Morgáistí/muirir

Ní mór sonraí morgáistí/muirear áirithe a chruthaíonn an chuideachta a sheachadadh don CRO tráth nach déanaí ná 21 lá ón dáta a chruthaítear an muirear.Mura ndéantar na sonraí riachtanacha, a bhaineann le muirear inchláraithe, a sheachadadh laistigh den teorainn ama 21 lá, cuirtear an muirear ar neamhní i gcoinne an leachtaitheora nó creidiúnaí na cuideachta ar bith.

Creidiúnaí a ghnóthaigh breithiúnas sna cúirteanna as méid airgid a dlíodh dó, is féidir leis an mbreithiúnas a thiontú ina mhorgáiste a bhaineann le maoin atá in úinéireacht an fhéichiúnaí.

Clárú Muirir

Riarann alt 409 Acht na gCuideachtaí 2014 clárú morgáistí agus muirear. Forálann Alt 409 nach mór sonraí forordaithe an mhuirir, agus iad fíoraithe sa tslí fhorordaithe, a sheachadadh do CRO, nó faighte ag CRO, laistigh de 21 lá tar éis dáta a bunaíodh an muirear. Ní féidir le CRO síniú ama a thabhairt le haghaidh cláraithe. De réir sin, ní féidir iarratas a fhaigheann an CRO lasmuigh den teorainn ama 21 lá a chlárú, nó i gcás ar rinneadh athruithe lasmuigh den teorainn ama sin, ar shonraí a cuireadh isteach laistigh den teorainn ama.

Mura gcloítear leis an teorainn ama 21 lá, is féidir iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt leis an sprioc-ama clárúcháin a shíniú.

Má tharlaíonn go dtugtar easnamh nó míráiteas ar mhuirear ar leith faoi deara i ndiaidh dó clárú, is féidir iarratas ar ordú a chur isteach don Chúirt leis na sonraí a cheartú.

Nuair a bheas an CRO sásta gur comhlíonadh na ceanglais reachtúla, déanfar muirear a eisiúint. Fianaise dhochloíte is ea an deimhniú gur comhlíonadh ceanglais d’Acht na gCuideachtaí.

Táillí cro mar clárú doiciméad €40.

Is iad mar seo a leanas na foirmeacha forordaithe chun sonraí muirir a chur isteach:

I gcás cuideachta atá corpraithe sa Stát:

 • eC1 - Morgáiste nó muirear cruthaithe ag cuideachta Éireannach
 • eC1a - Clárú Morgáiste/Muirir arna chruthú ag cuideachta Éireannach - Céim 1 de nós imeachta dhá chéim
 • eC1b - Clárú Morgáiste/Muirir arna chruthú ag cuideachta Éireannach - Céim 2 de nós imeachta dhá chéim
 • C3 - Morgáistí breithiúnais srl. cruthaithe

Táillí cro mar clárú doiciméad €40. Níl aon táille mar foirm eC1b.

Nasc: https://core.cro.ie

Aisíocaíochtaí a chur ar ais le haghaidh cáiliú ar líne C1/C1a 

Is é € 40 an táille chomhdaithe do C1/C1A. Íoctar é seo ar líne trí chuntas custaiméara nó cárta creidmheasa. Ón 1 Feabhra 2020, ní aisíocfaidh an CRO €40 a thuilleadh le haghaidh C1/C1A a diúltaíodh / a cuireadh ar ais.

Má roghnaigh tú íoc le cárta creidmheasa, tógfar an íocaíocht láithreach bonn agus ní bheidh sé in-aisíoctha (toisc nach féidir linn sonraí cártaí a stóráil). Más fearr leat íoc le cuntas custaiméara, ní bhainfear íocaíocht as do chuntas custaiméara go dtí go bhfaightear agus go bpróiseálfar an aighneacht. Má tá an C1/C1A comhdaithe go mícheart, seolfar ar ais é agus is féidir leis an láithreoir é a leasú agus a chur isteach arís chuig an CRO, nuair a bheidh sé taobh istigh den teorainn 21 lá den dáta a bhí an muirear cruthaíodh. Níl aon táille bhreise ag teastáil. Diúltófar muirear atá lasmuigh den 21 lá. Féadfar cuntais a oscailt ar líne: téigh go dtí Cuntas ar líne agus roghnaigh 'Níl cuntas agat? Cláraigh anois', comhlánaigh an fhaisnéis agus cliceáil ar 'Cuir an t-iarratas isteach' https://search.cro.ie/company/AccountLogin.aspx

Cuideachtaí Seachtracha

I gcás cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát agus a bhfuil áit ghnó nó bhrainse bunaithe sa Stát aice:

 • eF8 - Sonraí ar mhuirear réadmhaoine sa Stát a chruthaíonn cuideachta a bhíonn ionchorpraithe lasmuigh den Stát
 • eF9 - Sonraí ar mhuirear a bhaineann le réadmhaoin a bheith faighte sa Stát ag cuideachta eactrach

Ní mór Foirm F8/F9 ar leith a chomhlánú do gach muirear, a chruthaíonn cuideachta. Nuair a fhaigheann cuideachta réadmhaoin atá faoi réir muirir, ní mór sonraí an mhuirir a sheachadadh don CRO laistigh de 21 lá ag úsáid Foirme F9.

Nasc: https://core.cro.ie

Morgáiste breithiúnais

Forálann Alt 413 Acht na gCuideachtaí 2014, nuair a ghnóthófar breithiúnas in aghaidh cuideachta agus go ndéanfar ina dhiaidh sin den bhreithiúnas sin morgáiste breithiúnais a bhainfidh le haon mhaoin de chuid na cuideachta:

 • cuirfidh an creidiúnaí breithiúnais faoi deara go ndéanfar 2 chóip (agus iad deimhnithe mar chóipeanna cearta ag Clárlann na Talún nó ag Clárlann na nGníomhas, cibé acu é) den mhionnscríbhinn is gá chun go gclárófar an breithiúnas mar mhorgáiste a sheachadadh don chuideachta laistigh de 21 lá tar éis dáta an chláraithe sin; agus
 • déanfaidh an chuideachta, laistigh de 3 lá tar éis na cóipeanna sin a fháil, ceann de na cóipeanna sin a sheachadadh (Foirm C10) don CRO lena clárú.

Dá bhrí sin, ní mór cóip den mhionnscríbhinn, arna deimhniú, a sheachadadh don CRO laistigh de 24 lá tar éis an dáta chláraithe i gClárlann na Talún/Clárlann na nGníomhas. Níl aon cheanglas ann le foirm iarratais a chomhlánú. Ba cheart do láithreoirí a n-ainm agus seoladh a léiriú ar chúl na mionnscríbhinne. Táillí cro mar clárú doiciméad €40.

Deimhnithe digiteacha do Mhorgáistí/mhuirir

Nós Imeachta nua le haghaidh deimnithe

 • Tar éis clárú a dhéanamh gheobhaidh an láithreoir ríomhphost leis an gceannteideal "Deimhniú Muirir"
 • Sa ríomhphost sin beidh Deimhniú Digiteach mar dhoiciméad pdf
 • Is é seo deimhniú cláraithe an Mhuirir - déan deimhin de le do thoil go sábhálann tú é dá réir
 • Is féidir le láithreoirí na deimhnithe digiteacha sin a chur ar fáil go díreach do thríú páirtithe trí ríomhphost más riachtanach.

Morgáiste/muirear a shásamh

Is féidir morgáiste/muirear a shásamh go hiomlán (Foirm C6) nó go páirteach (Foirm C7) .

Ní mór cur síos iomlán a thabhairt ar an muirear á shásamh in éineacht leis an dáta sásaimh. Ní mór do stiúrthóir agus don rúnaí an dearbhú a chomhlánú (agus a seoltaí cónaithe a shonrú) agus é a mhionnú os comhair coimisinéara mionnaí nó aturnae cleachtaigh. Ní gá an ionstraim a chruthaíonn an muirear a chomhdú in éineacht leis an bhfoirm. Táillí cro mar clárú doiciméad €15.

Ní mór Foirm C6/C7 a úsáid le muirear aonair a shásamh/a shonrú. Agus muirear á shásamh i bpáirt, ní mór an réadmhaoin shonrach a shonrú, a scaoiltear í ón muirear. Nuair a fhaigheann an CRO ceachtar de na foirmeacha seo, fógraíonn CRO don duine (do na daoine) atá i dteideal an mhuirir go bhfuarthas meabhrán sásaimh le haghaidh cláraithe. Tá 21 lá ag an duine (na daoine) atá i dteideal an mhuirir chun agóid a chur isteach in aghaidh chlárú an mheabhráin shásaimh. Mura bhfaightear agóid, déanfar an sásamh a chlárú.

Is féidir leis an muirearaí Foirm C6 agus Foirm C7 a shíniú freisin. I gcásanna den sórt sin, ní gá aon fhógra a eisiúint faoi alt 416(1) d'Acht na gCuideachtaí 2014 agus clárófar an sásamh láithreach. Nasc: Foirmeacha

Ráiteas Bréagach
I gcás ina síneoidh duine Foirm C6 nó C7 agus a fhios aige nó aici go bhfuil sí bréagach, beidh an duine sin ciontach i gcion chatagóir 2. I gcás ina síneoidh duine an fhoirm agus nach gcreideann sé nó sí go macánta ar fhorais réasúnacha go raibh an ráiteas fíor, agus go measfaidh an chúirt go raibh déanamh an ráitis sin –

 • ina chúis le neamhábaltacht na cuideachta a fiacha a íoc;
 • ina bhonn le cosc nó bac ar fhoirceannadh ordúil na cuideachta; nó
 • ina bhonn le héascú do chalaois a dhéanamh ar chreidiúnaithe na cuideachta, féadfaidh an chúirt, ar iarratas ón leachtaitheoir nó ó scrúdaitheoir nó glacadóir ar mhaoin na cuideachta, nó ó aon chreidiúnaí nó ranníocóir de chuid na cuideachta, más cuí léi é sin a dhéanamh, an dearbhú seo a leanas a dhéanamh.

Is é sin an dearbhú go mbeidh an sínitheoir faoi dhliteanas go pearsanta, gan teorainn dliteanais, i leith fhiacha agus dliteanais eile iomlána na cuideachta nó pé chuid díobh a shonróidh an chúirt.

Athrú Iasachtóra

Ar chlár muirear CRO, déantar taifead ar "na daoine atá i dteideal an mhuirir" mar cheann de na nithe éigeantacha mar a shonraítear in Alt 414(1)(f) d'Acht na gCuideachtaí 2014.

Sa chás ina dtagann athrú ar shonraí an iasachtóra faoi mhuirear cláraithe le linn shaolré an mhuirir sin, is féidir go ndéanfaí leasú ar shonraí an duine (na ndaoine) atá i dteideal an mhuirir ar an gclár CRO ach Foirm C17 a chur isteach. Táille comhdaithe €15. Má mhainnítear fógra a thabhairt don CRO faoi aon athrú ar ainm/seoladh an tsealbhóra muirir (an té atá i dteideal an mhuirir), d'fheadfaí muirear a chlárú go mícheart mar cheann a rinneadh a lánsásamh, toisc go bhféadfaí an fógra a eisiúint chuig seoladh mícheart. Ní leagtar freagracht ar bith ar an CRO in imthosca den sórt sin.

Is féidir Form C17 (Athruithe ar sonraí shealbhóir an Mhuirir) a chomhdú chun go bhféadfaí athrú a dhéanamh ar shonraí shealbhóir an mhuirir i ndáil le muirir iomlána (suas le 25) a fhad is 

 • Go mbaineann na muirir go léir le cuideachta amháin
 • Gur ionann sealbhóir an mhuirir reatha agus roimhe i ndáil leis na muirir go léir
 • Gur ionann dáta an athraithe ar shonraí shealbhóir an mhuirir i ndáil leis na hathruithe go léir 

Is féidir an cleachtas seo a úsáid freisin nuair atá an fhoirm á comhdú chun athrú in ainm agus/nó i seoladh a léiriú. Tá doiciméad teimpléid inlíonta ina leagtar amach formáid chun an fhaisnéis a sholáthar ar fail.  C17 Annex irish fillable.pdf.  Is féidir é seo a úsáid mar aguisín agus é a cheangal leis an bhFoirm C17. Is é EUR 15 an táille comhdaithe.