Dearbhuithe Reachtúla

 Éilíonn forálacha áirithe d'Acht na gCuideachtaí 2014 go ndéantar dearbhuithe reachtúla a chomhlánú agus a chur ar aghaidh chuig an CRO.

Dearbhuithe Reachtúla a dhéantar sa Stát

De bhun Acht na nDearbhuithe Reachtúla 1938, ní mór dearbhú reachtúil a dhéantar sa Stát a dhéanamh os comhair duine díobh seo:

  • nótaire poiblí,
  • coimisinéir mionnaí,
  • feidhmeannach síochána, nó
  • aon duine a údaraítear le dlí dearbhuithe reachtúla a thógáil agus iad a ghlacadh, mar shampla aturnae cleachtach (aturnae atá i dteideal cleachtadh sa Stát).

Dearbhuithe Reachtúla a dhéantar lasmuigh den Stát

Tá an dlí iomchuí le fáil in alt 886 den Acht na gCuideachtaí 2014. Forálann alt 886 go bhfuil aon dearbhú reachtúil arna dhéanamh in áit lasmuigh den Stát, de bhun nó chun críocha Achtanna na gCuideachtaí, measfar é a bheith déanta go bailí má dhéantar é in áit den sórt sin -

  • os comhair duine atá i dteideal cleachtadh mar aturnae sa Stát faoin Acht Aturnaetha 1954*, nó
  • os comhair duine atá údaraithe, faoi dhlí na háite sin, duine a chur faoi mhionn san áit sin, de réir na reachtaíochta nó an fhíordheimhnithe iomchuí, a bhaineann ceanglais athraitheacha leo de réir an dlínse san áit arna dhéanamh an dearbhú, nó
  • oifigeach taidhleoireachta nó consalachta na hÉireann de bhun an Achta um Oifigigh Taidhleoireachta agus Consalachta (Seirbhísí a Sholáthar) 1993.

Ciallaíonn "Reachtaíocht" (nó "Fíordheimhniú") an fhoirmiúlacht ina ndéantar barántúlacht an sínithe ar dhoiciméad, an cumas inar ghníomhaigh an duine ag síniú an doiciméid agus más iomchuí, séala nó stampa an duine ar an doiciméad, a dheimhniú. Mar chuid den phróiseas seo, deimhníonn na húdaráis sa dlínse inar forghníomhaíodh an doiciméad na hábhair seo chun sástacht na n-oifigeach taidhleoireachta nó consalachta na hÉireann. Deimhníonn na hoifigigh ina dhiaidh sin go bhfuil an deimhniúchán faighte acu ó na húdaráis iomchuí.

*Sa chás ina ndéantar dearbhú os comhair dlíodóra atá i dteideal a bheith i mbun cleachtaidh sa Stát ach ina ndéantar lasmuigh den Stát é, ba cheart cóip dheimhnithe den deimhniú cleachtaidh a chur isteach in éineacht leis an dearbhú chun críocha fíoraithe.

Naisc mar:

Aire: Is nótaí ginearálta iad seo. I gcásanna sonracha, moltar duit dul i gcomhairle le do chomhairleoir gairmiúil féin, mar d'aturnae, cuntasóir nó rúnaí cairte. Ní féidir leis an CRO comhairle a thabhairt ar ghnéithe cáis. Ní féidir leis an CRO glacadh le haon dearbhú reachtúil le haghaidh cláraithe a dhéantar in áit lasmuigh den Stát má theipeann ar an dearbhú reachtúil forálacha ailt 886 den Acht na gCuideachtaí 2014 a chomhlíonadh. Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le proifisiúnach má bhíonn tú éiginnte ar bhealach ar bith ar conas dearbhú reachtúil a chomhlánú agus/nó a fhorghníomhú sula ndéantar é a thaisceadh leis an CRO.