Foirmeacha CRO

 

Foirm
Uimhir 
 Ábhar  
A1 Ionchorprú cuideachta. Ní féidir an Fhoirm A1 a líonadh amach ach amháin ar líne.
Má tá G5 á chomhdú agat le A1, cuir táille bhreise €15 leis.
Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne ar https://core.cro.ie
A4 Iarratas ag cuideachta phoiblí theoranta le dul i mbun gnó agus lena sonraí a dhearbhú pdf logo A4 irish fillable.pdf
A/C1  Cuntais taisce a oscailt. pdf logo ac1 Irish fillable.pdf
A/C2 Cuntais Custaiméara CRO Dea-Mhéine (Ranna Rialtais nó Gniomhaireachtaí Stáit amháin)  pdf logo AC2 irish fillable.pdf
B1 Tuairisceán bliantúil. Is féidir Foirm B1 a chomhdú ar líne ar https://core.cro.ie.  Tá feidhm ag ríomhchomhdú éigeantach maidir leis na haighneachtaí  seo a leanas ar aghaidh:

Foirm B1 - Tuairisceán Bliantúil (lena n-áirítear ráitis airgeadais agus ríomhíocaíocht)
Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne​ ar https://core.cro.ie
B1X Athbhreithniú deonach ar ráitis airgeadais lochtacha pdf logo B1X Irish fillable.pdf
B2 Athrú ar oifig chláraithe. Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne https://core.cro.ie. Tá feidhm ag ríomhchomhdú éigeantach ar aghaidh Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne https://core.cro.ie
B3 Fógra maidir leis na háiteanna ina gcoimeádtar clár na gcomhaltaí, clár na sealbhóirí bintiúr, clár na stiúrthóirí agus na rúnaithe, agus conarthaí seirbhíse/meabhráin na stiúrthóirí pdf logo B3 irish fillable.pdf
B4 Fógra maidir le hardú ar chaipiteal údaraithe. Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne ar https://core.cro.iepdf logo B4 irish fillable.pdf
B5 Tuairisceán ar chionrannta. Táille Foirm B5 €15. Foirmeacha B5 le dáta éifeachta den 7 Nollaig 2005 nó níos déanaí, ba chóir í a chur ar aghaidh go díreach chuig an CRO. Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne ar https://core.cro.iepdf logo B5 irish fillable.pdf
B7 Fógra maidir le comhdhlúthú, roinnt nó comhshó i stoc nó scaireanna, nó athchomhshó i scaireanna nó stoc,nó scaireanna a fhoroinnt, a fhuascailt nó a chealú Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne ar https://core.cro.iepdf logo B7 irish fillable.pdf
B9 Fógra maidir le méadú ar chomhaltaí pdf logo B9 irish fillable.pdf
B10 Athrú ar stiúrthóir agus/nó rúnaí, nó a sonraí. Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne https://core.cro.ie. Tá feidhm ag ríomhchomhdú éigeantach ar aghaidh Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne https://core.cro.ie
B10a Athrú ar shonraí um sheoladh cónaithe stiúrthóra i ndáil le níos mó ná cuideachta amháin. Ár líne amháin.
B11 Ráiteas ar shonraí na gceart a bhaineann le scaireanna leithroinnte nach scaireanna inchláraithe iad ar dhóigh eile. pdf logo B11 irish fillable.pdf
B12 Ráiteas ar shonraí na gceart athraithe a bhaineann le scaireanna nach scaireanna inchláraithe iad ar dhóigh eile. pdf logo B12 irish fillable.pdf
B13 Fógra maidir le hainm nó ainm nua d’aicme scaireanna ar bith atá inchláraithe faoi alt 90(4) d’Acht na gCuideachtaí 2014 pdf logo B13 irish fillable.pdf
B18 Réamheolaire a chlárú a bhí ceadaithe ag an Banc Ceannais na hÉireann a eiseodh cuideachta atá cláraithe in Éirinn. pdf logo B18 irish fillable.pdf
B18a Dóiciméad áitiúil tairisceanna a chlárú do €5,000,000 nó níos lú pdf logo B18A irish fillable.pdf
B42a Fógra faoi cheartú chlár na gcomhaltaí pdf logo B42a irish fillable.pdf
B46 Fógra faoi cheapadh Duine Chláraithe nó aisghairm údaraithe Duine Chláraithe (duine chun ceangal a chur ar an gcuideachta) pdf logo B46 irish fillable.pdf
B67 Iarratas ar dheimhniú a shonraíonn go bhfuil nasc fíor agus leanúnach ag an gcuideachta le ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá ar siúl sa Stát pdf logo B67 irish fillable.pdf 
B68 Fógra maidir le stiúrthóireachtaí a eisiamh ó theorainn de 25 stiúrthóireacht pdf logo B68 irish fillable.pdf
B69 Fógra ó dhuine aonair nach bhfuil sé/sí ina stiúrthóir a thuilleadh. Ní féidir comhlánú ach amháin i gcás gur theip ar an gcuideachta foirm B10 a chomhdú. Is féidir Foirm B69 a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie. Féach Bileog Faisnéise 18 pdf logo B69 irish fillable.pdf
B73 Dáta nua tuairisceáin bhliantúil a ainmniú. Is féidir an fhoirm seo a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie ach ar an lá céanna agus i ndiaidh don tuairisceán bliantúla lena baineann a chomhdú. Tá feidhm ag ríomhchomhdú éigeantach ar aghaidh Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne https://core.cro.ie
B74 Ráiteas maidir le dícháiliúcháin stiúrthóra pdf logo B74 irish fillable.pdf
B74a Ráiteas faoi dhícháiliú stiúrthóra tar éis gur ceapadh é nó í ina stiúrthóir  pdf logo B74a irish fillable.pdf
B77 Fógra ar údarás ghníomhaire comhdaithe leictreonaigh a údarú/a aisghairm. Is féidir Foirm B77 a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie pdf logo B77 Irish fillable.pdf
B78a Dáta tuairisceáin bhliantúil nua d’ainmniú - fochuideachtaí; Athrú ar Dheireadh na bliana airgeadais  pdf logo B78a irish fillable.pdf
B81 Iarratas ar ghníomhú mar Ghníomhaire Oifigí Cláraithe  pdf logo B81 irish fillable.pdf
B83 Athrú ar Dheireadh na bliana airgeadais  pdf logo B83 irish fillable.pdf
C1 Morgáiste nó muirear cruthaithe ag cuideachta Éireannach. Ár líne amháin.
C1a Clárú Morgáiste/Muirir arna chruthú ag cuideachta Éireannach - Céim 1 de nós imeachta dhá chéim. Ár líne amháin.
C1b Clárú Morgáiste/Muirir arna chruthú ag cuideachta Éireannach - Céim 2 de nós imeachta dhá chéim  Ár líne amháin.
C3 Sonraí ar mhuirir atá faoi réir réadmhaoine a fuair cuideachta atá corpraithe sa Stát pdf logo C3 irish fillable.pdf 
C6 Dearbhú reachtúil ar mhuirear a shásamh Ár líne amháin.
C7 Dearbhú reachtúil ar mhuirear a shásamh i bpáirt Ár líne amháin.
C10  Morgáiste Breithiúnais pdf logo C10 irish fillable.pdf
C17  Athruithe ar shonraí an Duine atá i dTeideal i leith muirir pdf logo C17 irish fillable.pdf
CBM1 Dréacht-théarmaí ar Chumasc Trasteorann a fhoirmiú ina mbíonn páirt ag cuideachta chláraithe Éireannach pdf logo CBM1 irish fillable.pdf
D6 Iarratas ar athchlárú mar chuideachta neamhtheoranta ag cuideachta theoranta. pdf logo D6 irish fillable.pdf
D6C Toiliú na gcomhaltaí um chuideachta a athchlárú mar Chuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta  pdf logo D6C irish fillable.pdf
D6D  Toiliú na gcomhaltaí um chuideachta a athchlárú mar Chuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe Faoi Theorainn Ráthaíochta  pdf logo D6D irish fillable.pdf
D10 Iarratas ar athchlárú mar chuideachta de saghas eile ag cuideachta phoiblí theoranta tar éis do scaireanna a chealú agus scairchaipiteal a laghdú pdf logo D10 irish fillable.pdf
D13 Fógra ar iarratas déanta chuig an gcúirt le rún speisialta a chealú a bhaineann le hathchlárú. pdf logo D13 irish fillable.pdf
D20 Iarratas ar chineál cuideachta a athchlárú agus ráiteas um chomhlíonadh pdf logo D20 irish fillable.pdf
DM1 Fógra um Théarmaí dréachta choitinn maidir le cumasc idir dhá chuideachta Éireannacha nó níos mó - faoi Chuid 9  pdf logo DM1 irish fillable.pdf
DM2  Fógra um Théarmaí dréachta choitinn maidir le cumasc idir dhá chuideachta Éireannacha nó níos mó - CPT san áireamh faoi Chuid 17 pdf logo DM2 irish fillable.pdf
DV1  Fógra um Théarmaí dréachta choitinn maidir le roinnt a bhfuil dhá chuideachta Éireannacha nó níos mó páirteach inti - faoi Chuid 9 pdf logo DV1 irish fillable.pdf 
DV2  Fógra um Théarmaí Dréachta Choitinn maidir le Roinnt a bhfuil dhá chuideachta Éireannacha nó níos mó páirteach inti - CPT san áireamh faoi Chuid 17  pdf logo DV2 irish fillable.pdf 
E1-SAP Dearbhú sócmhainneachta (SAP). Táille €15. pdf logo E1 SAP irish Fillable.pdf
E2 Fógra faoi cheapadh leachtaitheora. Táille €15 Ár líne amháin.
E2a Fógra faoi leachtaitheoir d’éirí as  Ár líne amháin.
E2b  Fógra faoi leachtaitheoir do chur as oifig  Ár líne amháin.
E2c  Fógra faoi cheapadh leachtaitheora tar éis leachtaitheoir roimhe sin do chur as oifig  Ár líne amháin.
E3 Cuntas an leachtaitheora faoina g(h)níomhartha & a b(h)earta féin & faoi reáchtáil an fhoirceanta Ár líne amháin.
E4 Mionnscríbhinn an leachtaitheora ag deimhniú an chuntais. Ráiteas cuntais an leachtaitheora Ár líne amháin.
E5 Ráiteas cuntais deiridh an leachtaitheora (foirceannadh comhaltaí nó creidiúnaithe) Ár líne amháin.
E6 Tuairisceán ar an gcruinniú foirceanta deiridh (foirceannadh deonach ag comhaltaí) Ár líne amháin.
E669 Fógra faoi leachtú do chur ar ceal pdf logo E669 irish fillable.pdf
E7 Tuairisceán ar an gcruinniú foirceanta deiridh (foirceannadh deonach ag comhaltaí) Ár líne amháin.
E8  Fógra faoi cheapadh glacadóra. Táille €15. Ár líne amháin.
E9 Achomaireacht an ghlacadóra. Táille €15 Ár líne amháin.
E10 Ráiteas cúrsaí. Glacadóireachtaí amháin. Táille €15. pdf logo E10 fillible irish.pdf
E11 Fógra go bhfuiltear ag scor de bheith ag feidhmiú mar ghlacadóir. Táille €15 Ár líne amháin.
E24 Fógra faoi achainí chun glacadóir a cheapadh. Táille €15. pdf logo E24 irish fillable.pdf
F2 Athruithe sa mheabhrán/sna hairteagail chomhlachais de chuid cuideachta seachtraí Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne ar https://core.cro.iepdf logo F2 irish fillable.pdf
F3  Athrú ar stiúrthóirí/ar an rúnaí/ar na daoine a dhéanann ionadaíocht do chuideachta sheachtrach/ ar dhaoine údaraithe/ar na daoine atá freagrach as rialacháin a chomhlíonadh Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne ar https://core.cro.iepdf logo F3 irish fillable.pdf
F4   Athruithe seoladh de chuid na cuideachta seachtraí Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne ar https://core.cro.iepdf logo F4 irish.pdf
F7  Doiciméid chuntasaíochta de chuid cuideachta seachtraí a chur ar ais.  pdf logoF7 irish.pdf
F8  Sonraí ar mhuirear réadmhaoine sa Stát a chruthaíonn cuideachta a bhíonn ionchorpraithe lasmuigh den Stát. Ár líne amháin.
F8a  Fógra rúin maidir le sonraí a chlárú i leith muirir ag cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát  Ár líne amháin.
F8b Deimhniú i leith sonraí muirir arna chruthú ag cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát  Ár líne amháin.
F9  Sonraí ar mhuirear a bhaineann le réadmhaoin a bheith faighte sa Stát ag cuideachta eactrach. pdf logo F9 irish fillable.pdf
F12   Cuideachta a chlárú gur brainse í de chuideachta LEE Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne ar https://core.cro.ie pdf logoF12 irish.pdf
F13 Cuideachta a chlárú gur brainse í de chuideachta ó thír neamh-LEE Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne ar https://core.cro.ie pdf logoF13 irish.pdf
F14   Fógra faoi bhrainse de chuid cuideachta seachtraí a fhoirceannadh/a dhúnadh. Is féidir an foirm seo a chomhdú ar líne ar https://core.cro.ie pdf logoF14 irish.pdf
F15  Fógra faoi bhreith a osclaíonn imeachtaí dócmhainneachta i mBallstát eile/cinneadh maidir le leachtaitheoir a cheapadh.  pdf logoF15 irish.pdf
FS1  Ráitis Airgeadais - Cuideachta Infheistíochta/GCUI pdf logo FS1 Irish fillable.pdf
G1   Rún speisialta. Is féidir Foirm G1 a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie Ár líne amháin.
G1-H15 Rún speisialta chun Iarratas a dhéanamh ar Bhaint Thoilteanach den Chlár pdf logo G1-H15 irish fillable.pdf
G1Q   Rún speisialta maidir le hainm a athrú. Is féidir Foirm G1Q a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie. pdf logo G1Q irish fillable.pdf 
G2 Gnáthrún. Is féidir Foirm G2 a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie Ár líne amháin.
G5 Dearbhú comhlíonta. pdf logo G5 irish fillable.pdf
H1  Cuideachta a athbhunú chuig an gclár Le húsáid tráth nach déanaí ná 12 mhí ón dáta díscaoilte. Ár líne amháin.
H1-OMC 

Cuideachta atá bainte den chlár a chur ar ais ar an gclár, ar Cuideachta Bainistíochta Úinéirí í. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach bhfuil an Fhoirm H1-OMC cáilithe leis an bPróiseas Mear chun iad a chur ar ais ar an gclár. Is féidir an fhoirm H1-OMC a úsáid chun Cuideachta Bainistíochta Úinéirí a chur ar ais ar an gclár. Tabhair faoi deara le do thoil: má chomhlánaíonn oifigeach Cuideachta Bainistíochta Úinéara Foirm H1 sa chéad 12 mhí ó dhíscaoileadh cuideachta, ní gá Foirm H1-OMC a chomhdú i gcúinsí dá sórt. pdf logo H1 OMC Cert Irish fillable.pdf

Ár líne amháin.
H2  Fógra faoi ordú nochta. pdf logo H2 irish fillable.pdf
H3  Fógra faoi iniúchóir a bhaint óna p(h)ost pdf logo H3 irish fillable.pdf 
H4  Fógra nach gcoimeádtar leabhair chuntais chearta. pdf logo H4 irish fillable.pdf 
H5 Tuairisceán ag cuideachta atá ag ceannach a scaireanna féin agus/nó scaireanna i gcuideachta shealbhaíochta. Is iad na Malartáin Fhorordaithe Thar Lear ná Stocmhalartán Londan, Stocmhalartán Nua-Eabhrac agus an margadh ar a dtugtar Nasdaq atá á oibriú ag Stocmhalartán Nasdaq de réir Rialacháin na gCuideachtaí (Stocmhalartáin Aitheanta), 2015. (I.R. 214 de 2015).             pdf logo H5 irish fillable.pdf
H5A  Tuairisceán ar shean-scaireanna státchiste a atheisiúint pdf logo H5a irish fillable.pdf
H15  Iarratas ar Bhaint Thoilteanach den Chlár.  Ár líne amháin.
H16  Agóid i gcoinne Baint dheonach cuideachta den chlár  pdf logo H16 irish fillable.pdf
H17 Cealú na Bainte Deonaí den chlár.  pdf logo H17 irish fillable.pdf
ICAV1 Iarratas ó chuideachta Éireannach lena díchlárú mar chuideachta Éireannach tar éis a comhshó ina ICAV pdf logo ICAV1 irish fillable.pdf
IG1 EEIG a chlárú atá a seoladh oifigiúil in Éirinn. word logo IG1 form (0.05 MB, MS Word)
IG2 Foras grúpála a chlárú in Éirinn do EEIG atá a seoladh oifigiúil thar lear. word logo IG2 form(0.04 MB, MS Word)
IG3 Fógra faoi fhoras grúpála a bhunú do EEIG atá a seoladh oifigiúil in Éirinn. word logo IG3 form (0.03 MB, MS Word)
IG4 Fógra faoi fhoras grúpála EEIG a dhúnadh. word logo IG4 form (0.03 MB, MS Word)
IG5  Fógra faoi shonraí an bhainisteora agus faoi dheireadh a chur leis an gceapachán. word logo IG5 form (0.04 MB, MS Word
IG6   Fógra faoi dhoiciméid agus sonraí ar gá iad a chomhdú. word logo IG6 form (0.04 MB, MS Word)
IG7 Fógra faoi thogra chun seoladh oifigiúil EEIG a aistriú. word logo IG7 form (0.04 MB, MS Word)
IG8 Tuairisceán bliantúil de chuid EEIG. word logo IG8 form (0.04 MB, MS Word)
J1A Iarratas chun gníomhú mar ghníomhaire reachtúil ríomhchomhdaithe. pdf logo J1a irish fillable.pdf 
LP1 Iarratas ar chomhpháirtíocht theoranta a chlárú. Táillí €2.50 pdf logo LP1 v1.6 Form Irish fillable.pdf
LP2 Fógra maidir le hathrú ar chomhpháirtíocht theoranta. Táillí €0.30. pdf logo LP2 v2 Form Irish fillable.pdf
LP3  Ráiteas den chaipiteal curtha ar fáil ag comhpháirtithe teoranta. Níl aon Táillí le híoc pdf logo LP3 Form Irish Fillable (0.22 MB, Adobe PDF)
LP4 Ráiteas den chaipiteal breise curtha ar fáil ag comhpháirtithe teoranta - airgead tirim. Níl aon Táillí le híoc. pdf logo LP4 Form Irish Fillable(0.25 MB, Adobe PDF)
P1  Doiciméid chuntasaíochta na gcomhpháirtíochtaí agus na gcomhpháirtíochtaí teoranta a chur ar ais. Táillí €15. word logo P1 form (0.03 MB, MS Word)
PR1  Tuairisic maidir le hÍocaíochtaí le Rialtais pdf logo PR1 Irish fillable.pdf
Q1  Iarratas ó chuideachta ar imirce ar bheith cláraithe mar chuideachta Éireannach ar leanúint ar an gClár Éireannach. pdf logo Q1 irish fillable.pdf 
Q2  Dearbhú Reachtúil maidir Iarratas ó chuideachta ar imirce ar bheith cláraithe mar chuideachta Éireannach ar leanúint ar an gClár Éireannach pdf logo Q2 irish fillable.pdf 
Q3 Dearbhú Reachtúil maidir le ceanglais a chomhall sula gcláraítear cuideachta mar chuideachta Éireannach pdf logo Q3 Irish fillable.pdf 
Q4 Ráiteas gur baineadh cuideachta ar imirce den chlár i ndlínse ábhartha pdf logo Q4 irish fillable.pdf 
Q5 Iarratas ó chuideachta Éireannach ar í a bhaint den chlár mar chuideachta Éireannach pdf logo Q5 Irish fillable.pdf 
Q6 Dearbhú Reachtúil maidir Iarratas ó chuideachta Éireannach ar í a bhaint den chlár mar chuideachta Éireannach pdf logo Q6 Irish fillable.pdf 
Q7 Dearbhú Reachtúil maidir le ceanglais a chomhall sula ndéantar cuideachta a bhaint den chlár mar chuideachta Éireannach pdf logo Q7 Irish fillable.pdf 
Q8  Ráiteas gur cláraíodh cuideachta iarrthach i ndlínse ábhartha pdf logo Q8 Irish fillable.pdf 
Q9   Dearbhú reachtúil go ndearnadh fiosrúchán iomlán faoi ghnóthaí na cuideachta agus go bhfuil an chuideachta sin in ann a fiacha a íoc nuair a bheidh siad dlite pdf logo Q9 Irish fillable.pdf 
RBN1  Iarratas ag duine aonair ar ainm gnó a chlárú. Is féidir Foirm RBN1 a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie. pdf logo RBN1 Irish fillable.pdf
RBN1A 

Iarratas ag comhpháirtíocht ar ainm gnó a chlárú. Is féidir Foirm RBN1A a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie

 

 pdf logo RBN1A Irish fillable.pdf

RBN1B  Iarratas ag comhlacht corparáideach ar ainm gnó a chlárú. Is féidir Foirm RBN1B a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie  pdf logo RBN1B Irish fillable.pdf
RBN2  Cineál an athraithe ar shonraí an ainm gnó a chláraigh duine aonair. Is féidir Foirm RBN2 - Seoladh an ainm gnó - a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie  pdf logo RBN2 Irish fillable.pdf
RBN2A  Cineál an athraithe ar shonraí an ainm gnó a chláraigh comhpháirtíocht. Is féidir Foirm RBN2A - seoladh an ainm gnó - a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie  pdf logo RBN2A Irish fillable.pdf
RBN3  Deireadh ainm gnó. Is féidir Foirm RBN3 a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie  pdf logo RBN3 Irish fillable.pdf
SE1  Societas Europaea a fhoirmiú de bharr cumaisc. pdf logo SE1 Irish fillable.pdf
SE2  Societas Europaea sealbhaíochta a fhoirmiú. pdf logo SE2 irish fillable.pdf
SE3 Fochuideachta Societas Europaea a fhoirmiú. pdf logo SE3 irish fillable.pdf
SE4  Cpt a chomhshó i Societas Europaea pdf logo SE4 form irish fillable.pdf
SE5  Fochuideachta Societas Europaea á fhoirmiú ag SE. pdf logo SE5 form Irish fillable.pdf
SE6  Oifig chláraithe de chuid an SE a aistriú chuig Poblacht na hÉireann. pdf logo SE6 form irish fillable.pdf
SE7  Oifig chláraithe de chuid an SE a aistriú ó Poblacht na hÉireann. pdf logo SE7 form irish fillable.pdf
SE8  Ráiteas sócmhainneachta ag stiúrthóirí SE atá molta í a aistriú ó Phoblacht na hÉireann. pdf logo SE8 form irish fillable.pdf
SE9 Iarratas ag SE ar DTB nua a eisiúint. pdf logo SE9 form irish fillable.pdf
SE10  Oifig chláraithe de chuid SE atá molta í a aistriú ó Poblacht na hÉireann. pdf logo SE10 form irish fillable.pdf
SE11  Dréacht-théarmaí foirmithe de chuid SE sealbhaíochta a bhaineann le cuideachta nó SE atá cláraithe i bPoblacht na hÉireann. pdf logo SE11 form irish fillable.pdf
SE12  Dréacht-théarmaí le cpt a chomhshó i SE. pdf logo SE12 form irish fillable.pdf
SE13  Fógra faoi na coinníollacha a shásamh a bhaineann le SE sealbhaíochta atá á fhoirmiú ag cuideachta Éireannach/SE. pdf logo SE13 form irish fillable.pdf
SE14  Leasuithe ar reachtanna SE. pdf logo SE14 form irish fillable.pdf
SE15  Fógra faoi thús a chur nó deireadh a chur le leachtú foirceanta, dócmhainneacht nó nósanna imeachta íocaíochta stoptha agus cinntí chun leanúint ar aghaidh le feidhmiú an SE. pdf logo SE15 irish fillable.pdf
SE16 Dréacht-téarmaí comhshó ó Societas Europaea atá cláraithe in Éirinn go cuideachta phoiblí theoranta faoi Rialacháin na bliana 2007  pdf logo SE16 form irish fillable.pdf
SE17 Iarratas ar chomhshó ó Societas Europaea atá cláraithe in Éirinn chuig cuideachta phoiblí theoranta faoi Rialacháin na bliana 2007  pdf logo SE17 form irish fillable.pdf
SE18  Dréacht-téarmaí um bunú Societas Europaea i ndlínse choigríoch ina bhfuil baint
ag cuideachta phoiblí theoranta atá cláraithe in Éirinn faoi Rialacháin na bliana 2007 
pdf logo SE18 form irish fillable.pdf
SE19 Dréacht-téarmaí um chumasc idir cuideachta phoiblí theoranta atá cláraithe in Éirinn agus cuideachta phoiblí theoranta nó cuideachtaí poiblí teoranta neamh Éireannacha chun SE a bhunú a bheidh cláraithe in Éirinn faoi Rialacháin na bliana 2007  pdf logo SE19 form irish fillable.pdf
T1 Neamhnochtadh seoladh cónaithe. Oifigeach Cuideachta   T1 form irish fillable.pdf
VIF    VIF