IMEACHTAÍ CÚIRTE

Tá sé mar oibleagáid ar gach cuideachta, cibé acu go bhfuil sí ag trádáil nó nach bhfuil, tuairisceán bliantúil (Foirm B1) a chur i gcomhad le CRO uair amháin ar a laghad in aghaidh gach bliana féilire.

Ba cheart do chuideachtaí agus dá gcuid comhairleoirí a thabhairt faoi deara go bhféadfaidh Cláraitheoir na gCuideachtaí cuideachta a bhaint den chlár má mhainníonn sí tuairisceán bliantúil a chur i gcomhad i dtaobh AON bhliana amháin.

I gcásanna eile, féadfaidh an Cláraitheoir baint den chlár a chur siar go sealadach, d’ainneoin mhainneachtain na cuideachta a cuid tuairisceán bliantúil amuigh a sheachadadh do CRO. Mar shampla:

  • Áit a ndearna tríú páirtí imeachtaí cúirte a thionscain i gcoinne cuideachta, féadfaidh an Cláraitheoir bac sealadach i gcoinne baint den chlár a cheadú ar iarratas an tríú páirtí sin ar bhonn cáis aonair, má chuireann an té a d’iarr an bac cóip dheimhnithe de na himeachtaí cúirte atá ar siúl ar fáil do CRO chun críocha fíoraithe.
  • Áit a bhfuil cuideachta i mbun dlíthíochta agus a bhfuil na saincheisteanna a bhfuil dlíthíocht á déanamh ina leith á coimeád óna cuid tuairisceán bliantúil a chur i gcomhad, féadfaidh an Cláraitheoir bac sealadach i gcoinne baint den Chlár a cheadú, ar an gcoinníoll amháin go gcuirtear cóip dheimhnithe suas le dáta de na páipéir chúirte sa dlíthíocht ábhartha ar fáil do CRO chun críocha fíoraithe.

Tabhair faoi deara áit a bhfuil bac sealadach i gcoinne baint den chlár curtha i bhfeidhm ag CRO, go leanfaidh oibleagáid cuideachta chun tuairisceáin bhliantúla a chur i gcomhad ar aghaidh agus go leanfaidh pionóis as comhdú deireanach ar aghaidh ag fabhrú áit ar cailleadh spriocdháta comhdaithe. Ina theannta sin, ní choiscfidh an bac sealadach i gcoinne baint den chlár CRO ó ghníomh(artha) Forfheidhmithe eile a thionscain i gcoinne na cuideachta agus/nó a cuid Stiúrthóirí fad is a bheidh a cuid tuairisceán bliantúil fós amuigh, agus alt 343 d’Acht na gCuideachtaí 2014 á shárú dá bharr sin.