Táillí Cuideachta

Clárú 
Foirm Tuairisc Páipéar Leictreonach
A1 Cuideachta Nua €100 €50
A4 Iarratas a dhéanann cuideachta phríobháideach theoranta chun gnólacht a thionscnamh agus dearbhú sonraí €300 N/A
B1 Tuairisceán Bliantúil n/a €20 (Secretarial Software)
€20 (Foirm ar líne)
Tuairisceán bliantúil Déanach         
Tuairisceán bliantúil déanach
(a) Pionós tosaigh as comhdú déanach móide táille chláraithe (a) €140
b) Pionós mainneachtana laethúil b) €3
(c) Uas-Phionós as comhdú déanach in aghaidh an tuairisceáin (c) €1200
B1X  Athbhreithniú deonach ar ráitis airgeadais lochtacha €15 n/a
B2 Athrú ar oifig cláraithe chuideachta n/a Nialas
B3 Athrú ar sheoltaí cláraithe €15 Nialas
B4, G1, memo & arts Méadú ar chaipitil údaraithe €45
(táille iomlán ar 3 dhoiciméad)
N/a
B5 Tuairisceán ar chionnranta €15 n/a
B7 Fógra maidir le comhdhlúthú, roinnt nó comhshó i stoc nó scaireanna, nó athchomhshó i scaireanna nó stoc, nó scaireanna a fhoroinnt, a fhuascailt nó a chealú €15 n/a
B9 Fógra maidir le méadú ar chomhaltaí €15 n/a
B10 Athrú ar mionsonraí stiúrthóirí/rúnaithe na cuideachta n/a Nialas
B11 Ráiteas ar shonraí na gceart a bhaineann le scaireanna leithroinnte nach scaireanna inchláraithe iad ar dhóigh eile. €15 n/a
B12 Ráiteas ar shonraí na gceart athraithe a bhaineann le scaireanna nach scaireanna inchláraithe iad ar dhóigh eile. €15 n/a
B13 Fógra maidir le hainm nó ainm nua d’aicme scaireanna ar bith atá inchláraithe faoi alt 90 d’Acht na gCuideachtaí 2014. €15 n/a
B18a Doiciméad áitiúil tairisceana a chlárú do €5,000,000 nó níos lú €15 n/a
B42a Fógra faoi cheartú chlár na gcomhaltaí €15 n/a 
B46 Fógra faoi cheapadh Duine Chláraithe nó aisghairm údaraithe Duine Chláraithe (duine chun ceangal a chur ar an gcuideachta) €15 n/a
B67 Iarratas ar dheimhniú go bhfuil fíornasc/nasc leanúnach ag an gcuideachta le gníomhaíocht eacnamaíoch amháin nó níos mó atá á cur i gcrích sa Stát €40 N/A
B68 Iarratas ar dheimhniú nár chóir cuideachta a áireamh chun críche líon na gcuideachtaí a bhfuil duine mar stiúrthóir orthu a chinneadh €40 N/A
B69 Fógra gur scoir duine de bheith ina oifigeach/hoifigeach i gcás inar theip ar an gcuideachta Foirm B10 a chomhdú €40 Nialas
B73 Ainmniú dáta nua tuairisceáin bhliantúil n/a Nialas
B74 Ráiteas maidir le dícháiliúcháin stiúrthóra Nialas. Cláraithe maidir le B10 nó A1 n/a
B74a Ráiteas faoi dhícháiliú stiúrthóra tar éis gur ceapadh é nó í ina stiúrthóir €15 n/a
B77 Fógra ar Údarás Ghníomhaire Comhdaithe Leictreonaigh a Údarú/a Chúlghairm €15 Nialas
B78a  Dáta tuairisceáin bhliantúil nua d’ainmniú - fochuideachtaí; Athrú ar Dheireadh na bliana airgeadais  €15  n/a
B83  Athrú ar Dheireadh na bliana airgeadais €15 n/a
B90  Comhaontú le haistriú urrús ag eisitheoirí rannpháirteacha €15 n/a
CBM1 Cumasc Trasteorann €15 N/A
C1/C1a Mionsonraí Muirir n/a €40
C1b  Clárú Morgáiste/Muirir arna chruthú ag cuideachta Éireannach - Céim 2 de nós imeachta dhá chéim  n/a nialas
C6/C7 Sásamh iomlán/páirteach muirir €15 N/A
C10  Morgáiste Breithiúnais  €15  n/a
C17  Athruithe ar shonraí an Duine atá i dTeideal i leith muirir arna chlárú ag cuideachta atá corpraithe sa Stát  €15 n/a
Sraith D Iarratas ar chineál cuideachta a athchlárú agus ráiteas um chomhlíonadh €60 N/A
D6 Iarratas ar athchlárú mar chuideachta neamhtheoranta ag cuideachta theoranta (in éineacht le D20) N/A
D10 Iarratas ar athchlárú mar chuideachta de saghas eile ag cuideachta phoiblí theoranta tar éis do scaireanna a chealú agus scairchaipiteal a laghdú. €15 N/A
Cumasc/Roinnt       
DM1/DM2  Fógra um Théarmaí dréachta choitinn maidir le cumasc idir dhá chuideachta Éireannacha nó níos mó  €15  n/a 
DV1/DV2  Fógra um Théarmaí dréachta choitinn maidir le roinnt a bhfuil dhá chuideachta Éireannacha nó níos mó páirteach inti  €15  n/a 
Sraith E Doiciméid Leachtú, Glacadóireachtaí agus Scrúdaitheoireachtaí. €15 N/A
E1 Dearbhú sócmhainneachta €15 n/a
E2 Fógra faoi cheapadh leachtaitheora €15 n/a
E2a  Fógra faoi leachtaitheoir d’éirí as  €15  n/a
E2b  Fógra faoi leachtaitheoir do chur as oifig  €15 n/a
E2c  Fógra faoi cheapadh leachtaitheora tar éis leachtaitheoir roimhe sin do chur as oifig  €15 n/a 
E3 Cuntas an leachtaitheora faoina g(h)níomhartha & a b(h)earta féin & faoi reáchtáil an fhoirceanta €15 n/a
E4 Ráiteas cuntais agus Mionnscríbhinn an leachtaitheora €15 n/a
E5 Ráiteas cuntais deiridh an leachtaitheora (foirceannadh comhaltaí nó creidiúnaithe) €15 n/a
E6 Ráiteas cuntais deiridh an leachtaitheora (foirceannadh comhaltaí nó creidiúnaithe) €15 n/a
E7 Tuairisceán ar an gcruinniú foirceanta deiridh do chomhaltaí & creidiúnaithe (foirceannadh deonach ag creidiúnaithe) €15 n/a
E8 Fógra faoi cheapadh glacadóra €15 n/a
E9 Achomaireacht an ghlacadóra €15 n/a
E10 Ráiteas cúrsaí €15 n/a
E11 Fógra go bhfuiltear ag scor de bheith ag feidhmiú mar ghlacadóir €15 n/a
E24 Fógra faoi achainí ar scrúdaitheoir a cheapadh €15 n/a
E669  Fógra faoi leachtú do chur ar ceal  €15 n/a
F15 Fógra faoi bhreith a osclaíonn imeachtaí dócmhainneachta i mBallstát eile/cinneadh maidir le leachtaitheoir a cheapadh €15 n/a
Rún chréidiúnithe Nialas
F12/F13 Clárú cuideachta seachtraí €60 N/A
F2 Athruithe sa mheabhrán/sna hairteagail chomhlachais de chuid cuideachta seachtraí. €15 n/a
F3 Athrú ar stiúrthóir/ar an rúnaí/ar na daoine a dhéanann ionadaíocht do chuideachta sheachtrach/daoine a bhfuil cónaí orthu sa Stát atá údaraithe chun glacadh le seirbheáil imeachtaí thar ceann na cuideachta nó seoladh daoine a bhfuil cónaí orthu sa Stát atá freagrach as comhlíonadh a chinntiú €15 n/a
F4 Athrú ar sheoladh bhrainse sa Stát €15 Nialas (ar athrú seolta bhrainse sa Stát
F7 Doiciméid chuntasaíochta de chuid cuideachta seachtraí a chur ar ais €15 n/a
F8 Sonraí ar mhuirear réadmhaoine sa Stát a chruthaíonn cuideachta a bhíonn ionchorpraithe lasmuigh den Stát n/a €40
F8a  Fógra rúin maidir le sonraí a chlárú i leith muirir ag cuideachta atá corpraithe
lasmuigh den Stát 
n/a €40 
F8b  Deimhniú i leith sonraí muirir arna chruthú ag cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát n/a nialas
F9 Sonraí ar mhuirear a bhaineann le réadmhaoin a bheith faighte sa Stát ag cuideachta eactrach €40 n/a
F14 Fógra faoi bhrainse de chuid cuideachta seachtraí a fhoirceannadh/a dhúnadh €15 n/a
FS1  Ráitis Airgeadais - Cuideachta Infheistíochta/GCUI  €15  n/a
G1Q, meamram agus ealaíona Athrú ar ainm cuideachta €100 €50
G1 Rún speisialta agus aon doiciméad a lóisteáiltear a bhaineann leis, seachas rún a bhaineann le hathrú ainm cuideachta €15 in aghaidh an doiciméid Nialas
G1 H15 Rún speisialta le Iarratas ar Bhaint Thoilteanach den Chlár €15  
G2 Gnáth-Rún agus aon doiciméad a lóisteáiltear a bhaineann leis €15 in aghaidh an doiciméid Nialas
H1 nó H1-OMC Athbhunú cuideachta €300 N/A
H15 Iarratas ar Bhaint Thoilteanach den Chlár Nialas N/A
H16  Agóid i gcoinne Baint dheonach cuideachta den chlár  €15  n/a
H17 Cealú na Bainte Deonaí den chlár €15  n/a 
H2 Fógra faoi ordú nochta. €15 N/A
H3 Fógra faoi iniúchóir a bhaint óna p(h)ost €15 N/A
H4 Fógra nach gcoimeádtar leabhair chuntais chearta €15 N/A
H5 Tuairisceán ag cuideachta atá ag ceannach a scaireanna féin agus/nó scaireanna i gcuideachta shealbhaíochta €15 N/A
H5a Tuairisceán ar shean-scaireanna státchiste a atheisiúint €15 N/A
IG1, IG2, IG7 Foirmeacha EEIG €190 N/A
IG3, IG4, IG5, IG6, IG8 Foirmeacha EEIG €30 N/A
J1a Iarratas chun gníomhú mar ghníomhaire reachtúil ríomhchomhdaithe Nialas N/A
Ordú cúirt €15 n/a
PR1  Tuairisic maidir le hÍocaíochtaí le Rialtais  €15  n/a
Q1 Iarratas ó chuideachta ar imirce ar bheith cláraithe mar chuideachta Éireannach ar leanúint ar an gClár Éireannach. Is í an táille fhorordaithe a ghabhann le Foirmeacha QI, Q2, Q3, Q4 agus Q9 - €445 ina hiomláin €445 N/A
Q5 Iarratas ó chuideachta Éireannach ar í a bhaint den chlár mar chuideachta Éireannach. Is í an táille fhorordaithe a ghabhann le Foirmeacha Q5, Q6, Q7, Q8 agus Q9 - €445 ina hiomláin. €445 N/A
Societas Europaea Foirmeacha SE1, SE2, SE3, SE4, SE6, SE7,SE16,SE17,SE18 €100 N/A
Societas Europaea Foirmeacha SE8, SE9, SE10, SE11, SE12, SE13, SE14, SE15,SE19 €15 N/A
Societas Europaea Foirm SE5 - Bunadh fochuideachta SE ag SE €60 N/A
Fógra a thugann iniúchóir maidir le críochnú a cheapacháin/a ceapacháin le cuideachta, a bhfuil sé beartaithe acu leas a bhaint as an díolúine iniúchta. Nil N/A
Fógra a thugann iniúchóir go bhfuil sé nó sí ag éirí as an bpost mar iniúchóir le cuideachta €15 N/A
Gach doiciméad eile iar-ionchorpraithe €15 N/A

Cuardach

Cuardach Páipéar Leictreonach
Íomhá doiciméid €2.50 €2.50
Prionta amach ainm ghnólachta €3.50 €3.50
Cuardach ar chomhad páipéir chuideachta (doicimeid níos sine den chuid is mó) €3.50 €3.50
Cóip dheimhnithe doiciméid/sleachta ó chlár ar bith €12.00 N/A
Deimhniú dúblach ainm chuideachta €12.00 Nialas (chun críche úsáid na hearnála poiblí amháin)