir na sonraí arna gcomhdú leis an gClár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil i gcomparáid leis na sonraí atá cláraithe leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí don duine sin.

Go dtí seo, is í an chúis is coitianta a ndiúltaítear d’aighneacht ná nach ionann ceann amháin nó níos mó de na sonraí seo a leanas agus na sonraí atá i seilbh na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí:
- Céadainm,
- Sloinne,
- UPSP agus/nó
- Dáta Breithe.

Is iad seo na neamhréireanna ainm is coitianta:
- an sloinne roimh phósadh a úsáid in ionad an ainm pósta, agus a mhalairt,
- lárainm nach bhfuil cláraithe leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a úsáid (ní gá lárainmneacha a thabhairt sa Chlár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil),
- leagan giorraithe nó leagan difriúil d’ainm, i gcás go bhfuil an leagan iomlán/foirmiúil ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí,
- leagan Gaeilge d’ainm a úsáid i gcás gurb é an leagan Béarla an leagan atá cláraithe leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, agus a mhalairt.

Sula n-iontrálann sé/sí sonraí d’úinéir tairbhiúil, ba cheart don chumann/don chuideachta a chinntiú go bhfuil sé/sí ag baint úsáid as Céadainm, Sloinne, UPSP agus Dáta Breithe atá comhionann leo sin atá cláraithe leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí don duine sin.

Is féidir leis an úinéir tairbhiúil na sonraí sin a sheiceáil ach teagmháil a dhéanamh leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ag http://www.welfare.ie/en/Pages/Personal-Public-Service-Number-Registration-Centres-by-Count.aspx  

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil i gceist choitianta 14.1 ar shuíomh Gréasáin an Chláir Lárnaigh um Úinéireacht Thairbhiúil ag www.rbo.gov.ie faoi na cúiseanna coitianta a ndiúltaítear d’aighneachtaí a chlárú.

Please login or register to post comments.

Theme picker