Foirm Dhearbhaithe E1

I gcás foirceannadh toilteanach ag comhaltaí, ní mór dearbhú sócmhainneachta (Foirm E1) a sheachadadh ar an CRO de bhun an Nós Imeachta Formheasa Achoimre faoi alt 579/207 den Acht. In imthosca áirithe, is féidir dearbhú a ullmhú faoi alt 580 d'Acht na gCuideachtaí 2014. 

Nós Imeachta Formheasta Achomair

Faoi alt 207 d'Acht na gCuideachtaí 2014, ceadaítear dearbhú a dhéanamh nuair is mian le cuideachta úsáid a bhaint as an nós imeachta um Fhoirceannadh Toilteanach ag Comhaltaí. Comhlánaítear agus déantar an Fhoirm E1 tráth nach faide ná 3 mhí roimh an dearbhú a mhionnú agus ní mór go n-áireofaí léi an tuarascáil ón duine neamhspleách.

Foráiltear faoi alt 580, ar dhul in éag don tréimhse, más ann di, atá socraithe i leith ré chuideachta ina bunreacht, nó, má tharlaíonn a leithéid, má tharlaíonn cibé teagmhas a bhforáiltear i mbunreacht cuideachta go ndéanfar an chuideachta a dhíscaoileadh nuair a tharlóidh sé – féadfar foirceannadh toilteanach ag comhaltaí a thionscain mar mhalairt ar leas a bhaint as an Nós Imeachta Formheasta Achomair chun na críche sin, de réir alt 580(3).

Tá dearbhú sócmhainneachta neamhéifeachtach mura ndéantar é laistigh de mhí amháin díreach roimh an dáta ar a rithfear an rún chun an chuideachta a fhoirceannadh. Níor chóir é a chur isteach níos déanaí ná an rún um fhoirceannadh agus ba chóir é a chur faoi bhráid an chláraitheora tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis an rún a rith má úsáidtear an Nós Imeachta Formheasta Achomair. (Laistigh de 14 lá ón tionscnamh sa chás ina bhfuiltear ag dul i muinín alt 580).

Réamhsheiceáil an fhoirm
Tá seicliosta ag tús an Fhoirm E1 nach mór é a chomhlánú ag an té a chuirfidh an fhoirm faoi bhráid an CRO. Mar mhalairt air sin, is féidir an fhoirm E1 a chur ar an bpost chuig an CRO ag Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1. Tá sé tábhachtach an fhoirm a chomhlánú i gceart mar beidh sé ina thoradh ar fhoirm E1 neamhéifeachtach go mbeidh ar an gcuideachta ordacháin a iarraidh ar an Ard-Chúirt má bhíonn sí mícheart.

Seiceáil í agus cinntigh an méid seo a leanas:

 • Ní mór don fhoirm a bheith comhlánaithe ag gach stiúrthóir nó ag tromlach de na stiúrthóirí
 • Ní mór ainmneacha agus seoltaí cónaithe na stiúrthóirí a shonrú
 • Éilítear sa dearbhú sínithe bunaidh na stiúrthóirí
 • Má d'athraigh an chuideachta a hainm sa dá mhí dhéag díreach roimh an leachtú, ní mór an t-ainm a bhí ar an gcuideachta roimhe sin a shonrú
 • Mura bhfuil an Ráiteas san airgeadra Euro, ba chóir an t-airgeadra a léiriú go soiléir, á chur in iúl go bhfuil sé i ndollair, steirling srl.
 • Ní mór do thuarascáil ón duine neamhspleách a bheith san áireamh leis an bhFoirm E1. (Cuid B). Síníonn a lán daoine Cuid B ach ní chuireann siad an tuarascáil iarbhír san áireamh. Tá an tuarascáil féin ag teastáil.
 • Faoin Nós Imeachta Formheasta Achomair, ní mór an fhoirm E1 a chur isteach laistigh de 21 lá tar éis dáta rite an rúin (alt 207(2) d'Acht na gCuideachtaí 2014).
 • Ní mór an dearbhú a chomhlánú roimh an rún a rith; mar sin, má tá an dá dhoiciméad le comhlánú ar an dáta céanna, ba chóir na hamanna a chur ar an dá fhoirm, i slí a léireoidh go raibh an dearbhú sócmhainneachta comhlánaithe roimh rith an rúin um fhoirceannadh. (alt 580 d'Acht na gCuideachtaí 2014 amháin).
 • Déantar dearbhú sócmhainneachta laistigh de 28 laethanta amháin díreach roimh an dáta ar a rithfear an rún chun an chuideachta a fhoirceannadh 

Tuarascáil ón Duine Neamhspleách

Is ionann Duine Neamhspleách agus duine a bheidh cáilithe tráth na tuarascála lena cheapadh ina iniúchóir reachtúil, nó le leanúint de bheith ina iniúchóir reachtúil, ar an gcuideachta. Féach SI 218 of 2015 freisin.

Ní mór dóibh seo a leanas a bheith ceangailte le dearbhú sócmhainneachta:

 • Tuarascáil ó dhuine neamhspleách a rinneadh de réir alt 207 d'Acht na gCuideachtaí agus í marcáilte leis an litir "B", agus í sínithe ag an duine neamhspleách;
 • Ní mór go sonrófar sa tuarascáil an amhlaidh, i dtuairim an duine neamhspleách, nach bhfuil an dearbhú sin míréasúnta. 

Ní bheidh aon éifeacht ag dearbhú de bhun alt 204/205/207 d'Acht na bliana 2014 chun críocha Acht na bliana 2014 mura rud é:

(i) go mbeidh tuarascáil ag gabháil leis ina bhfuil, ar a laghad, faisnéis ábhartha i gcomhréir leis na ceannteidil atá leagtha amach thíos, agus
(ii) go bhfuil sé dréachtaithe ag duine atá cáilithe chun a cheaptha, nó leanúint de bheith, ina iniúchóir reachtúil de chuid na cuideachta tráth dhéanta na tuarascála.

Déanfar an tuarascáil a sheoladh chuig an gcuideachta is dearbhóir agus beidh an fhaisnéis seo a leanas ar a laghad inti:

I. Mír thosaigh ina sainaithnítear dearbhú na stiúrthóirí agus doiciméid ag gabháil leis lena mbaineann an tuarascáil;
II. Ráiteas ar fhreagrachtaí na stiúrthóirí;
III. Ráiteas ar fhreagrachtaí an iniúchóra reachtúil;
IV. Raon feidhme na hoibre a dhéanann iniúchóir reachtúil;
V. Fíricí ábhartha eile (más ann) a raibh an t-iniúchóir reachtúil ag brath orthu agus é nó í ag teacht ar an tuairim nach bhfuil an dearbhú míréasúnta;
VI. Tuairim an iniúchóra reachtúil nach míréasúnta é an dearbhú de bhun alt 204/205/207; agus
VII. Dáta agus síniú an iniúchóra reachtúil a tháinig ar an tuairim, tar éis dó nó di an tuarascáil a thiomsú de bhun na Rialachán seo, nach míréasúnta é an dearbhú de bhun alt 204/205/207.
 
Dearbhuithe Neamhéifeachtacha

Mura bhfuil an dearbhú sócmhainneachta déanta agus seachadta de réir ailt 207 nó alt 580 d'Acht na gCuideachtaí 2014, tá sé mí-éifeachtach agus tagann an foirceannadh chun bheith ina fhoirceannadh toilteanach ag creidiúnaithe. Tá feidhm ag alt 586 sa chás sin. Fágfaidh fiú sárú teicniúil go mbeidh an dearbhú sócmhainneachta neamhéifeachtach.

Ní bheadh sé indéanta, áfach, do leachtaitheoir in imthosca den sórt sin cloí le forálacha alt 587 den Acht, ina gceanglaítear go ndéanfar cruinniú de na creidiúnaithe a ghairm ar a laghad deich lá roimh dháta an chruinnithe den chuideachta agus go dtionólfar é ar an lá céanna leis an gcruinniú de chuid na cuideachta ag a rithfear an rún um fhoirceannadh, nó an lá ina dhiaidh sin.

Is minic a dhéantar iarratas chun na hArd-Chúirte de bhun alt 631 d'Acht na gCuideachtaí 2014, d'fhonn an rún a neamhniú agus an chuideachta a fhoirceannadh, ionas gur féidir an nós imeachta um fhoirceannadh toilteanach ag comhaltaí a úsáid arís. Mar mhalairt air sin, is féidir iarratas a dhéanamh ag baint úsáide as cumhacht den chineál céanna faoi alt 203(4) ionas go ndearbhóidh an Ard-Chúirt gur bailí chun gach críche leanúint ar aghaidh leis an ngníomhaíocht.

Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach go ndéanfaí an dearbhú sócmhainneachta a sheiceáil go grinn maidir le sínithe, dátaí agus comhlíonadh fhorálacha Acht na gCuideachtaí, roimh é a chur isteach lena chlárú sa CRO.