CRO Forfheidhmiúchán Comhtháite (IEE)

Bearta Forfheidhmiúcháin do Thuairisceáin atá Thar Téarma

Tabhóidh tuairisceáin bhliantúla a chomhdófar go mall leis an CRO, pionós as comhdú mall de €100 le héifeacht ó dhul in éag spriocdháta comhdúcháin na cuideachta, le pionós laethúil de €3 ina dhiaidh sin suas go huasmhéid de €1200 in aghaidh an tuairisceáin.

De bhreis ar an bpionós as comhdú mall, tá sé de chumhacht ag Cláraitheoir na gCuideachtaí faoin dlí roinnt bearta forfheidhmiúcháin a thionscnamh i ndáil leis na cuideachtaí sin a chomhdóidh go mall. Tá cuideachtaí ann áfach atá ag íoc pionós as comhdú mall go leanúnach. Mar bheart nua, agus de thoradh ar sin beidh gaol díreach idir na bearta forfheidmiúcháin a úsáidfidh an CRO i ndáil le cuideachta agus stair na cuideachta sin ó thaobh a tuairisceán bliantúil a chomhdú i gcás an dá bhliain is déanaí.

"Daingean ach cóir" is ea an mana taobh thiar den IEE agus is iad na ceithre prionsabal faoina bhun:

  • Comhréireacht: Déileálfaimid le neamhchomhlíonadh le freagra comhréireach forfheidhmiúcháin, agus bainfidh déineacht an bhirt le stair na cuideachta maidir le comhlíonadh.
  • Comhsheasmhacht: Áiritheoidh an IEE nach bhfágfar cuideachtaí amach as an bpróiseas forfheidhmiúcháin ar chóir iad a áireamh ann. Úsáidfaimid cur chuige comhchosúil i gcúinsí comhchosúla.
  • Trédhearcacht: Cinnteoimid go dtuigeann stiúrthóirí cuideachtaí cad é a bhfuilimid ag súil leis uathu. Cinnteofar go soiléireofar na fáthanna go bhfuil gníomh fofheidhmiúcháin beartaithe againn nó na fáthanna gur ghlacamar gníomh forfheidhmiúcháin.
  • Díriú ar Sprioc: Cinnteoimid go ndíreofar iarrachtaí ar na cuideachtaí sin a sháraíonn a gceanglais chomhdúcháin arís agus arís eile.

Is é seo a leanas an réimse bearta fofheidhmiúcháin a fhéadfar a úsáid i gcoinne do chuideachta i gcás nach seachadfaidh sí a tuairisceán bliantúil in am (i dteannta le haon tuairisceán bliantúil a d'fhéadfadh a bheith gan chomhdú go fóill):

Ordú Ard Cúirte

Faoi Alt 797 d'Acht na gCuideachtaí 2014, Cumhachtaítear an Cláraitheoir, ar dhul in éag tréimshe de 14 lá tar éis fógra a eisiúint chuig do chuideachta agus/nó chuig stiúrthóirí na gcuideachta, i gcás nach gcomhdófar tuairisceán bliantúil nó tuairsceáin bhliantúla atá dlite isteach faoi dheireadh na tréimhse sin, iarratas a dhéanamh chuig an Ard Chúirt ar:

  • ordú a threoireoidh don chuideachta a mainneachtain a shlánú laistigh den tréimhse sin a d'fhéadfaidh an Chúirt a shonrú
  • go n-íocfaidh oifigigh na cuideachta atá freagrach as an mainneachtain costais an iarratais agus aon chostais eile a bhaineann leis an iarratas.

De bhreis ar sin, féadfaidh an Cláraitheoir an beart seo a úsáid chun comhdú tuairisceáin atá fós gan chomhdú a áirithiú, d'ainneoin ionchúiseamh na cuideachta roimhe seo, nó ionchúiseamh a stiúrthóirí roimhe seo toisc nár comhdaíodh tuairisceáin bhliantúla, i gcás go bhfanann aon tuairisceán bliantúil gan comhdú tar éis ionchúiseamh na cuideachta nó a stiúrthóirí.

Fíneáil ar an Láthair

Faoi alt 874 den Acht na gCuideachtaí 2014, caithfidh duine nó cuideachta mainneachtana, taobh istigh den tréimhse 21 lá tar éis fógra maidir le fíneáil ar an láthair a d'eisigh an Cláraitheoir chuig an duine sin nó chuig an gcuideachta:

  • An mhainneachtain sin a leigheas tríd an tuairisceán bliantúil nó na tuairisceáin bhliantúla a chomhdú agus
  • An méid a shonraítear san fhógra a íoc leis an gCláraitheoir.

Déanfar an duine nó an chuideachta mainneachtana a ionchúiseamh mura gcomhlíonfar téarmaí an fhógra um fhíneáil ar an láthair laistigh den tréimhse de 21 lá.

Cuideachtaí agus Stiúrthóirí a ionchúiseamh

Féadfar cuideachtaí agus stiúrthóirí cuideachtaí a mhainneachtóidh tuairisceán bliantúil a comhdú leis na CRO a ionchúiseamh faoi Alt 343 d'Acht na gCuideachtaí 2014. Ar ionchúiseamh is é an uasphionós do gach cion ná €5,000. Féadfar stiúthóir a fuair trí ionchúiseamh den sórt sin a dhícháiliú ó ghníomhú mar stiúrthóir, nó ó aon bhaint a bheith aige nó aici le bainistíocht aon chuideachta.

Baint Neamhdheonach den Chlár

Féadfar aon chuideachta a mhainneachtóidh tuairisceán bliantúil a chomhdú i ndáil le haon bhliain amháin, a bhaint den clár agus a dhíscaoileadh. I gcás go bhfuil tuairisceán bliantúil fós gan comhdú, níl gá ach go neiseoidh an CRO rabhadh reachtúil amháin, chuig oifig na cuideachta.

Caillfear cosaint an dliteanais teoranta le héifeacht ón dáta a bhainfear den chlár agus dílseoidh aon sócmhainní de chuid na cuideachta san Aire Airgeadais trí fheidhmiú an dlí ar dhíscaoileadh na cuideachta.

De bhreis ar sin, féadfaidh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach iarratas ar ordú a dhéanamh dá éis sin chuig an Ard Chúirt, de bhun alt 842 d'Acht na gCuideachtaí 2014 ag dícháiliú stiúrthóirí na cuideachta ó ghníomhú mar stiúrthóirí nó iad a dhícháiliú ó aon bhaint a bheith acu le bainistíocht aon chuideachta, mar aon le hOrdú do na costais dlí tabhaithe ag an Oifig Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach agus í ag tionscnamh iarratais den sórt sin agus na costais tabhaithe ag an Oifig sin agus an t-ábhar seo á fhíosrú.

Toisc an bhéim ar an tuairisceán deiridh, ní gá go mbainfeadh áireamh cuideachta ar an liosta le haghaidh forfheidhmiúcháin le cuideachta a chomhdóidh a tuairisceán/tuairisceáin in am sa bhliain reatha. Ach, mura gcomhdóidh do chuideachta a tuairisceán reatha in am, cinnfear nádúr an bhirt fhorfheidhmiúcháin a úsáidfear le tagairt do chomhlíonadh do chuideachta lena hoibleagáidí comhdúcháin sna blianta roimhe seo.

________________________________________