Díolúine ó Chuntais a Chomhdú

Éilítear ar thromlach de na cuideachtaí ar an gclár cuntais a chomhdú i gceangal lena dtuairisceán bliantúil de réir Cúid 16,18 agus 19 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Is féidir le CTRanna agus CGAanna a bunaíodh chun críocha carthanúla, agus atá díolmhaithe ag an údarás iomchuí, leas a bhaint as díolúine ó Ráitis Airgeadais a chomhdú leis an CRO. 

Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta (CTRanna) agus Cuideachtaí Gníomhaíochta Ainmnithe (CGAanna)

Níl feidhm ag alt 325(1)(c) agus alt 329 d'Acht na gCuideachtaí 2014 maidir le CTRanna. Toisc nach bhfuil aon scairchaipiteal ag na cuideachtaí sin, ní cheanglaítear orthu sonraí a áireamh i dtuarascáil na stiúrthóirí i ndáil le fáil nó diúscairt scaireanna dá gcuid féin ná leas i scaireanna agus bintiúir. Féach ar an alt iomchuí den Acht le do thoil le haghaidh tuilleadh eolais. 
 
Ceanglais ar Chuideachtaí Neamhtheoranta (CNT)
Tá na Cuideachtaí Neamhtheoranta seo a leanas faoi réir na gceanglas maidir le Ráitis Airgeadais a ullmhú agus a chomhdú:

(A) CNT i gcás inarb iad na comhaltaí go léir

  • (1) Cuideachtaí faoi Acht na gCuideachtaí 2014 atá faoi theorainn scaireanna nó faoi theorainn ráthaíochta.
  • (2) Comhlachtaí nach bhfuil faoi rialú ag dlí an stáit ach atá coibhéiseach leis na cinn dá dtagraítear i (1). 
  • (3) Aon teaglaim de na cineálacha comhlachtaí dá dtagraítear i 1 agus 2 thuas. 

(B) CNT i gcás inarb iad na comhaltaí

  • (1) Cuideachtaí Neamhtheoranta ina bhfuil ballraíocht gach cuideachta comhdhéanta de chomhlachtaí a thagann faoi (A) 1, 2 nó 3 agus atá faoi rialú ag dlíthe Ballstáit amháin nó níos mó.
  • (2) Comhpháirtíochtaí, ina bhfuil gach ceann de na páirtithe ina gcomhlachtaí a thagann faoi (A) 1, 2, nó 3 agus atá faoi rialú ag dlíthe Ballstáit amháin nó níos mó.
  • (3) Aon teaglaim de (A) 1 agus 2 nó (B) 1 agus 2. 

Cuideachtaí neamhtheoranta, nach bhfuil clúdaithe ag (A) agus (B) thuas, is Cuideachtaí Neamhtheoranta Príobháideacha neamhainmnithe iad agus is féidir leo díolúine ó chomhdú Ráiteas Airgeadais a éileamh. 
 
Is féidir le Cuideachtaí Neamhtheoranta Príobháideacha (CNTanna) díolúine ó iniúchadh a éileamh a luaithe a bheidh siad incháilithe. Ní féidir le Cuideachtaí Poiblí Teoranta (CPTanna), Cuideachtaí Poiblí Neamhtheoranta (CPNanna) ná Cuideachtaí Poiblí Neamhtheoranta gan scairchaipiteal (CPNTanna) aon díolúintí a éileamh agus ní mór dóibh Ráitis Airgeadais iomlána a chomhdú.