Neamhtheoranta

Ceanglais Chomhdaithe 

De bhun Cúid 19 Acht na gCuideachtaí 2014, tá cuideachta áirithe neamhtheoranta faoi cheanglais maidir le hullmhú agus comhdú cuntas. Cuireann Acht na gCuideachtaí 2014 ceanglas chun cuntais a chomhdú ar na comhlachtaí neamhtheoranta seo a leanas:

 • Cuideachtaí neamhtheoranta agus comhpháirtíochtaí i gcás gach comhalta nach bhfuil teorainn ar a gcuid dliteanas, gur cuideachtaí iad faoi theorainn ráthaíochta nó faoina choibhéis mura rialíonn dlíthe an Stáit iad nó comhcheangal na ngnóthas sin;
 • Cuideachtaí neamhtheoranta agus comhpháirtíochtaí i gcás gach comhalta nach bhfuil teorainn ar a gcuid dliteanas, gur cuideachtaí neamhtheoranta nó comhpháirtíochtaí den chineál dá dtagraítear thuas, atá rialaithe ag dlíthe BhallStát an AE nó le comhlachtaí coibhéise a rialaíonn dlíthe an Stáit iad nó comhcheangal na ngnóthas sin;

Má tharlaíonn go luíonn cuideachta neamhtheoranta nó comhpháirtíochta istigh de cheann ar bith den dá chatagóir thuas, tá an comhlacht faoi cheanglas Acht 2014 mar a bheadh sí ina cuideachta theoranta.

Ceanglais ar Chuideachtaí Neamhtheoranta (CNT)
Tá na Cuideachtaí Neamhtheoranta seo a leanas faoi réir na gceanglas maidir le Ráitis Airgeadais a ullmhú agus a chomhdú:

(A) CNT i gcás inarb iad na comhaltaí go léir

 • (1) Cuideachtaí faoi Acht na gCuideachtaí 2014 atá faoi theorainn scaireanna nó faoi theorainn ráthaíochta.
 • (2) Comhlachtaí nach bhfuil faoi rialú ag dlí an stáit ach atá coibhéiseach leis na cinn dá dtagraítear i (1).
 • (3) Aon teaglaim de na cineálacha comhlachtaí dá dtagraítear i 1 agus 2 thuas. 

(B) CNT i gcás inarb iad na comhaltaí

 • (1) Cuideachtaí Neamhtheoranta ina bhfuil ballraíocht gach cuideachta comhdhéanta de chomhlachtaí a thagann faoi (A) 1, 2 nó 3 agus atá faoi rialú ag dlíthe Ballstáit amháin nó níos mó.
 • (2) Comhpháirtíochtaí, ina bhfuil gach ceann de na páirtithe ina gcomhlachtaí a thagann faoi (A) 1, 2, nó 3 agus atá faoi rialú ag dlíthe Ballstáit amháin nó níos mó. 
 • (3) Aon teaglaim de (A) 1 agus 2 nó (B) 1 agus 2. 

Cuideachtaí neamhtheoranta, nach bhfuil clúdaithe ag (A) agus (B) thuas, is Cuideachtaí Neamhtheoranta Príobháideacha neamhainmnithe iad agus is féidir leo díolúine ó chomhdú Ráiteas Airgeadais a éileamh. 

Is féidir le Cuideachtaí Neamhtheoranta Príobháideacha (CNTanna) díolúine ó iniúchadh a éileamh a luaithe a bheidh siad incháilithe. 
Ní féidir le Cuideachtaí Poiblí Teoranta (CPTanna), Cuideachtaí Poiblí Neamhtheoranta (CPNanna) ná Cuideachtaí Poiblí Neamhtheoranta gan scairchaipiteal (CPNTanna) aon díolúintí a éileamh agus ní mór dóibh Ráitis Airgeadais iomlána a chomhdú.

Cuideachtaí neamhtheoranta eile

Ní mór do chuntais bhliantúla na cuideachta sin "léargas fíorcheart" a thabhairt ar staid chúrsaí na cuideachta amhail sochair agus dochair mar a bhí i ndeireadh a bliana airgeadais agus ní mór glacadh leis na formáidí agus leanúint le ceanglais.

Más cuideachta phoiblí í an chuideachta neamhtheoranta, téann sí faoi scáth Cúid 6 den Acht 2014 agus nach mór a tuairisceán bliantúil a chur i gceangal leis na nithe mar seo a leanas:

 • clár comhardaithe,
 • cuntas brabúis agus caillteanais (nó cuntas ioncaim agus caiteachais),
 • tuarascáil na stiúrthóirí,
 • tuarascáil an iniúchóra.

Ní mór deimhniú ginearálta a bheith ann a dheimhníonn go bhfuil na cuntais agus na tuarascálacha san iomlán ina gcóip dhílis mar a leagadh faoi bhráid gach comhalta ag an CGB agus ní mór iad bheith sínithe ag stiúrthóir agus an rúnaí.

Comhpháirtíochtaí eile

Dá bhrí nach comhlachtaí corparáideacha iad, ní bhíonn siad faoi cheanglais chun cuntais a chomhdú de réir Acht na gCuideachtaí 2014. Níl aon cheanglas ar na comhpháirtíochtaí sin cuntais a chomhdú.