Ráiteas Díolúine Ó Iniúchadh

Sonraímid, mar Stiúrthóirí ABCD Teoranta:

(a) go bhfuil díolúine faighte ag an gcuideachta a dhéantar foráil di i gCaibidil 15 Cuid 6 d’Acht na gCuideachtaí 2014;

(b) go gcomhlíonann an chuideachta na coinníollacha a shonraítear in alt 358 den Acht na gCuideachtaí 2014 ;

(c) nach seirbheáladh fógra ar an gcuideachta faoi alt 334(1) den Acht 2014 de réir alt 334(2) den Acht 2014;

(d) go nglacaimid le dualgais na cuideachta faoi Acht na gCuideachtaí 2014, leabhair chuntais chearta a choiméad agus cuntais a ullmhú a thugann léargas fíorcheart ar staid chúrsaí airgeadais na cuideachta ag deireadh na bliana airgeadais agus de bhrabús agus caillteanas na cuideachta don bhliain sin. Ar dhóigh eile, cloímid le forálacha na nAchtanna sin a bhaineann le cuntais sa mhéid a bhaineann siad leis an gcuideachta;

(e) go ndearbhaímid leis seo go bhfuil feidhm bainte againn as na díolúintí atá in ailt 352 d’Acht na gCuideachtaí 2014 toisc go bhfuil an chuideachta i dteideal na ndíolúintí sin mar chuideachta bheag.

Thar ceann an bhoird

Síniú:                                                     Síniú:

Ainm (bloclitreacha):                             Ainm (bloclitreacha):

Stiúrthóir                                               Stiúrthóir

Dáta                                                      Dáta

Tar ar ais go Díolúine Ó Iniúchadh