Tuarascáil ó Iniúchóir na gCuideachtaí Díolúine Ar Shlí Eile

Tuarascáil ón Iniúchóir i gcás cineálacha cuideachta áirithe atá díolmhaithe ar dhóigh eile ó chuntais a chomhdú leis an tuairisceán bliantúil

Baineann an ceanglas chun tuarascáil ón iniúchóir a cheangal, baineann sé le cineálacha áirithe cuideachtaí a chomhdaíonn tuairisceán bliantúil leis an CRO. Cuideachtaí is iad (féach thíos) cuideachta nach n-éilítear orthu cuntais a chur i gceangal lena tuairisceán bliantúil atá á chomhdú sa CRO.

Éilítear ar thromlach de chuideachtaí ar an gclár cuntais a chomhdú i gceangal lena dtuairisceán bliantúil de bhun alt 7 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1986. Áirítear leis seo cuideachtaí príobháideacha teoranta agus plcs, ach ní bhaineann an tAcht 1986 le cuideachtaí nach bhfuil ag trádáil chun go bhfaighidh na comhaltaí gnóthachan.

Éilítear ar chineálacha cuideachta eile cuntais a chomhdú de bhun alt 128 d’Acht na gCuideachtaí 1963. Don chuid is mó, is cuideachtaí poiblí iad seo (is é sin, cuideachta faoi theorainn ráthaíochta gan scairchaipiteal) nach bhfuil ag trádáil chun go bhfaighidh na comhaltaí gnóthachan agus go bhfuil, ar an bhonn deireanach, díolúine acu ó na ceanglais a chuireann Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1986 orthu chun cuntais a ullmhú agus a chomhdú. Éilítear ar na cuideachtaí sin, ach amháin go dtiteann siad in aon cheann de na trí chatagóir mar a leagtar amach sa chéad alt eile, cuntais a chomhdú i gceangal lena dtuairisceán bliantúil de réir alt 128 den Acht 1963.

Ní bhaineann Alt 128 den Acht 1963 le (i) cuideachta phríobháideach nó (ii) cuideachta gan scairchaipiteal corpraithe aici roimh 1972, arna fhoirmiú le haghaidh cuspóra atá carthanúil agus atá faoi urlámhas ag aicme creidimh atá admhaithe ag an Stát faoi Airteagal 44 den Bhunreacht agus a fheidhmíonn a feidhmeanna de réir dlíthe, canónacha agus deasghnátha an chreidimh sin, nó (iii) cuideachta atá díolmhaithe le hordú Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éireann, ó fheidhm alt 128, agus í ina cuideachta a foirmíodh le haghaidh cuspóra atá carthanúil gan scairchaipiteal. Más cuideachta í ceann ar bith de na trí chineál cuideachta thuasluaite atá "ag trádáil ní chun go bhfaighidh na comhaltaí gnóthachan", tá sí díolmhaithe faoin Acht 1963 agus faoin Acht 1986 ó cuntais a chomhdú i gceangal lena tuairisceán bliantúil.

Cineálacha Cuideachtaí

Ní mór do na cineálacha cuideachtaí, in ainneoin nach n-éilítear orthu cuntais a chur i gceangal lena tuairisceán bliantúil, tuarascáil ón iniúchóir a chur i gceangal leis mar seo a leanas:

(a) cuideachta phríobháideach neamhtheoranta (féach * thíos);

(b) cuideachta phríobháideach nach bhfuil ag trádáil chun go bhfaighidh na comhaltaí gnóthachan;

(c) cuideachta gan scairchaipiteal arna chorprú roimh 1972 atá bunaithe d’oibiacht atá carthanach agus faoi cheannas creidimh a d’aithin an Stát roimhe de réir Alt 44 den Bhunreacht agus a ghníomhaíonn a cuid gníomhaíochtaí de réir dlíthe agus canónacha agus smachta an chreidimh sin, agus

(d) cuideachta atá díolmhaithe le hordú Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éireann, ó fheidhm alt 128, agus í ina cuideachta arna fhoirmiú le haghaidh cuspóra atá carthanúil gan scairchaipiteal.

Tuarascáil Speisialta an Iniúchóra

Ní mór do thuarascáil ó na hiniúchóirí do na stiúrthóirí cinntiú go ndearna siad scrúdú ar na cuntais don bhliain atá i gceist agus ní mór tuarascáil an iniúchóra a rinneadh do chomhaltaí de bhun alt 193 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chur leis de bhun alt 193 d’Acht na gCuideachtaí 1990. Is é an ceanglas dá réir doiciméad singil le comhdú a bhfuil (a) ráiteas ann a chinntíonn go ndearna an t-iniúchóir iniúchadh ar na cuntais agus an tréimhse clúdaithe ag na cuntais a lua agus (b) téacs thuarascáil na n-iniúchóirí a rinneadh do na comhaltaí. Éilítear ar stiúrthóir agus ar rúnaí deimhniú gur fíorchóip den tuarascáil í cóip ón iniúchóir agus í a cur le tuairisceán bliantúil na cuideachta.

Luann alt 128 (6) mar a leasaítear "níl aon ní san alt sin a éilíonn clár comhdaithe cuideachta príobháidí nó aon doiciméad nó tuarascáil a bhaineann leis an gclár comhdaithe, ach amháin [tuarascáil ó na hiniúchóirí atá thuasluaite], le cur i gceangal leis an tuairisceán bliantúil".

Níl aon cheanglas ar na cineálacha cuideachtaí seo cuntais a chomhdú. Ina áit sin, tá ceanglas ann go gcuirfear tuarascáil ón iniúchóir i gceangal le tuairisceán bliantúil na cuideachta agus é á sheachadadh don CRO.

Éilítear ar na ceithre chineál cuideachtaí seo tuarascáil ón iniúchóir a chur isteach leis an tuairisceán bliantúil.

(*Éilítear ar chuideachtaí neamhtheoranta áirithe cuntais a chomhdú lena dtuairisceán bliantúla de bhun Rialacháin CE Cuntais) 1993, mar atá (a) cuideachta neamhtheoranta i gcás gach comhalta nach bhfuil teorainn ar a gcuid dliteanas, gur cuideachtaí iad faoi theorainn ráthaíochta nó faoina choibhéis mura rialaíonn dlíthe an Stáit iad nó comhcheangal na ngnóthas sin nó (b) cuideachta neamhtheoranta i gcás gach comhalta nach bhfuil teorainn ar a gcuid dliteanas, gur cuideachta neamhtheoranta iad féin mar a cuireadh síos orthu in (a) nó lena gcoibhéis mura rialaíonn dlíthe an Stáit iad nó comhcheangal na ngnóthas sin. Ní mór tabhairt faoi deara go mbaineann ceanglais Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1986 ar chomhdú cuntas leis na cuideachtaí neamhtheoranta sin de bhua Rialacháin CE 1993).